Trending Now

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಜೆಜುನ್ ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್  ಜಲ್ಮ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ. ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ  ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ  ಜೊಕ್ಚೆಂ ಮಾಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಆಯ್ಚಿ ದುರ್ದಶಾ.  ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆನಿ ಪೇರಣಾಮಧೆಂ – ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಮವ್ನ್, ಸ್ಥಾವರಾಂ ಬಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೋಯ್,  ’ಗೊಟೊ’ ಏಕ್ ಮಾತ್, ಆಜ್ ಅಸ್ಥಾಯಿ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್. ಹ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಾಯೀಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ತೇಂಪ್ ಉರತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ತೋ ಆಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೋಯ್, ತುಮ್ಚೋಯ್ ಜಾಂವ್. 

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ
ಪರ್ನ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಕಸ್ತಳ್
ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ-
ಗರ್ದನಾಗೊಟ್ಯಾಚಿಯ್ ಸಾಹೆತ್

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ
ಮಸ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್:

ಇಮಾಜೆಂಕ್ ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ
ಇಂಟರ್ಲೊಕಾಚೆರ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ

ರಿಪಾಕುಡ್ಕೊ ತೊಪುನ್
ಎಕಾ ರಾಯಾಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ತುಟ್ಲೊ
ನಳ್ಯಾಖೊಂವ್ಚಿ ನಿಸ್ರೊನ್
ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಯಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ಲೊ
ಮಾತಿಯೆ ಇಟೊ ಪಡೊನ್
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಮೊಡ್ಲಿ!

ಕಿತೆಂ ಸೊಧ್ತಾತ್ ತುಮಿ-
ಜೆಜುಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್?
ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಬರಿ
ಉಸ್ತುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೆ ತೆ…

ಆಖೇರಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಂಕಾಂ
ಚೆಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಇಜ್ಮೊಲಾವಾಟ್ಲಿ

ಸಂತೊಸಾನ್ ಧುಳ್ ಪುಸುನ್
ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಬರಿ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್
ಧಾಂವ್ಲೆಚ್-
ನವ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಭಿತರ್

ಬಿರ್ಮತ್ ತೇಗ್ ರಾಯ್
ಉದಾರೆಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ
ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಂಬರಿ!

: : 2 : :

ಹರ್ ವರ‍್ಸಾಬರಿ
ಹ್ಯಾಯ್ ವರ‍್ಸಾ
ಗರ್ದನಾಗೊಟೊ ರಚುಂಕ್ ಧರ‍್ಲೊ
ಪರ್ನ್ಯೊಂಚ್ ಸಾಹೆತಿ ವಾಪಾರುನ್

ಚಾರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಖಾಂಬೆ
ವಯ್ರ್ ಆಡ್ ಕಾಂಬಿ
ತಾಚೆರ್ ಸುಕಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ
ಘಟಾಯೆಕ್ ಸುಂಬಾಚೆ ಕೋಟ್
ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್‌ಯೀ
ನೆಕೆತ್ರ್ ದಿಸ್ಚೊ ಸಾವೊಟ್!

ಶಿಂಗಾಂ ಮೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್
ಮುಸ್ಕಾರ್ ಭೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್
ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಉಕ್ಲುನ್
ತಣಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ

ಹಾತ್, ಪಾಂಯ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ತೆಗಾಂಯ್ ರಾಯಾಂಚಿ
ಶುಶ್ರೂಶಾ ಕರುನ್
ವಾಟೆರ್ ನೀಟ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ
ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ಲೊ!

ಪುಣ್-

ಭಿತರ್
ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ
ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್…
ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ಥಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ
ರಾವ್ಳೆರಾತಸಲ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್
ಮೆಳ್ಳಿಚ್ ನಾ ಮು
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಗೊಟ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !