ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್… ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ?

ತಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆನ್, ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕೋವಿದ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ಲಿ ಪುರ್ತಿ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘರ್ಷಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟ್ಲಾಂ. ಇಲ್ಲೆಂಶೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಬೆಳ್ಮಣ್ ಚಲೋ ಸಭಾ ಕರ್ನ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪುಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ವೆದಿಕ್ ಆಪವ್ನ್  ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಖುಣಾಂ,  ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಮೊಗಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮಧೆಂ  ಘರ್ಷಣಾಕ್ ಥಳ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ  ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತೇ ಆಸಾತ್.

ED02

ED01

ED04

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಅಲ್ಫ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಅನುಪಾತಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಉಣೊ ಆಸಾ ತರೀ, ಪ್ರಭಾವಾನ್,  ಆರ್ಥಿಕ್ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಪ್ರಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರೀ,  ಗಲ್ಪಾಚಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಬೊಂಗ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್  ಲೋಕ್, ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಂತ್ ಹೆರ್ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ವೆಪಾರ್ – ವಯ್ವಾಟ್, ಐಶರಾಮಿ ಘರಾಂ –  ಕಾರಾಂ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹೆರ್ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಸಮೀಕರಣಾಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.  ಮಾತ್ ನಯ್,  ಭಟ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೆಜಾರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೀಂಚ್ ಸಮೀಕರಣಾಂ ಪುನಾರವರ್ತಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ವೇಗ್ ಆನಿ ವೆರ‍ೈಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಹಿಂ ಲೆಕಾಂ ವಿಸ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ರಾಡಾರಾಚೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ED08

ED07

ED03

ಆತಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳವ್ಯಾಂ – ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ – ಬಂದುತ್ವ. ಬಂದುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಬುಫೆಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ಧೆಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ,  ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲಾಚೆ ತಕ್ರಾರ್ ಉದೆಲೆ. ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಸರ್ಕಲಾ ಭಂವ್ತಿ ಸುತ್ತು ಮಾರ್ತಾನಾ, ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್,  ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತೊ, ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೊ ಜಾಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್  ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ, ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಂದುತ್ವ ಮಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ‘ಬಂದ್’ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ!

Name02

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ  ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ಏಕ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಕೆಲೊ. ಹಿಮಾಪ್ರಾಸ್ ಧವಿಂ ಪುಡ್ವಿಂ ಆನಿ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನೆಸೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ, ಮಾಸ್- ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್, ರಾಂದ್ವಯೆ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್, ಠರಾವ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ? ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬೋಬ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ? ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ?  ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಹೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ED05

ED06

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡಿಂ ಲ್ಹಾನ್, ಪೂಣ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಉಡುಪಿ ಮೊಠಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಸೊಮಿ ಸ್ವರ್ಗೆಸ್ತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದಿವ್ಳಾಂ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯೊಯ್ ವರ್ದ್ಯೊ ರಂಗಾಳ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮಧೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಣಾಂನಿ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘಾಲ್ಯೊ. ಪುಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ದಿಲಿ, ತೀಯ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಣಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಯೇರ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಏಕ್ ಅಕ್ಶಮ್ಯ್ ಅಫ್ರಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಅಪುಣ್ ಖಡಾ ಖಂಡಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಕೊಣೆಂ ಆದಾರ್ಲಾಂ, ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಪುನಾರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕಠೀಣ್ ಕಾನುನಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಆಗ್ರಹ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೆರ್ ಆಸಾ : https://www.dioceseofmangalore.com/news/mangalore-diocese-news/5176-2021-01-04-mangalore-bishop-condemns-desecration-temples

ಪೂಣ್, ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಅತ್ತೂರ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಪ್ರಶ್ನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್,  ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆನ್  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ನಕ್ರೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಜಾಂವ್ – ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಸಲ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಗಟನಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿಯ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರೋಮಿ ಕತೊಲಿಕಾಂಕ್ ನಯ್, ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರ್ ರೋಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

HemaColumn 1

ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಬರವ್ಪಿ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಲಮ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ನವೆಂ ನವೆಂ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ.  2013  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಬಚಾವ್ ಕರ್ ( ಗಾಂಚ್ : http://kitall.kittall.in/index.php?action=navomall_inner&type=106 ) ಅಂಕಣಾಂತ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ  –

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್’ಚ್ ಪರ್ವಾಡಾನಾಂತ್ ಹಿಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ನ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ ಕಾಂತಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತೆರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮಿಂಯ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೇಟ್ಯಾ ಜಾತಿನ್ ಬಾಂಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಬಾಂಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ  “ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್” ತೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ನೊಕೊ – ಹೆಂ ರಶ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಅನಿ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್? ತಾಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಮಿ ವಿಘ್ನಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕೋಣ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತೊಲೊ?

ಮುಂದರುನ್ ತಾಣೆ ಅಂಕಣ್ ಅಶೆಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ –

ರಶ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಮಿರಿಕಾನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕೆಲೆಂ, ಗೊರ್ಬೊಚೊವಾಚೆ ಅನಿ ಎಲ್‌ಶ್ಟಿನಾಚೆ ಕುಮ್ಕೆನ್. ಅತಾಂ ರಶ್ಯಾಯ್ ನಾ, ಅಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ತಿಚೆಂ ಕಂತಾರ್’ಯಿ ನಾ. ತಿ ದೇವಾ ಅದಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಅದಿಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ –  “ಮಾಂಯ್ ತುಂ ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿ’ನೆಂ. ತೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಆತಾಂ?’ ಮಾಂಯ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಾಣಾಲಿ ,  ಹೊ ತೇಂಗೀ, ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾಂ. ತಾಕಾ ಅತಾಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸಾತ್ ಖಂಯ್. ತಿ ಕೊಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾಲಿ ಅನಿ ಕೊಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ಜಾಣಾ.

ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ಸರ್ಗಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್, ಕೊಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾಲಿ ಆನಿ ಕೊಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ – ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಯ್. ಪೂಣ್ ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭಾ ರಶ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗಯ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್  ಪ್ರಸ್ತುತ್.

ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋ ಎಕಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಪರಿಂ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್, ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಉಡುಪಿ – ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಮಿ ವಿಘ್ನಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕೋಣ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತೊಲೊ?

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ರಶ್ಯಾಂತ್ ತವಳ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಗಿ?  ತೆಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಘಡ್ತೇ ಆಸಾ ತೆಂ –    ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾನ್, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಬಾವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ – ನಿರಂತರ್ ಆಕ್ರಮಣಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಾರ್ನ್, ಬಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕರ್ನಾಂ ಮಾಗಯಿಲ್ಲಿ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭಾ ಆನಿ  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್  ಸಾಣಾಂಚೆಂ ಕಾಣಿಕೆಕಂರ್ಡೆಂ ಭಶ್ಟಿಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಅಕ್ಶಮ್ಯ್ ಅಫ್ರಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಖಡಾ ಖಂಡಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್,  ಆತಾಂ ಖಂಡನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದರ್ಜ್ ಕರುಂಕೀ ನರ್ಗಾತೇ ಆಸಾತ್. ನಿಬಾಂ ಸೊಧ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಮಾವ್ನ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್!

ED11

ಸಮಾದಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೃತ್ ಶೆಣೈ ತಸಲೊ ಉಡುಪಿಚೊ ಸಮಾಜ್‌ಮುಕಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ಉಲಯ್ಲಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ತರೀ ತಿಣೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.  ಪೂಣ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕೋವಿದ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಘೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೀಬ್‌ಚ್ – ಮಾಗ್ಣಾಘರಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಖಂಡನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಶಾಬೀತ್ ಉರೊಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಕತೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ಆಮಿ ರೊಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ನಯ್, ತೆ ಆಮಿ ನಯ್, ಧಾಡ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ನಯ್ ! ಜಾಂವ್ … ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಲೆ ರೋಮಿ ಕತೊಲಿಕ್ ನಂಯ್‌ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ತೆ ಮನಿಸ್ ತರೀ ವ್ಹಯ್‌ಮೂ ? ತರ್ ಆತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಸಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೋಲ್‌ಯೀ ನಾಂಗೀ ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಹೆಂ – ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೋಣ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್,  ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಾತಾತ್ ಹೆಬ್ಬುಲಿ! ದುಶ್ಕರ್ಮಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಗಟನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ . . . ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಸಗ್ಳೆ ಜಾತಾತ್ ಇಲಿ!

Martin Niemoller
Martin Niemöller

ಜಾಂವ್ –  ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಯ್, ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ, ಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ತೇಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಯ್! ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಒಪುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್,  ಲೂತರನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಮೊಲರ್ ಆಮ್ಚೊಗೀ ? ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಣ್ಘಣೀತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಂನಿ, ಬಡವ್ನ್ ಜಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್  ಸಾಂಗುನ್, ಕವಿತೆಚಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ತಾತ್ ? ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ?

ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಮೊಲರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜಣ್ ►

First they came for the Communists
And I did not speak out
Because I was not a Communist

Then they came for the Socialists
And I did not speak out
Because I was not a Socialist

Then they came for the trade unionists
And I did not speak out
Because I was not a trade unionist

Then they came for the Jews
And I did not speak out
Because I was not a Jew

Then they came for me
And there was no one left
To speak out for me

ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ,
ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ,
ಹಾಂವ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ನಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ   


ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ,
ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ,
ಹಾಂವ್ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ,
ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ,
ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ನಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ,
ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ,
ಹಾಂವ್ ಜುದೆವ್ ನಯ್ ಆಸ್ಲೊಂ

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ,
ಮ್ಹಜೆಖಾತಿರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ,
ಕೋಣ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ.  

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

52% feel thumbs up. And how do you feel?
70 :thumbsup: Thumbs up
17 :heart: Love
0 :joy: Joy
30 :heart_eyes: Awesome
16 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm

    ಬೋವ್ಶಾ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಳಾರೀ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.