ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಚಿಕ್ಕ ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಸರ್ಲೆ. ಕಿಟಾಳ್ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಸಜೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಕವಿತಾ ’ರಿಸರ್ವ್’ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ನವ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ ಕೆಂಡಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತೆಚೆಂ ಶೆಳೆಪಣ್ ಸುಟಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಫಕತ್ ಅಯ್ತಾರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆನ್ ರಂಗಂವ್ಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ತರೀ ಕಸಲಿಂ! “ಖಡ್ಡೊ ಬ್ರಶ್”, “ಮಾಡ್ತಿರ್ ಸಾಬಾ ದುಕಾಂ”, “ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೋಂತ್ ಬೆಂತಿಣ್” ಹ್ಯೊ ಪೂರಾಯ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ “ರಾಗಾ ಮಿರಿಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಡಾರಾಚೆಂ ಥೆಪೆಂ”, “ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಲಿ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆಳೆಂ” ಅಸಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಪೂರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ಲಾಪಾಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಅಕ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ದವರುನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಭಿಕಾರ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶೆರ್ಮೆಂವ್ಚೆಂ- ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ಯೆತ್ “

“ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂತಾಂಚೆಂ ಕ್ಲಬ್ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್” ಮ್ಹಳಾಂ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಹ್ಯಾ ರಚ್ನೆಂತ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರೆಕ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಯಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚಿ ಕವಿತಾ “ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ” ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಾಚಿ ಹಿ “ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್” ಕವಿತಾ, ವಿಲ್ಸನ್. ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚಿ “ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ” ಕವಿತಾ, ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾಚಿ “ಗಾಯ್ರುಂ ಆಯ್ಲಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯಾ” ಕವಿತಾ, ಬಾ| ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಚಿ “ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ” ( ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ) ಅಶ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕವಿಂಕ್ ನಮಾನ್.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಢಣ್ ಢಣ್
ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಘಾ೦ಟಿಚೊ ನಾದ್
ಅಧುರಿ ಸಪ್ಣಾ೦ ಗಾ೦ಟ್
ಮಾ೦ದ್ರೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಮಾಡ್ಪುನ್
ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೊಡುನ್
ಕುರ್ವೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಕುರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಸಾಕ್ರಾಮೆ೦ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್
ಬಗ್ಲೆರ್ ಉಬಿ ಬೋಬ್ ಮಾರಿತ್
” ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಮಾರಿತ್ ” !

ತೊಚ್ ಹರ್ಶೆ೦ಚೊ ಖಡ್ಡೊ ಬ್ರಶ್
ದಾ೦ತಾ ಮಧೆ೦ ಖೆಳೊನ್
ಉಟ್ಲೊಲೊ ತೊ ಫೆ೦ಡ್
ಆ೦ತಾ ಕುಸ್ವೆ ಥಾವುನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಅಮಾಲ್ ದೆ೦ಕಾ೦ಕ್
ಫರ್ಮಳ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಲ್ವಾಲೊ
ಆಯ್ಣ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾ೦ವ್
ನೀಟ್ ಉಬೊ೦ ತರೀ
ಆರ್ಸೊ ಕಸೊ ಹಾಳೂ ಮಾಲ್ವಾಲೊ?

ಅವ್ಚಿತ್ ದಿಸಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರುಪಾರ್
ಮಾತ್ಯೆಕ್ ವೆ೦ಗ್ಚ್ಯಾ ಕುಸಾಡ್ ಕುಡಿಕ್
ಘಸ್ಟಾಲ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ಸಾಬು
ಬಾಯ್ಲೆ೦ ಮ್ಹೆಳೆ೦ ನಿತ್ಳಾವ್ನ್
ಭಿತರ್ಲಿ೦ ಖತಾ೦ ಖದ್ಳಾ೦ವ್ಕ್
ನಾಪಾಸ್ ಜಾತಾನಾ
ಮಾಡ್ತಿರ್ ಸಾಬ್ವಾ ದುಕಾಂ
ನಾಣ್ಯೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಖೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ತ್
ಅಪಾಪಿ೦ ಖಿಣಾನಿ೦ ಜಿರ್ಲಿಂ
ಮ್ಹಜೊ ಚಿಕೊಲ್ ಗಿಳುನ್
ಖೆ೦ಳ್ಬ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಿ೦ಪ್ರಿ ಕಶಿ೦ಗಾಯ್ ಫುಲ್ಲಿ೦?

ಹಗೆ೦ ಮೊಸ್ರಾ ಘಾಮಾಕ್
ಗಲ್ಫಾ ಸುಗ೦ಧ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಖಾಲಿ
ರಾಗಾ ಮಿರಿಯಾ೦ಕ್
ಪೌಡರಾಚೆ೦ ಥೆಪೆ೦
ಮಾಣ್ಸುಗೆ ನೆಸ್ಣಾ ಸಾವ್ಳೆರಿ
ಧಾ೦ಕ್ಲೆ೦ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣೆ೦
ತರ್ನ್ಯಾ ಸಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ
ಕುಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಕ್
ವಾ
ಕಿಡ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್
ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ಮುಣಾಕ್
ಮೋಲ್ ಬಾ೦ದ್ಲಾ೦ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆ೦?

ಫುಗ್ರಾಳೆ೦ ಪೋಟ್
ಕಾ೦ಟ್-ಭರ್ ಪಾತ್ಕಾ೦
ಅಶೀರ್ ದಿಸ್ಲಿ ತೆ೦ಪ್ಲಾ ವಾಟ್
ನಾಣ್ಯೆ ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಡುಲ್ಲೆ೦
ಕೋ೦ತ್ ಬೆ೦ತಿಣ್
ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರು೦ಕ್
ಧಯ್ರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ
ತೀನ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ
ಸ ಫುಟಿಚಿ ತಿ ಖಣ್?

ವ್ಹಡ್ಲೆ ದೋನ್ ನೋಟ್
ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾ ಆ೦ಗ್ಡಿ ಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ವಿ೦ಗಡ್ ದವ್ರುನ್
ಮಿಸಾ ಇಜ್ಮೊಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್
ಮೆಜುನ್ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಚೆಪ್ತಾನಾ
ದೇವ್ ತೆ೦ಪ್ಲಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಸ್ಲಲೊ
ಭಿಕಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್
ಭಿಕ್ ಮಾಗು೦ಕ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊ
ಇಗರ್ಜೆ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ
ಲುಸಿಫೆರ್ ಮಾತ್ರ್
“ಮಾಸಾಕ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಮೋಲ್ ಮಿಸಾಕ್ ನಾ”
ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ!

ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !