ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಯ್ ಸಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟ್ಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರೈವರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಮಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವರಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಸ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾಂವ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಝಡಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲಿ.

“ಮಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ಚೊ ಪಾನೊ ಚಿಂವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆ ತೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ವೋಂಟ್ ಚಿಂವೊನ್ ಅಸ್ಲೆ.” ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರಿ ತಿ ಕರಾಳ್ ಘಡಿ ಮಜ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಮೊಗ್ ಅನಿ ದಾದ್ಲೊ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ. ಮಜ್ಯಾ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಮೊಗಾಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಶಿರಾಪಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್ಲೊ.

ಡ್ರೈವರಾನ್ ಎಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲಿ ವಾಸ್ತಾವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲಿಂ.
“ ತಾಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಅಮ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಬಸ್ಸ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂಗಿ?” ಬಸ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಜ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ.
“ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿವಾ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪರಿಕ್ಶ್ಯಾ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ ಪ್ಲೀಜ್?” ಹಾಂವ್ ನರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟ್ಲಿಂ. ಬಸ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಉದಾರೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಿಳ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಘಡಿ ಬರ್ ಹಾಂವ್ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾಲಿಂ. ಚಡ್ ಚಿಂತುಕ್ ಮಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ.
“ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾಕ್ ಪೊನ್ ಕರಾ ಪ್ಲಿಜ್” ಅಚಾನಕ್ ಮಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ನಾಡಿ ಅನಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ದೊನೀ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೆ ಬುತಾಂವ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ದಾಂಬುನ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಅಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಪಾರಾ ಮೆಡಿಕ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಅಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
“ಹೊ ಪೇಶಂಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮೇಡಂ?” ರಿಶೆಪ್ಶನಿಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಬರ್ ಮೌನ್ ಜಾಲಿಂ. “ಹೊ ಮಜೊ ನೊವ್ರೊ ರಾಜೇಶ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆಂಚ್ಚ್ ಮಜೆ ವೋಂಟ್ ಹಾಲ್ಲೆ.

“ತುಜಿ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂಯ್ ವಿವಾ? ಆನಿ ಅತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಭಾಡ್ನ್ ಅಸಾಯ್?” ಐಸಿಯು ಬಾಯ್ರ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯ್ತಾಲೆಂ.
ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಗೆಲೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂವೆ ಬಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ. “ಮಿಸೆಸ್ ವಿವಾ, ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮತ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ಗಿ?” ಸಿಸ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಉಭಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ರಾಜೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಮಜೆ ಪಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಾಂಬ್ಲೆ. ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ.
“ವಿವಾ, ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಂಯ್. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ದೆವಾನ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಮಜೆ ದೊನೀ ಕಿಡ್ಣಿ ಪೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊತಿಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಾಂವ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಅಸ್ಲೆಂ ತಾಂಬೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ವಿವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊಚ್ಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಂಯ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊಯ್ ವಿವಾ? ಫ್ಲೀಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರೊಂಕ್ ಸೊಡ್. ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ವಿವಾ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೇನಾಕಾ ಪ್ಲೀಜ್ ” ಏಕ್ ಘಡಿ ಬರ್ ಘುಂವೊನ್ ಹಾಂವೆ ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ನಾ.

♥ ♥ ♥
“ಡಾಕ್ಟರ್, ರಾಜೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪರೇಶನಾಕ್ ಒಪ್ಚೊ ನಾ. ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕರಿಜಯ್. ಆನಿ ಚುಕೊನೀ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಹಾಂವೆ ಮಜಿ ಕಿಡ್ಣಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಪ್ಲೀಜ್ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಪ್ರೆಶನಾಚ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.
“ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮಿಸೆಸ್ ವಿವಾ. ಆಮಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೇವ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತೊಲೊ” ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

♥ ♥ ♥

“ ವಿವಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾಂ. ತುವೆಂ ಮಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವಚಾನಾಕಾ ವಿವಾ.” ಬಾರೀಕ್ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಲೊ. ಹುನೊನಿ ಥೆಂಬೆ ಮಜ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್ ಪಡೊನ್ ಜಿರ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ಮೊವ್ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಪಾಲ್ ಪುಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ರಾಜೇಶಾಚೊಚ್ಚ್ ಹಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ರಾಜೇಶ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ಪಾಂಯ್ ಯಾ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
“ರಾಜೇಶ್, ತುವೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಅಶಾ ಸಾಂಡಿಜಯ್. ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಕೊಮಾಂತ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಆಮಿ ಆನಿ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಘಡ್ಲೆಂ.”
ದಾಕ್ತೆರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ತೊಪ್ತಾಲಿಂ. “ಮಜಿ ಕೂಡ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸಾಂ” ಹಾಂವ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಟ್ ಹಾಲಾನಾತ್ಲೆ.
“ರಾಜೇಶ್, ತುಂವೆ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಭಾಳಿಜಯ್. ತುಜೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಜರ್ ತುಂ ಅಶೆಂ ಉಪಾಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾಟಿ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್ಚಿ ತರ್ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿಯ್ ಬಿಗಾಡ್ತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಪಳೆಯ್ತಾಲಿಂ ಕೊಣೀ ಅಸ್ಚಿನಾಂತ್. ತುಕಾ ವಿರಾಮಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಕಿಡ್ಣಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ನಯ್” ತೊ ತಾಳೊ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.
“ಸಿಸ್ಟರ್, ವಿವಾಕ್ ಮತ್ ಯೆತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಹಾಲ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಪುನರ್ ಜೀವಂತ್ಪಣ್ ವಿವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್. ಜರ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?” ಪರತ್ತ್ ಹುನೊನಿ ಥೆಂಬೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ.
“ರಾಜೇಶ್, ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ವಿವಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಟಾ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ. ಆಪ್ಲಿ ಕಿಡ್ಣಿ ತುಕಾ ದೀವ್ನ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಚೊಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿವಾಚಿ ಕಿಡ್ಣಿ ತುಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಿ. ಅಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ರಿಕವರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಕೊಮಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮೆಶಿನಾನ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ವಾಂಚಾಯ್ಲಾಂ ಜರ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಮೆಶಿನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾತೆಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆ ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಅಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿ ತಾಚೆಂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.” ದಾಕ್ತೆರ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರೊಂಕ್ ಅಶೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಮಜಿ ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ಅಖ್ರೆಚಿ ಅಶಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪುರಿಜಾಯ್ ಫ್ಲೀಜ್.” ರಾಜೇಶಾಚೆ ಹುಸ್ಕಾರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಯ್ಕಾತಾಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೌನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರಾಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಅಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾಂ.
“ವಿವಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ ವಿವಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ತುವೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಚುಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ ಲ್ನಾಂವ್. ಅನ್ಯೇಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊಚ್ಚ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಬರೆಂ ಮೊಗಾ ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಪರತ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್…” ರಾಜೇಶಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆ. ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಟ್ಯುಬ್ ಮಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಳ್ಕಾಲಿಂ. ಮಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಶ್ಯಾತಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ರಾಜೇಶಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿವಾ ಜೀವ್ ಆಸಾ” ದಡ್ಬಡೊನ್ ರಾಜೇಶಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಲೆ. ಮಜ್ಯಾ ಖಾಟಿ ಬೊಂವ್ತಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ಸಂತೊಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ರಾಜೇಶಾಚೆ ದೊಳೆ ಸುಜೊನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತರೀ ತೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
“ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೇವಾನ್ ಅಯ್ಕಾಲೆಂ. ವಿವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಅ ಮಿರಾಕಲ್” ಮಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾತ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸಾಚೊ ಟ್ಯುಬ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್.
ರಾಜೇಶಾನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಜ್ ಪುನರ್ ಜೀವಂತ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !