ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಾ…

ಆಮಿ 1979 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್.

ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಸರ‍್ವಾ೦ – ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್.

ಆಮ್ಚೊ ಜಲ್ಮಾದಾರ್ – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ; ವ್ಹಯ್, ತೊಚ್ಚ್, “ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦” ಕುಖ್ಯಾತಿಚೊ.

–ಹಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್

–ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್

–ಹಾ೦ವ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊ

–ಹಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ

–ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ

ಆನಿಕ್‌ಇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉದೆತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಆ೦ವ್ಡೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 1979-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ೦ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ “ಉಮಾಳೊ” ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 1996 ಜೂನ್ ಅ೦ಕ್ಯಾ೦ತ್-ವ್ಹಯ್, ಜಲ್ಮೊನ್ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾ೦ತ್.

ಕಶಿ ಆಸಾ title page? Sexy?

ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ – ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಹಾಣೆ ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಫರ‍್ಮಾಣ್, ಶೆತಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಫುಲಾ೦, ಖುರ‍್ಸಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾ೦ತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್, ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ‍್ಜಾ, ಕಾಳೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್, ಧಹಶತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇತರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಲಿಖ್ಲೆ – ಜುಮ್ಲಾ ತೆತ್ತೀಸ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ೦ತ್ ಸವೆಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾ೦ಚೆ ಸಮಗ್ರ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಹ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ನೋವ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆತಾ೦ ತೊ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದಮಿ,’ ನವೀ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ವಾ೦ಗ್ಡಿ ಆಸಾ. ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ ಆಮಿ೦ – ಚಡ್‌ಉಣೆ ಎಕ್ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ವಿರೋದ್ ಆವಾಜ್, ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಉಟಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ತಾಣೆ ಉಟಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಸಲೆ೦ ಫರಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆ೦ತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್?

ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ನಾ. ಎಕಾ ಲಾಖಾಚೆ೦ ಅಕಾದಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿ ನಾಗರಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಾ, ಕಾ೦ಯ್ ಹೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಆಮ್ಕಾ೦ ದಿತಾ? ತರಿ ಪುಣ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಥೊಡೆ (ಆನಿ ಪಾಟ್ಪೊಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಲ್ಮ್‌ದಾತಾರ್) ಹೆ೦ ಝುಜ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ನ್೦ಚ್ ಆಸಾತ್. ಬರೆ೦.

ಆನಿ ಹಾ೦, ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ಆತಾ೦ ಆಮ್ಚೆವರ‍್ನಿ ಬುದ್ವ೦ತ್ ಕೋಣ್೦ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ೦ ಸೊದ್ನಾ೦ ಕೆಲ್ಯಾ೦ತ್ ಖ೦ಯ್ – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಹಾಚ್ಯಾ ತೆತ್ತೀಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ತೀಸ್, ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರುನ್ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆ ಖ೦ಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬುದ್ವ೦ತಾಲಾಗಿ೦ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಖ೦ಯ್. ಭೇಶ್! ಪುಣ್ ಮಹಾಶಯ್, ತೆ ತೀನ್ ಕಾದ೦ಬರಿ ತು೦ವೆ೦ ಕುಶಿಕ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾಯ್….ತಾ೦ಚಿ ನಾ೦ವಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಶಿ?

ಅಸಲೆ ಸನ್ನಿವೆಶ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾ೦ಕ್/ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಿ೦ ಸುರ‍್ವಿಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಮಿ೦ಚ್ ಲಿಕಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ೦ – ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಹಾಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ತಾ೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಆಸಾ ಪುಣ್ ತಿ, ‘ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಖರ‍್ಚು೦ದಿ ಯಾ ವಾತ್ಸಾಯನಾಚೆ೦ ‘ಕಾಮಸೂತ್ರ’ ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಉತ್ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರು೦ದಿ. ಹೆ೦ ಸುಚಾಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆಮಿ ತಾಚಿ೦ ಮಾನಸಿಕ್ ಭುರ‍್ಗಿ೦ ಖ೦ಚಾ ಕರ‍್ಮಾಕ್ ತರ್? ಹಾ೦?

ತರಿ, ತಾಚ್ಯಾ 1996-೦ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ನಿರ‍್ವೊಗ್ ನಾ – ಎಡ್ವಿನ್‌ಬಾಬ್ ಕಾ೦ಯ್ ತಾಪ್ತೊಲೊ ಖರೆ೦, ತಾಚೊ ಸಭಾವ್‌ಚ್ ತಸಲೊ – ತೊ ಹ೦ಕಾರಿ, ಘಮ೦ಡಿ, ಹಾ೦ವ್‌ಕಾರಿ, ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ೦ಭೀರ್, ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್….ಆಸು೦….ತೊ ತಸೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಮಾಧಾನ್!

(ಎಕ್ ಶ್ಹರೊ: ಆಮ್ಕಾ೦ ಆತಾ೦ ಬತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್? ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಪರ್ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ foreword-ಡಾಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಟಿ೦ಕರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಮಾದಾನ್ ನಾ, ಖೊರೊಜ್ ನಿ೦ವಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿ೦ ಬಿತರ್ ಆಸ್ಚೆ ಟಿ೦ಕರ್ ಆಮ್ಚೆ, ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ಚೆ)
ವಾಚಾ –

1 ಜನೆರ್ 1979

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಕಾದ೦ಬರಿ ಲಿಕು೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ೦ನಿ ಹಾ೦ವ್ ದರ‍್ವಡ್ಲೊ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭೆಶ್ಟಾ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦’ ಕಾದ೦ಬರಿಚಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ವಾಳಯ್ ಖಾವ್ನ್ ವಚುನ್ ಸಾತ್ ವರ‍್ಸಾ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆ ಆವ್ದೆ೦ತ್ ‘ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ತಸಲಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಾಕಿ ತೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಹಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ೦ನಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ –

ಅಸಲಿ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರ೦ವ್ಚಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ತುಕಾ ಆಸಾ?

(ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ತವಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ವಾಚುನ್ ಸಬಾರಾ೦ನಿ ‘ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್’ ಮಾರ‍್ಲೆ೦ ಖ೦ಯ್, ಸಬಾರಾ೦ನಿ ಲಗ್ನಾಚೊ ಭೆಸ್ ವಿ೦ಚ್ಲೊ ಖ೦ಯ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಚಿತ್ರಕಾರಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ‘ಫಾತ್ರಾ೦ಕ್’ ಚಿತ್ರಾ೦ ಸೊಡ್೦ವ್ಚಿ೦ಚ್ ಬ೦ದ್ ಕೆಲಿ೦ ಖ೦ಯ್! Too sexy! ಸಖತ್ ಹೊಟ್ ಮಗಾ!)

ಭೋವ್‌ಶಾ ತೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ‘ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಅಟ್ರಾ ವರ‍್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆತಾತ್.

ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ಪಾಳಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಬೋವ್ ಸಬಾವಿಕ್ ಆನಿ ಘಟ್ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ. ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾ೦ಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ದೆಣೆ೦ ಹೆ೦. ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಳ್ಶೆ ಪ೦ದಾಕ್ ಹೆ೦ ದಾ೦ಪುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆ೦ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ಲಾ೦ ಆನಿ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಬ೦ದಡೆಚಿ ದೆದೆಸ್ಪರಾಯ್ ಆಮಿ ಉಬ್ಜಯ್ಲ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆ೦ ಕರ‍್ನ್ ಆಮಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ತಾ೦ವ್.

(ತಾ೦ಕಾ೦ ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ ಥಾಪ್ಡು೦ಕ್)

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾ೦ತ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಸಾಹಿತ್ ಹಿಜ್ಡೆ೦. ಚಲಿಯೆಕ್ ವರ‍್ಣಿತಾನಾ ತಿ ಗುಲೊಬಾಪರಿ೦ ಸೊಭಿತ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತಿಚೆ೦ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಹರ‍್ದೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ, ಲಿಕು೦ಕ್ ನಜೊ. ಲಗ್ನಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಣಿ ದಾರ್ ಬ೦ದ್ ಕೆಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಭಿತರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦, ಆಮ್ಕಾ೦ ನಾಕಾ. ವಿಣ್ಗೆ೦ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾ೦ವ್‌ಚ್.

(ಹೆ೦ ಆದ್ಲೆ ಚಿ೦ತಪ್ ತುಜೆ೦, ಡ್ಯಾಡ್. ಆತಾ೦ಚೆ ಗ್ರ್ಯಾ೦ಪಾ/ಡ್ಯಾಡಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯೊ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿ ಬ್ರೌವ್ಜ್ ಕರ್ತಾತ್? ‘ಕಿಟಾಳ್’ ನ್ಹಯ್! ಹಾ೦, ಹ…ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಶಾಣಿ ಮಾಮ್ಮಿಯಿ ಆಸ್ತಾ ಖ೦ಯ್. ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ತರಿ-ಆತಾ೦ ತು೦ ಮು೦ದರಿ…)

ಆತಾ೦, ಅಸಲ್ಯಾ ಹಿಪೊಕ್ರಿತಾ೦ಚೊ ನಖಾಬ್ ಉಸ್ಳಾ೦ವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ.

(ಹಾ೦ಚೆ೦ ನಖಾಬ್ ಉಸ್ಳಾ೦ವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಬ್ರಾ ಆನಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಉಸ್ಳಾ೦ವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್‌ನಾ೦ತ್, ಡ್ಯಾಡ್!).

‘ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಕತೆಕ್ ಮಾತಿಯೆಚೊ ವಾಸ್ ನಾ, ಹಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ೦ಕ್ ಜಿವ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ/ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಕುಡಿಚಿ ಮೂರ್ ಆಸಾ. (ನವ್ಯಾನ್ ಚೆ೦ಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾ೦ಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ!) ಹೆ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಮಾತಿಯೆಚೊ ವಾಸ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕ೦ಕನಾಡಿ, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಬೆ೦ದುರ್ ಯಾ ಮಿಲಾರಾ೦ತ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿ. ಖ೦ಚಾಯಿ ವೆಳಾರ್, ಖ೦ಚಾಯಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಚ್.

ಹಾ೦ತ್ಲೆ ಸರ‍್ವ್ ಪಾತ್ರ್ ಎಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್. ಜೀಣ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಸೊದ್ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ದೆ೦ವ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಭಯ್ಣಿಪರಿ ಪಳೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಆ೦ವ್ಡೆ೦ವ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ, ಕರೋಡಾ೦ಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕ೦ಪೆನಿಚೊ ಮಾಲಕ್, ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಖಾಸ್ಕಿ ಮೃಗಾಲಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ; ಆನಿ ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚಿ, ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ವತ೦ತ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಲೆ೦ವ್ಚಿ ಎಕ್ ಪರಿಪುರ್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಆನಿ ತೊ ಚಲೊ, ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಖಾ೦ಬೊ, ಕಥೆ೦ತ್ ಚಿಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ಚ್ ಪೀಲ್.

ಮಾದ್ರಿ, ಪಾದ್ರಿ, ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ, ತಾತಾ೦ಚೆ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್ ಕರಾವಳೆರ್ ಮೆಟಾ೦ ಖ೦ಚ೦ವ್ಕ್ ಉರ‍್ಡಾತೆಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಅ೦ದ್ಳೊ ಜಮೊ, ಹೊಯಿ‌ಇ ಆಸಾ.

ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಪುಣ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ – ‘ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦’ ಕಾದ೦ಬರಿಚಿ ಪ್ರತಮ್ ಆವೃತಿ ವಾಳಯ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಭೋವ್ ತರ‍್ನ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆ೦ ಪೋಸ್ಟ್‌ಕಾರ‍್ಡ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ‘ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ನಿ ಹಿ ಕತಾ ವಿ೦ಚು೦ಕ್ ನಾ,’ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦. ‘ಪುಣ್ ಹೆ ಕಾದ೦ಬರಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿ೦ಚ್ಲಾ೦.’

(ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ತೊ ಹವರ‍್ಡ್ ರೊರ‍್ಕ್?)

‘ರೆವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ.

ಪುಣ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಾಳೊ ಹೆರಾ೦ಚೊ, ಜೆ, ಹೆ ಕಾದ೦ಬರಿಕ್ ಪೊಜ್ಡಿ, ಭುರ‍್ಶಿ, ಗಲೀಜ್, ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಧುಸ್ಪಟಾಯೆಚಿ, ಭಾಸ್ಕಳ್, ಪ್ರದುವಾರಿ ಜಿನೊಸಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಾಯ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಹರ್‌ಎಕ್ ಅವಸ್ವರ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾಚೆ೦ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಧಾ೦ವ್ತೆಲೆ.

ತರಿಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮಾರು೦ಕ್ ಸೊದ್ತೆಲೆ.

ಆನಿ ಹೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆ೦.’

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

ಹು೦! ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

(ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಜೆ, ಡ್ಯಾಡ್? ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಹ್ಯಾ ಎಚ್.ಎಮ್.ಹಾಕಾ ವಿ೦ಚ್ಲಾಯ್?ಹುನ್ನರ್ ಕಸಲೊ? ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಸಾತ್ಶಿ೦ ಪಾನಾ೦ಚಿ ಹಿ ಕಥಾ (ತುಜಿಚ್ ಕಥಾ ಹಿ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?) ‘ಕಿಟಾಳಾ’ಚೆರ್ ಬಾಳ್ವತ್? ‘ಉಮಾಳೊ’ ಸು೦ಯ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರಿ, ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾನಾ೦ಚಿ ಕರಡ್ ಪಾನಾ೦ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲಿ೦ ತರಿ ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್ ತುಜೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾಯ್. ದೀವ್ನ್ ಸೊಡಿನಾ೦ಯ್? ಎಚ್.ಎಮ್. ತರ್, ತೊಚ್ಚ್ ಆಸು೦. ಕುಮ್ಸರಿ೦ತ್ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗು೦ ಆನಿ ತುಜೆರ್ ತಿದೊಡ್ಯಾನ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಪಡೊ೦!’ )

– ಮೊಗಾನ್,
ತುಜಿ೦ಚ್ ರಚ್ಣಾ೦!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !