Trending Now

ಕೆನ್ನಾ ರಾವಾತ್ ?

ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಕೆನ್ನಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕವಿನ್ ದಿಲಾಂ. ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಪಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕವಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಲೊ? ಹಿಂಸೆಚಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ ಹಿ.

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಧುಳಿಂತ್ ಧಾಂಪುನ್
ಮಾತ್ಯೆ ಮುದ್ಯಾಂತ್
ಘೆಟೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಮೊಳಾಬ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲಾಂ
ಮೊಡಾಂ ಕಡವ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್
ಘೆಟೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಮದೆಂ
ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೆ ರೆವೆ ಕಣ್
ರಗ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ರಗತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್
ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ

ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್
ವೆಚಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್
ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್
ಕಿರ್ಲೊನ್ ವಾಡೊನ್
ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್
ಪಾವ್ಸಾ ಧಾರಿಚೆರ್ ಉದಕ್
ಜಾವುನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ
ರಗ್ತಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ
ರೆವೆ ಕಣಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ
ಆರಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ
ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್
ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ

ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್
ಗಾಲಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಸ್ರೊನ್
ಪಡಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದುಕಾಂ
ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್
ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿಂ ತೆನ್ನಾ
ಕುಶಿಂತುಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್
ದುಕಿನ್ ಕಳ್ವಳೊನ್
ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಾ ಪೊಟಾರ್
ಪಾಯಾಚಿ ಖೊಟ್
ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ
ತ್ಯಾಯ್ ರಗ್ತಾ ಉದ್ಕಾ ಮದೆಂ
ದೊಳ್ಯಾಂ ದೂಕ್ ಭರ್ಸಾತಾನಾ
ಮೆಕ್ಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್
ಕುಡಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್

ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತರೀ
ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭೊಗೊಂಕಚ್ ನಾ
ತಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಧಾರಿಂಕೀ
ಬಂದೂಕೆಂಚ್ಯಾ ನಳಿಯಾಂಕೀ
ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಲಿಚ್ ನಾ
ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರಿಂನಿ
ಘೆಟೆ ಜಾವ್ನ್
ರಗತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ
ತೆಂ ಆಜೂನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಘೆಟೆ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸಾ
ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಉದ್ಕಾಂತ್
ಭರ್ಸೊನ್ ವೆಚೆಂ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೆಂ
ತೆಂ ದೂಕ್ ಆಜೂನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಜಿರ್ತಾ, ಘೆಟೆ ಜಾತಾ

ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್
ಬಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ
ಕೆನ್ನಾ ರಾವಾತ್?
ಕಿರ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಂನಿ
ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್
ಅನಾಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೆನ್ನಾ ರಾವಾತ್?

-ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕುರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !