ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -1

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಥಂಯ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದ್ಲಿ ದೂಕ್ ಉಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಥಾಂಬೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆಂ ಖವಳ್ ಉಕ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಪಿಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ದುಕಯಿಲ್ಲೊ.

ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಬಾರ್ ಆರ‍್ಜ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್.

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ಹಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಗಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯೊಯಿ ತಾಣೆಚ್.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ತ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ‍್ಜ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಕಾರ‍್ಡ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯಿ ತಾಣೆಚ್.

ಆನಿ ಆಜ್ ಸ-ಸಾತ್ ಚಲ್‌ಯೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಘಡ್‌ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೂಕ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ.

ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಲ್‌ಯೆಕ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹುಂ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೈಕ್ಟರಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರಟರಿ! ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾತ್ ತರ‍್ನ್ಯೊ ಫುಡ್ಪುಡಿತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಚಲ್‌ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸುಂದರ್ ಸಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೆಂ ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸಾತ್ ಚಲ್‌ಯಾಂಚೆ ತಾಣೆ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಉದ್ವೇಗ್ ಆನಿ ಅತುರಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಎಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ‍್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಳಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸೊಬಾಯ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಿ ಸೊಬಾಯ್ ಆನಿ ಆಕೃತ್ಯೊ ದಾಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್‌ಚ್, ತಾಂಣಿ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ಪಂದಾಕ್, ಕಸಲಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಪಂದ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಲಿಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ತುಮಿ ನೆಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಒಳ್ಕತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ ತಾಳ್ವೆಕ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಹ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಬಾಕ್‌ಚ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ಕಂಪೆನಿನ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್.

ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತುಟ್ಲಿಂ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತೆ ಚಲ್‌ಯೆನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ – ಇಂಟರ್ ನೆಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೊ ಮುಕಿ, ತರ‍್ನಾಟೊ, ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ –

ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚಿ ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದ್ಲಿ ದೂಕ್‌ಯಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಮೆಥ್ಯು ಆಯ್ಲಾ ಜೆರೊಮ್?” ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಸಸಾರ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ ಕಸೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಖಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಏಕ್ ಬಂದ್ ಸಂಸಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೊ ಕಸಲೊಯಿ ಘುಟ್ ಉಚರ‍್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ಆನಿ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತರ್‌ಯಿ ಟೆಂಡರಾಂಚೆಂ ‘ಮೋಲ್’ ರಿಚರ‍್ಡ್‌ಚ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ, ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೆ ಯಶಸ್ವೆಚಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಮೆಥ್ಯುಯೊಕ್ ಆನಿ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಮಿ! ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಭಿತರ್ ಆಸಾ!’’ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್. “ಆಜ್ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್…” ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ವೆಳಾಕ್ ಅಡ್ಚಲಾ.”

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೆ ದೊಳೆ ದೋನ್ ತೀನ್ ಖಿಣಾಂ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿಂ ಝಜ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಚಲ್‌ಯಾಂಚೆರ್ ಚರ‍್ಲೆ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚೆರ್ ಚರ‍್ತಾನಾ ತಾಂಣಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸ್ವಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ, ಸಾವ್ಳೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕತಾಲೊ, ಸಮ್ಜತಾಲೊ –

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾ ಥಂಯ್ ‘ತಿ’ ಸಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಖಿಣಾಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಆಶೆಶೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ರಿಚರ‍್ಡಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಚ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾಲೊ.

ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಕಾಮಳಾಚ್ಯಾ ಆಕೃತಿಂತ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಕರ‍್ಶಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮೊಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಮಟ್ವೊ ಜೀವ್ ತಾಚೊ. ಉರುಟ್ ಭುಜಾಂ, ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ರೊಮಾಗಾರಾಂಪರಿಂ ತೆಲ್ತಿ ಆನಿ ಗೀಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್, ಉಟೊನ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಸಾಖಂಡ್.

ಪುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ತೆಂಯೀ ಲಂಯ್ಕಿಕತೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಗಜ್ಡೆಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಖಿಣಾನ್ ಜಾತಾಲೊ.

ತಿ ಸಕತ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿ ಸಕತ್, ಜಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಂತಾಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಈವಾ – ತಾಚಿ ಪಂಚ್ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಪತಿಣ್ ಈವಾ – ತಾಕಾ ಜಾಗವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲಿ. ‘ಯಶಸ್ವಿ’ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಪರ‍್ಕಾಂತ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಕಸಲೆಯಿ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಿ ಕಲಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ನಾಜೂಕಾಯ್, ತಿ ಹಾಳ್ವಾಯ್, ವಿಣ್ಯಾಚೊ ಸರಿಯೊ ತಾಂಡ್ಚೆಪರಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ತಾಚೆಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ: ಈವಾ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್‌ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ತನಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕರ‍್ತುವಾಂತ್ ಖಚಿತಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಧರ‍್ಣಿರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತಾಣೆ ವಿಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾತ್ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಲ್‌ಯೆಕ್ ದಿಲಿಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಸರ‍್ವಾಂ ವಯ್ಲೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡ್‌ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

“ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ನಶಿಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕ್ ಹೆಂ ದಫ್ತರ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ!” ಜೆರೊಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್. “ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಸಜಾವಟ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ನವೆಂ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ…’

“ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮಿ| ಲುಜ್ರಾ!” ಚಲ್‌ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೆನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್: ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಚಲಿ ಅಶೆಂ ಜಾಗಯ್ತಾಲಿ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಭುಜಾಂ ಉಡವ್ನ್ ಚುಪ್ ಜಾಲೊ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂನಿ ಭುಜಾಂ ಉಡವ್ನ್ ಮಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆಂಚ್ ಉತರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಆಯಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಚ್ಚಾ ತೇಲ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ರಿಫಾಯ್ನಾರಿ ಮಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ರಿಫಾಯ್ನಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಒಸಿಸ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ರಿಫಾಯ್ನಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಗಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೇಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಶೋದನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ತೆಲಾ ಕಂಪೆನಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾಹಿರ್ ಜಾತಾನಾ ದೇಶಾಂತ್ ಫಟ್ಪಟಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ. ಮೆಳ್ಚೆಂ ತೇಲ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ದೇಶಾಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾತೆಚ್ ತೆಲಾಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೊ ದುಡು ಭಿತರ್ ಉರ‍್ಲೊ ಆನಿ ದೇಶಾಚಿ ಆರ‍್ತಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸುದ್ರಾಲಿ, ಬದ್ಲಾಲಿ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಶಾತಿ ಚಡ್ಲಿ.

ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ತೇಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸ್ಟೇಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೊ ದಾವ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಹಿಶೆದಾರ್ ಚಡ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸ ಜಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಬೋರ‍್ಡ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಹ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಾಚೊ ಚೇರ್‌ಮೆನ್ ತಸೊಚ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಆತಾಂ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯೊ.

ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೋಕಲ್ ಪರ‍್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ವಾಡ್ಲೊ.

ಹುದ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಂತಾಂ ಚಡ್ಲಿಂ.

ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ಲೊ.

ತರ‍್ನೆಂ, ಶಿಕ್ಪಿ ರಗತ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತರ‍್ನೆಂ, ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಖಚಿತ್ ಜನಾಂಗ್.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೆಂ ಜನಾಂಗ್.

ಸ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೊ ಮುಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ – ಟೆಂಡರ‍್ಸ್ – ಏಕ್ ಜುಗಾರ್. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಯೆತೆಚ್ ತೆಂಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ದಿಸಾ ಕಸಲೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ದಿತಾಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ನಿರ‍್ದಿಶ್ಟತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಯಿ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜುಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಕಾರಣಾಂ? ಜೆರೊಮ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ;

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

ಈವಾ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ!

ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಣೆ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಂಟರರವ್ಯೂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಕಂಪೆನಿ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್‌ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ತಾಕಾ ಸವಯೆಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಜೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಾತ್ ಅರ‍್ಜ್ಯೊ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಮಿಮಾಯೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡೊ ಪತ್ತೆದಾರಿ ವಾವ್ರ್‌ಯಿ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಮತ್ಲಾಬ್ ಆಸ್ತಾಲೊ – ಕಂಪೆನಿಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಚಡಂವ್ಚೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ತಾಣೆ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಬಿತ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಜನೆಲಾಸರ‍್ಶಿಂ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಅರ‍್ವಾಸಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಚೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಸಾತ್ ಮಾಳ್‌ಯಾಂಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ. ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಸವ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಧರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಪಂದಾಕ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಂವ್ಟರ್ ಆನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರಿ, ತಿಸ್ರಿ, ಚವ್ತಿ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಮಾಳಯ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂದರುನ್ ವಚತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಮಾಳ್‌ಯಾಂಚಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಗಮ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯೊ ಜಿವಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ತೆಲಾಬಾಂಯೊಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ತೊ ಉಜೊ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತಿ ಫಾಯ್ನಾರಿ ಜಿಕಾ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧನಾನ್, ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಶಾತಿಯೆನ್. ತವಳ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಒಸಿಸ್ (Osis ಮ್ಹಣ್ಜೆ Oil Services and Industrial Supplies) ಎಕ್ದಮ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಆಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ 3 ವರ‍್ಸಾಂ ತೀನ್ ಮದುರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಪರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ರಿಫಾಯ್ನಾರಿ ಸರ‍್ಶಿನ್‌ಚ್ ಮೇಲ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಜಾಲಿ.

ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೊ ನಿಯಾಳಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ.

ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸೆವಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ.

ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ – ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ – ತೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾಲೊ. ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಆರ‍್ಬಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ತೆಲಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಖರ‍್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಜೆರೊಮಾಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೀತ್‌ಯಿ ವಿಚಿತ್ರ್.

ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ತೊ ಎಕಾಚ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಉಣ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ‘ಹಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ – ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬೇಗ್.

ಹೆಂ ಬೇಗ್ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿಂ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಸಲೆಂಗಿ ಲಿಪಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತೊ ತೆಂ ಬೇಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧರುನ್ ಹೆಣೆತೆಣೆ ವೆತಾಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಹೆಂ ಬೇಗ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಲಿಪಯ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರೇರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಜೆರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕೆಲಿ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಯೆಂತ್ ತೊ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಜಾಲೆ. ಹೆರಾಂಚಿಂ, ಕೊಣಾಂಯ್ಚಿಯಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೇಗ್ ಘತ್ಲೆಂ.

ಜೆರೊಮ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ.

ಖಿಣ್‌ಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಜೆರೊಮಾಚೆ ದೊಳೆ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಹಾಯ್ಡ್ರೊಸಿಲ್.

ತ್ಯಾ ಬೆಗಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾಯ್ಡ್ರೊಸಿಲ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ. ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ಸೆ ಪಿಕೊನ್ ಯೆತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ತವಳ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್?” ದೋನ್‌ಚ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಗಳಯ್ಲಿ.

ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಂಪ್ಚೊ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಬೇಗ್‌ಯಿ ಪರ‍್ನೆಂ ಜಾಲಾಂ!” ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲೆ.

ಎಕಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಎಕಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಒಪರೇಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಜಿವಾಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿನಾ.

ಎಕಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಬೆಗಾವಿಣೆ. ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ ತರ್‌ಯಿ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಚಲಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೊ ವಿಶಯ್‌ಚ್ ಉಸ್ತಿಲೊನಾ.

ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಅಮಂತ್ರಣ್ ತಾಣೆ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ನ್ಹಯ್! ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯಕ್ ಹೆ ಕರ‍್ನೆಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ದೋನ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಪತಿಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಪಳೆಯ್ಲೆ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್.
ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಆತಾಂ ಮೆಥ್ಯು ಸುಪರ್ ವಯ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಸದಾಂಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ.

“ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ತುಕಾ ಫುರ‍್ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇಜೆ ಆನಿ ಈವಾಕ್ ಭೆಟಜೆ, ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಹೆಂ.”

ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ತಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಲೊಂ!” ಅಸಲೆಂ ಅಹ್ವಾನ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಟ್ವ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದಿತೆಚ್ ಜೆರೊಮ್ ಚಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ತಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಚಿ ಒಳಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ.

ಈವಾ, ಜೆರೊಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಅರ‍್ವಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್.

ಕುಡಿಚಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ.

ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಂಚೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ.

ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದೀಜೆ, ಕಶೆಂ ದೀಜೆ ಆನಿ ಕೆದಳಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ.

ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಅನಾಮಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಮೆಥ್ಯು ತೆಚ್ ಘಡ್‌ಯೆ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ‍್ನ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಫಾಂಟೆಲೆಂ – ಚುರ‍್ಚುರ‍್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯುಲ್ಲಕತೆನ್.

“ಆತಾಂ ತುಕಾ ಪತಿಣ್ ಆಸಾ!” ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ.

“ಹಾಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಕಾರಣ್ ತುಂ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂದ್ ಹಾಸ್ಯಾಸಂಗಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಬಡಾಯ್, ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಆನಿ ಮತ್ಲಾಬ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಈವಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಗಿ; ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಈವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?” ತೆಂ ಭಿತರ್ ವೆತೆಚ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ತೆಚ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್.

“ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್ ಜೆರೊಮ್!” ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಭುಜಾಂ ಮದೆಂ ಮಾತೆಂ ಗಳವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಸರ‍್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಯ್ಣಿ೦ಪರಿಂ ದೆಕ್ತಾಲೊಂ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪುಣ್ ಈವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ –

“ಎಕ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾ?” ಧುವೊರ್ ಸೊಡಿತ್ “ಸರ‍್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಸಸಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಜೆರೊಮ್.” “ತುಂ, ಈವಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್!”

“ಈವಾ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ”

ಮುಕಾರ್ತಾ ►►►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !