ಚೊವ್ದಾ ಶೆರ್ ತಾಂದು

ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಲೊ, ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ‘ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪುನ್ ಫಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಗ್ಡಾಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ನಾಣಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ – ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಪರಿಂ. ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಹೊ ಕಂರ್ಡೊ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ಜಶೆಂ – ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಣ್ಶಿ ವಾ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಮ್ ಅಲ್ತಾರೆರ್ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಬ್ – ಮಾಂಯ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಂತು ಚ್ಯಾರ್ ಅಣೆ, ಆಟ್ ಅಣೆ ವಾ ವೀಸ್, ಧಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ಆಮ್ಚೆ ಕರ್ನಾಂ ಘಾಲಯ್ತಾಲಿಂ. ತಿಂ ಘಾಲಿನಾತ್ಲಿಂ.

ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ – ತಗ್ಡಾಕ್ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧವೆಂ ಕಾಗತ್ ಮಾತ್ಯೆಬಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್, ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಟೊ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಕಂರ್ಡೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಹೊ ಭರ್ಲಲೊ ಕಂರ್ಡೊ ದೀವ್ನ್ ನವೊ ಖಾಲಿ ಕಂರ್ಡೊ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ – ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್.

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯುಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ದುಜಾಮ್ ಆನಿ ಮೆರಿಬಾಯೆಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್ – ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಉರವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಮಂವ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಚೀಲ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾ, ಜೆಜುಚಾ ಚೊವ್ದಾ ತೆಸಾಂವಾಂ ಪರಿಂ ಚೊವ್ದಾ ಶೆರ್ ತಾಂದು ತಾಂತು ಅಸಾ ತರೀ, ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಂಕಾ ಚೀಲ್ ಭರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆರಿಬಾಯೆಚಿಂ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ಮಿಸಾಂವಾಚಾ ಚಿಲಾಂತ್ ಭರ್ಸಾತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಆಜ್, ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉರವ್ಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕವರಾಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾತ್, ಮಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಕವರ್ ವರುಂಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಕವರಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಧಾ – ವೀಸ್ ಪಯ್ಶೆ, ಚಾರ್ ಅಣ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ಆಜ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ನಾಂತ್. ಡಾಡಾ – ಮಮ್ಮಾ ಸವಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಕವರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ನೋಟ್ ಚೆಪ್ತಾತ್ ತಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ – ಜೆಜುಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದುಜೆ ಆನಿ ಆವಯ್ ಮರಿ ಮಾಯೆಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಘಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾರವ್ನ್ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಕವಿನ್ ದುಜಾಮ್ ಆನಿ ಮೇರಿಬಾಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉದ್ದೇಶ್‌ಪೂರ್ವಕಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ವಾ ಸಹಜ್ಪಣಿಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾಂ – ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಗೋಶ್ಟಿ ಮಾತ್ ಖರಿ ಕೀ – ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ತಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಉರಂವ್ಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ – ದುಜಾಮಾಚಿ ಆನಿ ಮೇರಿಬಾಯೆಚಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜುಜೆ ಬಾಪ್ ಆನಿ ಮರಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಂತಾಟಾಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಡು ಜಮಂವ್ಚೊ ಪಂತಾಟಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಭಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ದುಜಾಮಾಚಾ ನಿತಳ್ ಮನಾಕ್ ಹೆಂ ಭಷ್ಟ್ ವಾರೆಂ ಲಾಗಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಎಲಮಾವೆಳಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಟಾ. ಆಟ್ ಭಾಗಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಮನಚಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ “ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್” ಹೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್?

ದುಜಾಮಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಾ ಚಿಲಾಂತ್
ಆಜ್ ಚೊವ್ದಾ ಶೆರ್ ತಾಂದು

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ ತಾಂದು
ಮಿಸಾಂವಾಚಾ ಚಿಲಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ವೊತ್ಲಾ
ತ್ಯಾಗಾಚಾ ಕಾಣಿಕೆಚೆಂ ಚೀಲ್ ಭರ್ಲಾಂ

ಆಜ್ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಕೆ ತಳಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್
ನಿಮಾಣೊ ಪಾವ್ ತಾಂದು ಪುಸುನ್ ಆರಯ್ತಾನಾ
ದೋನ್ ದುಖಾಂ ಮೆರಿಬಾಯೆಚಿಂ ತಾಂದ್ಲಾ ಸಾರ್ಕಿಂ
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟೊನ್ ಖಾಡ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಳುನ್
ಮಿಸಾಂವಾಚಾ ತಾಂದ್ಲಾಂತ್ ಇರುನ್ ಗೆಲಿಂ
ಉಣೆ ಪಡಲ್ಲೆ ದೋನ್ ತಾಂದು ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್!

ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಚಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಜ್
ದುಜಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಮೆರಿಬಾಯೆಕ್ ನೀಸ್

ಮಿಸಾಂವಾಂಚೆಂ ಚೀಲ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್
ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕಾತಾನಾ
ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವೊತಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜೊನ್
ಜಡಾಯೆನ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಣ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ,
ಭಿಜಲ್ಲಿಂ ಭಾತಾಂ ಮೆಂದು ಕರ್ಲಿತಾನಾ
ರಿಣಾ ವೊಜ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚೊ ಭೊರಾನ್
ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಆಡ್ಚಿಲ್ಯಾರೀ
ತ್ಯಾಗಾಚೊ ತಾಂದು ಸಂತೊಸಾನ್ ವಾವವ್ನ್
ದೆವಾಳಾ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲೊ ದುಜಾಮ್
ಕಾಣಿಕೆಚಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಭರ್ಮಾನ್!

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಲಮಾಚೆರ್
ಚೊವ್ದಾ ಶೆರ್ ತಾಂದು ಸಾತ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಗೆಲೊ!
ಮೊಲಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಕ್ ವಾಖಾಣುನ್
ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ತಾಕಾ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ
ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್
ವರ್ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾನಾ
ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಿಲಾಗ್ಲೊ ದುಜಾಮ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್!

► ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ, ಇಜಯ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !