ಅಚಾನಕ್

“ತುಕಾ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಕಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಗಿ?”, ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ.

“ಆಯ್ಲಿಂ, ಜಾಲೆಂ,” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಡ್ಯೆಂತ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಹೆಲೆನ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಬೆಜ್ಮಿ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಯ್ ತುಂ, ಹೆಲೆನ್. ಸುಖ್‍ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸನ್ಯಾಶಿ ತುಕಾ ಪಳೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಭೆಸ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಆಸಾ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ.

“ಪುರೊ ತುಜೊ ಸಯ್ಲಾಪ್, ಚಲ್ ಆತಾಂ, ವೇಳ್ ಜಾತಾ.”

♥ ♥ ♥ 

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಫೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಧೆರಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಂಡೆಕ್ಟರಾಕಡೆ ಬೆಜ್ಮಿಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೆರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಟೆ ಆಸಾತ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಶೆಂಬರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಚಾಳ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಡೆಕ್ಟರಾನ್ ತಾಕಾ ದೆಂವುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಕಂಡೆಕ್ಟರಾ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾನಾ ಹೆರಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ವಳಕ್ ನಾತ್ಲಿ ತರಿ ತಾಣೆ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯೆ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಎಕಾಚ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಆಂಧೆರಿಂತ್ ಮುಡ್ಲಾ ರಾವ್ತಾಲೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಪಡ್ಲಾ.

ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಟೆಲಿಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಕೆಲೆ. ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಿನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ವಳಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧಾಟ್ ಇಷ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗುಂವ್ಡಿ ಘೆತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಬೆಜ್ಮಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ಆಸ್ಲೆ. ಹೆರಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸುನ್ ಆಂಧೆರಿ ಮುಡ್ಲಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಿ ಖುಶಾಲಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾಯ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಲೆಖ್ ಚುಕೊನ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಜೋಕರಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಿ ಭಯ್ಣ್ ತಾಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ. ಹೆರಿ ಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ತಾಲೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕುಶಿಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಡವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿ ಏಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಮನಿಸ್. ತಾಕಾ ಘರ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾಂತ್ ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಖೆಳುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಲಿಸವಾಂತ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವಚುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್‍ಯಿ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಪತಿಚಿ ಸವಯ್ ಬರಿಚ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಲೆನ್ ತಾಕಾ ಖಂಚ್ಯೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಖುದ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆಲೆನ್ ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಧುರ್ಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಖರ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಾಚೊ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಪತಿಚೊ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಗ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ. ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸುಟ್ಯೆರ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾ, ಆರಾಮ್ ಕರುಂದಿ, ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಮಾ ತೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾಸ್ಕುರೆಂ ತೊಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಘರ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹೆರಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರಿ ತಾಂಗೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಘರಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲೊ. ಚೆಡೆ ಬೊಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ವೊಡುನ್ ವರ್ತಾನಾ ಘರ್ ಶಾಂತ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಆರಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಹೆಲೆನಾಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಾಂಕ್ಯಾಚಿ ಧುಳ್ ಪುಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಆನಿ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಲೆನ್ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ.

ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್, ಹೆಲೆನಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ದೇರ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆಂಕಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಆನಿ ಹೆಲೆನಾನ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ತುಂ ಕೆದಾಳಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್ರೆ? ಚೆಡುಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂಯೆರೆ ತುವೆಂ?,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಧಾಟ್ಟು, ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೆಡುಂ ಮೆಳಾನಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಹಾವೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಾಳಿಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್. ಆಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ರಿಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಶೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ,” ಹೆರಿನ್ ಹಾಸುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತರಿ ದವರ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?,” ಹೆಲೆನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ನಾಕಾ ವೊನಿಯೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಲಿಂ ತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕುನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ,” ಹೆರಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಕಸಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾಯ್ ತುಕಾ? ಮಸ್ತು ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ?” ಹೆಲೆನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೆಂ ಚೆಡುಂ ತುಜೆಬರಿಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಹೆರಿನ್ ಲಜೆವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಭಯ್ಣ್ ನಾ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ಮನ್ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಲಿಂ,” ಹೆಲೆನಾನ್ ತಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…

“ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಎಲ್ಟಿಟಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವೆತಾಂ. ತಿಚೆಂ ಪಸಂದೆಚೆಂ ರಾಂದುನ್ ದವರ್,” ಬೆಜ್ಮಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್.

“ಹಾವೆಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂಧ್. ತೆಂಚ್ ರಾಂದುಂಗಿ?,” ಹೆಲೆನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಜಾಯ್ತ್,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ,” ಹೆಲೆನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವೆತಾನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ, ತುಂಚ್ ವಚುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್,” ಹೆಲೆನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಪ್ ಬೆಸಿನಾಂತ್ ದವರ್ತಾನಾ. “ಪ್ಲೀಜ್‍ಬಾ, ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ವಚ್,” ಹೆಲೆನಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಆಜ್ ಹೆರಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್. ತಾಚ್ಯೆ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಬರೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ತಾಕಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ. ಆಚರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರೇಲ್ ಗಾಡಿ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಂಧ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಾಲು ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಚ್‍ಮೆನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ವೊಚ್‍ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ತೊ ಶಿಡಿ ಚಡುನ್ ತಿಸ್ರೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪರತ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ತಾನಾ ಹೆರಿನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಹೆರಿ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿ ತಕ್ಷಣ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಲೆನ್ ತೊಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಸಾಸ್ಪೊಂಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆಬರಿ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, “ಮಾಸ್ ರಾಂದುನ್ ಜಾಲೆಂಗಿ? ಮಾಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ಲಿಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಲೊ”.

ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಹೆಲೆನಾಕ್ ಬುಜಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಣೆ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಮುಗ್ಧ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾಲಿ.

“ತೊಂಡ್ ಧು ಆನಿ ಕೆಸ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕರ್. ತುಕಾ ಹ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜತನ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಥೊಡೆಂ ಆರಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?”

ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರೆಮಾಬರಿ ಹೆಲೆನಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಹೆರಿ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತೊಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೊ.

“ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್?,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕೇರಮ್ ಖೆಳ್ತಾತ್,” ಹೆರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೆನಾನ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಘರ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ವಚುಂಕ್ ಹೆಲೆನ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆಂ. ತರ್ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ? ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಬೆಜ್ಮಿ.

“ಲಿಫ್ಟ್ ಚಲಾನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಲಿಫ್ಟ್ ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಬೆಜ್ಮಿ ಧಾಟ್ಟು ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾಂ,” ಹೆರಿ ವಚುಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ವಚ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂಯ್ಗೀ” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?,” ಹೆರಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಹೆಲೆನಾಚ್ಯೆ ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿನಾ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಬೆಜ್ಮಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆಲೆನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಹೆರಿ ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಶಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಘರ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಇಷ್ಟಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೊಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಬೆಜ್ಮಿಚಿ ಆವಯ್ ಜೊಸ್ಪಿನ್‍ಬಾಯ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ರಾವುನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಪುತಾನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಮಾನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರಿಯ್ ಗೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೆ. ಹೆರಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ವ್ಹಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆ. ದೊಗೀ ಈಷ್ಟ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಬೆಜ್ಮಿಚೆಂ ಏಕ್ ಪೆಗ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಧಿಂಚ್ ಹೆರಿನ್ ದೋನ್ ಪೆಗ್ ಗಳ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ದೋನ್ ರುಮಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಳ್ಕಿಚೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಟರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಹೆಂ ಘರ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ತಲೊ. ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಧಾಟ್ಟು, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಸುಟ್ಕಾ ಆಶೆತಾಯ್ಗಿ?,” ಹೆರಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜೆವರ್ನಿಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್. ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತರಿ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಾಂವೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಲಿಂಯ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲಿಂ,” ಹೆರಿನ್ ನೀಬ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಹೆಲೆನಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ,”

ಬೆಜ್ಮಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಹೆರಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್. ಹೆರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್.

“ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಘುಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಹೆಲೆನಾಚೊ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್. ತಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಬಾರ್ ನಾ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಧಾಟ್ಟು. ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚುಕ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ವೊನಿಯೆಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚುಕ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಆಪ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರಾಂತ್ ರೀಗ್ ದಿಲಿ. ಹಾವೆಂ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಉತಾರ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಚೊನಾ,” ಹೆರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತುಮ್ಚಿ ದೊಗಾಂಚೆಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚುಕ್ ನಾ. ಹೆಲೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಸ್ತು ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶೀಭ್ವಂತ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವಂತ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹೆಲೆನ್ ಕಾರಣ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮಿ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಧುರ್ಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪುರ್ಪುರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ಘರ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬರಿಚ್ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಪಿಯೆತಾಲೊಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲೊಂ. ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೊಂಕುನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹೆಲೆನಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಪರೀತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚಿ ಸವಯ್ ಸುಟಯ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸರ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ತಾಚಿ ಚುಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡ್ಚೆಬರಿ ನಾ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್.

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆರಿ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ತುವೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಬರಿಚ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೊ ಘುಟ್ ಕಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಕಳಾನಾಯೆ,” ಬೆಜ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

♥ ♥ ♥

ಟೆಕ್ಸೆಂತ್ಲಿಂ ದೆಂವುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೀಟಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಿ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಯ್ತ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚ್ಯೆ ಸಾಡ್ಯೆನ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಧವ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಹೆಲೆನಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ದೊಗೀ ಚೆಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ನಮುನೆರ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.

“ವೆಗಿಂ ಯೆಯಾತ್, ವೇಳ್ ಜಾಲೊ,” ಮ್ಹಣ್ ಮಿರ್ಣಿನ್ ಆವಾಜ್ ದಿತಾನಾ ತಾಣಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಸರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

 ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !