ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ದೇಶಿ

ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಧಲೊನ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿಜ್ಚೆಚ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಲಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸತ್? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್-ದಾರ್, ಕುಟಮ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ ಆಡ್ ಯೇನಾ. ಬಗಾರ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂ ಅಶಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಶೆತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಕವಿತೆಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಜಳ್ಚ್ಯಾ ರೆ೦ವೆ೦ರ್
ಪೋಟ್ ವೊಡುನ್
ಪಾಟ್ ಮೊಡುನ್
ದುಡು ಕೆಲೊ ಪುಣ್
ಮಾ೦ಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ತಾ೦ದ್ಳಾಚೊ ಲಾಡು
ಖಾ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ…

ವಾವ್ರಾ ವೊಜೆ೦
ಕುಟ್ಮಾ ಭಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್
ಗೊಮ್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾ೦ಕ್ಡಿ
ಪರ್ಕಿ ಗಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ
ಅನಾಥ್ ಬೊಕ್ಡೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಕ್ಡೆಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್
ಚಾಕ್ಚೆ೦ ನಶೀಬ್ ನಾ…

ಸದಾ೦ನಿತ್ ಕಿರ್ಣಾ೦
ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ
ಆ೦ಕುಡ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್
ಹಿ೦ವಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ
ವರ್ಸ್-ಭರ್ ಸುಕಿ ಭಾಕ್ರಿ
ವಾಟ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾ೦ತಾ೦ಕ್
ಕರು ಕುರು ಚಾಕ್ಲಿ
ಚಾಬ್ಚೆ೦ ಭಾಗ್ ನಾ…

ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾ೦ಡುನ್
ಲಾಖಾಂನಿ ಜೊಡುನ್
ಸಾತ್ ದರ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ
ಎಕ್ಸುರ‍್‍ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್
ನಿವ್ರ್ಯಾ೦ಚಿ ರೂಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ…

ಸಪ್ಣಾ೦ತ್ ಪಿಟೊ
ತಾ೦ದ್ಳಾ ಗುಳೆ
ಪರತ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆ೦
ಫೆಸ್ತ್ ಅಳೆ
ವಾವ್ರಾ ಆವ್ರಾಕ್ ಸಾ೦ಪ್ಡಾಲ್ಲೆ೦
ಗಲ್ಫಾ ತಾರು೦ ಮ್ಹಜೆ೦
ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ಯ್
ಗಾ೦ವಾ೦ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ೦ ನಾ…!

► ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !