ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಸುರ್ಪಾಚೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದಾಂವ್ಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಪಿಕಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ಚೋರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಚ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪಾಸುನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಭುಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ . . . ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್ಚಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಧಣ್ಸಣೆಕ್ ಶಿರ್ಕೊಂಚಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ಸ್ತ್ರೀ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ.

ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಿಚಿ ಕವಿತಾ ಧಣ್ಸಣೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸ್ತ್ರೀ ನ್ಹಂಯ್ – ನೇತ್ರಾವತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ, ಹಾಂವ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ತೀನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಜುಲುಮ್ ತೊಚ್, ರುಪಾಂ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳಿಂ. ದಾದ್ಲೊ ತೊಚ್, ಮನಾಸ್ಥಿತ್ಯೊ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ. ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

 

ತೊ ದೀಸ್… ತಿ ಘಡಿ…
ಮನ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲಿ, ತಿಚ್ಯೆ ತಡಿ.

ಉದ್ಕಾಶಿರ್, ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂತುಲ್ಯಾನ್
ಲೊಳೊನ್, ವ್ಹಾಳೊನ್, ಉಡೊನ್, ನಾಚೊನ್
ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ರೊನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಿ…

ರುಂದಾಲಿ, ಘುಂವ್ಲಿ, ದೆಂವ್ಣೆಂತ್ ಘರ್ಜಾಲಿ
ಬಯ್ಲಾಂನಿಂ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ
ಪಾಜೆಂಕ್ ವೆಂಗುನ್, ಝಿಲ್ಕುಟಾಂ ವೊಂದಾವ್ನ್
ಅಸ್ಕತ್ ಸುಕ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂ, ಮೊಡ್ಲಾಂ,
ನಾರ್ಲ್, ಪಿಸೊಂದ್ರಿ.. ಕಿತ್ಯಾ… ಮೊಡ್ಯಾಂಕೀ ತಾಂಡ್ಲೆಲಿ…

ಬಾಯ್ಲಾಂನಿಂ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚೊ
ಸಾಬು, ಚಿಕ್ಲಾ ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್…
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚ್ಯಾ ರೆಡೆ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ
ಶೆಣಾ ಮುತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಭೊಗುನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ತಾಲಿ
ತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲಿ ಶೆಳ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಪಿಯೆಲಿಂ
ಝರ್ ಚಾಕೊನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಬ್ಲಿಂ
ಝಡಾಂ ವ್ಹಾಲಿ ಚಿಂವೊನ್ ವಾಡ್ಲಿಂ
ಶೆತಾಂ ಭಾಟಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮೆರೆಂನಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಭರ‍್ಲಿ.

ತಡಿ ವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತೆವಾಂ ಉದ್ಗಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ
ಹಿ ಮಾತಿ, ಹೆಂ ವಾರೆಂ, ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ.

ಆಜ್, ಪರತ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ
ವೊಡುನ್ ವರಿ ತಿಚೆ ತಡಿ.

ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಕದ್ವಳ್‌ಲ್ಲೆ ಮತಿಂತ್ ಖತ್ಕತ್ಯೊ ಯಾದಿ
ಪೊಟಾಂಗಾರ್, ದುಡ್ವಾದಿಕ್, ಹರಾಮಿ, ಅಧಿಕಾರಿ
ಲುಟ್ಕಾರ್ ಅಬ್ಲೆಶಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮುಕಾರ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಮಿಶಿ
ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಬಾವ್ಡೆಕ್ ಕೆಸ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಧರುನ್
ಪಾವಂವ್ಕ್ ಅತ್ವ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಕ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ…
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಗಾವಾಂತ್…

ಮಾಸೂಮ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್
ಸುಚನ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ
ಹರಾಮಿ ಮನಿಸ್ ಧರ್ತೆಚೆರೀ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್
ಅತ್ಯಾಚಾರ್?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !