ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -4

“ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!”

“ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಚಯ್, ಹಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ದಯಾ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಶಿ?”

ತೆಗ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ.

ಪಾಸಾಯೆಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್ – ತು೦, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತೆಂ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ಕಾರಣ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ.”

“ಮತ್ಲಬ್?”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಜವಾಬ್ ಪತ್ರ್ ತುಂ ಪಳೆಶಿ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಸವಾಲಾಂ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಲೆಕಾಂಚೆಂ ಅಸ್ಥಿಂಜರ್ ಘುಡ್ಸುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ. ಖಂಯ್ಸರ್ ಕುಡ್ಸಿಜೆ, ಗುಣ್ಸಿಜೆ, ಭಾಗ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಜರ‍್ತರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ – ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾತಾಂ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಕುಡ್ಸುನ್, ಕಳ್ವೊನ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ಸುನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.”

“ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಜೆಂ ಜವಾಬ್ ಪತ್ರ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಲಾಂ?”

“ವ್ಹಯ್!”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮಿ! ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ಗಾಂಟಿಚೆರ್ ಧಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಹೆ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ತು೦ವೆ೦ ವೆಚೆ೦ ಬರೆ೦”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ?”

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೆ ಆನಿ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೆ ದೊಳೆ ಏಕ್ ಜಾಲೆ. ತೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ, ಪೆಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆನಿ ಘಡ್ಸಲ್ಲೆ ಗಾಂಚ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್.

“ನಾ!” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

ಎಕ್ ಮಂದ್ ಪುಣ್ ಖಚಿತ್ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರುನ್ ತೊ ಚಲ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆಲಿ.

“ತರ‍್ನೆಂ ರಗತ್!” ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ ನಾ ಜೆರೊಮ್. “ಬರಿಚ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಲಿಯ್ ತುವೆಂ” ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

“ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಫಾಯ್ಲ್, ಆತಾಂಚೆಂ ಜವಾಬಿ ಪತ್ರ್ ಧರುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ ಜೆರೊಮ್, ಪ್ಲೀಜ್.”

ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆಂ ಫಾಯ್ಲ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ತೀನ್ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್, ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

“ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ ಜೆರೊಮ್!” ತೊ ಶೀದಾ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟಿಜೆ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ವಯ್ವಾಟ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.” ತಾಣೆ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. “ಪುಣ್…”

“ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯಿ ಜೆರೊಮ್!” ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕಾತರ‍್ಲಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ಹೊ ವಯ್ವಾಟ್ ತುಜೊ ನ್ಹಯ್.”

ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದುನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯೆಚ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಟಪ್ಸಾಲಾರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ.

ತವಳ್ಚೆ ಘಡಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪಯ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಯಿ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಧಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್, ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಚಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಕಿಸರ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಬಸ್ ರಿಚರ‍್ಡ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಉಲೊ ಮಾರುನ್.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಬಸ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಚಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಖಚಿತ್.

“ಹಿ ಮುಲಾಗತ್ ತುಕಾ ಅಜಾಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್‌ಶಿ ದಿಸ್ತಾ.” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಹಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್.”

“ಮತ್ಲಬ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಯ್.”

“ವ್ಹಯ್”

“ತುಜ್ಯಾ ಖಚಿತಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್?”

“ತುಜೊ ಚೀಫ್ ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂ-ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್. ತಾಣೆ ತುಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡಿಜೆ ತರ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮೆಂದು ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊಂ.”

“ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ?”

“ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಖಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುವೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯು ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕುತೂಹಲ್ಭರಿತ್!” ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. “ಹಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತುಜೊ ವಾದ್?”

“ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಫಾವೊ ಯಾ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್.”

“ಜ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಸುಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಚಲ್ಚಿ ಯಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ?” ಆಜ್‌ಯಿ ಪೇಂಟ್ ಆನಿ ಶರ‍್ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕುಡ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಭರ‍್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅಚಲ್ ವಾತಾವರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಪಳೆಲೊ ತಾಣೆ. ಎಕಾಥರಾಚಿ ‘ಕ್ಲಾಸ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್. ಪ್ರಾಯ್ ತೀಸ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ. ಹಳ್ತಾಚೊ ಜೀವ್. ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಉರುಟ್ ಭುಜಾಂ. ಮಾಸಾಳ್ ಜೀವ್ ಪುಣ್ ನಾಜೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕ್ರೂರತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಂತ್. ಮುಳಾವಿಂ, ಮೊನ್ಜಾತಿ – ಲಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂತುಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಹಳ್ತಾನಾ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ಆಧುನಿಕ್ ಫಿತಿಸ್ಪೊಣಾಚೆ ಕಸಲೆಯಿ ಘುರ‍್ತ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸುಪ್ತ್ ಆಕರ‍್ಶಣ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್. ವ್ಹಯ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ಚಲ್‌ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾ.” ಮೆಥ್ಯುನ್‌ಚ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್”

“ತುಜಿ ಸರ‍್ವಿಸ್ ರೆಕೊರ‍್ಡ್ ಬರಿ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ತುಂ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ದಿಸನಾಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್”

“ಉದಾಹರಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ತುಂ ಖರೀದಿ ವಿಬಾಗಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ಫಕತ್ ದೆಡಾ ವರ‍್ಸಾ ಭಿತರ್ ತುವೆಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್. ತ್ಯಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ?”

“ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರಳ್ ಸಂಬಂದಾಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್.”

“ಹುಂ. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್. ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾರಂಬಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಯ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆನಾ.”

“ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತುವೆಂ ಖಾಸ್ಕಿ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್, ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಹಾಂವ್ ತಿ ಆಳ್ವೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಸ್ತುಂಕ್‌ಯಿ ಅಪೇಕ್ಶಿನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಜನ್ಮ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೊಣಾಯಿಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂದ್-ಸಂಬಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಅರ‍್ತಾಂತ್-ದವ್ರಿನಾ. ತುವೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯೆಚ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಜೆ. ತುಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಮನಿಸ್. ತುಜೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ – ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್-ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಲಂವ್ಕ್.’’ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಾವಯ್ಲಿಂ.

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಖೊಲೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಖೆಳ್ತಾಂ, ರಿಚರ‍್ಡ್” ಆಪ್ಲೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ತುಜಿ.. ಅ… ಚರಿತ್ರಾ ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುವೆಂ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂಸಾರಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೆದೊಳ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಹಾಂವೆಂ ‘ಸಂಬಂದ್’ ದವರ‍್ಚೆ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಬಳ್ ಜಾಣಾಂ ಕರ‍್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್. ಕಿತೆಂಯಿ ತರ್‌ಯಿ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರಿಜೆ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತುವೆಂ ಖಂಚೊಯಿ ಖೊಲೆ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ಕಸ್ಲಿಯಿ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಚಾಕ್‌ಯಿ ಉಂಚ್ಲೊ ಖೊಲೊ ಆನಿ ತುವೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಚಾಕ್‌ಯಿ ಚತುರ್ ಚಾಲ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ!”

“ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ತುಂ?”

“ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಂವ್!”

ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮತಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

“ತಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊಶೆವ್ನ್.

“ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ!” ಒಪ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಪುಣ್ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ…’’ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೂರ‍್ವಕಿಂ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಪುಣ್ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ’’ ಪರತ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. “ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.” ತಾಣೆ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಮಾವ್ನ್.

“ತುವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚ್ಯೊ ಪರಿದ್ಯೊ?” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಪಿರಿಂತ್ ಪಾಪ್ಡುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

“ಧನ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ!”

“ಹ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತುಜ್ಯೊ ವಾಟೊ?”

“ಕಸಲ್ಯೊಯಿ, ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯಿ ದಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.”

“ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್?”

“ಹಾಂವ್‌ಚ್! ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೆಂ.”

“ಬರಾಬರ್! ಪುಣ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತುವೆಂ ಕಮಾಂವ್ಚೆಂ ಧನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಂ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜೆಖಾತಿರ್.”

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಮಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮಿ| ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತೆ ಘಡ್‌ಯೆ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ, ಸಮ್ಜಾಲೊ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಲೊ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಉಳ್ಚೆಂ ಧ್ರುವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪಾತ್ರಾಂಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ತಾಚೆಂಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಧ್ರುವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆ ಖೆಳೊಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶತೃಂಜ್ ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹೊಹರ‍್ಯೊ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

“ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಥೊಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸಾತ್” ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ಹವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಋತುಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಥ್ವಿ ಬದಲ್ಚೆಪರಿಂ ತುವೆಂಯಿ…”

“ಸುಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಟ್ ಘಾಲಿಜೆ?”

“ವ್ಹಯ್” ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿಂ ಹಂತಾಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಚಡಿತ್ ತುವೆಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಲಾಗಾಶೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಟೆಂಡರಾಚ್ಯಾ ಮುನಾಫ್ಯಾಚೆರ್ ತುಕಾ ದೋನ್ ಶೇಕಡಾಂಶ್ ಕಮಿಶನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಹೆ ಘಡ್‌ಯೆ ತುಜ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ದೊಗಾಂ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟಾಂ ಆಸಾತ್. ಫುಡೆಂ ತುಕಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡತ್ ತರ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ-ಜಾಕಾ ತುಂ ಭೆಟ್ಲಾಯ್ – ತುಜೆಂ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ದಸ್ಕತ್ ಕರ‍್ಯೆತ್.”

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಮಾಹೆತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತುಕಾ ಕಸಲೆಯಿ ವಾಂದೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿ| ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ-ಜಾಕಾ ತುಂ ಭೆಟ್ಲಾಯ್ -ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಲೊ!”
ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಭಾರೀಕ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

“ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ್ ತೊಚ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಹಾಂ ಕಸಲಿಂಯಿ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್?”

“ತುಕಾ ನಾಂತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂತ್!” ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಭುಜಾ ಉಡಯ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಇಂಟರ್‌ಕೊಟ್ ದಾಂಬ್ಲೊ.

“ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಗುರಾಯೆನ್. “ದಯಾ ಕರುನ್ ಭಿತರ್ ಯೆ.”

ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡ್‌ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಜೆರೊಮ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಮಿ| ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾ!” ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ವಾಕ್ಯಾ ವೃಂದಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾನ್ ಮುಕಮಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪುರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ –

ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಪ್ರಕ್ಯಾತ್’, ಮಾಡ್ತಿರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅಭಿನಂದ್ಸಿತಾಂ, ಮಿ! ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಕಾರ‍್ಬಾರಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲಿ.”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆನಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ದೀಶ್ಟಿ ಬದ್ಲಿಲ್ಯೊ.

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಿ| ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೆಂ ಚಾರ‍್ಜ್ ಘೆತಲೊ. ತುಜೊ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್.”

“ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ!” ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮಾನ್.

“ತುವೆಂ ತಾಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ಜೆರೊಮ್!” ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಹಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ರಿಚರ‍್ಡ್” ತೊ ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂಯಿ ಆಸಾ.” ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ.

“ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ತೊ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ತೊಚ್ ಹಾಸೊ ಲಾಂಬವ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ರಿಚರ‍್ಡಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾನ್ ಘಾಸಿತ್ ರಾವ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಕಾಗ್ದಾಪರಿಂ ಧೊವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಳಾವಳಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್?” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

“ಬಸ್ ಜೆರೊಮ್” ವಿರಾರಾಯೆಚಿ ಖುಣಾಂ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಲಾಂಬಯ್ಲೊ. “ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮೆಜಾಚೆರ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. “ಹೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಟೆಸ್ಟಾಂತ್ ಹೆರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಚೆಪರಿಂ ಸೊಸುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆತರ‍್ಪಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್.”

“ಹಾಚಿಂ ಆತರ‍್ಪಣಾಂ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್ ಜೆರೊಮ್. ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್?”

“ತುಂ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮಿ| ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!” ವೆಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. “ತುಂ ಎಕಾಥರಾಚೊ ದೇವ್. ದೇವ್ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂ; ಕೊಣಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಸೆಂ ನಾಚಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ. ತರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ದಯಾಳ್, ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತುಂಯಿ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂಯಿ. ಖಂಯ್ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಸಯ್ರಾಣಿ; ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ತೊಯ್.”

ಮೆಥ್ಯು ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಧಕೊ ಜಾಲಾ ಜೆರೊಮ್!’’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಚ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್. “ವೆಗಿಂಚ್ ತುಂ ಸಾರ‍್ಕೊ ಜಾತಲೊಯ್. ಉಡಾಸ್ ತುಂವೆಂ ದವ್ರಿಜೆ – ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಖಾಂದೆ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡುಂಕ್‌ನಾಂತ್. ಫಕತ್ ತಾಂಚೆಂ ವಜಾನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ!”
ಜೆರೊಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೂನ್ಯತೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ ಬಸಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ಎಕಾಥರಾಚಿ ಪೊಕೊಳಾಯಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ.

‘ಎಕಾಥರಾಚೊ ದೇವ್ ತುಂ!’ ಜೆರೊಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಜ್ಲಿಂ. ‘ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ ದೇವ್.’
ಕುಸ್ಕೊನ್‌ಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

ಹೆರ್ ‘ಬೊಸ್ಸ್’ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತೆ ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ದೊರಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

‘ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಸಯ್ರಾಣಿ’ ಜೆರೊಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ರಮೋನಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್.

ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಯಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಪಥಾರ್ ಚರ‍್ತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಪಾಚಾರ‍್ನ್ ನ್ಹಯ್.

‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಡೆಡಿ!’ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ನೆಣಾಸ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಶಿಕಯ್ನಾಂತ್.’
‘ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಯ್?’ ಮೆಥ್ಯು ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್?’

‘ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತುಕಾ ಆಸಾ!’ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಬೊಟಾಂ ಚರವ್ನ್.

‘ಪುಣ್ ತುಂ ಬಸ್ಚೆಂನಾಂಯ್?’

‘ತುವೆಂ ಘಾಬರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ ಡೆಡಿ!’ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ‘ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮಾಳ್‌ಯೊ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ತುಜಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತುಜಿಂ ಯಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಾಳಿಂ ಕರ‍್ತುಬಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ದಿಸನಾಂತ್. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತುಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಚೇರ್‌ಮೇನ್ ಆನಿ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಧನ್ವಂತ್, ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್, ತುಜಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್. ಆವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಾರ‍್ಪೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿ ಸಮಾಜ್. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್ ಪಳೆಲಾಯ್ ಡೆಡಿ? ಗುಡ್‌ಮಾರ‍್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ, ದಯಾ ಕರುನ್‌ಬಸ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ, ಕೊಫಿ ಯಾ ಟಿ ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ, ಹಾಂವ್ ಕಸಲಿಯಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ… ಇತ್ಯಾದಿ.’

‘ಅಸಲೆಂ ಜೀವನ್ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ರಮಿ?’

‘ಕಸಲೆಂ ಜೀವನ್ ಡೆಡಿ? ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕಬ್ಲಾತೆನ್? ಹಾಂವ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾಂ, ಜೆವ್ತಾಂ, ನಿದ್ತಾಂ, ಉಟ್ತಾಂ, ಬಸ್ತಾಂ… ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕಬ್ಲಾತೆನ್? ನಾ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ರೆಂವೆಂಚೊ ಏಕ್ ಕಣ್, ಲಾರಾಂ ಯೆತಾತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಣಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ವ್ಹರ‍್ತಾತ್-’

‘ಪುರೊ ರಮಿ.’

ರಮೋನಾನ್ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

ರಮೋನಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಲಿಂಗ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಆಪ್ರೂಬ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು, ರಮೋನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಸಂಗಿಂ ಮಿಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸೆರ‍್ವಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಉಬಾರ್ ಪಾಗೊರ್ ತಾಣೆ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯಿ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಉರನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸಮಿಪಾಯ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ – ಗುಪ್ತಿಂ.

ಪುಣ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ…

ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಮುಕಾರ್ತಾ ►►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !