ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ – ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

JK02ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 
ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ. 
ಲೇಖಕ್ :  ಜೊಕ್ವಾ, ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್
ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ : ಉಜ್ವಾಡ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ದೀಪಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ನಿವಾಸ್, ಉಡುಪಿ.
ಪಾನಾಂ : 108/-   ಮೋಲ್ : 100 ರುಪೈ.

ಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾರ್ ಜೊಕ್ವಾಚ್ಯೆ ಲಿಕ್ಣೆನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ವಾಳ್ಳೆಲೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಾಸ್ಯಾಂ-ಪ್ರಬಂಧ್  ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ರೊಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಚಿ ಪೈಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕತೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೊಜಕ್ಪಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ.

JKB03

JKB02

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಗರಮ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಕಶೆಂ ವೇಗಾನ್ ವಿಕೊನ್ ವೆತಾತ್ ತಶೆಂ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಗಾಯಬ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಗೆ ಖಬೊರ್. ಊಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾಚೊ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಬಾಪ್ ಚೇತನಾನ್ “ವಾಚ್ಪಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ವಾಖಣ್ಲಾಂ. ಆತಾಂಚೊ ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಂಜಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಬಾಪ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾಕ್ “ಆತಾಂಚ್ಯಾಂ ದೀಸಾಂನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾಂ ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್” ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಆವೃತ್ತಿ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಿ, ವ್ಹಯ್, ಕೊರೊನಾವರ್ವಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವಣದಿಂ ಭಿತರ್ ಫಿಚ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರುಂಕ್ “ಇಲ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ ಪಳೆಯಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಜಾಯ್‌ಚ್!

ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವಬಾವಾಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಹಾಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನೇಕ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಲೇಖಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವೊಟಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಾಕ್ಶರಾ ಸೊವೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲಿ. ಸದಾಂನೀತ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾ. ಆಜ್ ಯೆತೆಲಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ. ತಪಾಲ್ ನಾಂ. ಆಶಾ ಸೊಡ್ತಾನಾಂ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಕ್ ಏಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲೇಖಕ್ ಇಷ್ಟಾಚಿ ಸಲಹಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ, ತಪಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ನೆರುಲ್, ನವಿ ಮುಂಬೈಕ್ ಜುಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲೆ! ಹೆಂ ಲೆಗುನ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚ್ಯೆಂ ಎಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಲೇಖಕ್ ಇಷ್ಟ್!

ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್ ಉಡ್ತಾ ಮಣ್ಚ್ಯೆಬರಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಹೇತು, ಬಾಪ್ ಚೇತನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ : ಹಾಸ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ರಾವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಹಾಸೊ ಮಾತ್ರ್ ವಿಕುನ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆಂ ಉತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಗೂಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ದಿತಾ. ಪ್ರತಿಯೊ ವೇಗಾನ್ ವಿಕ್ತಲ್ಯೊ ಆನಿಂ ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಖಂಡಿತ್ ವಸೂಲ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್. ಲಾಭ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ‘ಯೇ ರೋಜಾರ್ ಮಾಯೆ, ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ’!

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿನೋದ್ ವಾಚುನ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರೆಚಿ ಡೊಕುಮೆಂಟರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್. (ಅಶೆಂ) ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯೆಂ ಸುತ್ ವಿಂಚುನ್, ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ವಿನೋದಾಚ್ಯೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ವೊಳ್ಳಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾ.

“ಥೊಡ್ಯಾಂ ವಿನೋದಾಂನಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಣ್ಕಿಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖಕ್ ಒಪ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ತಶೆಂ ಅನುಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ವಿನೋದ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆಚ್ ವಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ವಾಚುನ್, “ಕುತ್ತ್” ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್. ಲೇಖಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ, “ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್! ದೋನ್ ಘಡಿ, ಹಾಸೊನ್ ಕಾಡಿ”.  ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಟ್ವೆಂ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್, ROFL; Rolling On Floor Laughing. LOL; Laughing Out Loud ತಶೆಂ. ಹೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವಿನೋದ್ ವಾಚ್ತಾನಾಂ, ಏಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಡಜನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ “ಕುತ್ತ್” ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶನಾಂನಿಂ, ಕಸಲ್ಯಾಂ ಹುಶಾರ್ (witty) ಉದ್ಗಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಂ ಬಹುತೇಕ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲಾಂ ತೆಂ ನಾಕಾ.  ತವಳ್ ಮತ್ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಿನ್ನತ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜೊಕ್ವಾ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಕಾ ಬೊಗ್ತಾ ಕಿ ತಾಚೊ ಬ್ರಿಟಿಶ್ humor. ಗೊರೆ ಘೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಸೊಂಕ್ ಆನಿಂ ಹಾಸಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ‘ಹುಟ್ಟು ಗುಣ’ ಕಾಯಾಮ್ ಆಸಾ!

JK02  JK03

ಗಂಭೀರ್ ತತ್ವಾಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಜಾಯ್, sharp mind and focused presence of mind ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲಿಚ್ ವ ಮಾತ್ಶೆಂ ಚಡಿತ್ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಹಾಸಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, “ಸತ್ರಿ ಪುರಾಣ್” ಪ್ರಬಂಧ್. ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಖಂಚಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸೊಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಿಜೆ. ನಹಿಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೋಣ್ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾತ್ ಹೆಂ ಗಂಭೀರ್ ತತ್ವ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್? ಹೆಂ ತತ್ವ್ Men are from Mars, Women are from Venus ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಸಂಬಂಧ್ ಸಲಹಾದಾರ್ (relationship counselor) ಕರೊಡಾಂನಿಂ ಫೀ ಲಾಗಯ್ನಾಂತ್‌ಮೂ?

ಪರತ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಯತ್ತಾಸ್ ಜೊಕ್ವಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಆನಿಂ ಮಿರ್ಮಿರ‍್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂವಳಿಂನಿಂ ವಿಶ್ಲೆಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ಏಕಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ನಹಿಂ, (ಹಾಂವೆಂ ಲೇಖ್ ಧರುಂಕ್ನಾಂ), ಪೂಣ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಸ್ರಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಾಂ, ದೇವಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಚುಂಕ್ “ಆವೆ ಮಾತಿ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಚ್ಚಾಮಾಲ್ ವಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕ್ವಾಚೊ ವಾದ್. ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಚುಂಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲೊ ಕಚ್ಚಾಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಬೋರ್. ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ಪುಣ್ ಮಾತಿಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತೀಮ್.

ಆಧುನಿಕ್ production engineering ಪ್ರಮಾಣೆಂ, product quality depends largely on raw material quality. ಹೆಂ ಗಂಭೀರ್ ತತ್ವ್ ಜೊಕ್ವಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಕಶೆಂ ಆನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶನಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮಜ್ಯೆದಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ ತೆಂ ಓಲ್ದ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಯಾ. ಮ್ಹಕಾ ಮಜಾ ಜಾಲಿ, ತುಮ್ಕಾಂ ಲೆಗುನ್, ಖಂಡಿತ್!

ಜೊಕ್ವಾಚಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ಆಸಾ. ತಿ ಅಖ್ರೆಚ್ಯೆಂ climax  ವ anti-climax ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪ್ರಿಲ್ಯಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ – ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ಪ್ರಬಂಧ್. ಜೊಕ್ವಾ ಆಮ್ಚೊ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಹೀರೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್  ‘ತಿಚ್ಯೆ ಪೈಶೆ’ ಜೊಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಕಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ದೀಂವ್ಚ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯೆಂ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕ್. ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಭಾರಿಚ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿಂ ಮನೆ ಕೆಲಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ನಾಂ ಘೊವಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ತಾ, ನಾಂ ತೊ ತಿ ಅಖ್ರೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ. ಹೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣಾಂ, ಹಣೆಬರಪ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಾಂ. ಪಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ತರ್, ಪಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ತೆಂ. ‘ಹುಂಗುಂಕ್’ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲೊ ಉರ್ಲಾಗಿ? “ಭಾವಾ ಕರ್ನಾ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಬಾಟಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ!” ಯೇ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ರೋಜಾರಿ ಮಾಯೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ರಮೆಂತ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಅಸೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೊಗೀ?

ತಾರಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಾ ಊಲ್ಟಾ ಚಸ್ಮಾ ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ ದಯಾ ಜೇಟಾಲಾಲ್ ಗಡಾಚೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ हे मा माताजि ಉದ್ಗಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾವ್ನಾ? ತಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿಂ ರೋಜಾರ್ ಮಾಯೆಕ್ ಘಡಿತೆ ಘಡಿಯೆ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಅತರ್ವಣಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಎಕ್ಲಿ ಪರ್ಯಾರ್. ಕೆನ್ನಾಂಯೀ, ಕಸ್ಸಲೊ ಶಿಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕೇವಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲಿ ‘ಎವರ್ ರೆಡಿ’!

JK01

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ತರ್, ಹೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಅಧುರಾ. Simile ಏಕ್ ವಿಷಿಸ್ಟ್ ಶೈಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆಂ, ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಂ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿ ಝಳ್ಕಾತಾತ್. “ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಬರಿಂ… ” ; “ಕುಡಿಂತ್ ಸುನಾಮಿಬರಿಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂ ಆಟೆವಿಟೆ ಮಧೆಂ…”; “ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ವಾರೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕಟ್ಯಾಬರಿಂ..”; “ಹುಂಬ್ಲೆ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯೆಂ ಮುಸ್ಕರ್…”; ಅಶೆಂ. ಭಾಶೆಚಿ ಹಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ತಾನಾಂ, ದೆವಾದೀನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾತಾ.

ಪಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿಶಿ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಶಿ? ಅರ್ಥ್ ಆನಿಂ ಅನರ್ಥ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ದಾದ್ಲೊ ಅತಂತ್ರ್. ವಿಚ್ಚೇದನ್, ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್. ಬಾಯ್ಲ್ ವ ವೊಮ್ತಿ ಕಾಯ್ಲ್? ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನಿಂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಭಾಶೆಂತ್ rhyme ಆನಿಂ rhythm ವಾಚ್ತಾನಾಂ, ಪರತ್ ತರ್ನೆಂ ತರ್ನೆಂ ಮೊರ್ನೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ  ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂವಳಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ :

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿಂ ದೊಳೆ ಘಾಲ್, ಪಳೆ. ಬಾಯ್ಲ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಬಾಯ್ಲ್. ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರಿ, ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ದೊನಿ ಹಾತ್ ಧರಿ, ಗೆಟಿಕಡೆಂಚ್ ವ ಘರ ಭಿತರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಬಿಂ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಜೊಕ್ವಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಪತಿಣೆಚ್ಯೆಂ ಪಾತ್ರಿಕರಣ್ ಜಿವೆಂ ವಿವೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಘೊವಾಚಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್,  ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಒಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್  ಪುಂಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಪತಿಣಿಕ್, (ರೊಜಿ ಸೊಜ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸಾಕ್, ತಿಚ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆ ಸಂಗಿಂ) ಅರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜೊಕ್ವಾ  ವಿಸ್ರೊಂಕ್ನಾಂ. ತಶೆಂ ಪುಣಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ’ ಜೇಂವ್ಕ್ ದಿತೆಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊನ್ಫಾರ್ ಉತ್ರಾತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಒರಾಂಡಾರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಜಿಚ್ಯೆರಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಆನಿಂ ಮೆಗಜಿನಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಪಿರಿಪಿರಿ ಕರಂದಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಂ. ಸುಷೆಗಾನ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಮಜಾ ಚಾಕ್ತನಾಂ, ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಘರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಮ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧಿಂ ಡಜನ್ ಸವಲಾಂ ಕರ್ನ್, ಧೊಸ್ಚಿ ನಾಂ. “ಕಡಿಯೆಕ್ ಪಿಟೊ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ವರಿನಾಕಾ, ಚಲೊನ್ ವಚ್, ಸತ್ರಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ, ಇತ್ಯಾದಿ “ಒರ್ಡರಾಂ” ದೀವ್ನ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮರ್ಕೆಟಿಕ್ ಧಾಡ್ಚೊ ತಿಚೊ ‘ಹುಟ್ಟು ಗುಣ’ ಸುಧ್ರಾಯ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಯೇ, ರೊಜಾರಿ ಮಾಯೆ, ಜೊಕ್ವಾಚ್ಯೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕ್!

 ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ತ್

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನಾಂ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

92% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

12 comments

 1. mm

  ಜೋಕ್ವಾಚಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನೋವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕೀ ಸ್ತ್ರೀ (ಹಾಸ್ಯ್) ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೇ ನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ “ಹಾಸ್ಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಫಕತ್ (frustrated) ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ domain ಗೀ? ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿ ‘ಸೈತಾನಾಚೊ ವಕೀಲ್’ ಅನುವಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿಯೆಚಿ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತ್ ಬರ್ಫಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ಶಾ ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ Please ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಬಾವ್! ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖೊರ್ಜೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮುಲಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಗಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಂ :ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಜ್ಙಾಂ ಉಣಿ! ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸೀಮಿತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪಾ ಲಾಗೊನೀ ಆಸ್ಯೆತ್.

  • mm
   Philip Mudartha

   ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರ್ದೆ ಡಜನ್ ಭರ್ ಮರಾಟಿ ಕೊಮೆಡಿ ಶೋ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ ಆನಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೀಸ್ ದಾಕವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ. ತಸಲಿ ಕೊಮೆಡಿ ಮ್ಹಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆವ್ಡನಾಂ. ಪಸಂದ್ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

 2. Edward l D'Souza

  Dear Philip sir, your book review of Old men’s club is very interesting. Mr Joseph Quadros has been writing excellent humour based articles. Even when he spoke on the occasion of konkani book exhibition , he highlighted that humor is the source of happiness. This book review has brought into light various insights of the author. He has thrown light on the minute details of everyday life and shown that , life is to be taken as joy and blessing. Thank you for this enjoyable book and wonderful introduction and review.

 3. Eugene DSouza
  Eugene DSouza

  The review of Jo Qua’s book ‘Old Man’s Club’ by Philip Mudartha is quite hilarious and enjoyable.

 4. MUDDU MOODUBELLE
  MUDDU MOODUBELLE

  ಜೋಕ್ವಾಚೋ ಅತಾoಚೆ ಬರಪ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚುoಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಬಯೆಚೆ ಹ್ಯಾ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಲಿಪ ನ್ ಹಾಂಗ ದಾಕೈ ಲಾ.
  As Joe& myself were again in touch since some months, I knew about the book release, I was to attend the preceeding function at moodubelle, but for my stay at Bangalore since a month, as Phillip knew we are close since childhood. Joe is humarist since then. Anyway, I
  am eager to read the book, wiil be back to native soon, & will get the book . Thanks to Phillip on your exemplary critical view on the book. ದೇವ್ ಬರೆ ಕರುಂ.

  Muddu Moodubelle

 5. Michael Sequeira

  Apt review and comments on the Old Mens Club and Joe the writer by you Philip.Knowing the writer and his humourous ways in drama,comedy, liking for Laurel and Hardy shows since our high school days am eagerly waiting to get a copy of his work.
  Good luck to the publucation.Wish more and more people get a copy and enjoy the work of the artist and the humour.

 6. mm

  ಜೊಕ್ವಾಚೆ ಥೊಡೆ ವಿನೋದ್ ಹಾಂವೆ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ tongue in cheek ಹಾಸ್ಯಾಚಿ ಶೈಲಿಚ್ ಜೊಕ್ವಾಚೆಂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

 7. P. Archibald Furtado, Barkur
  P. Archibald Furtado, Barkur

  Me too one of those hundreds of fans to look for JoQa in every single issue of Uzwad Konkani fortnightly…..Frankly speaking his lighter moments in writing, halved our tensions, rather took us to a different world for few moments, in this mechanical life…..yes the narratives were simple, down to earth with real life incidents, woven in gentleman’s Konkani…..! At times serious points explained in an hilarious tone, putting either the writer or his wife normally in an awkward position and reshuffling it now and again….!!
  Personally appreciate Philip Mudartha’s opinion in his most appropriate review of the book – Old Mans Club. Today people need pills to laugh loudly. During my heydays in 80’s CJS, Pidvaz etc were there and more regular in Raknno with such humorous incidents / write-ups……today to an extent this space now occupied by JoQa…..!
  Keep going JoQa and be regular. A man makes other laugh spontaneously will be blessed, as doing so is not a everyone’s cup of tea…. to prepare it….We all continue to enjoy them while sipping a warm cup of coffee, to relax both our body and mind….
  Thank you both Philip Mudartha and Joe Quadros.

 8. Victor Dsousa

  Good review Philip, now I want to get a copy and enjoy all the jokes from the book. I am a relative of Rosy & Joe, but I never knew about his writing talent. Congratulations to Joe and look forward to more writing from him.

 9. mm

  Dear Philip, certainly your article and short humorous analysis is a major boost to this publication. You have induced curiosity among scores to enjoy the laughter content of this book. Looking forward to my copy some stage in near future so that I can spend relaxed few hours of fun on account of this publication.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.