ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಖಾಣ್ ಜಾತಾನಾ…

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಲಾಸೊನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವೊಳಿ-ವೊಳಿಂನಿ, ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಾವ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ದುರಂತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕುಳಿಯೆವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದೆವಾಕ್‍ ಚ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. “ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯೆಥಾವ್ನ್ ರಚ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, “ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗ್ಯಾಮದ್ಲಿ ಶಿರ್ ಕಾಪುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಚಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕುಳಿಯೆಥಾವ್ನ್ ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಧಣ್ಸವ್ಣೆಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಹ್ಯೆ ಧಣ್ಸವ್ಣೆಚಿ ತೀವ್ರತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕೀ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಬರಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ.

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ಆದಾಂವ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾಂನೊ

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್
ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನೊ
ಎವೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಡುಂಕ್ ನಾ
ಹಾಂಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಆಬ್ಳಾಯೆನ್
ತಾಳ್ಣೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ

ಮ್ಹಜಿಂ ಜಾಂಗಾಂ ಉಸವ್ನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಕಿಂಪ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾಂನೊ
ಥಾನಾಂ ಮಸ್ತುನ್ ರಗತ್ ಚಿಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನೊ
ಹಾತ್ ವಿಸ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನೊ
ಕಡ್ವಳ್ ಪಾಪ್ಸುನ್ ನಿಮಾಣೊ ಜಿವಾಥೆಂಬೊ ಸಯ್ತ್
ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ

ಆವಯ್ವ್ಯಾ ಪಾನ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಚಿ
ಝರ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂನೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಾನಾಂನಿ ಪಾಶಾಂವಾಚಿ
ಮೂರ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ?
ಭಯ್ಣಿಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಚೊ
ತುರೊ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂನೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಬ್ಳಾಯೆಚೊ
ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಸೊ ಸೊಧ್ಲೊ ತುಮಿ?

ಪೊಟಾಭುಕೆಕ್ ಶಿತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ
ಪೋಟ್ ತುಮಿ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ
ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಧಲ್ತಾ
ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಶಿಜ್ತಾ
ಭುಕ್ ಪೊಟಾಕ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾ ಪುಣ್
ಶಿತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಂಪ್ತಾ
ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಅತ್ಮೊ ನಾಕಾರ್ತಾ
ಮ್ಹಜಿ ಭುಕ್‍ಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ’ಖಾಣ್’ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್

ರಚ್ಣಾರ್ ಚುಕ್ಲೊ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ
ತುಮ್ಚಿ ಬೋರ್ ಕಾಡುನ್ ರಚ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ
ಬೋರ್ ನ್ಹಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ
ಜಾಂಗ್ಯಾಮದ್ಲಿ ಶಿರ್ ಕಾಪುನ್ ರಚ್ತೊ
ಸಂಸಾರ್ ಆಜ್ ಶಾಭಿತ್ ಆಸ್ತೊ

– ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !