ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -3

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಏಕ್ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಠೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನ್, ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಘಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನವೆಂ ದೃಶ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಹ್ಯಾ ಜಾಗೃತೆಸಂಗಿಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಮೆಥ್ಯುಚೊ ದೇಶ್ ಏಕ್ ಬಂಜರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್ ವೃತ್ತಿ ಸಾಗ್ವಳಿ ತರಿ ನವೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾನ್ ಸಾಗ್ವಳೆಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ‍್ಲೊ ನಾ. ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ದೇಶಾಂತ್-ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್-ಖಿಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೆಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಿ ಆನಿ ವಿದೇಶಿಂ ವರ‍್ವಿಂ ಚಿಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಅಧುನಿಕತಾ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅದುನಿಕತೆಚೊ ದಾವ್ ಚಡ್ಲೊ. ಎಕಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೆಲಾಚಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ದಾವ್‌ಯಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಜಾತಾನಾ ಸರ‍್ಕಾರ್‌ಯಿ ಚುಪ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ

‘ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾ’ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಫಟಾಫಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಕ್ ಶಾತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಾತ್ ಚಡ್ಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ತಸಲ್ಯೊ ದೋನ್ ತೀನ್ ಹೆರ್ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಘಾಬರ‍್ಲೊ ನಾ. ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ‘ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ’ ತುಪೆಂ ಭರ‍್ಚಿ ಶಾತಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಸರ‍್ಕಾರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ತುಕುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್-ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದರಬಸ್ತ್ ರೆವೆನ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಗತಿ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಸೆಕ್ಟರಾಕ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಿವಿದ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಸರ‍್ಬಾರಾಜ್ ಬಂದರ್ ಆನಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಲೆಗ್ರಾಫ್ ಆನಿ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ ಪ್ರಗತ್ಯೊ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕೆಲಿ.

ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಲಲೊ ದುಡು ಭದ್ರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ಬಂಡ್ವಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಏಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಕಂಪೆನಿಚೆ ಹಿಶೆ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆ. ಹಿಶೆದಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಾತ್ ಜಣಾಂನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಾ೦ಚೊ ಏಕ್ ಬೋರ‍್ಡ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ತಾನಾ ವಯ್ವಾಟಾಚೆ ಮಾಹೆತಿನ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೇರ್‌ಮೆನ್ ಆನಿ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಂಸಂಗಿಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ನವೆಂ ಸಾತ್ ಮಾಳ್‌ಯಾಂಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾಂತ್ ಅಂತರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನ್ಯೊ-ಸ್ನೆಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿ, ಫ್ಲೊರ್ ಕೊರ‍್ಪೊರೇಶನ್ ಆನಿ ಇಶಿಕಾ ವಜಿಮಾ ಹರಿಮಾ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಜಪಾನ್), ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಚ್ಯಾ ತೆಲಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ‘ರೂಪ್’ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವುರ‍್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧನಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ.

ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾಂತ್ ತೀನ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಖರೀದ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಪಯ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹೆತಿಂಚಿ ಖರೀದಿ. ಹಾಕಾ ಲೋಕಲ್ ಪರ‍್ಚೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಲಿ. ವಾಜ್ಬಿ ಮೊಲಾಂ ಆನಿ ಫಟಾಫಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆ ದೂರ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಎಕಾ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ಅಮದ್ ಕರುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗರ‍್ಜೆಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಎಕ್ದಮ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮೊಲಾಂನಿ, ತುರ‍್ತಾನ್ ತ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ಸರ‍್ಬರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಯಾತ್ ತಾಣೆ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೊಕಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಖರೀದೆಚಿ ದುಸ್ರಿ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಆಯಾತ್. ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್-ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ – ಜಾಂವ್ ತೆ ವಾಲ್ಟ್, ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಬರ್, ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಗೇಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ – ತ್ಯಾ ಎಜೆಂಟಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಯಾತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆಯಾತಾಂತ್ ಸರ‍್ವ್ ರಾಟಾವಳಿ ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಏಜೆಂಟಾಂಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಕಮಿಶನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಯಾತಾಂತ್ ಹಿ ಯಾ ತಿ ಕಂಪೆನಿ ಉಣೆಂ ಮೋಲ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಡ್ ಪಾಯ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅಯತಾಂಕ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ತೆಲಾ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಂಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಅವ್ವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಹಾಯ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ವಾಲ್ಟ್, ಹೀಟ್ ಏಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆನಿ ಐಯೊನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ರೆಜಿನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಏಜೆನ್ಸಿಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಮುನಾಫೊ ಜಾತಾಲೊ.

ತಿಸ್ರಿ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಂಡರ‍್ಸ್.

ತೆಲಾ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಚಡಾವತ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ – ಪಾಯ್ಪ್ಸ್, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ವಾಲ್ಟ್, ಟ್ಯೂಬ್, ಲೋಹಾಚ್ಯೊ ಫೊಳಿಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಂಡರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಯಾತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಹೊ ಆಯಾತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಟೆಂಡರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜುಗಾರ್. ಹೆ ಜುಗಾರೆಂತ್ ದಾವೊ ಮಾರುಂಕ್ ಅಂತರ್ ದೇಶಿಯ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ನರ್‌ನಾಡಿಂಚೆಂ ತುಮುಲ್, ತಾಡ್‌ವೋಡ್ ತುಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಂಡರಾಂಚೊ ಫಳಿತಾಂಶ್ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಭೊರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟೆಂಡರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ, ಚತುರಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಅಸಾದಾರಣ್ ಧಯ್ರಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ್ (ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರ್‌ಯಾಕ್ರಮಾಂ ಮದೆಂ) ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಚ್ ಏಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆನಿ ಚತುರ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಕೆಲೊ. ಬೋರ‍್ಡ್ ಒಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಟಿಂಗಾವೆಳಾರ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ತರ‍್ಕ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾಚಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್, ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ದಾಡ್ಲೊ. ಮಿಟಿಂಗಾಂಚಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಸರ‍್ವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಂಕ್ ಚೀಫ್ ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂಚ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಿಚ್ ಆಶಾ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಹೆ ದೋಗ್ ಕಿತ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಗಿ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಖಂಚೆಂಯಿ ಜೆರೊಮಾಚಿ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ‘ಯೆತೆಚ್’, ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ಆನಿ ವಿವಿದ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂ ಉದೆತಚ್ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಲಗಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬಂದ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ‍್ಲಲೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ.

ತರ್‌ಯಿ ಪಾಂಚ್ತೀಸಾಂಚೆ ಗಡಿರ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯಿತ್ ಆನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆ ತೀನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ – ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಲ್ದಾರ್ ಪಾರ‍್ಟೆವೆಳಾರ್, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಸರ‍್ವಾಂಚೆ ‘ತೆ’ ನದ್ರೆಕ್ ಈವಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ದಾದ್ಲೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಸುಪ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಉರ‍್ಡಾತಾಲೆ ಪುಣ್ ಹೆ ದಾಂಬ್ಣೆಂತ್ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲಿಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚಿ ಈವಾಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಈವಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ತವಳ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಈವಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗಶೆಂ ಕರ‍್ತಾನಾ ಹೆರ್‌ವೆಳಿಂ ಎಕ್ದಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂಯಿ ಮಿತಿಚೆಂ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಮಾತ್ ಈವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹೊ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ – ಈವಾ ಥಂಯ್.

“ಬಸ್ ಜೆರೊಮ್!” ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಜೆರೊಮ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಡೈರೆಕ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾಚಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ತುವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಯೆಪರ್‌ಮಾಣೆ ಕಸಲಿಚ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಯಾ ಪ್ರಾರಂಬಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಮುಕ್ಯಾಂಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಆಮಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಕರ‍್ತಾಂವ್.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಸಲಿಯಿ ಸದಿಳಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ?”

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಮಿನುಟಾಂನಿ ವಾಚ್ಲಾಂಯ್?”

“ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಲಯ್ತಾಂ”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜೆರೊಮ್, ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್?”

“ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೋವ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಹಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತುಜಿಂ ಜೆರೊಮ್. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಫುಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರುಕಾಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಫಳಾಂ ಎಕಾಚ್ ಖಾಂದಾರ್ ಅಸಾನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತರ‍್ನ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ.

“ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮಾಹೆತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ತುಕಾ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.”

ಮೆಥ್ಯು ಮುಕಾರ್ ಭಾಗ್ವಾಲೊ.

“ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಏಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಬೊಟ್ ತಾಕಾ ಚೊಕುನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಂಚಾಯಿ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ತುಕಾ ಕಾರಣಾಂ ಆನಿ ವಿವರಣಾಂ ಹಾಂವೆಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ. ತುಜಿ ದಕ್ಶತಾ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರಂಭಾರ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ತುವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸೆವಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ಆಜ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೊ ಮುಕಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಪುಣ್ ನಾ ಜೆರೊಮ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ!”

“ತರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಉರ‍್ತಲೊ ಮಾಮುಲಿ ಪತ್ರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಕ್ಯಾಶ್.”

“ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್.”

“ಹೆರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಂ, ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ವಾರ‍್ತಿ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದವರ‍್ತಾಯ್.”

“ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಜಿಂ ಜೆರೊಮ್, ಮ್ಹಜಿಂ ನ್ಹಯ್. ಸ್ವಾರ‍್ತಿ ಉದ್ದೇಶ್?” ಮೆಥ್ಯು ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ನಿಸ್ವಾರ‍್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಕೆದಳಾ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್?”

“ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಣಾ ಜಾತಲೊಯ್!” ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಸಲಿಚ್ ಗರ‍್ಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ವಯ್ವಾಟಾಚೆ ನದ್ರೆಂತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗುಪಿತ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. “ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ತುವೆಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಮುಕಿಕ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀಜೆ. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರುನ್, ಬರ‍್ಪಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಖಾಸ್ಕಿ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಸರ‍್ವ್ ರಾಟಾವಳ್ ತುವೆಂ ಮಾತೆಂ ಮಾರಿಜೆ.” ಖಿಣ್‌ಭರ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ. “ಸದಾಂಚೆಚ್ ಪರಿಂ!”

ಜೆರೊಮ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ತುವೆಂ ಪರ‍್ವಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ” ತೊ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತುಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮೆಲಿ.”

“ಪುಣ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್ಲಾಂ!” ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಆರ‍್ಜ್ಯೊ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದಾಳುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬರ‍್ಪಿಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಹೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣ್ ತರ‍್ನಾಟೆ – ಸರ‍್ವ್ ತೀಸ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸಾಂಚೆ ಗಡಿ ಭಿತರ‍್ಲೆ – ಶಿಕ್ಪಿ, ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಆನಿ ಬೊವ್‌ಶಾ ಚತುರ್. ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಸಹಿ ಮೆಳ್ತೆಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸಾಂಕ್ ಪತ್ರಾ೦ ಘಾಲಿಂ ಜೆರೊಮಾನ್.

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದವರ‍್ಲೆಲಿ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಚೆರ್ ಗೆಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲಿ.

ಬರ‍್ಪಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಟೀಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಕ್ವೊಟೇಶನಾಂ ವಿಚಾರುನ್ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ‍್ಕಾರಿ ವರ‍್ತುಲಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಟೆಂಡರಾಂಕ್ ಕ್ವೊಟೇಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಟೆಂಡರ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಘೆಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ, ವಿದೇಶಿ ಸಪ್ಲಯರಾಂಲಾಗಿಂ ಆಯಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ಚಿ, ಲೆಟರ್ ಒಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರೆನ್ಸಿಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಲೆಕ್ಕಾಂಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬರಾಬರ್ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಮಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾಟಾವಳಿಂಚೆರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜೆರೊಮ್?” ತೊ ಭಂವ್ರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕೊನ್ಪೆರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ವೆಂಗ್ಯ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ತರ‍್ನ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೆಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾರ್ ಪಡ್ಲಾ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾಂತ್!”

“ತೆಂ ಸವಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಜೆರೊಮ್!” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. “ಕಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್?”

“ತೆಂ ತುವೆಂಚ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರಿಜೆ! ತಿತ್ಲೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ನಾ.”

“ಕೋಣ್ ತೊ?” ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತೊಚ್ – ಖಾಲಿ ಪೆಂಟ್ ಆನಿ ಶರ‍್ಟಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ.”

ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೊನ್ಪೆರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ. ಸರ‍್ವ್‌ಯಿ ಪೂರ‍್ಣ್ ಸುಟಾರ್ ಯಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಟಾಯ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊ ತರ‍್ನಾಟೊ ಫಕತ್ ಪೆಂಟ್ ಆನಿ ಶರ‍್ಟಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ನಾಂವ್?”

“ನಾಂವ್? ಕಸಲೊಗಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ತೊ.”

“ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್?” ಕೊನ್ಪೆರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಚಾಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಿ.

“ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಆಲ್ಕುಂಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ತೆಂ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ರೊಬರ‍್ಟ್ ರಿಚರ‍್ಡ್‌ಗಿ…”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಕೊನ್ಪೆರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಗ್ದಾಂಚೆರ್ ಚರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೆನ್ನಾಂ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಗಿ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹವೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್‌ಕಂಡೀಶನರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜನೆಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗೊಂಡ್ಯಾ ವರ‍್ಣಾಚೆಂ ವೊತ್ ಕೊನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ರೂಮಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್, ಮಂದ್ ರತನ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಚೆರ್ ಚರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡ್ ಒಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾ೦ನಿ ಸಬಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಯರ‍್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಮಹತ್ವಾಚೆ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಘೊಟಾಳೊ ಹೆರ್ ಚೊವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್‌ಯಿ ಹಳ್ತಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಥಂಯ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೊ ದೀಶ್ಟಿ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಥ್ಯು ಶೀದಾ ಪೆಂಟಾ ಶರ‍್ಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬಸೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

“ಮಿ| ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್?” ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

ತೊ ತರ‍್ನಾಟೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

► ಮುಂದರ್ತಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !