ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ , ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಲೂತರನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಮೊಲರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಘೆವ್ನ್ , 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಚೆಂ ಸ್ತಂಬ್ ಲೇಕನ್ ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಾ, ಬಚಾವ್ ಕರಾ … ಆಕರ್ ಘೆವ್ನ್, ಮತಾಂತರಾಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಂಚೆರ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಾನಾ, ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್? ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್… ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ? ಅಗ್ರ್ ಲೇಖನಾಂತ್ ‘ಪ್ರಶ್ನ್’ ವಿಚಾರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಹಫ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾನ್ ಸದನಾಂತ್‌ಚ್, ಭುಲ್ ಆನಿ ಬಳ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬಡವ್ನ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಂ!

ಇತ್ಲೆಂ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಅದಿಂ… ಖಂಡನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದರ್ಜ್ ಕರುಂಕೀ ನರ್ಗಾತೇ ಆಸಾತ್. ನಿಬಾಂ ಸೊಧ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಮಾವ್ನ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್! ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್‌ಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಗ್ಳೆ, ಮ್ಹೊಂವಾ ಪೊಳಿಯೆಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಕಣೆಕ್ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಪರಿಂ, ಹಿಂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಬಂದುತ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ದಬಾವ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಪಡ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಕರುಂಕ್, ಜರ್ಮನಿಚೊ ಲೂತರನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಮೊಲರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

MNPoem

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಶತಸಿದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾ – ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಚಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಖರೆ ಮುಕೆಲಿ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ವಿಘ್ನಾಂ, ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್‌ದಾರ್, ಖಾಸ್‌ದಾರ್, ನಿಗಮ್, ಆಯೋಗ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ( ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್  ನಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ  ಕಿಟಾಳ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚಾ : http://kitall.kittall.in/index.php?action=saahite_inner&type=86 ) ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಸಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾನಾ, ಏಕ್‌ಚ್ ಬಿಳಾಂನಿ ಲಿಪ್ತಾತ್ ವಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ತಾತ್. ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್  ಹಳೂ ಮಿಶಿ ರಿಗವ್ನ್ ಫೊಟೊಕ್ ಪೋಜ್ ದಿತಾತ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ, ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪವ್ನ್ “ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ, ಕ್ರ‍ೀಸ್ತಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸೀಮಿತ್ ನಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಗುಮಟ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ? ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ? ಹಲೋ …. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ wants to know !

Name07

KC

ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವರ್ದಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ : Mangaluru: ‘Christian community not restricted to single political party’

ದೆಕುನ್, ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ತೆ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜಾಚೆ ಖರೆ ಗೊವ್ಳಿ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ತೆ ಉಲಯ್ನಾಂತ್, ಪೂಣ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸುಂ, 2008 ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಯ್ರಾದೀಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್!

Bisp01

“ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಅಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಶಿಕಪ್ – ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್, ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಭುಲ್ ವಾ ಬಳ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಸೊಡಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕಡೆ ಮಾಗ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶಾಸಕಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಧರ್ಮ್ ತಿ ಪಾಳ್ತಾ, ಉಳ್ಟ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.  ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ –  ಜರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ಭುಲ್ ವಾ ಬಳ್ ವಾಪರ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್, ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟ್ಚಿ, ಕಾಯ್ದೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ? ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭುಲ್ ವಾ ಬಳ್ ವಾಪರ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ ? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಫಕತ್ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿಯ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ – ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಗೊ ಆನಿ ಗೊಂಗೊ ದಾಕವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ದಂಗೊ –  ಹಿಂ ಸಮೀಕರಣಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ.

FR

ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಸಂವಿದಾನಾನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಜರ್ ಕೋಣ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್, ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು, ಇಸ್ಲಾಮ್, ಜಯ್ನ್ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಕ್ ಆನಿ ಕಾನುನಾಕ್ ವಿರೋದ್ ವೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ದೆಶಾಚೆಂ ಸಂವಿದಾನ್ ಆನಿ ಕಾನುನ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಯ್. ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಾಖವ್ನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್ಲಿ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ – ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್. ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ.

ಆಜ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೋಣ್ ಭುಲವ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಬಳಾಕ್, ಕೋಣ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಹಿಂದು, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂಚೆಂ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಭಾಜುನ್ ವೆತೇ ಆಸಾತ್. ಅಮಾಯೆಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾತ್, ಬಡಯ್ತಾತ್. ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ದಗ್ದಿತಾತ್.

KB

ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್‌ಚ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ ಜಿಹಾದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪಾದ್ರಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್  ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂ ವಿರೋದ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾ. ಮಾದ್ರಿ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯೊ – ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಲಿಯೊಯ್ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಸ್ಪೆಶಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಕ್ಟಾಖಾಲ್  ಅಸಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ರಿಜಿಸ್ತ್ರ್ ಜಾತಾತ್.  ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭುಲವ್ಣಿ ವಾ ಬಳಾನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂಯ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ‘ಗೊಂಗೊ’ ಜಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ‘ಗೊಂಗೊ’ ವಚೊನ್ ‘ದಂಗೊ’ ಜಾತಾನಾ, ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂನೀಯ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಟಾಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪರ್ಗಟ್ ತರಾನ್ ತಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ. ಧುವ್ ತಾಚಿ, ನಿರ್ದಾರ್ ತಾಂಚೊ, ಗಜಾಲ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಖೆಂಡ್ಚೊ – ಬೆಂಡ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾ! ಮುಕೆಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ, ದುಬ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ? ( ದೆಕಿಕ್  ಹಿ ವರ್ದಿ ವಾಚಾ :  https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=262545 )

ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ತರ್, ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಂಪಿ ವಾಟ್ – ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ! ಜರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಹಾಲಿ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುಳಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಭುಲ್ ವಾ ಬಳ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ದೀಜೆ. ಕಾಯ್ದೊ ಕರಾ, ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಕಾಯ್ದೊ ರಚ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಕಾಯ್ದೊರಚ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಜೆ. ಗರ್ಜ್ ತರ್ ಶಾನನ್‌ಸಭೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಏಕ್ ಶಾಸನ್ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್, ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಸೊಮಿಯಾಂಕ್, ಇಮಾಮಾಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಿಚಾರಿಜೆ. ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಭಿತರ್ ಕಾಯ್ದೊ ರಚಿಜೆ ಆನಿ ಅನುಷ್ಠಾನಾಕ್ ಘಾಲಿಜೆ!

ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ – ಜೆಂ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣ್ ಚಾಲು ಆಸಾ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ತೆಂ ಬೆಕಾಯ್ದ್ಯಾಶಿರ್ ಚಲ್ತಾ. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ಪಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಸ್ನಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿ, ಪುಜಾರಿ, ಮೌಲಿ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಿತಾತ್. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ proselytization ಮ್ಹಣ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಥೊಡೆಕಡೆ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಗಟನಾಚೆಂ ಮುಕೆಲಿಚ್ ಕರ್ತಾತ್. ( ದೆಕಿಕ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ವಾಚಾ :  https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=317603 ) ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್!  ಅಫಿದಾವತ್ , ನೋಟರಿ ಕರ್ನ್ ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಬೋವ್‌ಚ್ ಪಾತಳ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾತಾನಾ, ಸ್ವಖುಶೆನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಳ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುರು, ವಾಗ್ವಾದ್, ಮಾರಾಮರಿ, ಪುಲಿಸ್ ಕೇಸ್! ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜೊಂಚೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ! ದೆಕುನ್ ಹೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಖುಶೆಚಿಂ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರ‍ೇಟಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಅಸ್ಚಿ ಫಕತ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ಮಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್,  ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಆಯ್ಕಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ದರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತಾಣೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಾ ಮುಕಾರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಶೀರ್ ತೋ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಅಶೆಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಶೀರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರ‍ೇಟಾ ಮುಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ತಾಕಾ ವಾ ತಿಕಾ ಧೊಶಿತ್, ಮಾರಿತ್, ಬಡಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾನ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಮುಳಾವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೇಶಾಂತ್ – ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರ‍ೇಟಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಶೀರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ಪಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ದಿವ್ಳಾಂನಿ, ಸಂಗಟನಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಬಳ್ – ಭುಲವ್ಣೆಚಿಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಚಲ್ಚಿಂ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಂ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ರಾವ್ತೆಲಿಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯ್ ಕೋಣ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಥಳಾಂಚೇರ್ ಮತಾಂತರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಮಾರ್ಚೆಂ, ಬಡಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಮೀನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಬಂದಿ ಕರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಹ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ಜಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜಯ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ನಾ ರಹೆಗಾ ಬಾಂಸ್, ನಾ ಬಜೆಗೀ ಬಾಂಸುರಿ.

Bisp2

ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್, ಭುಲ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಕ್ ಜರೂರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡಾ,  ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಂವಿದಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್  ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಿತ್, ಮಾರ‍್ತಿತ್ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಕಾನುನಿ ಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜೊಡಾ – ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, देर आये, दुरुस्त आये  ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚೆಂ. ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್  ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಡ್ರಾಮಾ ಕರುಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಪಾವ್ಲ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ತರೀ ಅನ್ವಾರಾಂ ಅಡಾವ್ಯೆತಿಂ. ಆತಾಂ ತರೀ, ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ  ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಚುನಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗಾಕ್ ತಾಂಕಾ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್!

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

48% feel thumbs up. And how do you feel?
96 :thumbsup: Thumbs up
35 :heart: Love
0 :joy: Joy
62 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
2 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. mm
  Philip Mudartha

  ವ್ಹಯ್, ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮತಾಂತರ್ ನಿಷೇದ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೆ ಬಿಸ್ಪ್, ಯಾಜಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಲಾಯಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಾಂಗಿನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ವಾದಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಮ್ಮತಿ ಆಸಾ.

  ಭಾರಿಚ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುನ್, ಸಂಶೊದ್ ಕರ್ನ್ ಗುಂತ್ಲೆಲೆಂ ಲೇಕನ್ ಹೆಂ! ಪೊರ್ಬಿಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ.

 2. Francis Lobo Mangalore

  HM: I read your article with interest that brought back to me past memories. During the 80’s Doordarshan was airing a serial called Vikram Aur Betal and everyone used to sit and see it. So, in the context of your article, I as Vikram want to bring forth some questions.

  This relates to a family of film actors in Karnataka(I don’t want to mention their names). The Father( I think he is a Christian), mother (a Hindu) and they have a daughter. All of them are famous movie actors and TV artists. The daughter gets engaged to a Hindu actor after 7years of courtship. Now the marriage happens as per Hindu tradition and is followed up with Catholic marriage at Bangalore in a famous church in Koramangala. After 1 year the bridegroom dies and a child is born. Now the mother names him in Hindu tradition and baptizes him again in the church. There is news that she may marry again.

  Now tell me

  1. The parents were from two different religions and a daughter was born . What is her religion?
  2. The marriage of daughter was conducted as per two religions rituals and now which religion she will belong after marriage
  3. The child born out of this marriage is named in two separate ceremonies so he belongs to both religious traditions?
  4. What happens if she gets married once again ?.
  5. Did the church err in this or is this is a conversion
  6. Is this Love Jihad , conversion jihad, or drug Jihad.

  Do we have the answer to this or do we keep only mum as our religious leaders solemnized this whole story

 3. mm

  ಪಕ್ಷಾಂತರ್ ಒಕೆ. ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮತಾಂತರ್!! ತೋಬಾ, ತೋಬಾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.