ವ್ಯಾಪಾರ್

ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಕುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಹಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವಸಾರ್ಕೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ತರಾಚಿಂ ಪ್ರತಿಮಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್, ಅಕಾಂತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಿಂ ಕವಿತಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಭೊಂವಾರ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ಜೊಮೆಲಾನ್, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಫುಡೆ ದವರ್ಲ್ಯಾ.

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ಹಾಂಗಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್
ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲಾಂ
ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ
ಸಗ್ಳಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾಂ

ದೆವಾಕ್ ಇಮಾಜೆಂನಿ
ವಾರ್ಯಾಕ್ ಫುಗ್ಗ್ಯಾಂನಿ
ಉದ್ಕಾಕ್ ಮಿನರಲ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ
ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ

ಸತಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಡೆಂನಿ
ಫಟಿಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂನಿ
ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಿಲಾಂನಿ
ಸುಣ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಭರ್ನ್ ದಿಲಾಂ

ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಶಾಳಾಂ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ
ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂನಿ
ಸೆವೆಕ್ ಆಸ್ರೊ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ
ವಾಯ್ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ

ತರ್ನ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳೆಂಕ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂನಿ
ರಗ್ತಾ ಆಂಕ್ರೆಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರಿಂನಿ
ಜಾಂಟ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂನಿ
ಚೆಪುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ

ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲ್ತಾ
ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಲಾಭ್ ಫಾಯ್ದೊ ದಿಸ್ಲೊ
ಏಲಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್
ಮ್ಹಜಿಯ್ ವಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ.

– ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !