ನಾಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ ನಾಕಾ…

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಹಿಂಸಾಳ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಭೊಲ್ಚೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗಾತ್? ತೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳೆಪಣಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಯ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ತೆಂ ಪಿಂಪ್ರೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಫಕತ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ನೊವಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೊದ್ ಮ್ಹಯ್ನೆಯ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭದ್ರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಯೀ ಭದ್ರತಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಬಿರ್ಮತ್. ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಣೀ ಸುಖಾನ್ ಆಸೊಂ ತೆಂ ಬಾವ್ಡೆಂ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ಆಜ್
ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಗಲಾಟೊ
ರಗ್ತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್
ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಂಡೊ ಭೆತ್ಲಾ ದುಸ್ರಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಭ್ ಫುಟ್ಲಾ
ಏಕ್ ರಗ್ತಾಳಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಸೊಧುನ್
ಥಕೊನ್ ಗಟಾರಾಂತ್ ನಿದ್ಲಾ
ನಾಂ! ಆನಿಕ್ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್
ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚಿಂನಾ!

ಟಿವಿ ಚೊಂವ್ಚಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಜ್
ಹಾ! ಕಟಾ ಕಟಾ
ಅವಾಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!
ಎಕಾ ಚಾನೆಲಾಂತ್
ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಚಿಂ ಆರಾಬಾಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಿ ಕರಂದಾಯ್
ದೆವಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್

ಆನ್ಯೆಕಾ ಚಾನೆಲಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್
ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೊ ಆತಂಕ್
ತಿಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಂ ಘರ್ಷಣ್ ಅಬ್ಲೆಸಾಕ್ ರಗ್ತಾ ಅರ್ಪಣ್

ನಾಂ! ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಟಿವಿರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚಿಂನಾ
ಆಜ್ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಖಂಯ್

ದೇವ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ!
ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯ್

ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಮೊಝಾಯಿಕಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್
ಮಟ್ವ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಡೀಪ್ ಬ್ಲಾವ್ಜಾಂಚೊ
ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್
ವಿಗಾರ್ ರಾಗಾರ್, ಕಾಜಿತೊರ್ ಮೊಗಾರ್
ದೇವ್ ಬಾವ್ಡೊ ತಾಬೆರ್ನಾಕ್ಲಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್
ನಾಕಾ! ಪರತ್ ಇಗರ್ಜೆ
ದಾರ್ ಪಳೆನಾ

ಥಕ್ಲ್ಯಾಂ, ಖೂಬ್ ರಡ್ಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್
ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಡ್ಲಾಂಗೆ ಹಾಂವ್
ರಗತ್ ಪಿಯೆತಾತ್, ಮಾಸಾಂ ಶಿಂದ್ತಾತ್
ಬಾಳ್ಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕಿಮ್ಚಿತಾತ್
ಮನ್ಜಾತಿ ಆರಾಧನ್, ದೆವಾಕ್ ರಕ್ಷಣ್
ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮರ್ಣಾ ಫರ್ಮಾಣ್

ನಾಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ ನಾಕಾ ಸಂಸಾರಾಕ್
ಹಾಡಿನಾಕಾ
ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ, ಕಾಮುಕಿ ನದ್ರ್ಯೊ
ನಿಷ್ಠುರ್ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ಡೊನ್ ಸೊಡ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ
ಗರ್ಭಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಭದ್ರ್ ಹಾಂವ್
ನೋವ್ ನ್ಹಯ್ ನೊವಾಚೆ
ನೊವೊದ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ
ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂ ಹಾಂವ್ ?

► ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !