ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -2

“ತುಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಜಾಣಾಂ.”

ಈವಾ, ವಿಸ್ಕಿ, ಸೊಡಾ ಆನಿ ಬರಫ್, ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಟ್ರೊಲ್ಲಿ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಾಲಿ.

ಸಾಂಜ್ ಸುರು ಜಾಲಿ…

ತೆ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು, ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಿ ಸಾಂಜ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉರ‍್ಲೆಂ.

“ತುಜೆ ಪತಿಣೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ!” ಮದೆಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. “ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ”

“ವ್ಹಯ್, ಪ್ರಸೂತ್ಪಣಾವೆಳಾರ್ ತಿ ಅಂತರ‍್ಲಿ.” ಉಮಾಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಜಾಪಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಳಿ ಶಿರ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಈವಾ ಮಾತ್ ಜೀವ್ ವಿಜೆಚಿ ಸರಿ ಘುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ತುಜಿ ಧುವ್”

“ರಮೋನಾ ವಾಂಚ್ಲೆಂ!” ಮಾತೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬೊರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕ್ತಾ.”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಮಾವ್ನ್.

ಜೆರೊಮ್ ಉಟೊನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿನ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಈವಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ತ್ಯೊ. ಈವಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಗೊಂಡ್ಶಾ೦ಚೊ ಹಳ್ತ್ ಪರ‍್ಮಳ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕಣಾಂತ್ ತಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ‍್ನಾಟ್ಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಚಡ್ಪಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಮಾನಾವಿಣೆಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಈವಾಸಂಗಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

“ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಜಿದ್ದ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲೊಯ್!” ಈವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯು ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತಿ ಪ್ರಸೂತ್ಪಣಾವೆಳಾರ್ ಅಂತರ‍್ಲಿ!” ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುದಾರ‍್ಸುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಪರತ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಜಿದ್ದ್?”

“ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚೆ ದುಕಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಘಾಯ್ ತುವೆಂ ಪುಸುನ್ ದವರ‍್ಲಾಯ್!” ಈವಾಚೆ ದೊಳೆ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಝುಜ್ತಾಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ?” ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಹೆಂ ಏಕ್ ಆಹ್ವಾನ್?” ತೊ ಕಟ್ಪ್ ಜಾಲೊ.

ಈವಾನ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ತಾಚೊ ನಾಜೂಕ್ ಬಾವ್ಳೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಮಾನಾವಿಣೆಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ ಜಿವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಭೊಗ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಕೆದಳಾಯೀ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಈವಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಶೆಂವ್ಚಿ – ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಾಳ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬರಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ – ಫಕತ್ ತಾಂಣಿ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಈವಾ… ಜೆರೊಮಾಚಿ ಪತಿಣ್.

ಜಿದ್ದ್?

ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್, ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದುಸ್ರಿ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ನಾ; ಈವಾಚೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ಮಾತ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವಯ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ವರ‍್ಸಾಂ ತೆ ಆರ‍್ಬಿಗಾಂವಾಂತ್ ಉರ‍್ಲೆನಾಂತ್.

1968 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್.

ಸುಪರ್‌ವಯ್ಜರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಸರ‍್ತಿ 1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೊ ಘಾಬರ‍್ಲೊ ನಾ. ಆರ‍್ಬ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ಅಸಲೆ ದೀಸ್ ಯೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿದೇಶಿಂಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೊ ಮುರ‍್ಮುರೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಅರಬ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ (Foreign Purchase Department) ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘಡ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ದುಡು ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ದುಡು, ಚಲಾಕಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಅರಬ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡೆ ಮಯ್‌ನೆ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಂತ್ (ತವಳ್ ನಾಂವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ) ಘೆವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ಘರ್ ತಾಣೆ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಎಕ್ಲೆಚ್ ಧುವೆಕ್ ರಮೋನಾಕ್ ಬೊರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಮೋನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ತೆಂ.

ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್.

ತರ‍್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಜಿವಿ ಕ್ಹುರು ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಥಂಯ್, ಸೊಬಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ ಸೊಬಾಯೆವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್?” ತೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್.

“ಬೊರ‍್ಡಿಂಗಾಚೊ ಹವೊ ತುಕಾ ಬರೊಚ್ ಲಾಗ್ಲಾ!”

“ಹೊ!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್, “ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಬೊರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ನಾ ಡೆಡಿ” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ತುಂ ದಿಶಿ ತರ್, ಘರ‍್ಚೆಂ ಜೀವನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್.”

“ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್?” ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ತುಂ ಕಸಲೆಂ?”

“ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸನಾ ಡೆಡಿ!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಗಾಂಟಿಂಚೆರ್ ಧಲೊನ್. “ಹುಂ, ಜವಾಬ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಚಿ ತುಜಿ ಆದ್ಲಿ ಸವಯ್.”

“ತುಂ ಜಾಣ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂಯ್ ರಮಿ.”

“ವೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.’’ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್. ತಾಚಿಂ ಸುಪುಶ್ಟ್ ಸ್ಥನಾಂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್?” ರಮೋನಾನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

“ವ್ಹಯ್ ರಮಿ!” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಕಸಲೊಯಿ ಮತ್ಲಬ್ ಆಸ್ತಲೊ” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಬವ್ ಆಸಾ ರಮಿ.” ವಿವಿರಿಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ಆನಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ಚಿ ಶಾತಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ನಾ. ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲಿ ಸ್ಥಿತಿ.”

“ತುಜೊಚ್ ದುಡು?”

“ಪ್ರಾರಂಬಾಚೆರ್, ವ್ಹಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗವರ‍್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಸೊಚ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಲೊ.”

“ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್? ವಯ್ವಾಟಾಚೆ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ? ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್?”

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಅರಬ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೆಂಝ್ ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೊರ‍್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಪೆಟವ್ನ್ ತೊ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿ ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ರಮೋನಾ, ಉಮಾಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾ.” ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತುಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್.” ರಮೋನಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಮತ್ಲಬ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಆಸ್ತಲೊ.” ತೊ ಕಾರಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಚಿ ಆನಿ ಘರ್ ಚಾಕರ‍್ಣೆಚಿ ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಕಾ ಕಸಲಿಯಿ ಹರ‍್ಕತ್ ದಿಸ್ಚಿ ನಾ.”

“ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಿಶಾರೊ ಮಾರ‍್ತಾಯ್ ತರ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, “ದುಸ್ರೆಂ ವರಸ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ಲೆ ಆರ‍್ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್.”

“ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಕಾಯಿ ಜಾಗೊ ಆಸ್ತಲೊ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕರಾವಳ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ.”

“ಸಂಸಾರ್!” ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ. “ಆವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಬೊರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಆನಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಮಸ್ತೆತಾನಾ ಬಾಪುಯ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ‍್ತಾಲೊ – ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.”

“ತುವೆಂ ಕಾರಣ್ ದಿಲಾಂಯ್?”

“ಶೀದಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರಿನಾಂಯ್?”

“ರಮಿ!”

“ಹಾಂವ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಆಸಾಂ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾ ಧೊಸ್ತಾ.” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಲಿಸಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ. “ಮ್ಹಜೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಂವ್ಕ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ತುಕಾಯಿ ದಿಸ್ತಾ. ಬಂದಡ್ ಇತ್ಲಿಚ್ – ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಧುವ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್?”

ರಮೋನಾಚೆ ಆನಿ ಲಿಯೊಚೆ ದೊಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಿಳಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಕ್ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಚುರ‍್ಚುರೊ ಭೊಗನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರೀಗ್ ಮೆಳತ್?”

“ರೀಗ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಜಾಗೊಯಿ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಜೊ ಜಾಗೊ ತುವೆಂಚ್ ಸೊದಿಜೆ ರಮಿ.”

“ತುಜಿ ಸಸಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾ?”

ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ.

ಆತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಫಾಯ್ನಾರಿಕ್ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೆಲಾ ಬಾಂಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಾತ್ ಕರುನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ‍್ಚಿ. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ‍್ವ್ ‘ಕೊ೦ಟೆಕ್ಟ್ಸ್’ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಪಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಆನಿ ಸವಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ್. ಇಟೆಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೊಮನ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಚೆ ಸಾಂದೆ; ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಲೊಂಕಡ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ; ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಕೊರಿಯಾ ಆನಿ ಥಾಯ್ವಾನ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸವಾಯೆರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಮಚ್ಯಾ ಸಿರ‍್ವಿಸಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಬ್ದಾಂತ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ‍್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಆಯಾತ್ ಪರ‍್ವಣ್ಗ್ಯೊ, ವಯ್ವಾಟ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ಪರ‍್ವಣ್ಗ್ಯೊ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಚಿ ‘ಸರ‍್ವೆ’ ಜಾತಾನಾ ಸ ಮಯ್‌ನೆ ಉತರ‍್ಲೆ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ತಾಣೆ ತವಳ್‌ಚ್ ತುಕುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ತ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಲಾಬ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಘಾಬರ‍್ಲೊ ನಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆತರ‍್ಪಣಾಂಚೊ ಕಸಲೊಯಿ ಭರ‍್ವಸೊನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸರ‍್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲೆಂ. ದಫ್ತರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಗುದಾಂವಾಕ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ದಿಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಮೆಲಿ. ದುಸ್ರೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಯ್ರಾತ್ ತಾಣೆ ದಿಲೆಂ.

ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚಿ ಏಕ್ ಅರ‍್ಜಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿ ಅರ‍್ಜಿ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಗರ‍್ಜ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ತೊ ಒಳ್ಕತಾಲೊ, ತಾಚೆ ದಕ್ಶತೆಕ್ ಆನಿ ಉಣಾಂಕ್ ತೊ ಒಳ್ಕತಾಲೊ. ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜೆರೊಮ್. ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯಾಚೆ ಗೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವಯ್ವಾಟಾಚೆ ಸುರ‍್ವೆರ್‌ಚ್ ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ –

ಅರ‍್ಜೆ ವಯ್ಲೊ ವಿಳಾಸ್ ತಾಣೆ ವಾಚ್ಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವೆಚೆಂ?

ಈವಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉದೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್, ಬತ್ತೀಸ್, ಜೆರೊಮ್, ಪನ್ನಾಸಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ತಾಲೊ.

“ಬಂದಡ್ ಇತ್ಲಿಚ್ – ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಧುವ್!’’ ರಮಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

“ಬಂದಡ್ ಇತ್ಲಿಚ್ – ಈವಾ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್!” ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆರೊಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಟ್ತೆಲಿಂ. ಈವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತಿಂತ್ಲೆ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟ್ ದಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೊಚ್ ವಿಳಾಸ್ ತಾಣೆ ದಿಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಜಾಲಿ ನಾ.

“ತುಂ!” ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. “ತುವೆಂ ಹೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್?”

“ಬಸ್ ಜೆರೊಮ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಹಾಂವ್‌ಚ್, ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ.”

ಸೋಫಾಚೆ ದೆಗೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್.

ತಾಚೊ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ “ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?”

“ಹಾ… ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಆಸಾಂ” ತೊ ಗಾಗೆಲೊ. “ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಮಾತ್… ಸರ‍್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ ಹಾವೆಂ.” ಜೆರೊಮಾನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ.

“ವಯ್ವಾಟ್?” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ನ್ಹಯ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ವಾಡಿಚಿ ರೇಟ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ದುಡು ತೀನ್ ಚಾರ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತ್ಯೊ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಚಡ್ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ನಾ.”

“ಕಸಲ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಹ್ಯೊ?”

“ತ್ಯೊಚ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್; ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ. ಆತಾಂ ತುಂವೀ ತಸಲಿಚ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಬ್…” ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಯ್ಲಿಂ.

ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ತಾಕಾ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕೀರ‍್ಣ್ ಉದೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಈವಾ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್ ಜೆರೊಮ್?” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

“ಈವಾ… ಬರೆಂ ಆಸಾ” ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. “ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂನಾಂತ್!”

“ಹೊ”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜನಾಕಾ” ತೊ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚಿ ದಯ್ಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ದೆವಾನ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಫುಡೆಂ ದಿಂವ್ಚಿಂಯಿ ಖುಣಾಂ ದಿಸನಾಂತ್. ಈವಾಂ ಆತಾಂ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ!”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಲಿಪಯ್ಲೊ.

“ವಿಸ್ಕಿ?” ತಾಣೆ ಉಬೊ ಜಾವುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ದಯಾ ಕರುನ್”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಾನಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಜೆರೊಮಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?” ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಜೆಂ.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್.

“ತುಜಿ ಧುವ್…”

“ರಮೋನಾ? ತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ.”

ದೋಗ್‌ಯಿ ದಾದ್ಲೆ ವಿಸ್ಕಿ ಸೆವಿಲಾಗ್ಲೆ.

“ಹಾಂವೆಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್!” ಮುಖ್ಯಾಂಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ? ಅಸಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್.”

“ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಜೆರೊಮ್?”

“ನಾ”.

“ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ತುಜೊ ದುಡು ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಜಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾಂ, ಕಾಮ್ ದಿತಾಂ, ವಯ್ವಾಟ್ ಮ್ಹಜಿ ರಿಸ್ಕ್.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಯಿ ಜಾತೆಲಿ. ತವಳ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಕಸೊ ಸೊಡುಂ?”

“ಹ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಜಾಂಗಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬೇಗ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ.”

ಜೆರೊಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತುಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾಂಯ್!” ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ತ್ಯೆ ಘಡ್‌ಯೆಥಾವ್ನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸೆರ‍್ವಾಲೊ. ಕಾಮ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೆಟಾಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸಿಲೆಂ.

ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಈವಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಒಕ್ಕಣ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಘರಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಗೆಲೊ ನಾ.

ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ತಾಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ಯಿ ಏಕ್.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫರಕ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್ ಹಂತಾಂನಿಂ ಎಕಾಂವ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ‍್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಸೇಲ್ ಎಕೇಕ್ಲೊ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಚೀಪ್ ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರ್ ವ್ಹೆವಾರ್, ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟೆಂಡರ‍್ಸ್ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಚೊ ದುಡು (Cash) ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಬಿಜ್ನೆಸಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಕಾಂಟೆ ಮೊಡ್ತಾಲೊ.

ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಭಿತರ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ದೇಗ್ ಪಳೆಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್.

ಪಾಲಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

► ಮುಂದರ್ತಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !