Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

CK001ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಜ್‍ಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ಆತಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜವಾಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ…

“ಮ್ಹಜಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ? ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್‍ಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್… ಪಳೆಯಾ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಕ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದೊವೊ ವಟ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ… ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ‍್ತಿಚ್ಚ್ …….ಹಾಂವ್….ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾನಾ…. ಪುಣ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ…. ಆನಿಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ… ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ತುಮಿಂ ಬಂಧಂಡ್ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್…ಹಾಂವೆಂ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ …ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್‍ಯ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ನಾ…. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ… ಪುಣ್ ತಸೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ..”

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಮೆಲಿಟಾ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ; ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ ಏಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉಲವ್ಪ್ಯಾ ಬರಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾ ಗೊಪಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಮಿರ್ಮಿರೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಖರೊಕರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.

ಪಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೋನ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲಿಟಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿನಾ. ಪಂದ್ರಾ ’ಮಿಸ್ ಕೊಲಾಂ’. ತ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಉಲ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತರ‍್‍ಯ್ ತಸೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ದಪ್ತರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಗೆಲೆಂ.

ರೊಲ್ಫ್, ತಾಚೊ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಘೊವ್… ರೆಸ್ಪೆರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ…ತಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ … ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ – ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಘೊವ್…. ತೊ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಂ ವರೇಗ್ ತೊಚ್ಚ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಘರಾಂತ್ ರೀಗ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಟಿಲಿಫೊನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮೆಲಿಟಾನ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್‍ಚ್ಚ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್‍ಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ – ರೊಲ್ಫಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತೊ ತಾಕಾ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ – ಘೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೊ; ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ದರ‍್ಯಾಂತ್ ವಾದಾಳಾ ವಯ್ರ್ ವಾದಾಳ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ‍್ಸಿನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ; ತೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ತಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತಿಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಂ – ’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ ಪುತಾ…. ತುಂ ತುಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆ…ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುಶೆನ್…..ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಆನಿಂ ಜಿಯೆ ಪುತಾ…’

ಪಂದ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೊಲ್ಫ್ ಮೆಲಿಟಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಏಕಾ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ದಾನಿನ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಸನದ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಜಾ ಆಜ್ಯೆನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಲಜೆಚಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಆವಯ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲಿ. ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮರ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಘರ್ ಫಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಧಾನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೆದ್ನಾಂ…. ಬಾಹ್ರ‍ೆನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರೊಲ್ಫ್ ರಜೆರ್ ಗಾವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರ‍್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೊಲ್ಫಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಹ್ರೆನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ತಾಚೊ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್‍ಯೀ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ‍್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್… ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಮಾಂದ್ರಿ ದರುನ್ ಮೊರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ರೊಲ್ಫ್ ತಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ನಶಿಬಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಗರಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಲಿಟಾ…

ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಆಜಾ ಆಜಿಯೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ಚ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾತಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಯ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್. ಆನಿ ರೊಲ್ಫಾಚಿ ಸೈರಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪುಡೆಂ ಪಳಯ್ನಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲಿಂ.
ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊಯ್ ರೊಲ್ಫಾನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ.

CK002ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಕತ್ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ… ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಏಕ್ವೀಸ್ ದೀಸ್… ವೀಸ್ ರಾತಿ… ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ – ದಿಸಾಂನಿ ಮೆಲಿಟಾಕ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ… ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿಂತ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆ ಹಾಡುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂವೆ ಕೆಸಾಂನಿ ಉದ್ವೆಗಾಚೊ ಸೊರ‍್ಮುಣ್ ಜಳಯಿಲ್ಲೊ. ಏಕ್ವಟಾಚೆಂ ಸುಖಾಚೆಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ಹಾಡುನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಭರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಂಗಾಚೆರ್ ಮೊಗಾಚೆ ಮೊಂವ್ ವೊತುನ್ ಲೆವೊನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಡಿಂತ್ ಸುಪ್ತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಆಶೆಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ…ಮೆಲಿಟಾಚೊ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನ್ಬೊಗ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಜಾವ್ನ್ ರೊಲ್ಫ್ ಸಾಂಡುನ್ ಬಾಹ್ರೆನಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತೆಂ ಕಳ್ವಳ್‍ಲ್ಲೆಂ…
ಆನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಬಾಹ್ರೆನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬಾಹ್ರೆನಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಮೆಲಿಟಾಕ್‍ಯ್ ವೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಮೆಲಿಟಾಕ್ ಖರಿಚ್ಚ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ – ಬಾಹ್ರ‍ೇನಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಪಿಲಿಫಿನೊ ಸವೆಂ ರೊಲ್ಫ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ಖಬರ್ ಖರಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸವೆಂ ತಾಕಾ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರೊಲ್ಫಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶತ್ರಂಜಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಏಕಾ ಬಾವ್ಲೆಚೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾನಾ, ರೊಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರೊಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲಿಟಾಕ್ ತಿರಾಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದೀಸಾ ರೊಲ್ಫಾಚಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ” ಮೆಲಿಟಾನ್ ರೊಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚಿ ಕಾಂಯ್‍ಂಚ್ಚ್ ಜವಾಬ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.

“ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್… ಪುಣ್, ತುಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ… ತುಜೊ ಘೊವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸಾನಾ…. ತೊ ಥಂಯ್ ಪಿಲಿಪಿನೊಕ್ ಧರ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ ತರ್ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್…”

ಸಲ್ವಣಿ… ಪರತ್ ಸಲ್ವಣಿ…

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜಾ – ಆಜೆ ಸರ‍್ಸಿನ್. ತಾಣಿಂಯ್ ತಾಕಾ ರೀಗ್ ದಿಲಿನಾ… ಆನಿಂ ತೆದ್ನಾಂ, ತಾಕಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ದೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ – ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಅನಾಥ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೆಚೆಂ …

ಥಂಯ್ಸರ‍್‍ಯ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಬೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ…..ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾತಿಕ್ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾ…. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತೆಣೆಂಚ್ಚ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ‍್‍ಯ್ ತಾಣೆಂ ಪರ‍್ವಾಚ್ಚ್ ಕೆಲಿ ನಾ ಆನಿ ತಾಂತು ತಾಣೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಮೆಲಿಟಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪರ‍್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್…. ಗಿರಿಧರ್, ಕೊರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಚೆಡೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಅನಾಥ್ ಚೆಡೊ, ಗಿರಿಧರ್, ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ… ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ…

ತೆದ್ನಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಜಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪರ್ಕ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ಏಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವಿಕುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಪಿರ‍್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ರೊಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ… ಮೆಲಿಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ…

ತೆದ್ನಾಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ…

ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತರ‍್‍ಯ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ಚ್…

ಭಿರ್ಮತ್ ತಿ ಕಷ್ಟಾಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಘೆವ್ನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಲಿ.

ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್… ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್….. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್… ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ… ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಘಾಟಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಚ್ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮಜಾ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನಯ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ನಯ್….. ಘಾಟಾರ್, ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ರೀಗ್ ದಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಘರಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ – ಮರ್ಯಾದ್; ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಅಸಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಘೊವ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ.

ಸರ್ವಾಂಚಿ ವೊತ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೆಲಿಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತರ‍್‍ಯ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪುಯ್ ಘರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಕಾಶೆಂ ಜಾಲೆಂ… ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೆಲಿಟಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಘರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಸಯ್ತ್. ಸದಾಂನೀತ್ ತಿಚ್ಚ್ ಆವಸ್ತಾ… ತಿಚ್ಚ್ ಕರಂದಾಯ್…. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆವಯ್ನ್ ತಾಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಕುಡಿಚೆರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಚುರಿಯೆನ್ ಪಂದ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರುನ್ ತಾಕಾ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಬಗರ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್… ಸರ್ವ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲೆ.

ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಭುರ್ಶಿ ಜಾಲಿ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಸ್ ದಾವ್ಲೆ ಆನಿ ತಿಕಾ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕರಂದಾಯೆಂತ್ ತಿ ಜಿಯೆಲಿ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೆಂಪ್ ಉರ್ಲಿ. ಥೊಡೊ ತೆಂಪ್ ಭಾಯ್ರ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ ಪಕತ್ತ್ ತಾತ್ಕಾಲಾಚಿ ಮಾತ್ರ್. ತಿಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಲಿಟಾಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಮೆಲ್ಲಿ.

***

ಪರತ್ ಟೆಲಿಪೊನಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ವಾಜ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಉಲೊ ದಿತಾಲೊ. ಮೆಲಿಟಾನ್ ಫೊನಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ” ಹಾಂವ್ ಫಾದರ್ ಮೆರಿಯಾಣ್ ಉಲಯ್ತಾಂ…ಮೆಲಿಟಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಂ ಆನಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಂಯ್…ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೊಲ್ಪ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂವ್… ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ರೊಲ್ಪಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್… ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚುಕಿಂಚೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್… ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತುಮಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್…”

ಮೆಲಿಟಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಮೌನ್‍ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್‍ಂಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

CK003ಮೆಲಿಟಾನ್ ವೊರಾಂ ಪಳಯ್ಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್.

ಮೆಲಿಟಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಗಿರಿಧರಾಕ್ ಪೋನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪರಾತ್ಲೆಂ

ದಪ್ತರಾಂತ್ ರಜಾ ವಿಚಾರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಗಿರಿಧರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮೆಲಿಟಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿರಿಧರಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾವರ್ನಿಂ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತೆಂಯ್ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನೊಭಾವಾನ್ ಧರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಗಿರಿಧರ್ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಬರೊನ್ ಗೆಲೊ.

“ಬಾಯೆ.. ತುಂ ಅಸೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್…?” ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ದಾಂಬುನ್ ದರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಗಿರಿಧರ್… ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂವೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕಾಜಯ್…..ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್‍ಯ್ ಆಜ್ ತೊ ಸಂಬಂಧ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ… ರೊಲ್ಪ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್…”

ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಕ್ರಂದನ್ ಜಾಲೆಂ. ಗಿರಿಧರ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಬಾಯೆ… ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ನಂಯ್… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯರಾಯ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ…”

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾ….. ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ನಿಸಂತಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್…. ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗಿಜಾಯ್…”

ಮೆಲಿಟಾನ್ ಗಿರಿಧರಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ… ದೋನ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಸಿಂಧೂರ್ ಆರಾವ್ನ್, ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಗಿರಿಧರಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

***

ಸ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಚೆರ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಮೆಲಿಟಾ ಆನಿಂ ಗಿರಿಧರ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಪಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿರ‍್ಗಜ್ ಮಂಡಳೆಚೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ರೊಲ್ಪ್…

“ಗೇಟಿಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲಾಂಯ್ ಮೆಲಿಟಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್…”

“ಗರ್ಜ್ ನಾ ಪಾಧರ್ …”

“ತುಂ ತಸೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮೆಲಿಟಾ… ತುಜೊ ಘೊವ್, ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ ತರ್ ತುಂವೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಜಾಯ್…ತಾಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್…”

“ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆತಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ…. ಆನಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ನಾ..”

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಯ್ ತರ್ … ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಭಗ್ಸಿನಾಂಯ್ ತರ್ ತುಂ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಿ ಜಿಯೆನಾಂಯ್…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ’ಹಾಂವೆಂ’ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ… ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಪಣ್ ವಿಕುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ…”

“ತಸೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಮೆಲಿಟಾ… ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂಯ್…”

“ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾ ಮುಕಾರ್ ಚುಕಿದಾರ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ… ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಿರಿಧರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ…ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ…”

ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಮೆಲಿಟಾ ಗಿರಿಧರಾಚೊ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

 ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.