ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್…

GV01“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬರಯ್ಜೆ ಗೇ?” ತಿಂತಾಂತ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಬುಡವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಗ್ರೆಗೊರಿನ್. ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾನ್ ಧುವೆಕ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಧುವೆಕ್, ಯೆಫೆಮಿಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸೆಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ತೊಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರಿ ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾಕ್, ಸಾಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚೆ ದೂದ್ ಪಿಳ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ರಾಂದ್ತಾನಾ, ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಧುವೆಚಿಚ್ ಖಂತ್. ಯೆಫೆಮಿಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಬಾವ್ಡೆಂ ಜೀವ್ ಆಸಾಗಿ…? ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ.. ಪುಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಾತಾರೊಯ್ ಅನ್ಪಡ್. ಬರಯ್ತೆಲೆ ದುಸ್ರೆಯ್ ಕೊಣಿಯ್ ನಾತ್ಲೆ…
ತಶೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅದ್ವೆಂತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಉಭೊ ಜಾಲೊ. ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಶೀದಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಗಡಂಗಾಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚೊ ಭಾವ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ಸಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಇತ್ಲೊಚ್. ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಗಡಂಗಾಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತೊ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾ ವಚೊನ್ ಗ್ರಗೊರಿಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ರಾ ಕೊಪೆಕಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಲೆಂ.
ಗ್ರೆಗೊರ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾ. ತಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆತಂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾ ಸಂಗಿ ತಿಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಪೆದ್ರು ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಎಕ್ದಂ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ! ತಾಚಾ ಬೊಂಡು ಮಾತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ ದೋನ್ ಕೇಸ್ ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಭೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ! ತೊ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭಾವನಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ನಿಟ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಬಗ್ಲೆನ್, ಕುಜ್ನಾಚಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್, ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಚೊ ಏಕ್ ಲೊದೊ ಠಿಸ್ಸ್, ಪುಸ್ಸ್, ಚರ್ರ್, ಪುರ್ರ್ ಅವಾಜಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೋಸಿಂತ್ ಬಾಜುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್?” ಗ್ರೆಗೊರಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲಿಖ್ಣಿ ತಿಂತಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ಕಾಲೆಂ?” ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ರಾಗ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾ’ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್? ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುಂಕ್ ನಾಂತ್ವೇ ತುಕಾ? ಬರಯ್: ಮೊಗಾಚಾ ಜಾಂವ್ಯಾನೋಂ.. ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಧುವೇ,,, ದೆವಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ತುಮ್ಕಾಂ…”
“ಜಾಲೆಂ.. ಮುಕಾರ್?”
“ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಗಿ ನತಾಲ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಬರಿಂ ಆಸಾಂವ್, ತುಮಿಂಯ್.. ಸರ್ಗಿಂಚಾ ರಾಯಾಚಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್…’
ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ತಾರಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ..
ತಿಚ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಿಣೆ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ತೊ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ವೊಗೆಚ್ ಆಸ್ಲೊ.
ತಿ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ.
ತಿಚಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತರೀ, ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತಿಣೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಏಕ್ ಡಜನ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಧುವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಧರ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತು ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಕ್, ತ್ಯಾ ನಂತರ್, ಧುವೆಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ, ಕಾಜಾರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ, ಮರ್ಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ!
“ಧಗ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾತೆತ್ ನಾ!” ಕೊಟಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ನಿಕ್ಳಾಯಿತ್ತ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಗ್ರಗೊರ್. ಮುಕಾರ್ಸುನ್, “ಸೆಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಜಾವಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
“ತೊ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.” ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ತುಂವೆ ಸಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾಚ್ ತೊಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾ ಖಂಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಜಾವಂಯ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”
“ಪಳೆ ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲಾಂ..” ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ಹೆಂ ಯೆಫೆಮಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್. ಕೆದ್ನಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಆತಾಂ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ತಿಂ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಗೀ ನಾಂತ್ಗೀ!”
ಗ್ರೆಗೊರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಸರಾರಾಂ ಬರಯ್ಲಾಗ್ಲೊ:
‘ಪುತಾ, ತುಜಾ ನಸಿಬಾಕ್ ತುಕಾ ಸೊಜೆರಾಚಿ ಜೀಣ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಮಿಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಯ್ನಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್, ಶಿಸ್ತ್, ರೆಗ್ರೊ ಸರ್ವ್ ತುಂವೆ ಕಸಲಿಚ್ ಅಳ್ಸಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಳಿಜೆ. ತುಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಉಬ್ಗಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾನ್ ದೀಜೆ.”
ಬರವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾಕ್ ಧುವೆಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಸ್ತು ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮತಿ ಭಿತೆರ್ಚ್ ತರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲುಂವ್ಲ್ಲೊ ಜಂದ್ಳೊ ನತಾಲಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೀ ಪಾವೊಂಕ್ನಾತ್ಲೊ, ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯ್ ವಿಕಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಪಿಡೆನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಕೆದ್ನಾ ಘುಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಧುವೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರಿಜೆ. ಪತ್ರಾರ್ ಕಶೆ ವಿಚಾರ್ಚೆ? ಪಯ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ಚೆಗೀ?.. ಹೆಣೆ ಗ್ರೆಗೊರ್ ಚಿಂತುನ್ ಬರಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ: “ಪಳೆ ಪುತಾ, ಸಯ್ನಾಚಾ ರೆಗ್ರಾಂ-ಕಾನೂನಾಂಚಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ವಿವರಾಯಿಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, ‘ಸೊಜೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ‘ನಾಮ್ ಪದ್’. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಚಾ ಸೊಜೆರಾಕ್ ‘ಜನರಲ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ವ್ಹರ್ತಾವ್ತಾ ಎಕ್ಲೊ ಜೆರಾಲ್ ಸೊಜೆರ್!..”
ಎದೊಳ್ ವಗೆಚ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಮಧೆಂ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ:
“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಪುಣಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ ತರ್…” ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ ಜಿಬೆರ್ ಜೀಬ್ ಲೊಳಾಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಕೋಣ್ ನಾತ್ರಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ?” ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಕಾರುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ನಾತ್ರಾಂಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”
“ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೋ.. ಕೋಣ್ ಜಣಾ?” ಮ್ಹಾತಾರೊ ತಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಯ್ಶೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಳಂವ್ಚೆ?.. ಮ್ಹಾತಾರೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ.
“ತುಂವೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿವ್ಯೆತ್..” ಗ್ರೆಗೊರ್ ಬರಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ. “ಭಾಯ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣ್.. ಭಿತೆರ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣ್! ಆಮ್ಚೆ ಭಿತೆರ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಚ್ಚೂಸ್.. ಗ್ರೀಕಾಂಚೊ ವ ರೊಮಾಗಾರಾಂಚೊ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೊ ತಶೆಂ ಅಮಾಲಾಚೊ ದೇವ್!..” ಗ್ರೆಗೊರ್ ಬರಯಿತ್ ಗೆಲೊ.. ತೊ ಸಗ್ಳೊ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿ ಬರಿಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೊ.. ತಾಕಾ ಪಳೆಯಿತ್ತ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ.. ಪುಣ್ ತಿಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಶಬ್ದಾವಳ್ ತಿಚೆ ಜಿಬ್ಯೆರ್ ನಾತ್ಲಿ. ತೊ ಎಕಾ, ಕಸ್ರ್ಯಾಂತ್ , ಕೀಚಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಫುಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಗ್ರೆಗೊರ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತೆತ್ ಆಸಾ ಬರಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿ.. ಮ್ಹತಾರ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸುಲ್ಲೊ.
ಪತ್ರ್ ಲಿಕುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ಉಟೊನ್ ಉಭಿ ರಾವ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂಗಿ ಏಕ್ ಭರಾಧಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಆಂಗ್ ವೊಳಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್, ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ಏಕ್ಯೀ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಧಲಯ್ಲಿ.
“ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ.” ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ದೇವ್ ತುಕಾ ಲಾಂಭ್ ಜೀಣ್ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ.”
ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಪಂದ್ರಾ ಕೊಪೆಕಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಧವರ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಗಡಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ವ್ಯಾಸಿಲಿಸಾ ರಾಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ತಾಲಿ. ವಾಟೆರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಗಾಳ್ ದೀತ್ತ್ ತಿಣೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.
“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್!” ತಿಣೆ ಕೆಂಕಾರುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಧರ್ಕಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.
ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಕಸಕಸಲೆ ಜೋಪ್, ಚಿಂತ್ನಾಂ.. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆ ತಿರ್ಸುನ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಶನ್ ಆಟ್ ನೋವ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ.
: : 2 : :
GV02ಡಾ. ಮೊಜೆಲಾಚಿ ಉದ್ಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಬರಿಂ ಆಜ್, ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸಾಯೀ ಉಗ್ತಿ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಫರಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಆಂದ್ರೆ ಆಜ್ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಮೊಚೆ ಪೊಲಿಶ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ಆಜ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್, “ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಾಗತುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ.
ಭರ್ತಿ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಎಕ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತೊ ಹರ್ಶೆಂಚೊಚ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜನರಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸರ್.,” ಆಂದ್ರೆನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಕೋಟ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.
“ತುಕಾಯ್ ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಭಾವಾ!” ಜನರಲಾನ್ ಪ್ರತಿವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತುದಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್?”
“ತೆಂ ಮಾಲಿಶ್ ರೂಮ್ ಸರ್..!” ಆಂದ್ರೆನ್ ಯೀ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ತಾಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭುರ್ಗೊ ತಿಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಧವರ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ತಿಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಆಂದ್ರೆನ್ ಪತ್ರ್ ತಿಚಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲೆಂ. “ಬೋವ್ಶಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
ಯೆಫೆಮಿಯಾನ್ ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ತೆಂ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ.
ತಾಣೆ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ರಡೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಬಾ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುತಾ!.. ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್.. ಹೆ ಸರ್ಗಿಂಚೆ ಮಾಯೇ.. ಸಾಂತಾ ಭಕ್ತಾನೊಂ.. ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನೋಂ! ಘರ್ಚಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್, ಸಕಯ್ಲ್ ಬರಫ್ ಪಡೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧವೆಂ ಜಾಲಾಂ’ಸ್ತೆಲೆಂ.. ರೂಕ್ ಯೀ ಧವೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್’ಸ್ತಾಲೆ.. ಚೆರ್ಕೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಬರ್ಫಾಂತ್ ನಿಸರ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ… ತುಮ್ಚೊ ಖಡ್ಡೊ ಆಬ್ ಧಗ್ ತಾಪವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲಾ’ಸ್ತಾಲೊ.. ಆನಿ ತೊ ಹಳ್ದುವೊ ಪೆಟೊ ಗುಟ್ಲೊನ್ ನಿದ್ಲಾ’ಸ್ತೊಲೊ.. ಹೆ ಮ್ಹಜಾ ನತದೃಷ್ಟ್ ಬಾಳಾಂನೋ..’ ತಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲಿ. ತಿಚೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಆಂದ್ರೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ. ಅಶೆಂಚ್ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ತಾಚಾ ಹಾತಿಂ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಲ್ಯಾ ನಾ ಕಸಲ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ತಾಣೆ ತಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ತೆಣೆ, ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಯೆಫೆಮಿಯಾ ಬಡ್ಬಡ್ತಾಲೆಂ:
“ಭಾಯ್ರ್ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಸೊಸೆ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ!” ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ತಿಣೆ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ಲೊ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಕಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳಚ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. “ತುಮ್ಚೊ ಖಡ್ಡೊ ಆಬ್ ಎಕ್ದಂ ದಯಾಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನೊ.. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸಯ್ತ್…ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ತಿಚೆಂ. ಗಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಶಿಂಚ್ ಪುತಾ. ಉದಾರ್ ಸಬಾವಾಚಿಂ.. ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚಿಂ.. ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಜಣಾಂಯ್?.. ರಯ್ತಾಂಚೆಂಚ್ ಕೊಯರ್.. ಹೆ ಸರ್ಗಿಂಚೆ ಬಚಾವೆಚೆ ರಾಣ್ಯೆ.. ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವಾರ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವ್ಹರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ…”
ಭಾಯ್ರ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಧುಂವೊರ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಂದ್ರೆ ಭಿತೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಯೆಫೆಮಿಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆ. ತರೀ, ತಾಚೆ ವೊಂಠ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ ರಾವ್ಲೆ ನಾಂತ್.
ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್, ತಾಚಾ ಮೆಟಾಂಚಾ ಅವಾಜಾಕ್, ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನದ್ರೆಕ್.. ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್, ತಾಚಿ ಜೀಬ್ಯೀ ಸುಟಾನಾತ್ಲಿ.
ಆಂದ್ರೆನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಇತ್ಲೊಚ್. ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಪಿಣೆಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ತೊ ತುರಂತ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜನರಲ್ ಶಿಡ್ಯೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ನ್ಹಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆಂದ್ರೆಕ್ ದೆಕ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಬಗ್ಲೆಚಾ ಕೂಡಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ರೂಮ್ ಮ್ಹಣಾಂಯ್?”
ಆಂದ್ರೆನ್ ನಿಟ್ಟ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಾರ್ಕೊ ಡ್ಯೂಶ್, ಧನ್ಯಾ!”
*Charcot Douche: ಶಾರ್ಕೊ ನ್ಹಾಣ್. ಪಾಂಯಾಂಚಾ ಗಾಂಟಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ವಯ್ರ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸ್ಪೊಂಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಜೀನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಶಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಯ್ಜಾನ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಲ್ಲೆಂ.
[ Original Story By Anton Chekov, Christmas Times]

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !