ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತಪ್

EJFDCLMNಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಾಲಿಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘಡಾತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಸದಿಳಾಯೆನ್ ವಾಪರ‍್ತಾಂವ್ ಯಾ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಿಬೆರ್ ಆಮಿಂ ಘೊಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ದ್ವೇಶಾಚ್ಯೊ ಶೀಮ್-ಮೆರೊ ಉಬ್ಯೊ ಕರ‍್ತಾ; ನಾನಾಂತೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಂತಾಟ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ತಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಿ ಮಾರ‍್ಚೆ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನವಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಉದ್ಬವ್ ನೆಣಾಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಲಿಬಾಸ್, ಥೊಡಿಂ ನಾಚ್-ಗಾಯಾನಾಂ, ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ರಿತಿ, ಉತ್ರಾಂ ಪುಂಜೆಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸರ‍್ವ್ ಉಬ್ಜಾಲಾಂ ಯಾ ಉಬ್ಜತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಫಟಯ್ತಾತ್. ಸರ‍್ವ್ ಉಬ್ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂತುಂ ಸಾಹಿತ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ವಾದ್; ಖರೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ. Literature is the diary of culture.

EDW04

ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್, ಹಿ ದಿನಚರಿ ಯಾ ದಿಸ್ಪಟಿ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿಚಿ ನ್ಹಯ್. ಜಾಚೆಂ ಎಕ್ ಪಾನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ‍್ಥ್ ಅನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ತಾ, ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆನಾ. ಕಿತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ – ಭುಕ್, ತಾನ್ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಮಾಗಪ್. ಹೆಂ ಮಾಗಪ್ ಕಶೆಂ ಫಲಾಣೆಂ ಎಕ್ ಜನಾಂಗ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚಿ ಎಕ್ ಮುಳಾವಿ ಥಾರಾವ್ಣಿ ಯಾ a baseline definition of culture.

ಹ್ಯಾ ನಿಶ್‌ಕರ‍್ಶಾಚೆರ್ ಪಾವಜೆ ತರ್ ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಂವ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ post-modernism ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಶೆಂ, ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಬಳ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಜರಿ ಅಸಲೆಂ ಎಕ್ ಚಿಂತಪ್ ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿ, ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ರೇಖಣಿ (sketch) ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ‍್ತಾಂವ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಮಿಂ ರಚ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿರ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಘಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಪುಣ್, ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಮಾನ್ತಾತ್ – ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್; ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಪುಣ್ ತೆಂ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜೆಯಿಚ್ಚ್. ಜಶೆಂ, ಹಾಲಿಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೆಲ್ಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ತರಿ ಸಾಟ್-ಸತ್ತರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, ಜಾಣ್ವಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸವ್ಲತೆಂಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಹಿಂ ಉಪಕರಣಾಂ ವಾಪರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿಂ ದೆಕ್ತಾಂವ್.

ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಾಡವಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ. ಮನಿಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ಲೊ ಯಾ ಮರಾಠಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಕೋಣ್ ಆದಾರಿತ್? Culture is a progressive process.

ಜರಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ದುಂಪವ್ನ್ ದುಂಪವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಆಮಿ ಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಆತಾಂ ಅಶೀರ್ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ಲಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಂವ್. ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ತಾ ಅಸಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಆಯಿನ್ನ್ ಮ್ಹಣ್. ಭಾಸ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಚಾಕಿ ವರ‍್ತೊ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಹೆರ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಿಂತಪ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ‍್ಸವ್ಣೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಉಬ್ಜತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಪರ‍್ದೇಶಿ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸರಾಸರ್ ಚೂಕ್. ಭಾರತೀಯ್ ತತ್ವ್‌ಜ್ಞಾನಿಂಚ್ಯೊ ಪ್ರಣಾಲಿ (theory) ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆರ‍್ವೊನ್, ಹಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಣಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಆನಿ ಹೆ ಕಶ್ಟ್ ಶಿಂತಿದಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಣಾಕ್ ಖಿಣಾ ಬಿತರ್ ಪಿಸ್ಡುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ತರಿ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೂರ‍್ವ್‌ಗೃಹ್‌ಪೀಡಿತ್ ಪಾತಿಯೆಣೆಂಕ್/ನೆಮಾಂಕ್/ನಿಯಮಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅನಿ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಸಲೆ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್.

Postmodernism ಯಾ ಅಧುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತಪ್ (ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಕಣೆಂ(phrase)ಕೊಂಕಣಿಂತ್ Postmodernism ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಕಣ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಅರ‍್ಥ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತಿಯೆಣಿ) 80ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂನಿ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ದೆಶಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಾಂ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ದೊತೊರ‍್ನಿಚಿ ಪ್ರಣಾಲಿ (theory) ಕಸಲಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ಅಶೀಮಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಸತಾಂ ನಾಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆನಿ ಅಶೀಮಿರ್. The only absolute truth is that there are no absolute truths.

ಅಸಲೆಂ ಎಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾಪರ‍್ನ್, ಯೆದೊಳ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾರ‍್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹೆ ಆದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಕಿ ಉದ್ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರ್‌ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ, ಘಡ್ವಣುಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್. Doctrine that says structure (ಘಡ್ವಣುಕ್), rather than function (ಉದ್ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ) is important. ಆದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಬುದ್ದಿವಾದಾಚೊ/ಜ್ಞಾನ್‌ವಾದಾಚೊ (rationalism), ವಿಗ್ಯಾನ್‌ವಾದಾಚೊ ಆನಿ ಅದುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ (objectivity of modernism).

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ. Modernism, as you probably know, is the movement in visual arts, music, literature, and drama which rejected the old Victorian standards of how art should be made, consumed, and what it should mean. In the period of “high modernism,” from around 1910 to 1930, the major figures of modernism literature helped radically to redefine what poetry and fiction could be and do.

ಹೆಂ ತರ‍್ಜಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತರ್, ನವ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಲಾಗಿಂ ಝುಳ್ಚೆಂಚ್ (blending) ಜಾವ್ನಾಸಾ modernism. ಹಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ದೆಕ್ಣಿ ಕಲೆಂಚೆರ್, ಸಂಗೀತಾಚೆರ್, ಸಾಹಿತಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಾಲಾರ್ ದೆಕ್ಣಿ ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಅಸಿಚ್ಚ್-ತಸಿಚ್ಚ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. 1910-1930 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ “ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್” ನವ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಝುಳ್ಚೊ ಆನಿ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ರುಪಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಬರಪಾಕ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಕ್‌ಯಿ.

ಹಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಉದ್ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಘಡ್ವಣುಕೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬಿತರ್ ಸರೊಂಕ್ ಇಡೆಂ ಸೊದ್ತಾನಾ ಆದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲೆಂ, ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾಂಟೆಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್: ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾವ್ನ್ ತಸಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂವಿಣೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ಅಶೀಮಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಸತಾಂ ನಾಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆನಿ ಅಶೀಮಿರ್ ಹೊ ವಾದ್/ಪ್ರಣಾಲಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. The only absolute truth is that there are no absolute truths ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಣಾಲಿಕ್ ಲಾಗು ಕರುನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾವ್ನಾನ್ “ದಿ ಡಾ ವಿಂಚಿ ಕೋಡ್” ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕ್ಲಿ.

EDW01

ಆಮಿ ಭಾವಾರ‍್ತ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೆ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆರ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಜೆಜು ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್!”

ಡಾ ವಿಂಚಿ ಕೋಡ್ ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಲಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ. ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾವ್ನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್-ಲಿಕಪ್ ಆದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಶೀದಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಜರಿ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್‌ನಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂಯಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾವ್ನಾಂಕ್, ಮಾಯ್ಕಲ್ ಬೇಜಂಟಾಂಕ್ (ಜೀಸಸ್ ಪೇಪರ‍್ಸ್) ಆಮಿ ಕಶೆ ಫುಡ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೊಕುಸ್ತಾಂಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ದಾಡ್, ಬೀಟ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್, ಮಾದಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ, ಲಗಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ, ಪಾಟೆ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ, ನೇಮ್-ನಿಯಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ, ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಹ್ಯಾ ಅದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆತಾಂಚೆ ಅತರ‍್ವಣಾಚೆಂ ನೆಸಪ್, ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕಸಲಿ? ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ಅಶೀಮಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಯೆದೊಳ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ನಾಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆನಿ ಅಶೀಮಿರ್. ಯಾ ಕಸಲೆಂಯಿ, ಹೆಂಚ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಆದಿಂ, ‘ಆನಿಕಿ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾವಾರ‍್ತಿ ‘ಸರ‍್ಗಾರಾಜ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೆ ಪುಣ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾವ್ನಾ ತಸಲೆ ನ್ಹಯ್, ಜೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಭಾವಾರ‍್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ತೀಬ್ಯಾಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯಾ : ಸಂಸೃತಿ – ಎಕ್ ಮುಳಾವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಥರಾವ್ಣಿ. A Baseline Definition of Culture. ಹಿ ಥಾರವ್ಣಿ, ಆದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿ.

ಸಬ್ದ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ (etymology=ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಉದ್ಬವ್ ಆನಿ ವಾಡವಳ್ ಹಾಚೆಂ ಅದ್ಯಯನ್), ಸಂಸ್ಕೃತಿ (culture) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಸಬ್ದಾಚೊ ಉದ್ಬವ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅರ‍್ಥ್ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಆರ‍್ಕಾಡೊ (traces) ಕಾಡ್ತಾ : 1960 – ವರ‍್ಸಾಂ ಫುಡೆಂ ಚಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂನಿ ‘ಕಲ್ಚರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ‍್ಥ್ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಲಾ : “ಮಾತಿಯೆಂತ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್; ಪೊಸಾಪ್ ಆನಿ ವಾಗಪ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂ-ಪಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ.” ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪುರಾತನ್ ಲಾತಿನ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ cultura ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಬ್ದ್ 1430-ಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೊ.

ಪುಣ್ 1805 ವರ‍್ಸಾಂನಿ, ‘ಒಕ್ಸ್‌ಫರ‍್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಡಿಕ್ಶನರಿ’ತ್ ‘ಕಲ್ಚರ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮತಿಚಿ ತರ‍್ಬತಿ ಆನಿ ಶುದ್ದೀಕರಣ್, ಥರಾವಳ್ ರುಚಿ ಆನಿ ಸಬ್ಯತಾಂಚೆಂ ಫಲಾಣೆಂ, ಸೂಕ್ತ್ ಜಾಯ್ರ್‌ಪಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ‍್ಥಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಥರಾವ್ಣಿ (definition) ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಥಿರ‍್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾಕ್ ನ್ಹಯ್.

EDW06

ಚಾಳಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಬಿತರ್ ‘ಕಲ್ಚರ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, “The totality of socially transmitted behavior patterns in art, beliefs, institutions and all other products of human work and thought”, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಸಾರಿತ್, ಕಲೆಚಿ, ಪಾತ್ಯೆಯೆಣಿಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾನವಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಫಳಾಂಚಿ ಆನಿ ಮಾನವಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಫಳಾಂಚಿ ಜುಮ್ಲಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ’ಕಲ್ಚರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊ ಸಾದೊ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕ್ಶಣ್, ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕ್ಶೇತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಥಾರಾವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಜುಮ್ಲಾ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಗತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲಾ.

ಮುಳಾಂ ತಿಂ ಮುಳಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ತಿ ಥಾಂಬಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ರಡೊನ್ ಇಸಾರೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಖರೋಖರ್ ಸಬಾವಿಕ್ ಲಕ್ಶಣ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರಾವಯ್ಲಿಂ ಬಾಳ್ಶಿಂ ಹೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಭುಕ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಖಂಚೆ ರಿತಿರ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರಿಸರಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ.

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಿ ಆವಯ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಪಾನೊ ದೀತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್‌ಚ್ ಅತಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಜಾಣಾ; ಆತಾಂ ಆವಯ್ಚೊ ಪಾನೊ, ಆನಿ ತೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಗುಡ್ಡುನ್-ಮುರ‍್ದೊನ್ ವಸ್ತುರ್‌ಗಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಘಟ್ ಖ್ಹಾಣಾಂ….ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವಾಡವಳ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸುಲಬಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ, ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಪೆಜೆಚೆಂ ಜೆವಣ್, ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಶಿತ್-ಮಾಸ್ಳೆ ಕಡಿ – ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ, ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂಚ್ ‘ಹುನ್’ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಆತಾಂಯಿ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಸದಿಳಾಯೆನ್ ಥೊಡೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಕ್ ನೀಸ್ – ಪೇಜ್ – ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಯಾ ಹೆರಾ ಖಂಚಾಯಿ ದೇಶಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ತರ್ ತಾಕಾ ಬಾಳ್‌ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಸಮತೋಲನ್ ಆಸ್ಚೆಂ processed ಖಾಣ್, ಎಕ್-ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ‘ಕೊರ‍್ನ್‌ಫ್ಲೇಕ್ಸ್’, ತಾಂತ್ಯಾಂ ಆನಿ ದೂದ್, ದನ್ಪ್ರಾರಾಂಚೆಂ ಹೆಮ್‌ಬರ‍್ಗರ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸ್‌ಲೆಂಯಿ ಪುಶ್ಟಿ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಸೂಪ್, ರೋಸ್ಟ್, ಬಟಾಟೆ….ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರೂಡಿಯೆಂತ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಹಿ ರೀತ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾತಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.

ಆತಾಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ ‘ಸಕಾಳಿಂಚೆ’ ಪೆಜೆ ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಲೊಸುಣ್ ಮಿರಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಗಾಂಲ್ಬೆಚೆ ಚಟ್ಣೆಕ್ ವಳ್ಸಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲೆಂ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ/ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಮ್‌ಬರ‍್ಗರ್, ಫ್ರೆಂಚ್‌ಫ್ರಾಯ್ಸ್, ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ‍್ಸ್, ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ಪ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಳ್ಸಾಲೊ/ಲೆಂ (ಸಬಾರ‍್ಶಾಂನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ) ತರ್ ಹೊ ಆಪ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಸರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪೆಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೊ?

ಅಸಲೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಯ್ಲ್’ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ (back to our culture) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಚಲವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಸ್‌ಟರ್ಡ್ಯಾಮಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟುರಿಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಡಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚೆ ಎಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಸಾ; ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರುಚ್ತೆಲೆಂ ಯಾ ಖಾಣಾಂ? ಕಿತೆಂಯಿ ತರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯನಾಂಕ್ ಆಕರ‍್ಶಣ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಗಾಂಧಿ.’

EDW02

ಅಸಲಿಚ್ ಸಾಯ್ಕೊಲೊಜಿ ವಾಪಾರ‍್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ back to our culture ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಬಿಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಅಂತಿಮ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸಲೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕ್ ಫಾರ‍್ಸ್! ಜಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆ ದಿಸಾ, ಗಣ್‌ರಾಜ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾ ದಿಸಾ ಎಕಾಚಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂದಿಟೋಪಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಕುತಾಂವ್-ಉರ‍್ಮಾಲಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತೆಚ್‌ಪರಿಂ ಆಮಿಂ ನೆಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸುವಾಳೊ ಜಾತೆಚ್ ಗಾಂದಿಟೋಪಿಯಿ ನಾ, ಕುತಾಂವ್-ಉರ‍್ಮಾಲ್‌ಯಿ ನಾ. ಹೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ‘ಉಡಾಸ್’ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತರ್, ಅಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಅವ್ವಲ್ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ತನಾಂಚೆ ಚವ್ಕಟ್, ಜೆಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ತನಾಂಕ್ ಎಕ್ ಅರ‍್ಥ್ ಆಸಾ; ಹಿಂ ವರ‍್ತನಾಂ ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಫಲಾಣೆ ಲಕ್ಶಣ್ ದಿತಾತ್. ದೆಕಿಕ್ ಆಮಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್; ತೆ ಸಮಾದಾನಿ ಆನಿ ಖಂಚಾಯಿ ರಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್; ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ಹೈದ್ರಬಾದಾಚೆ ಮೂಳ್-ನಿವಾಸಿಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಇತ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ ಆನಿ ರಂಗೀನ್, ಉಲಯ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾಂ ತೆ ತುಜೊ ಗಳೊ ಶಿಂದ್ತಿತ್ ತರಿ ತುಕಾ ದೂಕ್ ಕಳಾಶಿ ನಾ. ಹೊ ರೂಪಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತಿಶಯ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಮನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ತರ್, ತಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಸಲೊ, ತಾಂಚೆಂ ‘ಶಿಕಪ್’ ಕಸಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಶಿಯೆತ್ ಯಾ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಅಂದಾಜ್, ಖರೋಖರ್ ಫಟ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ದೆಕಿಕ್, ಆಮಿ ಇಟೆಲಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿಕಿ, ರೊಮಾಂತ್ಲೆ, ಚಡ್ ಕರುನ್, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಡೋಂಗಿ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್. ತುಮಿ, ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತೆ ಇತಾಲಿಯನ್ ಡೋಂಗಿ, ಚಾಲು ಆನಿ ಹಂಕಾರಿ ಮನಿಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತೆ ಇತಾಲಿಯನ್ ಭಾಸ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾತ್. ಹಿ ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ!

ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂನಿ, ಚರಿತೆಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್’ ಅಸಲಿ ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಬ್ಜಾಲಿ ತರ್, ಚೋರ್-ಲುಟ್ಕಾರಾಂಕ್, ದೊಂಬಿ-ಲೂಟ್‌ಮಾರ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ನಾಗಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ‘ಆಸುಂ, ತಿ ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸುದಾರ‍್ಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಯಾ  ಆಮಿ ಮ್ಹಣಾಜೆ, ತ್ಯಾ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆ ಭುಕೆಕ್ ತಿ ಆವಯ್, ಪರಿಸರಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾವಳಿಂನಿ ಪರ‍್ಯಾರ್ ದಿತಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಎಕಾ ನಿರ‍್ದಿಶ್ಟ್ ಚವ್ಕಟಾ ಬಿತರ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾನ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ‍್ತಾ (food habits) ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಖಾವ್ಪಾ-ಜೆವ್ಪಾಚೊ ಎಕ್ ಚವ್ಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ದೆಕಿಕ್, ಯೆರೊಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂವಳಿಂತ್ ಆಮಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಪರ‍್ಚ್ಯಾ ಮಸಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ಚ್ ನಾ ಆನಿ ಆಸಾ ತರ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ಯಾನ್ ‘ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮಸಾಲಾ’ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ‘ಚೋರ‍್ನ್’ ವೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಣಾಂವಳಿಂನಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಂವ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂವಳಿಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ತರಿ ಹೆ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ‘ದಿಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಇಜ್ ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಪೀಲಾ ರಾಯ್ಸ್ (yellow rice) ಇಜ್ ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾ-ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಸಾಣೆಚಿ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್ ತರಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂವಳ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾತ್; ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಪುಣ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ‘ಮೆನು’ ಬದ್ಲನಾ; ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿ ಬದ್ಲನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣುಂ? ನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂವಳಿಂಚೊ ಚವ್ಕಟ್ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿಕ್ಸಾಣೆಕ್ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾಗೊ ದೀನಾ.

EDW03

ತರ್ ಆಜ್, ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಎಕ್ ನವೊ ಅರ‍್ಥ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. Culture is a convenience for any given section of people, a convenience they themselves formulated drawing from their own natural surroundings. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಸವ್ಲತಾಯ್, ಜಾಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಣಿಂಚ್, ತಾಂಚಾಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೆ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಸಲಿಸಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್ ಬಸಯಿಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಚವ್ಕಟ್ ಬದ್ಲನಾ ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. When in Rome, be a Roman ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ‘ಕ್ಲೀಶಾಂತ್’ ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೊ ಅರ್ಥ್ ಕಸಲೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ‍್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ – ಆದುನಿಕೋತ್ತರ್ ಚಿಂತಪ್.

ಆಮಿ ಭಾರತಿಯ್, ಆಮಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಚವ್ಕಟ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ಅಶೀಮಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆನಿ ಅಶೀಮಿರ್. The only absolute truth about culture is that there is no absolute culture at all.

ಸನ್ನಿವೆಶಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಖಂಚಿಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ವಿಳ್‌ವಿಳಿತ್ (flexible) ಆನಿ ಭಿವ್ಕುರೆಂ. ಸನ್ನಿವೆಶ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲೆ ಸರ‍್ವ್ ಚವ್ಕಟ್ (ಸಂಸ್ಕೃತಿ?) ವಿಸ್ರೊನ್ ಎಕ್ಲೊ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ, ‘ಖಾರಾಪುಡಿ’ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿತ್ ಜೇಂವ್ಕ್‌ಯಿ ತಯಾರ್.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭುಕೆಲಾಂ, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಸರೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಆನಿ ತೊ ‘ಹಾಂವೆಂ ಬಾಳ್ವಜೆ, ಹಾಂವೆಂ ಜೀವ್ ಉರಜೆ’ I have to survive ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾನವಿಕ್ ಮುಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಆತಾಂಯಿ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಸೀದಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ತಲ್ವಾರಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ (ಮ್ಹಾಕಾ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೆ ತರಿ) ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕಸಾಯ್ಗಾರಾಚೆ ತಲ್ವಾರಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ತಿ ಕೂಡ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಖಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಮರಣ್ ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಆನಿ I have to survive ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಕೂಡ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾ.

ತರ್ ಪ್ರಮುಕತಾ ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್? What is the bottom line for a human to be a human?

ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್, ಮ್ಹಜಿ ಭುಕ್, ಮ್ಹಜಿ ತಾನ್, ಮ್ಹಜಿ ಸುರಕ್ಶಾ!

EDW05

ಹೆಂ ಲಕ್ಶಣ್ 1990-ಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ಪಳೆಲಾಂ, ಇರಾಕಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ; ಆನಿ ಹೆಂಚ್ situation ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಕುವೇತಾಂತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂವಳಿಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ಖಾಣಾಚೊ ತತ್ವಾರ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಖರೆಂ ಆನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ರೊಕ್ಡೆಚ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತೆಂಯಿ ತರಿ ಆಮಿ ಜೀವ್ ಉರಜೆ ಆನಿ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೋಡ್, ಸರ‍್ವ್ ಜಾತಿಕಾತಿಂಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಂಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಮನ್ಶಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ಕುವೇತಾಂತ್ಲೊ ಖಂಚೊ ಪರಿಸರ್ ಸುರಕ್ಶಿತ್, ಖಂಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಂತ್ ತಾಂದುಳ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಚಿಕನ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಮಟನ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಬೆನ್ಸನ್ ಎಂಡ್ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಮೆಳ್ತಾ… ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಚಲಂವ್ಕ್‌ಯಿ ತಯಾರ್. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ, ಆಮಿ ಯೆದೊಳ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಖಾಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಆಮಿಂ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂಯಿ ತಶೆಂಚ್!

ಕರ‍್ಫ್ಯೂ ಸದಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಶಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಭಾಶೆಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ? ನಾ. ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಉರ‍್ಲಾಂ, ಖಂಯ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಲಾಂ ಭಾಲಿಯೆಂಪರಿಂ ಮಾರ‍್ಲಿಂ. ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಪಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾ ಕಿಲೊ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ‍್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ I have to survive. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ದವರುಂ? ಹಾಂವ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾ, ಪಿಯೆತೆಲಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂತ್ ತರಿ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ, ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್, ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೆ, ಸಮಾದಾನಿಂಚೆ, ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಚವ್ಕಟ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್, ಅಶೀಮಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಪರಮ್, ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆನಿ ಅಶೀಮಿರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲಾಂ. ಹೆರಾಂ ವಿಶಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.

ಪುಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ, ಆಮಿ ತೊ ‘ಚವ್ಕಟ್’ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್ ತರಿ, ಚವ್ಕಟಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸನ್ನಿವೆಶಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ಜಾವ್ನ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

88% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.