ಧುಳ್

ಧುಳ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಧುಳಿಚಿ ಅಗಾದತಾ ವಿಶೇಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೌರವ್ಯೂಹ್, ಗೆಲಾಕ್ಸಿಂಮುಕಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್‌ ಚ್ ಎಕಾ ಧುಳಿಕಣಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ?

ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತೊ ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧುಳಿಕ್ ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಕಾಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಕವಿ ಜೊಮೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಿಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ರಚ್ನಾರಾನ್ ಮೂಟ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್

ಉಸ್ವಾಸ್ ಪುಂಕೊನ್
ಜೀವ್ ಫುಲಯ್ತಾನಾ
ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಸೊಭ್ಲೊ

ಆಜ್ –
ಧುಳ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ದುಳ್ ಚ್ ಜಾತಾಂ
ಹೆಂ ಸತ್ ಕೆದ್ನಾಂಗಿ ವಿಸ್ರುನ್ ಗೆಲಾಂ

ಮಾನ್ ದಾಂಪುಂಕ್
ಮಾನ್ ರಾಕುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜೊ ಅವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ

ತುತೂರಿಚೊ ನಾದ್ ಯಿ ಗಾಜಾಯ್ತೆಲಿಂ
ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆ ಪಾಯ್
ದರ್ಣಿರ್ ರಾವಾನಾತ್ಲೆ
ಬಹುಶ್ಯಾ ಧುಳಿಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ.

ಆಜ್ ನಿಸ್ತೆಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್
ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವ್ಲಾ
ಪೇಟ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಧೆಂವಯ್ತಾನಾ
ತೀನ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ
ಪೆಟೆರ್ ಅವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ

ಅವಾಜ್ ರಾವುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ದಡ್ದಡ್ಯಾಂಚೊ
ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಧುಳ್
ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊಂ

► ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !