ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 30

JHST 1

ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆವಾಜ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾಕ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ…ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಚೊ!.

ಖಿಣಾನ್ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮಾಳಿಯೆ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಶ್ಯ್ ಪಳೆಲೆಂಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ…ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕಾಯೆನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ…

“ಕ್ಲೈ…ವ್!”

ಥಂಯ್ಸರ್ ಕ್ಲೈವ್… ಖಟ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!. ತೊ ಕಠಿಣ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!!. ಖಿಣಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಅಮ್ಸರೊನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಬೋವ್ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂಚ್ಚ್…

ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಬಾಗ್ವಾಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತಾಕಾ ಉಕ್ಲೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಕ್ಲೈವ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಸಹಕರ್ಸುಂಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್…ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ದರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ಹಿ ವೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಪುಳಕಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿಂ ಉದೆಲ್ಲೊ ಕಸಲೊಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಹಿ ವೆಂಗ್… ಕ್ಲೈವಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.!.

ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ವೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಚಡ್ ಅನಿಂ ಚಡ್ ಅರ್ನುನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ತಸೊಚ್ಚ್ ತೊ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ವೆಂಗುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತಾಕಾ ಉದಾರೊಚ್ಚ್ ನಿದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ಡೊಣೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹಿ ತಾಚಿ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸಾಚಿ ಉರ್ಡೊಣಿ…ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ರೆಗಾಕ್ ಪಾವೈತಾನಾಂ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ.

‘ವ್ಹೊವ್…!’ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪಿಂರ್ಗಾಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. ಖಿಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೆಂಯೀ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾಕ್ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಂಹಿ ಆಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂದ್ ಸಂದಾರ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.!.

ಖಿಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಭರ್ಲೊಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಉಬೆನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಉದ್ವೇಗಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಅವ್ಘಡಾ ನಿಮ್ತಿಂ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿಕ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಥರಾನ್ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲೆಂ ಗುಲೊಬಿ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೆಂ.!

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಕ್ಲೈವಾಚೆ ಹಾತ್ ತಾಚೆಂ ಬ್ರಾ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಅಮ್ಸರ್ತಾನಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾಂಟಿಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಮುಖಮಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಿ ವಿಣ್ಗಿ ಕೂಡ್‌ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿ ತಾಚಿ ಸುಂದರ್ ಗೊರ್ಶಿ ತಾಂಬ್ಶಿ ಕೂಡ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆಶಾ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವಿಣ್ಗೆ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಥಪ್ಕಟಾಚೆರ್ ಆತುರಿತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಖಂಚೈಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್…

ಗೊಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ …ಜಾಂಗಾ ಕೊನ್ಶಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ನದರ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ವೊಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕಠಿಣ್ ಉದ್ವೇಗಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂಚ್ಚ್ ನಿದ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ತುಂಗ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ…ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಉದ್ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಚಾಲನೆಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ.!.

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಾಲನೆಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಪಿಂರ್ಗೊವ್ಣ್ಯಾ ಸ್ವಾಸ್ ಬರೆಚ್ಚ್ ಮಿಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ತೆಂ ಕಠಿಣ್ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘಾಮೆಲೆಂ…ಘಾಮೆಲೆಂ…ಆನಿಂ ಘಾಮೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ…ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ…

ನಿರಾಶಾ!…ಲೈಂಗಿಕ್ ನಿರಾಶಾ.!!.

ಕ್ಲೈವ್… ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕ್ಲಾ ಜಾಗೊಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಬಾರೀಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾರ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ಮೋಡ್ ದೆವ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೆಂ…ಸಲ್ವಾಲೆಂ!!.

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ …ಕಠಿಣ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ನಿರಾಶಿ ವಿಣ್ಗಿ ಕೂಡ್ …ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಕುಡಿರ್ ವೊಮ್ತಿಚ್ಚ್ ಗಳ್ಳಿ!!!.

ತರೀ ತವಳ್ … ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ನಿರಾಸ್ಪೊಣ್ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ…ಆಪ್ಲೆಂ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಭಾವುಕ್ಪಣಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೈಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ…ರಿಶಭಾಚಿ ದಶ್ಟ್-ಪುಶ್ಟ್ ಕುಡಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಡ್ತಾನಾಂ…ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾಚೆಂ ಅಸಹಾಯೆಕ್ಪಣ್ ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾವೆಳಾ…ತಾಚಿ ಮತ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಕುಶಿಂ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ…ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ನೈಜಿಲ್.

ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೀಸಾ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಇ| ನೈಜಿಲ್ ತಾಂಕಾ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಭಾಂದ್ ಉದೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚೊ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸುಂದರ್ ಮುಗ್ಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ಆತಾಂ ಆಜ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ತೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾಯ್!’. ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪೂಣ್…

‘ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ನಿರಾಶೆಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ಪರತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್…

ರಿಶಭ್ …ಇ|ನೈಜಿಲ್ …ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ…ಉದೆಲೆ. ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಕೋಣ್ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಗರ್ಬ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಮತ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳಾತ್ತ್ ಗೆಲಿ.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ತೆಂ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಧೀರ್ಘ್ ಹುನ್ ಸ್ವಾಸ್, ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕಶೆಂಗೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಶೆ ಕಿರ್ಣಾಂಚಿ ಊಭ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ… ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಶೆಚಿಂ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್…ತರೀ ಬಲತ್ಕಾರೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಕಾಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ… ರಿಶಬಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಪರತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಆವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ …
ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲಾಚಿ ಧಾರ್… ‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್…!’ ಪರತ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್…ಆಪ್ಲೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ.

‘ಟಾಂಯ್ …ಟಾಂಯ್.’

ಬಹುಶ್ಹಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜೊಪೆರ್ ಜಾಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ…ಸರಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ನಾದಾಕ್, ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.

‘ಕ್ರ್…ಕ್ರ್…’

ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ದಾರಾರ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತರೀ…ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲೊಣೆಂ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸಕೈಲ್ಯಾ ಮೆಟಾ ಕೊನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಜೊಕಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ…

‘ಥಂಯ್ ಪಳೆ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹಿಶಾರೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ರಿಶಭಾಚಿ ಆತುರಿತ್ ಘಯ್ರಿ ದೀಶ್ಟ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾಂ…ತಾಣೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ…

ಏಕ್ ಕವರ್…ನಿಳ್ಶೆಂ ದಾಟ್ ಕವರ್.!.

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ ‘ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ದಿರ್ವೆಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾನಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಸಾಸ್ಪುಂಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮೆಟಾಂನಿಂ… ಮೆಟಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕವರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ …ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ…

“ತುಕಾ ಭರ್ವೊಸೊ ಆಸಾತರ್…ತೆಂ ಕವರ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಕಾ…”

“ಭರ್ವೊಸೊ?!… ಕಸಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ?…ಮೋಗಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಆಸ್ಚೊ ಯಾ ದವರ್ಚೊ ತರೀ ಕಸೊ?!.”

“ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್… ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್’ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್?”…ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಲಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

“ಮೋಗ್…?!… ಸೋಡ್ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಮೊಗಾಕ್!. ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾ ಹುಲೋಪ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋದಬಾವ್ ಚಡಾತ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಘಡ್ಯೆ…ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಸೈತ್ತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ಫಕತ್ತ್ ‘ಚುರ್ಚುರ‍್ಯಾಂನಿ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ…ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ… ನಿಮಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ…ಉಪಾವ್…

‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್!.’ …

ಆನಿಂ ಹೆಂಯೀ ‘ಭಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಚೊನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ… ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್…!’.

‘ಜಿವ್ಘಾತ್…ತುಕಾ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ…ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್…’ ರಿಶಭಾನ್ ಭಾವುಕತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಲಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಕಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ತೆಂ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ… ರಿಶಭಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಥರ್ಥಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾಂ…ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ…ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡಿ ಜಳೊಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಖಿಣಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಮೊವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣೆರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.!.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್… ‘ಆಪುಣ್ ಜರ್ ಬದ್ಲಾಲೊಂ ತರ್?!’…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿಚೆವ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಕವರ್ ದಾಕವ್ನ್. ಆನಿ ಮುಂದರುನ್ … “ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಸೂಲೆಕ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಸರಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೈತೊಲೊ.!.” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್…ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ…

“ತುಂ ಜರ್ ಖರೊ ರಿಶಭ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್…ತುಂ ಕೆನ್ನಾಂ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೆ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್…

‘ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ…!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ.!”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ … “ತುಂ ಆತಾಂ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಜರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಭ್ ಖೊಟೆಂ ನೈಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್…ಆಜ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತೊಂ!.” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿಂ ಪರತ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…
“ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೆಂ ಖೊಟೆಂ ನಶಿಭ್ ಬದ್ಲುನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಯೆತಾಂ.!. ಮ್ಹಳ್ಳೆಂತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸೊಂದಿ.”

ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್…ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂನಾಂ. ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ತಾಣೆಂ ಉಟಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಟಾಂ…ಯ್ … ಟಾಂಯ್…ಟಾಂಯ್…’

♥ ♥ ♥

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ…ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾ ಶೊಪಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾನಂತರ್ ವ್ಹಾಣಾಂ ಶೊಪಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಕಾ ಪುಳಕಿತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್ಯಾ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾ ಪ್ಯಾಂಟಾಂತ್ ತೊ ಲಕ್ಸ್ ಸಾಬು ರಿಗಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾಂ. ತಾಣೆಂ ತೊ ಹಾತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಧರ್ಲೊ, ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಆತಾಂ ನವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಕೂಡ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ… ಶೆಹರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ‘ಶಿಗರ್ ತೊಟ್ಲಾ’ ವ್ಹಾಳಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ಶಿಗರ್ ತೊಟ್ಲಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಜ್ಹಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಆನಿ ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶಿಗರ್ ತೊಟ್ಲಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಇಜಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ …ತ್ಯಾ ಶಿಗರ್ ತೊಟ್ಲಾ ವ್ಹಾಳಾ ಸಮ್ಕೊರ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಭಂವ್ತಿ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಘಯ್ರಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ನಾಂ… ಕೊಣೀಂ ನಾ. ಆನಿಂ ಕೊಣೀಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂಚಿ ನದರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಪರ್ವಾನಾಂ.’ ಹ್ಯಾ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಚಿಂತ್ಪಾರ್… ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿಂ ತಿ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಮ್ಹೆಳ್ಕುಟಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ …

ಶರ್ಟ್, ಬನ್ಯಾನ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪಿಂದೊನ್ ತಿರ್ಕಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ… ಪ್ಯಾಂಟ್…ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಬುರ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬುರ್ಶಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ …ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್…ವಿಣ್ಗೊ. ..ಪುರ್ತೊ ವಿಣ್ಗೊ ತೊ ಜಾಲೊ.

ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಜಾಗ್-ಮಾಗ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರೋವರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಪರಿಸರೆಂತ್ ವಿಣ್ಗೊಚ್ಚ್ ಸರೋವರಾಚ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್…ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳಿಂ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಳೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ ದಿಶ್ಟೆನ್…ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ.!.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ… ‘ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ…ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ.’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸೆವೆಳಾ…

ತಾಚೆಂ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್’ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಟ್ ನಿಚೆವಾರ್…ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್… ತೊ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ.!

‘ಬಸಾಲ್ಲ್’

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡ್ಲೊಲೊ ಹೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್…ತೊ ಕುಡಿರ್ ದಾಟಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ದಾಟ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕಾಡುಂಕ್… ‘ಲಕ್ಸ್’ ಸಾಬು ಪರತ್ ಪರತ್ ಘಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಘಾಸ್ತಾಂ ಘಾಸ್ತಾಂ…ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೀಳ್ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿಂದಾ ಕರುನ್, ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವ್ಯಂಗ್ ಹಾಸೊ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಂಚೆರ್… ತಲ್ವಾರಿ ಧಾರ್ ಚಡೈತೊಲೊಂ!. ಆಪ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ …

‘ಎಸಿಡಾ ಘಾಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆತಾಂ ಕಸೊ ಹೊ ಶೆಳಿಯೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಮ್ಸಾಣೆಂ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮಸ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್…ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ…

‘ರಿಶಭ್ ಪರತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಿರಾಂತೆ ಠೊಕೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್ತೊಲೊಂ.!.

ಅಸಲಿಂ ಜಾಗ್ವೊಣೆಚಿಂ ತಶೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಭಯಾನಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟೊವ್ನ್…ತಸ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನಿಂ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡೊವ್ನ್ ಉಡಾಲಾಗ್ಲೊ…ನಾಚಾ ಲಾಗ್ಲೊ.!!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಚಾಂತ್…ಎಕಾಎಕಿ ತಾಕಾ ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟಾಂ ದೆವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್…ಥಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟಾಂ ದೆವ್ಲೊಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್…

ಮಾರೊಗ್ ಮೆಜಿತ್ತ್…ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿತ್ತ್… ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂ … ಪರತ್ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ … ‘ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂ…ಹ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾವರ್ವಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?!’…ಅಸಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಮನೋದಬಾವೆಚ್ಯಾ ನಿರಾಶೆ ಚಿಂತ್ಪಾನಿಂ…

‘ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಭಂಧ್… ಭಗ್ಣಾಂ… ಆಚರಣ್ಯೊ…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!.

ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ತರ್… ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಂ.

ಪೂಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಸಲೆಂ?!…ಮೊಗಾಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್…ಇಶ್ಟಾಘಾತೆಚೊ ಘಾತ್…ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಯ್ರ್ … ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಫಕತ್ …ಕಾಳ್ಜಾ ಆನಿ ಕುಡಿ ಹುಲೋಪಾಚೊ ಘಾಯ್.!!…ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್.!!!

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರಾಸ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ …ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಹಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!. ಆನಿಂ ದೊಳೆ ಕುರ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ …

‘ತರ್ ಹಿ ಜೀಬ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ?!’…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರಾಶೆ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಬೆಕ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರುನ್…ಮೌನ್‌ಪಣ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಜಾಲೊಂ.! ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…ಮಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಲೊ…

ಫಕತ್ ಹೊ ಸರಳ್ ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಆವಾಜ್.!’

ಅಸಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಂಗಿಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಶಿಗರ್ ತೊಟ್ಲಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಭಂವ್ತಿ ರಾತಿಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಳೊಕ್… ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ…ಹಳ್ತಾರ್ ಉದ್ಕಾ ವ್ಹಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ತಣಾರ್ ಉದಾರೊಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸರೋವರಾ ದೆಗೆನ್…ಮಳ್ಬಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಸಾರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಂದ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮಾಜ್ವಾಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಮೌನ್ ವಾತಾವರಣೆಂತ್ ವಿಜ್ಮಿತೆಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ತೊ ಪರ್ತಾತಾನಾ … ತೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಆನಂದಾನ್ ಭರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ತೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ …ತ್ಯಾ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ ರಾತಿಂ…

ತಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ವೊಡ್ಣಿಂ ಉದೆಲಿನಾಂ. ಆನಿ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಸಾಂಜೆಚಿ ವಿಸ್ಕಿ ವಿಸರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ…ಯೆದೊಳ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ… ಸಿಮೆತ್ರ್‌ಯೀ ತೊ ವಿಸರ್ಲೊ!.

ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಪರಿಸರೆಂತ್ …ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯಾ ‘ಜುಳು ಜುಳು’ ಉದ್ಕಾ ಆವಾಜಾಂತ್…ತ್ಯಾ ತಣಾಂ ಧರ್ಣಿರ್, ಮಳ್ಬಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಯ್ತ್ …ಚಂದ್ರಾ ಭಂವ್ತಿಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮೆಜಿತ್ತ್… ವಿಣ್ಗೊಚ್ಚ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.!.

‘ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪರಿಸರೆಂತ್… ಹ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮದೆಂ…ಹಾಂವ್.!..ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಮಳ್ಬಾರ್ …ಮತಿಕ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ…ಚಂದ್ರ್…ವ್ಹಾವ್..!!…’

ಅಶೆಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಸುಂದರತಾ… ವಿಚಿತ್ರ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಘಾಡ್ ಮೌನತಾ…ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮನ್ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ತೊ ಆರಾಮೆರ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂಕಾಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತೊ ಹಳ್ತಾರ್ ನಿದೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…ತಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಶಭ್ದ್ ರಾತಿಂ…

ತ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ತೊ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುಂದರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಸಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್…ತ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್, ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ .

ಆನಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂಂಢ್ ಸುಂದರ್ ಸಪ್ಣಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್…ಸುರ್ಯಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್..

ಉದಾರೊಚ್ಚ್ ವಿಣ್ಘೊ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾಂ…ಸುರ್ಯಾಕ್ ಆದಾಂವ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ತಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ…ರುಕಾ ಝಡಾಂ ಮದೆಂ ರಿಗೊವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಣ್ಘ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯೆಂಚೆರ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಶಾಂತ್ ಪರಿಸರೆಂತ್…ರಿಶಬ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ವಿಣ್ಗೊಚ್ಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮೌನತೆಂತ್… ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ!.

ಪೂಣ್ ಹೊ ಚಲಿಯೆಂಚೊ ಬಿಂದಾಸ್ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಆವಾಜ್… ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಘಾಢ್ ನಿದೆಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಲಿನಾಂ. ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ …

ವಿಣ್ಘೊಚ್ಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!.

ಆನಿಂ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ತೊ ಬಿಂದಾಸ್ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಆವಾಜ್… ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!!.

ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ…

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

34% feel thumbs up. And how do you feel?
16 :thumbsup: Thumbs up
14 :heart: Love
8 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
3 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.