ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -5

“ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್’’! ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ವಂದನ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಭಾಗವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ.

“ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚೆ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮಾಳ್‌ಯೆಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸುಂಚೆ ವಿಶಾಂತ್ ತುವೆಂ ದಯಾ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸೊಲಿಸಿಟರಾಂಚಿ ಕಂಪೆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.”

“ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಜೆಂಡಾರ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್?”

“ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾಚ್ಯೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಖರಿದ್ಯೊ…”

“ಹುಂ”

“ಆತಾಂ ತ್ಯೊ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ… ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಸಾದೊ ಸರಳ್ ಪತ್ರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ.” ಹ್ಯೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಖರಿದ್ಯೊ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಚಲಯ್ತಾಲೊ.

“ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾತಾ.” ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಸಲೆಯಿ ವಾಂದೆ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾಂತ್.”

“ಜಾಂವ್ಚೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾತಾ!” ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. “ಪುಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ಮತ್ಲಬ್?”

“ಹ್ಯೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಯ್ಟ್ ಖರಿದ್ಯೊ ತುಂ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ದಿಶಿ ತರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳತ್!”

“ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ಚಾಬ್ಚೆಂ ಗಿಳುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ರಿಚರ‍್ಡ್!”

“ಮ್ಹಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಮಣ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಘಾಬರ‍್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ.”

“ವೇಳ್‌ಚ್ ಕಳಯ್ತಲೊ!” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರಾಚೆಂ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಪಿರಿಂತ್ ಚಿಡ್ಡಿಲೆ. “ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ, ತುವೆಂ ಡಾಯ್ಮಂಡ್ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಯುನಿಯನಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಪಳೆಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್”

“ಪುಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಯ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಆಮ್ಚೊ ದ್ವಂದ್ವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರ‍್ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪರಿಚಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತೆ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗಾಕ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ – ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ತೆಲೆ – ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಅಬಾರಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರ‍್ಪೊರೇಶನ್. ದಯಾ ಕರುನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಕರಾ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರ್‌ಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್‌ಯಿ ಹೊಚ್.”

“ಮತ್ಲಬ್?”

“ಆಡೂಕ್ ತರ್‌ಯಿ ಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರಿಜೆ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊಶೆವ್ನ್. “ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಊಂಚ್ ಸ್ವಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸ್ವಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಜಿ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಗಯ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರೇಡಿಂಗಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ತೊ ದಂಡಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.”

“ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್.”

“ಫುಡಾರಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್?”

“ಹುಂ, ದೆಡಾವರ‍್ಸಾ ಭಿತರ್ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಆತಾಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಹೆ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗಾಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ”.

“ಒಸಿಸಿಸಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ನಾಕಾ ರಿಚರ‍್ಡ್” ವಿರಾರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ತೆಂಯೀ ಮಾವ್ರಿಸಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್…”

“ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಜೆಂಯಿ ಕ್ಶೇತ್ರ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್. “ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ದೋನ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತುರಾಯೆಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಚಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೋನ್ ಫಳಾಂ ಝಡ್ತೆಲಿಂ. ಡಾಯ್ಮಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಯುನಿಯನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಕಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ತಿ. ಡೆಲ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊತೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಮೆಳನಾ ಆನಿ ಚತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆ ಏಜೆಂಟ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್; ದುಸ್ರೆಂ, ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಧನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್. ಹ್ಯೊ ಏಜೆನ್ಸಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೊ!”

ಮೆಥ್ಯು ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂನಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಅಜಾಪಾಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಶಾತಿವಂತ್ ವಯ್ವಾಟಿಚಿಂ ಬರ‍್ಪೂರ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ವೀಕ್ಶಣ್ ಸಕತ್ ಜೆಂ ತಾಣೆ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

ಏಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಸೆವ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾಂ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಮಣ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?” ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಹುಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಫಾತ್ರೆಶೆಂ ಕರುನ್. “ತಿತ್ಲೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ತುಕಾ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಭದ್ರತಿ ಚಿಂತಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆ ಮತಿಂತ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್.”

“ಹಿ ಏಕ್ ಧಮ್ಕಿ?”

“ನ್ಹಯ್! ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಾದಿ ಚತ್ರಾಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ‍್ತಾಂ ರಿಚರ‍್ಡ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಹಾಂವ್ ಜರೂರ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ‍್ತಾಂ” ತಾಣೆ ಲಾಂಬವ್ನ್ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಹಳ್ತಾನಾ ಮಾನ್ ಭಾಗವ್ನ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ದೋನ್ ತೀನ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಮೆಥ್ಯುನ್.

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಸದಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲೊ.

ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವಾಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಚಲ್‌ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಶ್ ನಿರ‍್ದಾರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಸಮಾಸಮ್ ಹಕ್ಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಲೆಕಾನ್ ವೇಳ್ ದಿಲೊ.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಯೆವ್ನ್ ವಚೊನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲೆಂ – ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ – ದುಸ್ರೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೊಡಾಂತ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾನ್ ನಾಕ್ ಮುರ‍್ಡೊಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

“ಹಾಚಿ ಘಾಣ್ ತುವೆಂ ಸೊಸಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಕ್ ‘ಬಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರುನ್. “ಸವಯೊ!” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ.

“ಗುಡ್‌ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್” ವೆಕ್ತ್ ಘುಸ್ಪಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಸಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ – ಉಚಾರೊನ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಕಾ ಆರ‍್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಥೆಂಕ್ಯು’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಯಿ ತೆಂ ವಿಸರ‍್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಶಿರೊ ಕಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಹೆಲೀನಾ?” ತೊ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಗಾಲ್ ಫುಂಕ್ಲೆ.

“ಕಠಿಣ್ ಸರ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ರಾಕವ್ಣೆಚಿ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಕಠಿಣ್ ತ್ರಾಸಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.”

“ಹುಂ, ತೆಂಯಿ ತುಕಾ ನಿಮಾಣೆ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರಾಶಾಯಿ ಚಡ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ.”

“ನಿರಾಶೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಒಳ್ಕನಾ ಸರ್.”

“ಹುಂ?” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. “ಕುತೂಹಲ್ಬರಿತ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. ಹೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರುನ್ ಹೆಲೀನಾ ಮಾತ್ಶೆ ಪಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಧರುನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಲಾವ್ಜಾಚೊ ಹಾತ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ರೆಕೊರ‍್ಡ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಿಸಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಯಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಚೆರ್ ಬೊಟಾಂ ಮಾರುನ್. “ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಂತ್ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಶಿತಾಂ.”

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಚರ‍್ಲಿ.

“ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಕಸಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.” ಎಕಾ ಧಮ್ಮಾನ್ ತೆಂ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಯಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ.

“ಪಾಠ್ ಬುಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂಯಿ ಹೆಲೀನಾ?”

“ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಪಾಠ್ ಬೂಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸರ್.”

“ಹಿ ಆತಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿಯ್?”

“ವ್ಹಯ್ ಸರ್!”

“ಮತ್ಲಬ್, ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಗರ‍್ಜ್ ತುಕಾ ನಾ.”

“ತಸಲಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂ ಸರ್.”

“ತರ್ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ತುಜಿ ಉಮೆದ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಉದ್ದೇಶ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್!”

“ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಸೆಕ್ರಟರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಸಕ್ಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತುಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ವ್ಹಯ್- ಆಸಾ.”

ಮೆಥ್ಯು ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಚಿಚ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಚಡ್‌ಉಣೆ ಅಸಲೆಂಚ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಲೀನಾ…

“ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್…”

“ನಾ ಹೆಲೀನಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮಾತ್ಸೊ ಉಬಾರೊನ್. ಪಥ್ ಚುಕವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತುಂ ಉಲಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್. ತುಜೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಚೆ ಬರ‍್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆ.”

“ಮತ್ಲಬ್?”

“ತುಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!”

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಚರ‍್ಲಿ. ಸಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್; ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಮುಗ್ದ್ ಯಾ ಅಪೂರ‍್ಣ್. ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಶಿಸ್ಟ್. ಏಕ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಸರ್,” ತೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಥೆಂಕ್ಯು?”

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ ಹೆಲೀನಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕಾಚ್ಘಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಲಿಪವ್ನ್. “ತುಕಾ ತೆಂ ರುಚ್‌ಚೆಂ ನಾ ಯಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಂಯ್.”

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಮೊನೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಒಳ್ಕತಾಂ ಹೆಲೀನಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಗಳವ್ನ್.

“ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಅನುಚಿತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಸರ್.”

“ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಸುಗಮ್ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಪರಿಚಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣನಾ ಸರ್,” ಹೆಲೀನಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. “ಪುಣ್ ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಖೊಟಿ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಚಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಹಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸರ‍್ವ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಾತಾತ್.”

“ತುಜಿ ಆವಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಏಕ್ ಅಸಾದಾರಣ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ, ಹೆಲೀನಾ.”

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುಜಾಂ ಉಡವ್ನ್. “ಅಸಾದಾರಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ. ಡೆಡಿಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಸಾದ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಅಸಾದಾರಣ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಡೆಡಿಚೆಂ ಕ್ಶೇತ್ರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾದಿ-ಬೊಳಿ ಘರ್‌ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಿ.”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಹಲೀನಾ!” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂ! ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಸರ್” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಜಳ್ ಘೆವ್ನ್. “ತಿಚೆರ್ ಅಪಾರ್ ಗವ್ರವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ಸರ್. ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಆರಾದಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂ.”

“ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜಜೆ ಹೆಲೀನಾ.”

“ಸರ್”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಶೆತಾಯ್ ತೆಂ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಾಂಬಾಯೆನ್. “ಆನಿ ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿನ್ ತುಜೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಟೆಂ ಸಾಂಡುನ್ ತುಕಾ ಧಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಫಕತ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ ಹೆಲೀನಾ. ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಯಾ ಮೊಡ್ಚೊ – ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸಾ.”

“ತುಂ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಸರ್!”

“ಜಾವ್ಯೆತ್” ತೊ ವೊಪ್ಲೊ. “ವಿಭಿನ್ನತಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ರೊದಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಮಾವ್ನ್.

“ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ಹೆಲೀನಾ?”

“ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್.”

“ತುಜೊ ವಿಳಾಸ್ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಚ್. ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ವೇನ್ ತುಜ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ತೊ ಕರ‍್ತಲೊ. ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಲೆರ್ ತುವೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಜೆಂ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ತುಜೆಂ ದಫ್ತರ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ ತುಕಾ ತರ‍್ಬೆತಿ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ, ತಜೆಸ್ತಕಿಂ.”

ತೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ತುಜಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ತರ್, ಸರ್!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಹರ‍್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್ “ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾವುಡ್ಯೆತ್?

ಮೆಥ್ಯು ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಸರ್!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಘೆವ್ನ್. “ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಸರ್…”

“ಉಚಾರಿನಾಕಾ ಹೆಲೀನಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. “ಕಿತ್ಲಿಂಯಿ ಮೋವ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ತುಜಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಯಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಕಾ. ಹ್ಯಾವರ‍್ವಿಂ ತುಜೆಂಚ್ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ತೆಲೆಂ.” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಚೆಂ ಭುಜ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಸರ‍್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚೆರ್ ತುಕಾ ಏಕ್‌ಚ್ ರೂಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ – ರಮೋನಾಚೆಂ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಗಯ್ರ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆ ಮದೆಂ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ರಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ತಾಚೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ಧುಂವರ‍್ತಾಲೆಂ.

ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಪಿಗ್ಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ತಾಣೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದುಕಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ರಮೋನಾಚಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಮತಿಂತ್ ಉದೆನಾಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬರೊಚ್ ಧಮ್ ವೊಡ್ಲೊ. ಸಿಗಾರಾಚಿ ತುದಿ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಕೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ಸಿಗಾರಾಚಿ ತಾಂಬ್ಡಿ, ಝಳ್ಚಿ ತುದಿ ಚಿರ‍್ಡಿಲಿ…

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆ ವಯ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ

“ರಡನಾಕಾ ಮಿಸ್ಸ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. “ತುಕಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಛಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ”.

ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಯ್ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ಪಿಳುನ್. “ಮಿ| ಲಿಯೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.”

“ಹೊ!” ನಿರಾಶೆನ್ ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. “ಪುಣ್ ಹಿಂ ದುಕಾಂ?”

“ಖಾಸ್ಗಿ ದುಕಾಂ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ.” ತೆಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಆಸಾ?”

“ಥಂಯ್ಸರ್!” ಜೆರೊಮಾನ್ ಬೊಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ಹೆಲೀನಾ ತೆ ಕುಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಚಿ ತುದಿ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೊ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಧೊವ್ಯಾ, ಸದಿಳ್ ಆನಿ ಪಾತಳ್ ಬ್ಲಾವ್ಜಾ ಪಂದಾಕ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಾಳೊ ‘ಬ್ರಾ’ ಘಾಲ್ಲೊ. ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಂರ‍್ದುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕರ‍್ಟಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲಿ. ಜೆರೊಮಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಊಬ್ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳಿಂ. ಎಕ್ದಮ್ ತರ‍್ನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹೆಲೀನಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬೊವ್‌ಶಾ ಎಕಾ ಪುರುಶಾಚ್ಯಾ ಪುರುಶತ್ವಾಕ್ ಆಜೂನ್ ತಿಣೆ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ!

ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೇಸ್ತ್ ಜಾಂಗಾಂ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಅಸಹನೀಯ್ ದೂಕ್ ಚರ‍್ತಾಲಿ.

ಪಾಂಚ್ ಸ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಲೀನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾ೦ವ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ರಾವ್ತಾ೦, ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ” ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವೇನಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ತುವೆಂ ಕರಿಜೆ.”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಮಿಸ್ಸ್ ಜೆನಿಸ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಚರವ್ನ್. “ತುಜಿಂ ದುಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚೆ ಮಾಹೆತಿಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ.”

“ಕಿತೆಂಯಿ, ಕೆದಾಳಾಯಿ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಪಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕೆ ಧುವೆಪರಿಂ.”

ಹೆಲೀನಾಚೆ ದೊಳೆ ಧೊಮ್ಸಿಪರಿಂ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆ. ತೊ, ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಕಾರ‍್ಸುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಜೆರೊಮಾಚಿ ಪೊಕೊಳಾಯ್ ಭಿತರ‍್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

“ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ಜಾಯ್ಜೆ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗಳವ್ನ್. “ವೆಗಿಂಚ್… ವ್ಹಯ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿನೊಸ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೊ.”

ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ.

“ಭಿತರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಂ ಎಕ್ದಮ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುನ್. “ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ತುಜಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಂಯ್.”

“ಹುಂ” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಳೆಂ ಆಪ್ಲೊ ವಿಳಾಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾನಾ. ಟಪ್ಪಾಲಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತುಜಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ವಿಂಚುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೊಯ್?” ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ?”

“ಹಾಂಗಾಚೊ ನವೊ ಕೊಂಬೊ ತೊ. ತರ‍್ನೆಂ ರಗತ್. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್…. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ದಿಶ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್.

“ಹುಂ!” ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ ಹೆಲೀನಾನ್. ತಾಚಿ೦ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸ್ಥನಾಂ ಹ್ಯಾ ಉಡವ್ಣೆವರ‍್ವಿಂ ಹಾಲ್ಲಿಂ. “ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಕೆದಾಳಾ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ?”

“ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಜೆಂ ದಫ್ತರ್… ಹುಂ.. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ!” ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. “ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ” ತೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ವಾಪರ‍್ಚೊ ಸುವಾದ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಈವಾ ಖುಶ್ ಜಾಯ್ತ್.”

“ಈವಾ?”

“ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಸುವಾದಾಚೆಂ ನಾಂವ್ “ಡೆಸ್ಟರೇಟ್” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ತುಜೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್‌ಯಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ವಿಂಚುನ್ ದಿಲಾಂ.”

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಆನಿ ತೆ ರಾತಿಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ಈವಾಲಾಗಿಂ ಹೆಲೀನಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊಚ್. “ಏಕ್ದಮ್ ತರ‍್ನಿ ಕೂಡ್ ತಾಚಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಂತ್. ಈವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿತಾಲೆಂ. “ತಾಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತಿಂ ಸಾರ‍್ಕಿಂ ರಾವ್ತಿತ್.” ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಕೊಪಾಂಪರಿಂ ದೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ತಾಕಾ ತುಜೆ ಧುವೆಪರಿಂ ಪಳೆತೊಲೊಯ್!” ಈವಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್. “ಪತಿಣೆಕ್ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ತುಂ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆರೊಮ್?”

ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಉಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಉಟೊನ್ ತೆ ರತನ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಚೆರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಯ್?” ತೊ ಖೆಂಚ್ಲೊ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. ಘಾಸ್ ಮಾರ‍್ಚೆ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಣೆ ಈವಾಚೆಂ ಉಜ್ವೆಂ ಸ್ಥನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೆಂ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಯ್?” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಈವಾಚೆ ವಿಣ್ಗೆ ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಸ್ಥನ್, ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಜಾಂಗಾಳ್ ಆನಿ ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಸ್ತ್ರೀಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್. ಕೊಯ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಹೆರಾಂಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂಯ್. ತೊ ಹರಾಮಿ ಮೆಥ್ಯು – ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಈವಾಸಂಗಿಂ ನಿದ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಆಶೆ ಮದ್ಲಿ ಆನಿ ತುಜೆ ಮದ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಹಾಂವ್ – ಸಾದೊ ಆನಿ ಬೊಳೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ. ಧಾ ಜಣ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಹುಂ. ಈವಾಚಿ ‘ಬಸ್ಟ್‌ಲಾಯ್ನ್’ ಪಳೆ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್? ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಏಕ್ ಛಾನ್ಸ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ತೆ ಉಲಯ್ತಾತ್.” ಈವಾಕ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟಿಲಾಗ್ಲೊ. ಈವಾನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ದಗ್ಲೊ ಘಾಲೊ.

“ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗನಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?” ತೊ ಖಿಳಂಚ್ಲೊ. “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ದಗ್ಲೊಯಿ ತುಂ ನ್ಹೆಸ್ತೆಂನಾಂಯ್.”

“ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತಾಳೊ ಸುಕಯ್ನಾಕಾ ಜೆರೊಮ್!” ಈವಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರುನ್. “ತುಜ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ನಾ.”

“ಹಾಂ! ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಂ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಕಾ ಜಾಯ್‌ತರ್ ‘ಡೆಸ್ಪರೇಟ್’ ಸುವಾದಾಂತ್ ತುಕಾ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾಂ.”

“ತುಕಾಚ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಣ್ಸಿತಾಯ್ ಜೆರೊಮ್?” ಆರ‍್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುವೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಈವಾ. “ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ತ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ತುಂ-”

“ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ತುಂ ಈವಾ!”

“ವ್ಹಯ್! ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಕ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್.”

“ಆತಾಂ ಮಾಡ್ತಿರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಾಂಗುರ‍್ನಾಕಾ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ರೂಪ್ ಹಾಂವೆ ಕೆದಳಾಯಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾ ಜೆರೊಮ್. ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾಸರ‍್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚೆರ್ ಚರಯ್ಲೊ.

“ಆಜ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‌ಯಾ ಜೆರೊಮ್?” ತೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ನಮೃತೇನ್. “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಂ!”

“ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ನ್ಹಯ್!” ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಈವಾಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್. “ತುವೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚೆಂಯಿ ನಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಚಿಯಿ ನಾಕಾ.” ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಬೆಡ್‌ರುಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ತಾಣೆ ಖೊಟ್ ಮಾರುನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

► ಮುಂದರ್ತಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !