ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್‌

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್‌ ಕಾಣ್ಯೆಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮಣ್‌ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಭಾತ್ಮೆದ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 2017 ದಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದುಬೈಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್‌ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್‌ ಜಾಲಿ.

ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚಾ ರೊನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಜನನ್ 1947 ಇಸ್ವೆಚಾ ಮೇಯಾಚಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಆವಯ್ -ಬಾಪಯ್ಕ್‌ ಕನ್ನಡಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವೊಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಪಿಸಾಯಿ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್‌ ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹೀತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಆರಂಭ್ 1973 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’ ಮಣ್ಚಾ ಕಾದಂಬರಿ ಸವೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆರೂಪಾರ್ ‘ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್‌ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಿತ್ರಾರ್ ವಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಮಿ ನೋವ್’ ಕಾದಂಬರಿದ್ವಾರಿಂ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‌ತಾಣೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನೋವ್‌ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ದೆಡ್ಶಾಂ ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡಿತ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಾಳೆಂತ್ ತೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ. ಕಿತೆಂಚ್‌ ಇನಾಮಾಂ – ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ರಹಸ್ಯ್, ನಿಗೂಡ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್‌ ಭರಿತ್‌ ಕಾಣಿಯೊಂ ಬರಂವ್ಚಿ ರೊನ್‌ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆನಿ ಹೊ ವರ್ಗ್ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ, ಹಾಂವ್‌ರಡ್ತಾಂ, ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 13, ಹೊ ಹಾತ್‌ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ, ತಾಚೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆನಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್‌ ತರ್. ಬಹು ತಾಲೆಂತಾಚಾ ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್‌ ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. 65 ಪದಾಂಕ್‌ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೊ ಬೊಸೊವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಚಿ ಹೆರ್‌ ಕಲಾಕರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್‌ ಏಕ್‌ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ರೊನ್‌ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊ. ಪುರಾಸ್ಕಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್ 75,000 ರುಪಯಿ ನಗದ್, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ. ಎಮಿರೆತಾ ಥಾವ್ನ್‌ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್‌ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !