ಮೊಗಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ

ಏಕ್ ಸರಳ್ ಕವಿತಾ ಹಿ ತರೀ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಕ್ ಪಾಕಾಂ ಪೊಶೆಲ್ಲೆಬರಿ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಚಾರ್, ಭಾವತೀವ್ರತಾ, ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಸಾಂಧ್ರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಾದ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಸಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಾನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಯೀ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜಾಯ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಕೇಲ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ. ಕವಯಿತ್ರಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಝಳ್ಕಾತಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಬರ‍್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್; ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಗೀ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ತರಾಚ್ಯಾ ಮಾವ್ನ್ ಸಂಘರ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೊಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ತುಜ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್ ಲಜೆನ್ ದೊಡ್ಚೊ

ಲಜೆಕಾಂಟೊ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ
ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಭಾಶೆನ್
ಪೊಶೆವ್ನ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ರಾವ್!

ಹಜಾರ್ ಗಜಾಲಿಂ ಮದೆಂ
ಉತ್ರಾಂ ದಾಂಟೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್
ಸುದಾರ್ಸುನ್ ವರ್!

ಅತ್ರೆಗಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಶಾ,
ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಆಡ್ಚಾಲ್ಯಾರಿ
ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ
ಮ್ಹನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭರ್!

ಪ್ರಾಯೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಶಿರಾಂನಿ
ರಾಗ್ತಾದಾಬ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ,
ಉಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂವೊರಾನ್
ಕುಡಿಕ್ ಉಬೆನ್ ಭರ್!

ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸುರಿ
ಆಮಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ
ಸಪ್ಣಾಂ ರುಪಾರ್ ವೊಡಿಂಕ್
ದಾದೊಸ್ ಕರ್!

ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ
ಕೊಡು ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ಲ್ಯಾರಿ
ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್
ಭೊಗ್ಸುನ್ ಸೊಡ್!

► ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !