ಕೊಣಾಚೊ ಶಿರಾಪ್?

ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಚ್ ಬೋವ್ ವಿಕೃತ್. ಪೆಲೊ ಕಶ್ಟ್ ಆನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ತಾನಾ ವಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಆವ್ಘಡಾಂಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದುಕಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾಂವ್ಚಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಮನೋಗತ್ ಹಿ. ತೊ ಪೆಲೊ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಂವ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾಕ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ವಾ ಅನಿ ಕೊಣೀ. ಕಾಂಯ್ ತೊ ಪೆಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ! ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಕಾಂಯ್ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ’ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಶಿರಾಪ್ ಲಾಗ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾವಾಸಿಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್. ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಥೊಡೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಬರವ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಮೊಡಾಂತ್ಲಿ ಘಾಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಜವ್ನ್ ವರ್ಗಣಿದಾರಾಂಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕೀ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ’ಶಿರಾಪ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಕ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ. ಮೋಸ್, ಕುತಂತ್ರ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಕುಸಾಡಾಯ್- ಕಾಂಯ್ ಕಳನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಸೂಮ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಶಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ವೊಳೊಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ತೊ ಶಿರಾಪ್ ಕೊಣಾಚೊ? ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾವಾಸಿ ಹಾಕಾಯ್ ಬೊಲ್ಮೆ ವಿಚಾರುನ್ ’ಅಮ್ಕೊ ಶಿರಾಪ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಪಾತಿಯೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಲಾಬೊನ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮನೋಧರ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ – ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಸೂನ್!!

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾಂತ್ ಸ…

ತವಳ್ ಯೀ
ಜಿಣಿಯೆ ರಾವ್ಳೆರ್ ಚ್
ಹುಲ್ಪೊನ್ ಕರಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಬಜ್ಪೆಂತ್ ಘಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ
ವಿಮಾನ್ ಆವ್ಘಡಾವೆಳಿಂ
ಧೊಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ –
“ಹೊ ಕೊಣಾಚೊ ಶಿರಾಪ್?”

ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್
ಆಂಕ್ರಿಚ್ ಕಿಂಪ್ಸುನ್
ಚಿರ್ಡುನ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಗರ್ಭಾ ಪೊತಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ
ಮಾಸೂಮ್ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾನ್
ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ
ಖಬರ್ ವಾಚುನ್
ಧೊಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್-
“ಹೊ ಕೊಣಾಚೊ ಶಿರಾಪ್?”

ರಾಸ್ ಖುನಿ, ಖೂಬ್ ಆವ್ಘಡಾಂ
ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂನಿ ಮರಣ್.
ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ನ್ಹೆಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ
ಜಾತಾ ಸಂಹಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್
ರಗತ್ ವಾಂಟ್ ಲ್ಲೆ
ಆವಯ್ಕ್ ಸಮೇತ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್
ಕಾಡ್ತಾತ್ ಲಗಾಡ್.
ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಥೊಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್-
“ಹೊ ಕೊಣಾಚೊ ಶಿರಾಪ್?”

ಕೋಣ್ ತರೀ ಸಾಂಗ್ಶ್ಯಾತ್ ಗಿ?

– ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !