ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆರಾದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆನಿ ಆರಾದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆರಾದಾನ್ ಫಕತ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮಣಿಯಾರಾಂಚ್ಯಾ “ಹೆಪ್ಪಿ ಬಡ್ಡೇ” ಕೀ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಯ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಣಿಯಾರಿ “ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಣಿಯಾರಿ”. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಜಿಬ್ಲೆವ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹರೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಯೆಂವ್ಚೊ “ಬಡ್ಡೇ” ಸಂಬ್ರಮುಂಕ್ ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್! ಆಸೊಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಕವಿತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಬೋವ್ ಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿ ಹಿ “ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್” ಕವಿತಾಯ್ ಏಕ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ತಾರೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ವಿರುದ್ದ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಲೆಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್; ಜಾಂವ್ ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಲಾಯಿಕ್. ರಾವ್ಳೆರಾತಸಲ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ಘಾಲ್ಚೆ, ಆಲ್ತಾರಿರ್ ರಾವೊನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಾರ್ ಹೆ ಪೂರಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾನ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಪಾಳಿನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭಾವೀ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕವಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಕವಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಚಡೊನ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಘಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಶಾವಾದ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆಶಯ್ ಆಮ್ಚೊಯ್ ಆಶಯ್ ಜಾಂವ್!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಬುಕಾಕ್
ದೆವಾಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೊಳ್ ಲ್ಲೆ
ಆಜ್ ಬುನ್ಯಾದೆ ಫಾತರ್
ಇಗರ್ಜೆ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್…

ತಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಳಾಂತ್
ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ
ಆಜ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಆಲ್ತಾರೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್…

ಪಾತ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್
ಉಬಾರ್ ಲ್ಲೆ ಫಾತರ್
ಉಡೊವ್ನ್ ಪೊಳ್ ಲ್ಲೆ
ಆಜ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಾರ್
ರೆತಿರೆ ಸಾಲಾಂತ್…

ಕವಿ ಇಶ್ಟಾ…

ತುಜಾ ಉತ್ರಾಂ ಚಾಬುಕಾಕ್
ಹೆ ಬುನ್ಯಾದೆ ಫಾತರ್ ಹಾಲೊಂದಿ
ನಕ್ಲಿ ದೆವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಪೊಕೊಳ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಾರ್ ಪೊಳುಂದಿ
ತಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್!

► ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !