ಮೊಡಿಂ

ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾಚ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಜೀವಿಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾ. ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಯೀ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಮರಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊಭ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್ ದುರಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ, ಅಕ್ರೇಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಭಾಚಿಕ್ ತರಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮರ್ಣಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಮೆಟಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಖಬ್ರೊ ಅವ್ಘಡಾಂಚ್ಯೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೂಳ್ ಭುತ್ ವಾದಾಚ್ಯಾ ಹಿಂಸಾಚ್ಯೊ, ಝುಜಾಚ್ಯೊ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಯಾಮಸ್ತೆಚ್ಯೊ.

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜಿಬಾಂಬದ್ಲಾಕ್ ಬಂದುಕೆನಳಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಪಾವ್ಸಾಬದ್ಲಾಕ್ ರಗ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಗಿದಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚ್ ಫೆಸ್ತ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಗೀದ್ ಕೋಣ್? ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ದೇಶ್ ಗೀ? ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೊಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಮೂಳ್ ಭುತ್ ವಾದ್ ಗೀ? ತೊ ಸಾದೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್; ಸಾದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಕೊಂಕುನ್ ಖಾಂವ್ಚೆತಸಲಿ ಭುಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಿನಾ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಮೆಟಾಂಮೆಟಾಂಕ್
ಹಾಂಗಾ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್
ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಾಕ್
ಕಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯೊ ನಳಿ
ಜಿಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್
ಹಾಂಕಾರಾಕ್ ಹಾಂಗಾ
ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಬಳ್!

ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಹಾಂಗಾ
ಗರ್ಜ್ ನಾ
ವಾಟೆವಾಟೆಂನಿ
ರಗ್ತಾಚಿಂಚ್ ವ್ಹಾಳಾಂ
ತರ್ನ್ಯಾ ರುಕಾಂಚಿ ಸಯ್ತ್
ಸಾವ್ಳಿ ನಾ
ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಮಾಸೂಮ್ ಬಾಳಾಂ!

ಘಡಿಯಾಳಾಕಾಂಟೆ
ಮೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆಜ್ತಾ ಘಡಿಯೊ
ಸಂಸಾರ್ ಆಕೇರ್
ಜಾಂವ್ಕ್!
ಅಕಾಸಾರ್ ಮಾತ್ರ್
ಗೀದ್ ಏಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾ
ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಕೊಂಕುನ್
ಖಾಂವ್ಕ್!!

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !