ಮತಾಂತರ್ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಗೀ ಭುಂಯ್ ಮಾಫಿಯಾ ?

NAರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್, ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಕಾಯ್ದ್ಯೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಮುಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್‌ಪಾನಾಂತ್ಲಿ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ , ಉಳ್ಳಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಪರತ್ ಮತಾಂತರಾಚೊ ಗೊಂಗೊ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಬ್ರೆ ಚ್ಯಾನೆಲಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿಆರ್‌ಒನ್ “ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಹಿ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಮತಾಂತರ್, ಅವಾಂತರ್, ಗಂಡಾಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರುನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ವಿಶಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕರ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿಆರ್‌ಒಚೆಂ ಉತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊನ್ ವಿದಾನ್ ಸೌದಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಚ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ “ಚುಕೊನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಲ್ಹಾನ್ (ಮತಾಂತರಾಚಿಂ) ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊಚ್ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

NKPoster

“ಆಮಿ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ಶಿಕಪ್, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ನಾಂತ್, ದಯಾಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಇತ್ಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಾ” ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತರೀ, ಸಂಗಟನಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತಾಂತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ, ಸತಾ ಕಡೆನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ.

ಬಳ್ ವಾ ಭುಲ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ ಕರ್ಚೆಂ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಆಸಾಗೀ ? ಜರಿ ನಾ ತರ್ ಅನಾಮಿಕಾಂನಿ ದೊರ‍್ಯಾರ್ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಿರ್ಪುಟ್ ಗಜಾಲೀಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಅವಾಂತರ, ಗಂಡಾಂತರ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ರಾಕ್ಸಾರೂಪ್ ಘೆತಾತ್ ? ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಚಲ್ತಾತ್? ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ, “ನಾಂ … ಆಮಿ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರೀ, ಕೊಣೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್ ? ದೇಶಾಂತ್, ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಗತ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾ ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಚಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಗೀ ಕಿತೆಂ ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ, ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ – ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಚೊ ಆರೋಪ್, ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಚೆರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್, ತುಂವೆ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಕೆಲಾಂ, ಆವಯ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಕೆಲಾಂ, ಬಾಪಯ್ನ್ ನಯ್ ತರ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಕೆಲಾಂ, ಬಾಪ್ಪುನ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಕೆಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ …. ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಗೀ ?

ಜರಿ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ತಾತ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ ? ಇತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್, ‘ಸಂವಾದ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳಯಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಚಿ ದೃಶ್ಯ್ ಭಾಸ್ ವಾ ವಿಶುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ – ನಿರೂಪಕಾನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಪಾಟ್‌ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳಯಾ. ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಮಂಗಳಾ ಹೋಟೆಲ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮುಲ್ಲರ್ ನೆಸ್ಟ್, ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರ್, ಜೆಪ್ಪು ವರ್ಕ್‌ಶೊಪ್, ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ್, ರೋಶನಿ ನಿಲಯ, ಜೆರೊಸಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಭುಂಯ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ಲೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ, ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್, ಭುಂಯ್, ಭುಂಯ್, ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಭುಂಯ್! ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಭುಂಯ್ಚಿ ಕಾಣಿ,  ಜೆಪ್ಪು ಕಾಂಪಾಂವ್ಡ್, ನಿತ್ಯಾದರ್‌ ನಗರ್, ಸಾಂ ಆಂತೊನಿ ಆಶ್ರಮ್ ಅಶೆಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ಜೆಪ್ಪು ನಿವಾಸಿಂ ತರ್ಫೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಸರೆನ್ಸಾಂತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಆಯ್ಕಾ. ಕೊಣಾಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಾಂ ಪಳಯಾ.

1 Prajavani

KJ07

KJ08

1 KaravaliAle

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆದ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಂತ್ ತೋ ರಾವ್ತಾ. ತರ್ ಸತ್ರಾ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ರಾವ್ತಾ ಖಂಯ್ ? ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ, ಪಾದ್ರಿಂನಿ, ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂಗೀ ?  ಉಳ್ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾದ್ರಿ ಸಗ್ಳೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಚ್ ಅಂಗ್ಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಗುಲ್‌ದಸ್ತೆ ಘೆವ್ನ್, ಭಾಶಣಾಂ ಬಿಗ್ದುನ್ ಯೆತಾತ್! ಅಶೆಂ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಗೀ ? ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾಗಿ? ಒಝೇಯೊನ್ ಶೀದಾ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಬಿಷಪ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ದ ಭೂ ಮಾಲೀಕ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಯೇವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಭೂ ಮಾಲೀಕ್ ಬದಲ್ಲೊಗೀ ? ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಕೊಣೆಂ ಬಿಸ್ಪಾಚೆರ್ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಭೂ ಮಾಲಿಕ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊಗೀ, ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಆತಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ವರ್ತುಳಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್, ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ನಾಚ್ಚೊ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌‌ಪಣಾಚೊ ಗೊಂಗೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಒಝೇರಿಯೊನ್. ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಜಾಗೊ ನಾಂವಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತೃ ದರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಐಲಾನ್ ಕರ್ನ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್‌ವಾದಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂಯ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೆರೆಟಿವ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಜಾಲಾಂಗೀ, ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಜರ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ವ್ಹಡಿಲ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್,  ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ? ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾವ್ನ್ ರಾವೊನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಗೊಂಗ್ಯಾಕ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ?

ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೆರೆಟಿವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕಶೆಂ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಪಳವ್ಯಾಂ;  ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿದಾನ್‌ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಾಸಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೊ. ಬೊಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಂತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ತರೀ ರಸ್ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್, ಕೊಲೆಜ್ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ನಾ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್. ಅಶೆಂಚ್ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಪುಸ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆತಾಂ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಸರ್ಕಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಮಾಗಿರ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಇಸ್ಕೊಲ್‌ಯೀ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೂಲೆಜಿಪರಿಂ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತೆಲೆಂ.

LH

ಕಂಪಾಂವ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಟೈಟಲಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಟೈಟಲಾಚಿ ಜಾತಾ, ತಕ್ರಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೇರ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಉಟವ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ‘ಸಂವಾದ’ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಿಂ, ರೊಜೇರಿಯೊ ವಾಡವ್ನ್ ರೂಕ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ, ರೊಜೇರಿಯೊಕ್ ತುಂ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾನಾ.

ಆತಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಚ್ಯಾನೆಲಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿಆರ್‌ಒನ್ “ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಹಿ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಅವಾಂತರ್, ಗಂಡಾಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರುನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ವಿಶಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕರ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧ್ಯಾಂ. ಎಕಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಶೆಂಬೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್. ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್, ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ನಗಣ್ಯ್. ಜಾಂವ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಮೋಲ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಚೊ ಥಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂಗೀ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಆನಿ ಕಡ್ತಿಲೆ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ನಾ ತರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪಿಆರ್‌ಒ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ವೆತಾ ? ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ನ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ – ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ನೆರೆಟಿವಾಂ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಚೆಂನಿ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್? ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ? ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ? ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾ.

ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಮುಳಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟ್ತಾ ? ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸಾಂತ್ ಜೆಪ್ಪು ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಬಿಸ್ಪಾಕಡೆ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಟೈಟಲ್ ನಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೊ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾ? 100 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹಿಂದು ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಭುಂಯ್ಚಿ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾ? ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಮಾತೃಧರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುಲ್ಲಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ ? ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ವಿಶಯ್ ಭುಂಯ್ಚೇರ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ ? ಸಂವಾದ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ರೋಶನಿ ನಿಲಯ, ಮುಲ್ಲರ್ ನೆಸ್ಟ್, ಮಂಗಳಾ ಹೊಟೆಲ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ? ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆಸುಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೇರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಉಭಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಬಿಲ್ಡರಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಯ್ಲಾಂ ? ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂವಾದ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ವಿಡಿಯೊ ಕರ್ತಾನಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿಆರ್‌ಒ ಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಕನ್ವೆಡ್ತರಾಚೊ ಗೊಂಗೊ ದಿಸ್ತಾ ತಸೊ ನಾ. हाथी के दाँत तो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं।

ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ದೊಳೆ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಭೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೆಶನ್ ಭುಂಯ್ಚೇರ್! (ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳಯಾ)ದೆಕುನ್ ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆರ್, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್, ಕೊವೆಂತಾಂಚೆರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಕಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್, ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಜ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಆಮಿ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್. ಭುಂಯ್ ವಾಪಸಿ! ತುಮಿ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ಯೆತ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಮಿ ಚಲಯ್ತಾಂವ್ – ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿತಂಡ್‌ವಾದ್ ಉದೆವ್ನ್, ಸಂಘರ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಖಾಸ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಬಿಲ್ಡರಾಂಕ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಹಿಂ ಲೆಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್ ವಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾ.

Name07

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ – 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರೊಜೇರಿಯೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭಜರಂಗ ದಳಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಜಾಯ್ತ್! ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರೀ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಫಕತ್ ರೊಜೇರಿಯೊಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ ದಿಸ್ತಾ! ಕಾರಣ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮತದಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ( ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ) ಗುಲಾಮ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸೇಫ್ – ಮ್ಹಣ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮವ್ನ್, ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶ್ ಕರುನ್, ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿಲ್ಲೆ ಆತಾಂ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂತ್!  ಬಿಸ್ಪ್ – ಪಾದ್ರಿ ಬಾವ್ಡೆ ಥೊಡೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತೇ ಆಸಾತ್! ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ, ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತು ರುಜು ಜಾತಾ.

ದೆಕುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ! – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಲೇಖನಾಂ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

43% feel thumbs up. And how do you feel?
93 :thumbsup: Thumbs up
19 :heart: Love
0 :joy: Joy
54 :heart_eyes: Awesome
47 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. Francis Lobo Mangalore

  The right article at the right time to enlighten our people of the scheme of the things to come. I remember one incident which happened last year. There are many destitute homes run by Christian NGOs or organizations. Before the pandemic one of the local MP’s people told one of the institutions to give entry to an old age person as per his wish. The institution refused and said that we only take care of the mentally retarded person and we send them back to their homes after recovery. We do not run an old age home. Immediately the local MP brought a circular that you are being given government funds (not sure whether they are getting) so if you do not take persons as per our recommendation then we will cancel your registration. Further, a meeting was called and a discussion was held. I am not sure of the final result.

  Christian NGO’ take money from the Christian people as well as people from other religions as donations and build the required building and take care of the destitute. They follow stringent requirements to admit a destitute to see that it does not become an old age home. As these institutions do not have their own income or rental from their patients, they have to depend on the local community for sponsorship of food, toiletries, and other items. There may be some contribution from the government as part of operations. But putting a condition and forcing an institution to make an entry on basis of recommendation or force is how much correct. This can only happen in a school which charges huge fees to the students or it is dependent on government support. How a private NGO which is trying to help society can be made to runs at the whims and fancies of the local political leaders. This is a questionable issue and also shows a larger picture and direction in which our local political society is moving to penalize the persons who are working for a social cause. What would be the fate of the institute if it starts to listen to every Tom-Dick-Harry. The sinister motive of the political class is abundantly evidenced in such incidents.

  The persons whom you have shown in the video have come earlier also talking about the Christian institution and some of them proposing that this institute should be handed over to laity Christians. Most of these people who talk like this have not been able to operate their own petty shops and had to close them down and on TV talk about taking over or corruption. One of the activists in the video started as the Aam Aadmi Party convener at Mangalore and due to his tantrums he was thrown out and everybody knows which party he joined during the last parliament elections. We should know these corrupt minds are devils works always trying to find a fault in others. They are the person who likes to be in headline without doing a squirrel service to the society

 2. mm
  Philip Mudartha

  ಮತಾಂತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಗೀ ಭುಂಯ್ ಮಾಫಿಯಾ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾಪ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಆಕಾಸಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ರೀಯಲ್ ಏಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವಲಪೆಂಟ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ: ಕ್ಲೀಯರ್ ಟಯ್ಟಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಸಪ್ಲೈ ಭಾರಿಚ್ ಉಣಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕೇವಲ್ 8-10%, ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಭುಂಯ್ 10% ವಯ್ರ್ ಆಸಾ ತೊ ಉಗ್ತೊ ಘುಟ್. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಿಲ್ಡರಾಂಚೊ ಹ್ಯಾ ಭೂ-ಸ್ವರ್ಣಾಚ್ಯೆರ್ ದೊಳೊ; ಕಶಿ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಕಶೆ? ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ democles sword ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಚಿ ಏಕ್ ವ್ಹಾಟ್.

 3. mm
  ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

  ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಬರಿ ಸಾಧೆಭೊಳೆ ಪುಣ್ ಸರ್ಪಾಂಬರಿ ಚತುರ್ ಜಾಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಹೊ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್. ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. 2008 ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಬ್ಜಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಮತಾಂತರ್’ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಕರಾವಳೆರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್-ದೋನ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತೆಂ. ಎಕೆ ರಿತಿರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ `ಮೊನೊಪೊಲಿ’ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತಿ ಮೊಡುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್.
  ಪುಣ್ ‘ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಬರಿ ಸಾಧೆಭೊಳೆ’ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ತಿ ಫಿತೂರಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ. ತೆಂ ಘಡೊನ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಶೆ ಆಸಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿ ತಾಂಚೆ ಚಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಭೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಿಬಂಧೆಕ್ ತೆ ‘ಆಮಿಷ’ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮತಾಂತರ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಉಟವ್ನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಬರಿ ಕೆಲಾಂ ನ್ಹಯ್? ಹೊ ಅಜೆಂಡ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಆನಿಕೀ ‘ಸಾಧೆಭೊಳೆ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್ ಪಣ್.
  ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ‘ಮತಾಂತರಾಚೊ’ ಹೊ ನವೊ ಎಪಿಸೋಡ್ – ಹಾಚೊ ಶೆವಟ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಳೊ ಆಸ್ಚೊ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಆಸ್ತಿಚ್ಯೆ ಜೊಕ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್, ಹೊಲಾಕ್, ಸೆಮಿತರಿಕ್ ಅನುದಾನ್ ದಿಲ್ಲಂ ಆಸಾ? ಹೊಚ್ಚ್ ಇರಾದೊ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಮತಾಂತರ್ ಆರೋಪಾಚೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಲ್ಕಟ್ ಫುಡಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ರಾಜಾಂವಿಕ್. ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪರ್ಗಟುನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಭೆಕಾರಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.
  ಉದ್ಕಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ, ಕಾಂಯ್ ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ಯೆನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ತೆ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಜೆ.

 4. Francis Dias, London

  HM, ಬೊವ್ ಬೊರೆಂ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್.
  ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಮೂದಾಯಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್.

 5. ಬೊರೆಂ ಲೇಖನ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಸರ್. ಆಮ್ಚಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಘಡಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಘಡುನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಬೋರಯ್ಲಾಯ್, ಆಮ್ಟೆಂ ಭಿತರ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾಂ, ಆಮ್ಟೆಂಚ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಶಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಥೊಡೆ ಮುಖೆಲಿ ಪಾಟಿ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಧರ್ಮ್ ಮುಖೇಲ್ಶಾಂಕ್ ತೊಡಾಂಕ್ ಆಯಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಆನಿಂ ಆಪುಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮುಣ್ ಭಾಸ್ತಾತ್, ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪುಣಿಂ ಆಮ್ಚಾಂ ಧರ್ಮ್ ಮುಕೇಲ್ಶಾನಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕಾ ಹುಜಿರ್ ಉಲೋವ್ನ್ಂ ತಾಂಚಿ ತೊಂಡಾ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಶಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ದೀಸ್ ಯೇತೆಲೆಂ, ನಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಥೀತ್ವ್ ಮುಕಾರ್ ಅಳ್ವೊನ್ ವೆಚೆಂ ದೀಸ್ ಯೇತೆಲೆಂ.ಅಭೀನಂದನ್ ತುಕಾ ತುಜಾ ಲೇಖನಾಕ್.🙏🙏👏🏻👏🏻👏🏻

 6. mm

  You have written reality, which many people don’t agree. Here you have said, Vishwa Konkani Kalarathna Eric Ozerio started and Robert Rozerio is continuing it.

  When church attack took place, I was in Bangalore. I was shocked to hear TV interview of VKK Eric Ozerio, where he was avoiding the main issue and praising Mangalore. Whereas for Guinness book of world record they wanted all chuch choirs.

  You are right, we want to live in peace and fed up with TV debates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.