Trending Now

ಭಕ್ತ್

ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಾಳಾಂಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ತಶಿ ನ್ಹಯ್. ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ ಕವಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ನದ್ರೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಪಯ್ಕಿ ಜೈಸನ್ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಝಳ್ಕತಾ. ಹ್ಯಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ.

ದಿವ್ಳಾಭಿತರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ವ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಶೆತಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೊ ರಯ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲೆ ವ್ಹಾಣೊ ಮೆರೆರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ದವರ್ತಾ. “ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ ರಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವ್ಹಾಣಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೊಚ್ ಜರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ದಿತಾತ್. “ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್” ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವ್ಹಾಣೊ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಜೈಸನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾನಾಂಯ್ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆಂನಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಗಾದೊಚ್ ತೇಂಪ್ಲ್
ಮಾತಿಚ್ ದೇವ್
ವ್ಹಾಣಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ
ಮೆರೆರ್ ವಿಶೆವ್

ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೊಳೆಂ
ಭಕ್ತ್ ನೀಜ್
ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾ
ಕೂಡ್ ಕಾಳಿಜ್

ವ್ಹಾಣಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ
ಯೆಣೆಂಚ್ ದೆಣೆಂ
ಜರ್ತಾ ತೊಚ್
ವ್ಹಾಣೊ ಉಣೆಂ

► ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !