Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾಲ್ವಿ , ಫುಲಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಜಿಣಿ . . . ಮಾಯ್ ಮೊಂತಿ!

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತಶೆಂ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ…ಬಾಳ್ಕಾ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆನಿ  ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಯೆತಾ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತ್.

ವಿಭಿನ್ನ್ ಆಚರಣೆಚೆಂ ಎಕ್ವೊಟಾನ್ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಗೊಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊರ್ತುಗಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೊರ್ತುಗಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕ್ತೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್…

ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಯೆದೊಳ್ ತಿಂ ಆಚರ್ಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಚೌತಿ’ ತಸಲೆಂ ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮುಂದರುನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊರ್ತುಗಿಸಾಂನಿಂ ಬಾಳ್ಕಾ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ.

RRC02

ಅಸಲ್ಯಾ ಆಚರಣೆಂತ್ ಯಾಜಕ್…ಲೊಕಾಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕಣ್ಶಿ ಕಾತ್ರುನ್ ತಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ಹಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಣ್ಶಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್, ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತೆನ್ ತಶೆಂ ವಿನೊವ್ಣೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಮರಿಯೆಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ 1552 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡಚ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ಗಾಸ್ಪರ್ ಬಾರ್ಜೆವುಸಾನ್, ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಯೆಕ್ ಕಂತಾರಾದ್ವಾರಿಂ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುಂಚಿ ರೀತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್…ಇಟೆಲಿಚೊ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾ, 1763 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫರಂಗಿಪೆಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೊಂತೆ ಮರಿಯಾನೊ’ ಕಾಪುಚಿನ್ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತ್ಯಾ ಫ್ರಾಯೆರಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಕ್ ‘ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಮಾದ್ರಿಂನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ‘ಮರಿಯಾ ಬಾಂಬಿನೊ’ ಇಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್, ಫಾ| ಜೊಕಿಮಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮರ್ಯೆ ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ಜನನ್ ಫೆಸ್ತ್, ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ವೊಟಾಚೆಂ ‘ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.

RRC06

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜನಾಂಗಾನ್ ಆಚರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ನತಾಲ್ ಫೆಸ್ತ್ ತರ್, ಸಂಸಾರಾರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್, ಕೆನಡಾ, ಯು..ಎ.ಇ., ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ಯು.ಕೆ. ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂನಿಂ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜನಾಂಗಾ ಥಂಯ್, ನತಾಲಾ ಫೆಸ್ತಾಪರಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್.

ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್, ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾತಾ ಕಣ್ಶಿಂ ಮಿಸ್ಳೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ವೊಟಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾನ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್,  ‘ಚಲಿ ಭುರ್ಗೆಂ … ದೆವಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣೆಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾವ್ನ್, ದೇವ್, ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್, ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಮುಖಾಂತರ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾ.

ಜೊಕಿಂ, ಆನ್ನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮರ್ಯೆಚೊ ಜಲ್ಮ್, ಪಾತ್ಕಾವಿಣೆಂ ಘಡ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್, ದೆವಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ವೊಟ್, ಜಿಣಿಭರ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಮಾಯ್ ಆಶೆತಾ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಹೊ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಂದ್, ಫಿರ್ಗಜ್, ಸೆಜಾರ್, ಸಮಾಜ್, ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್, ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ‘ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮರಿಮಾಂಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಅಸಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಬಾಂದ್, ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ವಳಕ್ ತಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣ್ …ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಚಡೊಂಕ್, ಏಕ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ ಮೂಳ್ ಪಾಳ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಪಾಠ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆಕಿಭರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್, ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಬೆಸಾಂವಾ ಶಿಂವೊರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ವೊತ್ತಾ.

RRC07

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ವೆಳಾ ಮರಿಮಾಂಯ್, ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾ.  ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಕಾನಾ ಶೆಹರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಘುಸೊನ್, ತಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜುನ್, ತಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ,ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಜಾಪಿ ಥರಾನ್ ಪಾವ್ತಾ!

ಮನ್ಶಾ ಜಲ್ಮ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಉದರಿಂ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಿಕಾ ‘ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನ್, ಘನ್, ಆನಿ ವರ್ತೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಉದಾರ್ಪಣ್ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್, ರುತಾ ಕರುನ್, ಜಿಣಿಭರ್ ಜಾಗರಣೆರ್ ಆಸ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್  ಆತ್ಮೀಕ್ ಮನೋಭಾವ್, ಬರೆಂ ಮನ್, ಶೆಗುಣ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣ್ ತಶೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಠಿಕೊನ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾ.

ಅಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ರಕ್ಶಣ್, ಪೋಶಣ್, ತ್ಯಾಗ್, ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಂದ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್, ‘ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ, ಎಕಾ ಆವಯ್ ದ್ವಾರಿಂ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಚತುರ್ ಚುರುಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಗುಮಾನೆರ್, ತಶೆಂ ಜಾಗಾರಣೆರ್ ಠಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಅಸಲೆಂ ಜಾಗರಣ್ … ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಆವಯ್ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಾಡೊನ್ ವೆತಾ.

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ ಚೀಂವ್ ಚಿಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್, ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಗಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಕ್ ತಾಳ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊಯ್ತಾ. ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡಾತ್ತ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ತೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಶೆಗುಣ್, ವಾಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ತಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ.

RRC03

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಚಲಿ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಲಿಯೆಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಚಲಿ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಪತಿ ಪತಿಣೆ ಮಧೆಂ ಹೊಂದೊವ್ಣಿ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್  ಶಿಕ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಮಧೆಂ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಪತಿವರ್ವಿಂ ಬಲತ್ಕಾರ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವೋಟಾಚ್ಯಾ ಭಾವ್ಭಾಂಧವ್ಪಣಾಕ್ ತಶೆಂ ಪತಿಪತಿಣೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸೊಡ್ದೊಡೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಥಂಯ್ ಏರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದಿತಾ. ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಡಾನಾಶೆಂ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ತಶೆಂ ಮಾದ್ಯಮಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. (ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರಾನಿಂ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆನಾತ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜೆಚಿ ದುರ್ದಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.)

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಸರ್ವ್ ಪರಿಗತೆವರ್ವಿಂ ಲಗ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪತಿ ಪತಿಣೆಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ತಶೆಂ ಕಾಲೆತ್ ಆನಿ ಹೊಂದಾಣೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಸೊಡ್ದೊಡೆನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾತಾ!

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂವರ್ವಿಂ ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಟಕ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಉದೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಂತ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ತರ್ನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿರಾಸ್ ಆಕಾಂತ್ ಅಕ್ಲಾಸಾಚ್ಯಾ ಮನೋವೊತ್ತಡಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಅನ್ವಾರಾಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್, ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಡೈವರ್ಸ್’ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭೆಜ್ತೊಲೊ!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮನೋದುಸ್ಥಿತಿ ಜಿಣಿಂಭರ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಹ್ಯಾದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನಿಂ ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸಾಚೊ ಖರಾರ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಚೆಂ ಬರೆಂ.

RRC05

ಅಸಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಖಾತಿರ್, ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ವೊಟಾಚೊ ತೇರ್ಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚಾಪ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಭಕ್ತೆನ್ ಮರಿಮಾಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮರ್ಯೆಚೊ ಜಲ್ಮ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಂ ತಶೆಂ ವಾಯ್ಟಾವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚೊ ತಫಾವತ್ ಆಮ್ಕಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿಂ ಅಹಂಭಾವ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್, ಸತ್ ಆನಿ ಅಸತ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಆನಿ ಅನಿಸ್ಕಳ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ರಾಗ್, ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಗೆಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಿಶಿಂಚಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ತಶೆಂ ಮಾಹೆತ್, ಮರಿ ಮಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಲಾಭ್ತಾ.

ಮರಿಯೆವಿಶಿಂ, ಜುವಾಂವ್, ಮಾತೆವ್. ಮಾರ್ಕ್, ಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾನಿಂ ಚಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಪೂಣ್ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 150ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಬರೈಲೆಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ‘ಎಪೊಕ್ರಿಫಲ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್’ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ‘ಮನ್ಶಾ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂಯ್ಬಾ’ ವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ … ‘ಮರಿ ಜೆಜುಚಿ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಆವಯ್. ತಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಜೆಜುಚಿ ಆವಯ್ ನ್ಹಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಕರ್ಚೊ ‘ನೆಸ್ಟೋರಿಯನ್’ ಪಂಗಡ್ ಉದೆತಾ.

ಹೊ ನೆಸ್ಟೊರಿಯನ್ ಸಿಧ್ಧಾಂತ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 431ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರೊಮಾಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಥಿಯೊದೊಶಿಯಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ವಿವಿಧ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಂಚೊ ಏಕ್ ಜುಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜುಂತಾಂತ್  ‘ಮರಿ  ಜೆಜುಚಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಆವಯ್ ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ದೈವಿಕ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿಯೀ ಆವಯ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿ.

RRC04

ಆನಿ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂಚ್ಯಾ ವೊಣೊದೆನಿಂ ಗೆಟಿಂನಿ, ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ, ಮರಿಯೆಚಿ ರುಪ್ಣ್ಯಾ ಮ್ಹೊರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾ, ಬವೇರಿ, ಗ್ರೀಕ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿಂ, ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾಂನಿ, ಘರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವೊಣದ್ ತಶೆಂ ಗೆಟಿಂನಿಂ, ಮರಿಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. (ಅಸಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತಾಂ ಗೊಯಾಂತ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.)

ಅಶೆಂ ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾಂಯ್ ದೆವಾಚಿ ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಿಚ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಭಕ್ತೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವಾಡಾತ್ತ್ ವಚೊನ್, ಪಿಡೆಶಿಡೆ ಅನ್ವಾರಾಂ ನಿವಾರಣೆಚೊ, ಭರ್ವಸೊ ತಶೆಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಚಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿಂ.

ಹೆಂ ಅನುಕರಣ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 500 ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 1500 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ತಶೆಂ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಜಲ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಾಂನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ. ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಆಚರಣೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಮರಿಯೆ ವಯ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಅನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾರಣೆವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಆಜಾಪಾಂಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ರಾಯ್ – ರಾಣಿಂ, ಲಾಯಿಕಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೊ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆ ಪರಿಗತೆರ್, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜ್ ದೈವಿಕ್ ಸಹಕಾರಾಕ್ ತಶೆಂ ಮರಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಭೆಟ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮೊಣೊದೆಂ ಮಧೆಂ ವೊದ್ದಾಡುನ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ವೊಣೊದೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾ ಬಂದಡೆ ತಸಲ್ಯಾ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ವಾತಾವರಣೆಂತ್, ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸಾ.

RRC09

ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ … ಮರಿ ಮಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಭರ್ವೊಸೊ ದವರುನ್ ಮತಿಂತ್ ಧಯ್ರ್ ವಾಡೊವ್ನ್, ಮರಿಯೆಲಾಗಿಂ ವಿನೊವ್ಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ನಿರಂತರ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್, ಆಮ್ಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಪರಿಹಾರ್, ಸಹಕಾರ್, ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತೆಲಿ.

ಬಹುಶ್ಹಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರೋನಾ ಖರ್ಗಾವರ್ವಿಂ, ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಯೆದೊಳ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಮತಿಂತ್ ಭಕ್ತೆನ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ ವೊಂಟಾಂನಿ, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ, ಯುವಕ್ ಯುವತಿಂ ಥಂಯ್, ಆತಾಂ ಖರೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಖುರಿಸ್, ಬೆಂತಿಣ್, ಹಾತಾಂತ್ ಕೋಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಜೀವ್ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ‘ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್’ ಕಶೆಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ, ಕೊರೊನಾವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪೊರ್ನ್ಯಾಂಚಿಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡುನ್, ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಧಯ್ರ್ ಚುಕೊಂವ್ಚಿ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ, ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಭದ್ರತೆಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಕ್ರ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮಾಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಥಂಯ್ ಪರತ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾತಾಂತ್ ಕೋಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ತೇರ್ಸ್, ಕುಟ್ಮಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧ್ ಅಸಹಾಯೆಕೆಚ್ಯಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ಭಂವಾರಿಂ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಕಾಂತೆ ವಿಶಿಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆರಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಖರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ ಸಹಕಾರಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

RRC08

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚೊ ಕೊರೊನಾ ಆಕಾಂತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಗ್ರಾಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಿತಿಚೊ ಸೆವಾ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಸೆವಾ ಸಹಕಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಸೆಜಾರಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂವಿಶಿಂ, ಕಶ್ಟಾಂ ಸುಖಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುನ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಂ – ಭಿರಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ, ಫಾವೊತಿ ಸಲಹಾ ದೀವ್ನ್. ತಾಂಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಸುಟ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಾಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮತಿಚೆಂ ಭೆಂ – ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭೆಂ ಸಲ್ವೊಣಿಂ ನಿಂದಾ ನಿರಾಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಕುಟ್ಮಾಎಕ್ವೊಟಾನ್, ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಚ್ಯಾ  ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ನಿರಂತರ್ ದೆವಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗೊಂಯಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಫೆಸ್ತಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಘ್ನಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಿಘ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ನಿರಂತರ್ ವಿನೊವ್ಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಯಾ.

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

64% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
3 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.