ಜುದಾಸಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ…!

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಕೊಣೀ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಾಂತ್. ತಿ ಫುಲಾಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಘೆತಾ. ಜೆಜುಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಕ್‍ಯೀ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ನವ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಲಿಪೊನ್ ಉರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ.

ಜುದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಪಶ್ಚ್ಯಾತ್ತಾಪ್ ಕೊಣಾಕೀ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್? ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಾನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ, ಬಾ ಐವನ್ ಮಿಯಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಗಾಧ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಬರಿ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ಚ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ!

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ತವಳ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಜುದಾಸಾನ್ “ಉಜ್ವಾಡಾ”ಕ್
ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಜುದಾಸ್‍ಯೀ
ಉಮೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್
ಘಾತ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸಮ್ಜತಾನಾ
ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ!

ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನೊ
ಉಮೊ ಕಾಣ್ಘೆತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್
ದಿಂವ್ಚೆ ಜುದಾಸ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಿತ್!

ಜುದೆವ್ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ‍್ಯಾಂಕ್
ಜುದಾಸ್‍ಚ್ “ಜೆಜು”
ಫಕತ್ ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್
ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಣಿಂ
“ಉಜ್ವಾಡ್” ಮೊಲಾಯ್ಲೊ
“ಜೆಜು”ನ್ ತೊ ದಿಲೊ!

ಜುದೆವ್ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ‍್ಯಾಂಕ್
ಜೆಜುಚ್ “ಜುದಾಸ್”
ತಾಂಚಿ ಕಪಟ್ ಭಕ್ತ್
ಫಟ್ಕಿರೊ ವೇಸ್
ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ವಿಕುನ್
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ!

ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಚಿರಿ
ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಆಪ್ಣಾ ಅಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆ
ಜುದೆವ್ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರಿಚ್
ಜುದಾಸಾಚೆ “ಜುದಾಸ್”!

ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್
ಜೆಜುಕ್ ವಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್
ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ!

ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್
ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್
ದೆವಾಕ್ “ಕಿಸು ದಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ
ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ
ತಾಣೆಂಯ್ ಜೆಜುಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್
ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಒಳೊಕ್ ದಿಲಿ!

ಜುದಾಸಾ, ಕರ್ಗಾನಾಕಾ
ತುವೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ
ತುಜಿ ಚಾಲ್, ಗುಟ್ಮಳ್, ಮಾಂಡಾವಳ್
ಕಳೊನ್‍ಯೀ ತಿದ್ವುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಬೆಪರ್ವಾ ಕೆಲ್ಯಾ!

ಜುದಾಸಾ, ತುಂ ಆಮ್ಸೊರ್ಲೊಯ್
ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ತೊಯ್ ಮೂ?
ಎಕಾ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ, ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್
ಸಗ್ಳೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಲೆಂ
ಆನ್ಯೇಕಾ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್
ಜಿವಿತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾತಾನಾ

ಮರ್ಣಾಕ್ “ತುರ್ತ್” ಹಾಡವ್ನ್
ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೊಯ್?

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜುದೆವ್ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ‍್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ
ತೀಸ್ ನಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆಂತ್
ಧರ್ಮ್ ಪೆಟೆಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ವಿನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ
ದೋನ್ ನಾಣ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್
ಜುದಾಸಾಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್
ತೊ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತೊ!

ಸುಂಕಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್
ಲೆವಿಕ್ ಜೆಜು ಮೆಳ್ಳೊ
ಪಯ್ಶೆ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ
ತೆಂಪ್ಲಾ ವಟಾರಾಂತ್
ಜುದಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳೆ
ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ!

ಪೆದ್ರು ವೆಚಿಕ್ ಪೂತ್
ನೆಗಾರ್ಲೆಂ, ಗೆಲೊ
ರಡ್ಲೊ, ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ
ಜುದಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪೂತ್
ರಾವ್ಲೊ, ಉಮೊ ದಿಲೊ
ಘಾತ್ ಕೆಲೊ, ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಗೆಲೊ!

ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜುಕ್ “ಪಿಯಾವ್” ಕರ್ನ್
ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾತುರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ
ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಣೆಂ
ಜುದಾಸಾನ್ ಜೆಜುಕ್ “ಮಾಸ್” ಕರ್ನ್
ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಕೊಸಾವ್ನ್ ವಿಕ್ಲೊ
ದೆಕುನ್ ತಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಉಮೊ!

ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್
ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆದ್ರುನ್
ದೊಳೆ ಉಘಡ್ನ್ ಫಾಂತೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ!
ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ
ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ತಾಂತಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ
ಕೊಂಬಿಯೆಚೆಂ
ಮರ್ನಾಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

► ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !