ರಿತೆ ಹಾತ್ ರಿತೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಲುವಿಸಾಚೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಜೆರಿಯಾಬ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ತೊ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ರಮ್ಮಿ ತಸಲಿ ಕಸಲಿಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಬಾಳ್, ಓವರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬರೊಚ್ ದುಡು ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಬೊರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ನ್ ಬೊರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿಂ. ತೆಗಾಂಚೆಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದುವ್ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆನಡಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪುತ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲೊ. ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಜೆರಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಸಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಜೆರಿಯಾಬಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಕರಾಂದಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆರಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಜೆರಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆಕ್ ನಾತ್ರಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೊಲ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿ. ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ “ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂಗಿ? ವಕೀಲಾಬರಿ ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್? ಘರಾ ಬಸೊನ್ ತುಜೊ ಮೆಂದು ಕುಂಬು ಜಾಲಾ. ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ವಗೆಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸಾನಾಂಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲಿ. ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಪುತ್-ಸುನೆಚೆಂ ಧುರ್ಸೊಣೆ ತಿಕಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ನಾತ್ರಾಂಚೊ ಚಡ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ “ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ತಾಲಿಂ. ಘೊವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್ಲಿ ತಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ತಾಲಿ.
ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಯಾಬಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ನಿದ್ತಾಲಿಂ. ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಧೆಂ ಜಾಗೊ ದೀವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ನಿದ್ತಾಲಿಂ. ರಾತಿಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮೊಗಾನ್ ದೊನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಯಾ ಇಚ್ಛಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಿಕಾ ಕಳಾನಾತ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಎಕ್ ಬೆಕಾರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೊ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ. ತೊ ಎಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ್ ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಬೆಂಕಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿತಾಲೆ. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಖುಶಾಲಿ ಉಲೊಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ತೊ ಎಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಎಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಯರ್ ಮೆನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಲುವಿಸ್ ಚೆಯರ್ ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದಾರ್ ಬಡವ್ನ್ ವಿಶಾಲ್ ಕೆಬಿನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಲುವಿಸಾಕ್ ತಾಣೆ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶೀದಾ ಮುಖ್ಯ್ ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

“ತುಜೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಜೆರಿ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ? ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಆಸಾ?”

“ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಸರ್. ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫಿಟ್ ಆಸಾ,” ಲುವಿಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೇತ್? ಗುಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಂ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಚ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬೊರಿ ಖಬಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆ,” ಚೆಯರ್ ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಲುವಿಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೆರಿಯಾಬಾನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ಮಾಮುಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಬೆಂಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಫಿಸರಾಂಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ತೊ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಜೆರಿಬಾಪ್ಪುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ ಲ್ಲೊ.

ಲುವಿಸಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಜೆರಿಯಾಬಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲುವಿಸ್ ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸೊನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿದವ್ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮೆರಿಬಾಯ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೆರಿಯಾಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ.

ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ.

“ಸಾಂಗ್ ಬಾಪ್ಪೊ, ತುಜಿ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಚಲ್ತಾ? ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನೊ ತುಮ್ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜತನ್ ಘೆತಾತ್ ಮೂ?”, ಲುವಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಜೆರಿಯಾಬಾಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಪುಣ್ ಮೌಶೆನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಿಣೆ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ,” ಲುವಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತಿಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ ದಿಸ್ತಾ, ಸಾಂಗತಾಚ್ ಬಿರ್ಮೊತೀ ದಿಸ್ತಾ. ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಚಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್? ತಾಂಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರ್ಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಖರ್ಗಾತಾಂ ಪುತಾ.” ಜೆರಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ ಕಸೊ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ಲೊಯ್? ತುಜೆಂ ಜನನ್ ಎಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಸಾದೆಂ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಭರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬೊರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತುಜಿ ಜವಾಬ್ಡಾರಿ ತುವೆಂ ಬೊರಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜೊಡಿನ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ತುವೆಂ ತುಜೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಶೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲೆಯ್? ತುಜೆಂ ಘರ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್? ತುಮ್ಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಂನಾ? ಆತಾಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖಂಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ? ಮೌಶೆಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಪ್ರಾಯ್ವಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ತುಮಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ? ಕುವೇಯ್ಟ್ ಗಾರ್ ಬಾಬಿಯಾಮಾಕ್ ಪಳೆ. ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಝರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲೊ ಸಗ್ಳೊ ದುಡು ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ಪರ್ನೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಂಪ್ತಾ. ನ್ಹಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಘಾಣ್ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಒಕ್ತಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾಣಾಂಯ್? ’ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಮಾದ್ರಿಕ್ ವರುನ್ ದಿಲಾಂ ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ವೊಚೊನ್ ರಾವೊಂದಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಶಿಕ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ತಿಕಾಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಅಸಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ತುಕಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಯ್?”

“ಪುತಾ ಲುವಿಸಾ, ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗ್ ಪುತ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ,” ಜೆರಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಪಧಯ್ರಾನ್.

ಲುವಿಸಾನ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಬಾಪ್ಪೊ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾಮು?”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಪುತಾ. ಪುರ್ತೊ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾ,” ಜೆರಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ, ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.’

ಲುವಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊರಿ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ಬೆಂಕಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆರಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ಬಾಪ್ಪೊ, ಆತಾಂ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಕ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂಕಾಚೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಮೌಶೆಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ. ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ಯೆತ್. ಮೌಶಿ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಬರೊಚ್ ದುಡು ಮೆಳ್ತೊಲೊ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಭರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ಎಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ.

 ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !