Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ !

MonicaStory copy 1ಭಿರ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್? ಎಕ್ ಚ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ”
ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನೆಂಟೊ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಫಾತರ್ ದವರ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೂನ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಮೊರ್ಟಮಾಕ್ ದಾಡ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ಚೆ ನಿಸ್ರಾಲೆ.

“ಪಳೆ ಮಿ| ಕಾಬ್ರಾಲ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕರ್ಚೊ ಅಮ್ಚೊ ದ್ಯೇಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ತರೀ ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಜೆ ಪಡ್ಲಿಂ. ಐ ಯಾಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೊರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಯು. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಶಾತ್ ಗಿ?” ಶೀದಾ ಉಲಯ್ಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್.

“ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ಚೊವ್ತೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸುಟ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ಚಿ ಚಾವಿ ಆಮಿ ಸೆಜಾರಾ ದವರ್ನ್ ವೆತಾಂವ್. ತೊ ಇಸ್ಕಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಚಾವಿ ಹಾಡ್ನ್, ದಾರ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ ರೆಡಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್. ಲವೀನಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರಾಶೆಂ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವರಾಂ ಆಟ್ ಉತಾರ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಲ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಚೆಡೊ ಖಾಟಿರ್ ಪಡ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಹುಶಾರ್ ನಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ತಾನಾ ಚೆಡೊ ಥಂಡ್ ಐಸಾ ಬರಿಂ ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಲವೀನಾ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮೋರ್ನ್ ಅಸಹಜ್ ಮ್ಹಳೆಂ ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫೊನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ”

ವಿಕ್ಟರಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆ ಮಿಸೆಸ್ ಲವೀನಾ ಕಾಬ್ರಾಲಾ ಕಡೆ ಥೊಡೆಂ ಉಲವ್ಯೆತ್ ಗಿ?” ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಪ್ಲೀಜ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ವಿಕ್ಟರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಬೆಡ್ಡ್ ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್. ವಿಕ್ಟರಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.
ಲವೀನಾನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ನಿದೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.
“ಮಿಸೆಸ್ ಲವೀನಾ ಕಾಬ್ರಾಲ್” ಹಳ್ತಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲವೀನಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ, ಮುಖಮಳ್ ಸುಜ್ ಲ್ಲೆಂ.
“ಮಿಸೆಸ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಘೆನಾ. ಎಕ್ ಚ್ ಸವಾಲ್. . . ತುಂ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಗಿ?”
“ನಾ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಬರಿಂ ವರಾಂ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಬರಿಂ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ. ಸದಾಂಯ್ ತೊ ಇಸ್ಕಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಲ್ ಯ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲಾಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಹೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ….” ಲವೀನಾನ್ ಪರತ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
“ಸಮಧಾನ್ ಘೆ ಮಿಸೆಸ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾಲೊ? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತಾಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ನಾ ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ವೀಕ್ ಭರಯ್ಲಾಂ.” ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ…
“ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್!? ವೀಕ್ ಭರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ನ್ಹಯ್” ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ಮಾತ್ಸೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.
“ಪಳೆ ಮಿ| ಕಾಬ್ರಾಲ್, ವೀಕ್ ಭರಂವ್ಕ್ ಯಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.”
“ತುಮ್ಗೆರ್ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ವಕತ್ ಆಸಾಗಿ?” ಲವೀನಾ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮೌನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.
“ಅಮ್ಗೆರ್ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಕಾತ್ ಕಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ? ” ವಿಕ್ಟರಾಚೊ ರಾಗ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ.
“ಆನಿ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ?” ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್ ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ನಾ. “ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಬರಿ ನೀದ್ ಯೆತಾ!” ವಿಕ್ಟರ್ ರಾಗಾನ್ ಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
“ ತರ್ ಗೊಡ್ವಿನಾಕ್ ಪುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಆನಿ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ?”
“ಹೆಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್?” ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ ನಾ.
“ವ್ಹಯ್ ಮಿ| ಕಾಬ್ರಾಲ್, ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಚೆ ವಕತ್ ಚಾಯೆಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ಭರಯ್ಲಾಂ.” ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ಲವೀನಾಚೆಂ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೊರ್ಟಮ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾನ್.

“ನಾ… ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂ” ಲವೀನಾ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೆಂ.
“ಚಾ ತುವೆಂಚ್ಚ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಮೂ?” ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ಲವೀನಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ.
“ವ್ಹಯ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾ ಕರ್ನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಂ. ತಾಂತು ವೀಕ್ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.”
ಲವೀನಾ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
“ತರ್ ತುಕಾ ಕೊಣಾ ವಯ್ರ್ ಪುಣಿ ದುಬಾವ್ ಆಸಾಗಿ?”
“ನಾ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್” ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ರಿಪೊರ್ಟ್ ವೊಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಲವೀನಾನ್.
“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಲೊಂ” ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ.
“ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್” ಲವೀನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ.
“ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಗೆರ್ ಏಕ್ ಮಾತಾರಿಯ್ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ. ಬಹುಶ್ಯಾ ತಿ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಘೆತಾಸ್ತೆಲಿ.”
ಲವೀನಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.
“ಥಂಯ್ಚ್ ತುಮಿಂ ಚಾವಿ ದವರ್ಚಿಗಿ?”
“ವ್ಹಯ್” ಲವೀನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
“ಬರೆಂ” ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.
“ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಚಲ್ ಆಮಿ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್.

♣  ♣  ♣

“ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಆಮಿ ಬಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ಗಿ?”
“ಯೆ..ಯೆ..ಯಾ ಇನ್ಸ್..ಪೆಕ್ಟರ್ ಬ.. ಬ..ಸಾ.” ಮುಕ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್ಲಿ.
“ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಗೊಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮಿಸೆಸ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸ್”
“ವ.. ವ್ಹಯ್ ಗಿ? ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್”
“ನಾ… ಮಿಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ತಾಕಾ ವೀಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ”
“ಕಿತೆಂ???!!!”
“ವ್ಹಯ್” ಉಲಯ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸಾಸ್ಪಾತಾಲಿ.
“ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸ್” ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.
“ಹೊ, ತೆಂಗಿ? ತೆಂ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಚೊ ಖಾಲಿ ಲೊಕಾಟೊ.” ಜೆಸ್ಸಿನ್ ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ.
“ಪೆರಡೋನ್” ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾನ್.
“ಹೊ ಖಾಲಿ ಲೊಕಾಟೊ ಉಡಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖೊವವ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸ್?”
“ತೆಂ..ತೆಂ.. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್ ವಕತ್ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಲಿ ಲೊಕಾಟೊ ಮಾಡಾ ಮುಳಾ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ, ಥಂಯ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆಂ, ತೊ ಲಕಾಟೊ ಖಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾಚ್ಚ್ ತೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ಮೆಲೆಂ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್” ಜೆಸ್ಸಿನ್ ಖಾಲಿ ಲಕಾಟೊ ವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಖೊವಯ್ಲೊ.
“ಜರ್ ಖಾಲಿ ಲಕಾಟೊ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ವಕತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಠೀಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ನಂಯ್ ಗಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ?” ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಶ್ ಬೆಸಿನಾಂತ್ ಹಾತ್ ಧುತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್.
“ಬರೆಂ ತರ್ ಮಿಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ದೆವಾನ್ ಬರೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಪರತ್ ಜಾತೆಲಿ” ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ ಇ|ಅಶ್ವಿನ್, ಡಿಕೋಸ್ತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್.
“ಜಾ…ಜಾಯ್ತ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್.” ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ಜೆಸ್ಸಿ ಬಾಯೆನ್.
“ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಯ್, ತುಂ ಮಸ್ತ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸ್?” ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್.
“ಕಾಂ..ಕಾಂ..ಯ್ ನಾಂ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅಮ್ಗೆರ್ ತನ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ಪೊಲಿಸ್ ಯೇವ್ನಾಂತ್. ದೆ..ದೆಕುನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ಲಿ.”
ಇ|ಅಶ್ವಿನ್ ಆನಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೆ.
“ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ?” ಜೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್.
“ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಾವಿಯೆಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೊರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ವೀಕ್ ಭರವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಸರ್” ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಶೀದಾ ಉಲಯ್ಲೊ.
“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಖುನಿಗಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕ್ಲೂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ. ಬಾರಿಚ್ ಹುಶಾರ್ಗಾಯ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾ. ಎನಿ ವೇ ಕೇಸ್ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖುನಿಗಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಲೊಚ್ಚ್.” ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಸ್ಟೇಶನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಡಿಕೋಸ್ತಾಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರತ್ ಜೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್.

♣  ♣  ♣

“ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ನಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು.”
ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಕದಮಾಂನಿ ಡಿಕೊಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್.
“ಕಿತೆಂ ಸರ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊಗಿ?” ಉಟೊನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ ಡಿಕೋಸ್ತಾ.
“ವ್ಹಯ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವೆ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ”
“ರಿಯಲೀ!! ಕೋಣ್ ತೊ ಸರ್?” ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್.
“ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ, ಚಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ”
ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೀಪಾರ್ ಚಡ್ಲೊ.
“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮಿ| ಎಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರ್ಲಾಂ.” ಘರಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಇ|ಅಶ್ವಿನಾನ್.
ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂಚೊ ಥೊಡೊ ಲೊಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಮ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ವೆಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
“ರಿಯಲಿ!! ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್. ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವ್ ಅತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂ” ವಿಕ್ಟರಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅಂರ್ದಾಲ್ಯೊ.
“ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫೊರ್ಮೆಶನ್ ಮಿ| ಕಾಬ್ರಾಲ್ “ತೊ” ನಂಯ್ “ತಿ”.” ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ.
“ವ್ಹಾಟ್???” ವಿಕ್ಟರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ.
“ಖುನಿಗಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಏಕ್ ನಾ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಶಿರ್ಕಾತಾಚ್ಚ್ ನಂಯ್ ಗಿ ಮಿಸೆಸ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸ್” ಲವೀನಾಕ್ ಭುಜವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸ್ಸಿ ಲಾಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾನ್.
“ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ?” ಜೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.
“ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಂ… ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಚೆ ವಕತ್ ಆನಿ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ತುಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ ಮಿಸೆಸ್ ಗೋಮ್ಸ್?”
“ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ತರ್ ಗೋಡ್ವಿನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗಿ ತುಮಿ? ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಸಾಗಿ?” ಜೆಸ್ಸಿಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಾಕ್ಶಿ ಸಮೇತ್ ವೆತಾಂ ಮಿಸೆಸ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸ್.”
ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ತರ್ ಮಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹಿಣೆಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂಗಿ? ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜೀವಂತ್ ದವರಿಶಿಂ ನಾಂ.” ಲವೀನಾಚೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಜೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಅಂರ್ದಾಲೆ.
“ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾ ಮಿಸೆಸ್ ಲವೀನಾ ಕಾಬ್ರಾಲ್” ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
“ತರ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಕೋಣ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್?” ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ ಲವೀನಾ.
“ತೆಂಯ್ ಹಾಂವೆಚ್ಚ್ ಸಾಂಗಿಜಾಯ್ ಗಿ?”
“ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ವೊಪಾರಿನಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಗಿ?” ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್.
“ಸಮಧಾನ್ ಘೆ ಮಿ| ವಿಕ್ಟರ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಹೆಂ ಘರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಮದೆಂ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಸುರು ಜಾಲೊ.
“ಮನ್ ಘಟ್ ಕರ್ ಮಿ| ಕಾಬ್ರಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.” ಜಮ್ ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಎಕ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಅವಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾದ್ಲೆಂ.
“ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಚೆಂ ವಕತ್ ಆನಿ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳ್ಯೊ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೋಮ್ಸಾಗೆರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವಸ್ತು ಅಂಗ್ಡಿಂತ್ ಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಗೀ ಮಿಸೆಸ್ ಲವೀನಾ ಕಾಬ್ರಾಲ್?” ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಲವೀನಾಚೆ ಬೊಂವಾಡೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
“ವ್ಹಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್?” ಲವೀನಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೆಂ.
“ಐ ಮೀನ್ ವ್ಹಾಟ್ ಐ ಸೆ ಮಿಸೆಸ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ಶೆ ಸಮೇತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಕಮೋನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್” ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೊರಜ್ಲೊ.
“ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಏಕ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿತ್ ಗಿ? ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಬಾಂತ್ ಚ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ಯೆತಿ ನ್ಹಯ್ ಗಿ?” ಲವೀನಾ ರಡ್ಲೆಂಚ್.
“ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಎಕ್ ಆವಯ್ ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತುವೆಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಬರೆಂ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ತರೀ ಉಣಿ ಜಾತೆಲಿ.”
ಎದೋಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಳ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಅತಾಂ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲಿಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಂವೆಚ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ.” ಲವೀನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ.
ವಿಕ್ಟರ್ ಮೌನ್ ಅಸ್ಲೊ. ಜಮ್ ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಲವೀನಾನ್ಂಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಎಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆವಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತೆಲಿಂಚ್ಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಠಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆ ಇನ್ಸುರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದೀಸಾಂದಿ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಲಾಖಾಂನಿ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.” ಲವೀನಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ದೀಶ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೆಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.
“ಗುಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಲವೀನಾ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ತುವೆಂಚ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಿಯ್. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗಾಜಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಎಕೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಪೋರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ ಲಾನ್ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆ ಖೆಳಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಂತ್ ತೂಂಯ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಮಿ| ವಿಕ್ಟರ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್. ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್.” ಲವೀನಾಕ್ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ಖಡೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಇ| ಅಶ್ವಿನ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

 ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ , ಡಬ್ಲಿನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.