ಜಿವಿತ್ ‘ಅಮೃತ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್.

HMclmnಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸೆಂ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದೀ, ಮರಾಠಿ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೀನ್‌ಯೀ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಸುರಾಯೆನ್, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೇಖಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಜ್ ಅಮೃತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ತರೀ, ತಾಂಚಿ ಅರ್ವಾಸ್ ಜಿಣಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೊಯ್(ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್) ಮ್ಹಾಶೆರಾಂತ್. ಕೆನಾರಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್, ಮುಲುಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಎಮಿಯಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್.

NKD

ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಫ್ತೊಭರ್ ತೆ ಕಾಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಟಾವಳೆಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಫಕತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಟಿಯೆ ದಿಸಾ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ತಾರಾ. ಪಾಳಿಯೆಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸುಟಿ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲೊ ವೆಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಬೊಂಬೊಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಶೆರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತಿರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಲುವಿಸ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ, ವಾಟ್ಸಪ್, ಪೇಸ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ  ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಪಪ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಚಡುಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 80 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೇರ್, ಮುಲುಂಡ್ ತಸಲ್ಯಾ ಉಪನಗರಾಂತ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಉಬಾರುನ್, ವರ್ಸಾವಾರ್ ಲೇಖಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊಂ ಮೆಳಾವೊ ಆಸಾಕರುನ್, ಹರ್ ವರ್ಸಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಲೇಖಕ್ – ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಆಪವ್ನ್ ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರುನ್, ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್, ನಾಟಕ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ – ನಟನ್ – ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರುನ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಥಳಾವೊ ವಾವ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ದೆಣ್ಗಿ ಖಂಡಿತ್ ನಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಮಿಯಾರ್ ಆನಿ ನವೀನ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಶೆರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬೋವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಲೇಖಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಮಾಳಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ನಿರ್ವಾತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪೀಡಿಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪೀಡಿ ಬೊಂಬಯ್ ಅಜೂನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಅನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೋವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಕಾಳಾರ್ ನಾದಿಸ್ತೆ ಸೊಡ್ವೊಣ್ಡಾರ್ ಕಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಜೀವ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಎಮಿಯಾರ್ ಆನಿ ನವೀನ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಬೇಶರ್ತ್ ಫಾವೊ.

NKS501

NKS502

NKS503

NKS504

NKS505

NKS506

NKS507

NKS508

NKS509

NKS510

NKS511

ಎಮಿಯಾರ್ ಆನಿ ನವೀನ್, ದೋಗಾಂಯ್ಕೀ ಭದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಮಿಯಾರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತರ್, ನವೀನ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಮುಲಾಜಿಮ್. ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೋಡಿನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘಡ್ಯೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ. ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆ. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದೀ, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಕವಿ ಸಂಮೇಳ್, ಲೇಖಕ್ ಸಂಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಹಾಡವ್ನ್ ವಿಕ್ಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣ್ಡಾರ್ ಜಮಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲಿಂ. ಹಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ – ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಉಮೆದ್ ಜೀವ್ ಉರ್ಲಿ. ದೋನ್ ನವಿಂಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲಾ ತರ್, ದಿವೊ ಆತಾಂಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಖಾಂಬೊ ಜಶೆಂ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

NK08

ಎಮಿಯಾರಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾನ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆತಾಂಯ್ ತೋ ಧೀರ್‌ಪಣಿ ಆನಿ  ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಾನ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರುನ್ ಆಸಾ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ತೋ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವಟ್ ಮಾರ್ತಾ. ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಬದ್ಲಿಲಿ ತರೀ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತೋ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ದಿವೊ ಪತ್ರಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚಿ ಗೊವಾಯ್ ತಶೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

NK02

NK01

NK04

ನವೀನಾಚೆಂ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಲಿತ್ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ನವೀನ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಅಪೊಲಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಬಣ್ ಲಾವ್ನ್ ವೆದಿ ಚಡೊನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ನವೀನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕರ್ತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಲಿಪಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾವುಣ್ಶೆಂ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ. ತಾಚಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಅಜೂನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೂನ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಫಳಾಧಿಕ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್ ಹಾಂವ್ ಠಾಣೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಡಾವತ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ತಾಲಿಂ. ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಟಿಯೆದಿಸಾ ಟ್ರೇನಿರ್, ಎಸ್. ಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವ್ಹರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ ಫಕತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮಾತ್. ತವಳ್ ವಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಣೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ ವಸ್ತೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊಂ ದುಸ್ರೊ ಜಮೊ ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ  ವಲ್ಲಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸಾನ್ “ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ರಾವ್ತಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಮುಂಬಯ್ ಜಿವಿತಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ ಕವಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಖವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಮಂಡನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಸ್ವರ್ಗೆಸ್ತ್ ಕವಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದಾಕ್ಲೆ ನಾಂತ್ ತರೀ,  ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಧರುನ್ ಮುಂಬಯ್ ವಾಸಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಶಿಣ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ‘ಏಕ್ ಧೇಂಟ್ ಏಕ್ ಪಾನ್’ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮುಂಬಯ್ ದಂಗ್ಯಾಂಚಿ ದಾಟ್ ಸಾವ್ಳಿ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್‌ವಾಸಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಮುಂಬಯ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿಚ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ.

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ 1965 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಜಲ್ಮೊಂಕೀ ನಾತ್ಲೊಂ. ಆಜೂನ್ ತೋ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾ ವಿರೋದ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ , ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬರವ್ಪಿ, ಹರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸುಳೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಪರಿಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾ.

NK05

NK06

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬಯೋಡಾಟಾಂತ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಆಶಿ ಆಸಾ – I have two daughters, both married and settled well. Me and my wife Mrs. Apoline , live happily in Mangaluru and at presently doing translation job from other languages to Konkani.

ಖಿಣಾಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಂಘಟಕ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಉಪಾದಿ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ತಣಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಅಮೃತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.

ಜಿವಿತಾಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಬಹುಭಾಶೀಯ್ ಲೇಖಕ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಕಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಪತಿಣ್ ಅಪೊಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಪಾಸುನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಮನಾಚೆಂ ಆನಿ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ್ ಪ್ರೇಮಾಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಶೆಂಭೊರಾಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

जीवेत शरद: शतम्. 

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

46% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
19 :heart: Love
1 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. mm

  ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಥೊಡಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊಯ್ ವಾಚುಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಉರ್ಭಾ ಅಶಿಚ್ ಮುಕಾರೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಬರೀ ಬಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಆವ್ಕ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

 2. Raymond Lobo, Mumbai - Mangalore

  Naveen Kulshekar Or Lawrence Alwares is a Man of Many Talents.
  I met him in the year 2000 and befriended. By his encouragement I have started writing in Konkani Language in Divo and Kutam Papers.
  He has Edited & published one of my Short Stories book his Kalasagar Publication.
  I wish him many more years of long life to serve Konkani Field.
  May Almighty God Bless him and keep him and his Family Safe.

 3. mm
  Philip Mudartha

  ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬೊರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಮ್ರದ್ದಿ ಲಾಬೊಂ. ಪೊರ್ಬಿಂ!

 4. mm

  Naveen bab has encouraged many young writers to write articles in DIVO.

  He published my first article in DIVO and encouraged since them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.