Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ShortStoryZarinaತೆಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ… ಸಕ್ಡಾಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ… ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮೊರ್ಚೆಪರಿಂ, ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಂವ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲಿ ಆನ್ಕಿಟಿಚ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಣ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಆಫೀಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಪಡ್ದೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾನೂನಾಚೊ ದಾಟ್ ಬೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಝಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಆಫೀಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸನ್ವಾರಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೋರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಭೊರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಕ್ಷಿದಾರ್‌ಯೀ ಚಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಪೊಂಯಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಫೀಸಾಂತ್ ಸ್ಟಾಫಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿಯೀ ಉಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ … ನ್ಹಯ್ ರಾತಿಂ… ವಕೀಲ್ ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಕುಡಿಕ್ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್, ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್, ತೆಂ ಖಂಯ್‌ಗೀ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ, ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೇಸಿಚೆಂ ಡ್ರಾಪ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಮಾಧಾನೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಚಿ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚೊ ಜೂನಿಯರ್ ಸುನಿಲ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಡ್ರಾಪ್ಟಾಚೆಂ ಡಿಕ್ಟೇಶನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್. ಗುರ್ತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊಳಿಂ ತೆವ್ಶಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಸುನಿಲಾಕ್ ಡಿಕ್ಟೇಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಪರತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘೊಡೆ ಸವಾರ್ ಝಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ. ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ, ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಇಲ್ಲಿ ಧುಳ್ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೆ ಆರ್ಶೆ ಪುಸ್ಲೆ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆಲ್ಲಿ ಶೆಳ್ ಪುಸುನ್, ‘ಸುನಿಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ, ಉಟೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಛೇಂಬರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಕಾ ಲೊಟುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ … ಮಾಜ್ವಾಲ್ಲೊ, ಗೊಬ್ರಾ ರಂಗಾಚೊ ಬುರ್ಕಾ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಾಪ್ಯೆ ವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದೊವೊ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ. ಸುಮಾರ್ ತೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ, ಶಿಂಬ್ರ್ಯಾ ನಾಕಾಚೆಂ, ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತಿತ್ಲೆ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಿಂತೆರಾನ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆ ತಸಲ್ಯೊ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾರ್‍ಯೊ, ಬಾದಾಮ್ ಆಕಾರಾಚೆ ದೊಳೆ, ದಾಟ್ ಕಾಳ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ, ಸಕ್ಡಾವರ್ನಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ ಲ್ಲೆ ತೆ ದೊಳೆ, ತ್ಯಾ ಶಿಂಬ್ರ್ಯಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಕಳಾ ದಿತಾಲೆ.

ಜರೀನಾ ಕಠೀಣ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಝಡ್ ವಾರ್‍ಯಾ ಪರಿಂ ಛೇಂಬರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಜ್ಯೋರಾನ್ ಉಡಯ್ಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸುಮತಿಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾಂ. ಸುಮತಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಾಕಾ ತಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಬರವ್ನ್ ದೀ ಅಕ್ಕಾ” ತೆಂ ಖಂಯ್… ಸುಮತಿ ಖಂಯ್. ವಳಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಯ್ಣ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಟ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಹಾಬಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ ಚ್ ಚಿಂತುನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಕದೆಲ್ ದಾಕವ್ನ್ ‘ಬಸ್’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ಜರೀನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ವೆಗಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, “ಪಳೆ ಅಕ್ಕಾ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿಕೀ ಲ್ಹಾನ್. ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಘೊಳಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಘೊಳುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್. ಮಾರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ ತೊ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್‌ಯೀ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವಯಾ” ಎಕಾಚ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪರ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಕ್ಷಿದಾರ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಡ್ಣೆಂ ನಾ. ದೂಖ್ ನಾ, ಹಗೆಂ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಸುಮತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್, ಜರೀನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆಕಾರ್ ಉದೆಲೊ. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತೊಂಡಾರ್. ದಾಟ್ ಕೇಸ್, ದಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ, ತೊಂಡಾರ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಧಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಖಾಡ್, ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಹಾತ್ ದೊಡ್‌ ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶರ್ಟ್. ‘ಡ್ರೈವರ್ ಆಸ್ತಲೊ, ಲಡಾಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ರಾವ್ಲಾ’ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸುಮತಿನ್.

ದರಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ” ಪಳೆ ಮೇಡಂ, ಹಾಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಫಟಿ ಮಾರ್ಚಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್‌ ಚ್ ನಾ.” ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್, ಜರೀನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ತಾಕಾ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್, “ಕಿತೆಂ ತುಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ? ತುಕಾ ವೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಶಿಜೊನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಪರಿಂ ಘೊಳೊನ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ ನೆ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಚಡ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ, ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ನಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಮತಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ “ಹೆಂ ಕೆದಾಳಾ ವೆತಾ, ಕೆದಾಳಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ, ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ, ದೆವಾಕ್‌ಚ್ ಗೊತ್ತು. ಮೊತಿಯಾಂ ತಸಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೇಡಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ತಾಂಚೆಯೀ ಜೀವನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ ಹೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಜರೀನಾ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಟಾಕೆ ಬರಿ ಫುಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಲೋಕ್ ತಮಾಷೆ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ, ಸುಮತಿನ್ ಮೆಜಾರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೆಲ್ಲ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

“ಪಳೆ ಅಕ್ಕಾ…” ಜರೀನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವಗೊ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರಿಂ ಸುಮತಿನ್ ಬೋಟ್ ವೊಂಟಾಕ್ ಆಡ್ ಧರ್ನ್ ‘ಹುಷ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾಚ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಮತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ,

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಜರೀನಾ ಮ್ಹಣೊನ್”

“ಬರೆಂ… ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಕ್?”

“ಪಳೆ ಅಕ್ಕಾ… ಹಾಂವೆಂ ಘೊಳ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ಘರಾಕ್ ಟಿವಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಫೀಸ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ, ಘರ್‍ಚೆಂ ಬಾಡೆಂ…”

” ಆಹಾ… ಸಕಾಳಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಯೆತಾ… ಕುಟಮ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಪಳೆ ” ತಾಣೆ ಮಧೆಂ ತೋಂಡ್ ಘಾಲೆಂ.

ಸುಮತಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ‘ಹುಷ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೊ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ವಗೊ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಜರೀನಾ ಉಟ್ಲೆಂ.

” ಕಿತೆಂ… ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ… ಹಾಂವ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತುಕಾ ದಿಸಾನಾಂತ್‌ಗೀ? ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್?”

” ತೆಂ – ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್? ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾತ್ ಪೂರಾ ದಿಸ್ಚೆ ಪರಿಂ, ಎದಿಶಿ ಬಾಜು ಘಾಲ್ನ್, ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್” ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತೆಂ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ಓಟಿ (OT) ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕರ್ತಾಗಿ? ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

” ದೆಕುನ್‌ಚ್… ತುಜೆ ಖೆಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ, ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮೊರಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ.” ಸಕ್ಕಡ್ ಚುಕಿ ಚಾಲಾಕೆನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆ. ಸುಮತಿಚೆ ಕಕ್ಷಿದಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್, ಹಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಣ್ವಳಾಯೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಲೆ.

ಜರೀನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ. ತಳೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಸುಮತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ” ಅಕ್ಕಾ, ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ…. ಹಾಂವೆಂ ಓಟಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಚ್ಯೊ ಚಿಟಿ” ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಮೆಜಾರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್, ” ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ಆಸಾ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರುಂದಿ. ದೆವಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಪಡೊಂದಿ, ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಣ್…. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಆಣ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಕ್ರೂರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಾಂತ್ ರಿತಿನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ತುಕಾ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ತುವೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ‘ಕೊಣಾಚೊಗೀ’ ವಿಷಯ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್? ತುಂ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಯ್, ದಾಕ್ಟಿ ಬಾಜು ಘಾಲ್ತಾಯ್… ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಮೇಡಂ ಆಸಾ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಚಾಲಾಕೆನ್ ಸಮತಿಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.

ಜರೀನಾ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಕೊಲರ್ ಧರ್ನ್, ರಡೊನ್, ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಲರ್ ಸುಟವ್ನ್, ಖಂತಿವಿಣ್, ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಫೀಸಾಂತ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ಜಣ್ ಜಮ್ಲೆ.

ಸುಮತಿಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸುನಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಜರೀನಾಚೊ ಘೊವ್, ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಚುಕಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಚೆಂ, ದುಬಾವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್, ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಕೀಳ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ, ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಂವ್ಚೆ…. ಛೆ! ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಪಳಯ್ಲಾಂ…. ಖಂಯ್?

ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಝಳ್ಕಾಲೊ ಮನೋಹರ!

ಹ್ಯಾ ಜರೀನಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನೋಹರಾಕೀ ಕಸಲೊ ತಾಳ್ -ಮೇಳ್. ಡ್ರಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಆಫೀಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ತಾಳೊ ಪಿಂದುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ಜರೀನಾ, ಘೊವಾಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ರಡೊನ್, ಬೊಬಾಟುನ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ಸುಮತಿನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ. ” ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಕಿಡಿ ಪಡ್ತಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ನೇ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಮಾತಿ ಪಡೊಂ” ಅಶೆಂ ‘ಬಹುವಚನ್’ ವಾಪಾರ್ನ್ ಗೌರವ್ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಶಿರಾಪ್ತಾಲೆಂ.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ’ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್?’

’ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ’

’ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್’

’ಕಳಿತ್ ನಾಂ’

’ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?’

’ತೆಂಚ್… ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಆಸಾ ಖಂಯ್’

’ಓ… ತಸಲೆಂಗೀ ತೆಂ?’

ಸುಮತಿ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಗೆಕ್ ಸರ್ಲೆಂ, ‘ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಚ್ತಾ ಹೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಲಂ ಕರ್‍ತಾ? ಆಪುಣ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾ? ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ನಾಚ್ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ನಾಚೊನ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್, ರಗತ್ ವಾಳ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ನಾಚ್ಚೆಂ! ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೊ ನಾಚ್, ‘ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಪಾಂಯಾಚೊ ನಾಚ್, ರಂಗ್ ಮಂಚಾರ್ ದಿಸ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬೊಂಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ನಾಚ್…. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಏಕ್ ದೂಖ್ ಉಟೊನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಘಾಮೆಲೆಂ, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

ಜರೀನಾ ಝಗಡ್ತಾಲೆಂ. ” ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್, ಘೊಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಯೊವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತುಮಿ. ಹಾಂವೆಂ ಘೊಳ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಘೊಳ್ಳಿಂ ಹಾಂವ್. ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗರ್ ವಿಕುನ್, 7,000 ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಬಾಂಧುನ್, ತುಮ್ಚೆಂ ಆಪರೇಶನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪೊಟಾ ಉಜೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಜೀಬ್ ಮೊರ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾಣ್ ವೆತಾ.” ತೆಂ ಗಾಳಿ ಸೊವುನ್ಂಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೊ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಫೀಸಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸುಮತಿನ್. ಬಾಗ್ಲಾಚೆಂ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಭಾರಿಚ್ ಬಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೇಡಂ”

ಜರೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾಶೆಂ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ಸುಮತಿನ್.

ತಾಕಾ ಘರಾ ವಚಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಮಾರ್ಗಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಜಿಣೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್? ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಚಲ್ತೆಂಗೀ…. ತೊಂಡಾರ್ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆ ಕಿರ್ಲೊನ್, ಥಂಡಾಯೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಘರ್.. ತಾಚೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಅಂದ್ಕಾರ್. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಮೊರ್ಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಮೆಜ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಬೊರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.

ಲೆಕ್ಷರರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುರ್ಸತೆರ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನೋಹರ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್.

” ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆಸವಾಂಕ್ ಘರಾ ಯೆಯಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಸಾಡ್‌ಆಟ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಆಫೀಸ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”

ಮನೋಹರ ಕಶೆಂ ಒಪ್ತಾಲೊ? ” ಹಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್. ತುಜೆಂ ಏಕ್ ಕಾಪಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ನ್ ವಚ್. ತೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್‌ಚ್ ತುಜೆ ಆದೇಶ್ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ನೇ “

ತಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತವಳ್ತವಳ್ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ಲೇಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜೀವ್ಗಾತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಿಣಾ ಖಿಣಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕರ್ನಾಂಚ್ ತಾಚೆಂ ವರ್ತುಲ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ, ವಾದ್ ವಿವಾದ್, ಝುಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಮನೋಹರಚೆಂ ಹಟ್‌ಚ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಕೀಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕೋಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಂತ್ ಆಫೀಸ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬರೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್… ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಶೆತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್…

ತೆಂ ಮೆಟಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ, ಬೀಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ.

ತ್ಯೊ ಹಾಸೊ… ತೊ ಸ್ಪರ್ಶ್… ರಸ್ಮಳೆ ಕೇಸ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಶೆಂಡಿಯೊ ಬಾಂದವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾಂಚೆ ಖೆಳ್, ನಯನಾ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್… ಪವಿತ್ರಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಭಿವ್ಕುರೆಂ ಸಯ್ತ್. ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾನೊಂ… ತಾಣೆಂ ಕಣ್ವಳಾಯೆನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪುಣಿ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೀಳ್ ಸಂತೊಸ್ ತೊ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ಮಜತ್ ತೆಂ ಘೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಹ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತ್ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ , ಆಪುಣ್ ವಕಾಲತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ರಾವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಮತಿನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್‌ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ವಕಾಲತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ರೀಣಾಚೆ ಕಂತ್, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ರೀಣಾಚೆ ಕಂತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಫೀಸ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಕೊಣೆಂ? ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಾತಾಲೊ ನೆ…. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್‌ಯೀ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೆ.

ದೂಖ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್‌ಯೀ ಹಾತಾನಿಂ ತೋಂಡ್ ದಾಂಪುನ್ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ, ತಾಕಾ ಜರೀನಾಚೊ ಘೊವ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ… ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಜರೀನಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ತಾಚೆಂ ಝಜ್ ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜರೀನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಝಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾ ಖಾತಿರ್… ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಝಜ್ತಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಸಾಂಚ್ಯಾ, ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ, ರಂಗಾಚ್ಯಾ, ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಝಜ್ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸುನಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ‘ಬಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್’ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಝಜ್ ವಿಂಗಡ್ ರಿತಿನ್. ರಾತಿಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿಯೀ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪರ್ತಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ವಾಯೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮನೋಹರ ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊ, ಕೆದಾಳಾ ನಿದ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.

♦ ♦ ♦

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಟ್ತಾನಾ, ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ದೊಳೆ ಹುಲ್ಪಾತಾಲೆ ತರೀ, ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಲಿ ತರೀ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಆಫೀಸಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಜೂನಿಯರಾಂನಿ ತಾಕಾ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಜ್ವಲ್ಲೊ, ಗೊಬ್ರಾ ರಂಗಾಚೊ ಬುರ್ಕಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಜರೀನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಮತಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ತೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸುಮತಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ ನಾ ತರೀ ರಾಗ್‌ಯೀ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. ಪೂಣ್ ಜರೀನಾ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ, ಸುಮತಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಯೇ… ಬಸ್”

ತಾಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ… ಕಿತೆಂ ವಿಷಯ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್?”

“ತೆಂಚ್ ಅಕ್ಕಾ… ರಾತಿಂ… ತೊ ಸುಣ್ಯಾಪರಿಂ ಝಗಡ್ಲೊ ಪಳೆ”

“ಓಹೋ ತೊ ಮಾತ್ರ್‌ಗೀ? ತುಂ ಪಾಪ್… ತೋಂಡ್‌ಚ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಯ್”

ಜರೀನಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಅಕ್ಕಾ… ತಾಣೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿನೆ, ದೆಕುನ್ ಇಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.”

” ಮಾಗಿರ್ ತುವೆಂ …. ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ತಾಚಿ ಫಟ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಿಯ್ ಗೀ?”

“…..”

” ವಚುಂದಿ …. ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲೆಂಗೀ? ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಕೀಳ್ ಜಾಲೆಂಯ್… ತಿತ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ತುಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ?”

ಜರೀನಾಚೊ ರಾಗ್ ಪರತ್ ಜಿಡೆಂ ಫುಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

” ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹೆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಬಾಜು, ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂಗೀ? ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಒಪ್ಪಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂಗೀ?”

“ಪಳೆ, ತೊ ವಿಷಯ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂ. ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೊಯ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಸುಣ್ಯಾಬರಿ ಝಗ್ಡೊನ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂಯ್. ತುಜೊ ಗೌರವ್ ತುವೆಂಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊಯ್. ಪಳೆ… ಸತ್ ಜಾಂವ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್… ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ”

ಜರೀನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ.

“ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ತುಕಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಗುಣಾ-ಶೆಗುಣಾಂಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಖಂಚಿಯೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ.”

“ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ತುಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ದಿಸ್ಚಿ ಬಾಜು ನ್ಹೆಸಾನಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ – ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊವ್ಕ್, ವಾಟೆರ್ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್?”

ಆತಾಂ ಜರೀನಾ ಲಜೀಷ್ಠ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಪಳೆ ಜರೀನಾ… ತುಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಾ ಪಡಾನಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ತೊ ತುಜೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ತುಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತೊ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತೊ”

ಜರೀನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ನಾ ಅಕ್ಕಾ… ಆತಾಂಯೀ, ಮಾಗಿರ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಬರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಒಪ್ಪಾನಾ. ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಆಸೊಂ. ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್… ಕಶೆಂಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಚಲ್ತಾ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜರೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಉದ್ಕಾ ಶೆಳ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಸುಮತಿನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಲಾಕ್ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಡಿಕ್ಟೇಶನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜರೀನಾಚೊ ಘೊವ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂಚೆ ಪರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಭೊವ್‌ಶ್ಯಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಅಮಾಲ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಜರೀನಾ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂಚ್ ಉಲಯ್‌ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್ತಾಲೊ? ಸುಮತಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಜರೀನಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸುಮತಿಕ್ ದಿಸ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ವಿಚ್ಛೇದನಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಪುಣಿ, ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆನಾಂತ್.

ತೊ ಮಾತ್ರ್, ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ “ಹಾಂತುನ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಚೂಕ್ ದೊಗಾಂಚಿಯೀ ಆಸಾ. ತೆಂಯೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟಮ್ ಚಲನಾ. ತೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಂಪುನ್ ವಗೆ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತೆನಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಿಮಾಣೆಂ ಫೈಸಲ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ.

ವ್ಹಯ್ ಹಾಬಾ! ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ತೋಂಡ್ ದಾಂಪುನ್ ರಾವಾಜಯ್, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸುಮತಿನ್.

ಜರೀನಾನ್‌ಚ್ ಸುಮಿತಿಚೆ ಫೀಸ್ ದಿಲೆ. ತೊ ಶೀದಾ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಜರೀನಾ ಆಫೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮತಿಕ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಎಕೆ ಕಡೆನ್ ರಾವ್ಲಿಚ್ ನಾ.

ಜರೀನಾಕ್ ಕಸಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ… ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ತೆಂಚ್ ಧೈರಾಧೀಕ್. ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಮರ್ಥಿವಂತ್ ತೆಂ. ಮುಕ್ಟಿಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ತೆಂಚ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್‌ಗೀ… ಸಕ್ಕಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್… ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಉಲೊವ್ನ್, ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್ … ಆದರ್ಶ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಹೆರಾಂಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಫೊಂಡಾರ್ ಥಾಪುನ್ … ಛೀ!

ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್… ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ, ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ತೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನೋಹರಾನ್ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಕರ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಮನೋಹರ ಥಂಯ್ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್‌ಲ್ಲಿ.

ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಪುಣ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್? ಹಂಕಾರ್ ಜಿಡೆಂ ಫಲಯ್ತಾನಾ, ಆಶಾ ಲಿಪೊನ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ದುಖಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಗೆಂ ಮತಿಂತ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಸುಮತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾ ವಯ್ರ್ ದೊಳೆ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ನೀಬ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಕ್ರೇಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹ್ಯಾ ವಣ್ತಿಂಕ್ ಕೊಣಿ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ಮ್… ತುಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖೊಟೆಂ ನಶಿಬ್. ಬರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಶಿಯ್ ಜಾಲೆಂನಾಯ್… ಬರಿ ಆವಯ್ ಪುಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ?”

ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಚೊ ಕೊಲರ್ ಧರ್ನ್, ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಕುಡ್ಸುನ್, ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜೆ… ಜರೀನಾ ಬರಿ… ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಕಾ. ‘ಎಕಾಚ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಕಾಲವ್ನ್, ಎಕಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಲಾಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಕ್ರೆಂ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದ್ಲಚ್ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂ ಥಂಯ್ ಹಂಕಾರಾಚೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ ಚಿಪ್ ದವರ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.’

ಸುಮತಿಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮ್ಹಾಲೆಂ. ಮನೋಹರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ… ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್… ತಾಚ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ… ಸಕ್ಕಡ್!

ಖಂಚೊಯೀ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸಮ್ಜಾತಾನಾ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ನಾಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜರೀನಾ ಪರಿಂ.. ತಾಣೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತ್ಯಾಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ನ್, ಕೋಯ್ರಾಂತ್ ಕಿಡಿ ಉಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪರಿಂ, ತಾಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ವಿಂಚುನ್, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಚಡ್ಪಡೊನ್, ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರುನ್, ಕಟ್ಕಟೆಂತ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊನ್… ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ, ತೆಂ ಅಜಾಪ್ಲೆಂ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಜರೀನಾಕ್ ವಳ್ಕೊನ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಾಯಿಂಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್.

ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಹಾಸೊ ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಫಾಂಕ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀನಾಸ್ತಾನಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪಾಪ್! ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ವಾಕ್ಯ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಜ್ ನಾಚಾಜಾಯ್? ಜರೀನಾ ಬರಿ? ಸಕ್ಕಡ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್. ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತಾಕಾ ಆಜಾಪ್, ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿರ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತೆಂ ಘಾಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ದು:ಖಿಚಿ ಸಾಯ್‌ಯೀ ನಾ. ಬಹುಶ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಕರ್ಚೆ ಪರಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆಂಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕರ್ನ್, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ,

” ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ, ಕುಡಿ ಆನಿ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಯೀ ಗಾಜ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ. ತಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್. ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಹೊ ಕಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕಾಲ್ ಮುರಳಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮಧುಗಿರಿಂತ್ ಎಸ್ಸೈ ಖಂಯ್. ಕೋರ್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಖಂಚಿಗೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಣಾಂಯ್?… ತುಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನೋಹರಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ತಾಂಚಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಬರಿಚ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಕಶೆಂ? “

ಸುಮತಿಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮನೋಹರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಜರೀನಾ ರಿಗ್‌ ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಸಗ್ಳೊಚ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸುಮತಿ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಹೊ ನಾಚ್ ದೆಕ್ತಾಲೆಂ.

( ಹಿ ಕಾಣಿ ಮೂಳ್ ಲೇಕಕಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಅನುಮತೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ  :  ನನ್ನೊಳಗಿನ ಜರೀನ )

WilmaPP

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.