ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಸಮಾದಾನಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ “ಪಾವನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ” ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ. ಖಂಯ್ ತರೀ ಊಬ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಿಣಾನ್ ಖಬ್ರೆಂಚೊಚ್ ಉಜೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಕವಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆತ್; ಜಸೊ, ಮಾರ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರಾಗಾಕ್, ನಾಸಮದಾನಾಕ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ಕವಿಂಚೊ ಧರ್ಮ್. ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್, ಶಿಕ್ಶಿತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಹಿ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಕಿ ಉರ್ತಿತ್ ಪಳಯ್ಜೆಚ್!

ಕಾಲ್-ಪೋರ್ ಜೈಸನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ-“ಸೆಜಾರಾ ದಿವಾಳೆಚ್ಯೊ ಫುಗೆಟ್ಯೊ ಫುಟ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮಿ ಹೆ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಬೋಮ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಸಾಂವ್”. ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ ಕವಿ. ಹೆಂ ಹ್ಯಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಜೊಕ್ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ; ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲೊನ್ ಪತ್ರಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆತಸಲಿ!

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಣಾಂ

ಪರ್ಕಿ ಪರ್ಕಿ ಮನಾಂ
ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಂ ಲಾಗಿಂ
ಹಾಡ್ಚಿಂ ಖುಣಾ ನೆಣಾಂ

ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುಣೀ
ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂತ್ರಾಂ
ಧಾಡುನ್ ಆಸಾಂ ಪ್ರೇಮಿ ಪರಿಂ
ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ

ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿ ಮಾಗೊನ್ ಖರಿ
ಪತ್ರ್ ಘಾಲೆಂ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಕ್
ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿ ಪರಿಂ ಪತ್ರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಂ
ಪಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್

ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ
ಸರಾಗ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಪತ್ರಾಂ
ಹರ್ ಸಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್
ಉಲ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ

ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಬರಂವ್ ಕಶೆಂ?
ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಪಾಳ್ತಾಂ ಧರ್ಮ್
ಬಾವ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್‌ಚ್ ರಂಗ್
ಕಲಮಾಂತ್! ಕಸಲೆಂ ಕರ್ಮ್!

ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್
ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾಂ
ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್
ಮಾಡ್ತಿರ್ ಕಶೆಂ ಮೊರ್ತಾಂ

ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರೇಮಿ
ಮೆಳಾನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್
ಭಿತರ್ ಪೆಟ್ತಾ ಉಜೊ!
ಪತ್ರಾಂ ಉಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಗಾಕ್.

ಧರ್ಮ್-ದ್ವೇಷ್-ದಳ್ಡಿರ್ ಪಣಾಕ್
ಆಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ
ಪತ್ರಾಂ ತರೀ ಪಾವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ
ಉತ್ರಾಂ ಜಾತಿತ್ ಪರ್ಕಿ!

– ಜೈಸನ್. ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !