Trending Now

ಮಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾ ತವಳ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪರಿಕರಾಂ ಪಳಯಾ – ದೆಸ್ವಾಟ್‌ಲ್ಲೆ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್, ನಿಶ್ಪಾಪಿ, ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಉದಕ್‌ಚ್, ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಡಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಲ್ಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಶೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಊಟ್ ಪುತಾ, ಊಟ್ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ದರ್ಯೊ ಆನಿ ಧರ್ಮ್, ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಏಕ್ – ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಧರ್ಮ್ ನಿಶ್ಪಾಪಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತಾನಾ, ಲ್ಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಪೊಶೆತಾ. ಆಜ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ಪ್ರಕೃತಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾ.

 

 

ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಚಾ
ಆಪ್ಟಾತಾತ್ ಲಾರಾಂ ತಡಿರ್ ದರ್ಯಾಚಾ
ಎಕೆಚ್ ಆಶೆನ್ ಆನಿ ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್
ಊಟ್ ಪುತಾ ಊಟ್ ತುಂ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ!

ದೆಸ್ಪಾಟ್‌ಲ್ಲೆ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲೊಕಾನ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಉಚಾಂಬಳ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ
ನಿಸ್ರಾಲಾಂ ಬಾಳ್ ಆಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ

ಖಂಯ್ಗೀ ಚುಕ್ತಾ ತಾಳ್ ಉಡಿಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ
ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚಾ
ಅಶೆಂಯ್ ಕಠೋರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ
ಘಡಿತಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ!

ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂ
ಏಕ್ ಪಾಕೆಂ ದೋನ್ ಶಿತಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆಸೊಂ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !