ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ

ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಜಾಯ್ತ್, ಗಿರಿಜಕ್ಕಾನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಬಿಯೆಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಂವಾನ್ ಪುಸುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಮ್ಮಿಲಾಗಿಂ ಅಮ್ಮಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆಡೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಮಾಯ್ನ್ ಇಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಘರಾಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಮಾತ್ಶೆಂ ಲಜೆವ್ನ್.

ಮಮ್ಮಿನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬಸಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಉಟಾಉಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರೀ ಲಾಂಕುಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಾಳುನ್ ದವರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಲಾಂಕ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಬೊಡಿಯೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ವಿಕೆಟ್, ತಶೆಂ ಕುಟ್ಟಿ-ದೊಣ್ಣೆ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಲ್ಯೊ.

Θ Θ Θ 

ಕೊಲ್ಲೂರ್ ರಾನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಸಂಗಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಉಟೊನ್ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ಜೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭುತಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ರಾನಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯೂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರುಕಾಚೆಂ ಸುಕೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಮೊ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಹಾಚೆಮದೆಂ ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ತಶೆಂ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೆ ರಗ್ಳೆ. ಜಿವೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಕಾತರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಲೆ, ತಾಂಚೆ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ನ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆತಾಲಿಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ ದಿಸಾಚಿ ಜೋಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಲಾಂಕುಡ್ ಆರಾವ್ನ್, ಭೊರೊ ಬಾಂದುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ವೊಜೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾಲಿಂ. ರಾನಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಗೊಮ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೂ ಕರುಂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ವಾ ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉದಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಫುಡೆ ಸರ್‍ತಾಲಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾತಾಲಿಂ.

Θ Θ Θ 

ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ವೊಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಶೆಳಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಗ್ರಾಸಿತಾನಾ, ಘರ್‍ಚೊ ಹಾರ್-ಬಾರ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಭಾವ್ ಎಕ್ಲೊ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ. ಘರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಬಾಪಯ್ ವಾ ಭಾವ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಇತ್ಲೆಭಿತೆರ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಪಂಚೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ.

ವಾಟಾರಾಂತ್ಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ಗಿರಿಜಕ್ಕಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ, ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಡ್ ಸ್ವಬಾವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಿವಾಂತ್ ಹಾಡ್ ಆನಿ ಕಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ, ಪುಣ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ ಕಶೆಂ ಹಾಡ್ತಾಲೆಂ ತೊ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾಂ.

Θ Θ Θ 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಬಾಪ್ಲ್ಯಾ, ಮಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್, ವೇಳ್ ಕರ್‍ನ್ ತರೀ ಏಕ್ ದೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಘಾಟಾಗಾರ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್ ನಾ, ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್‌ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ, ಘಾಟಾರ್ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ಕೃಶಿ ಭುಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಚೆಡೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಭಿತರ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ಲಿ.

ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಘರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ಚೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಸಯ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಶಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ, ಕಶ್ಟ್ ವಾ ಸುಖ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಘರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಥಾವ್ನ್ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾವ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಆನಿ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ-ಧಯ್ರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

Θ Θ Θ 

ತೀನ್-ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಪುಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಟಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕಾತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಳೆ ಪುತಾ… ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಜ್ ಬರ್‍ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಖಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಪಳೆ. ಕಶ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಹಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ವ್ಹಯ್, ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ವದಾನಾರ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಕುಡಿಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೊಟೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

Θ Θ Θ 

ಅಶೆ ದೀಸ್, ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಕ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ, ಸಾಗ್ವೊಳೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಿರಿಜ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸೊಂದಿ, ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ತಾಂ- ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ದೀಸ್ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾವಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡೆಂ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾತೆವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಟಾರ್ ವಚೊನ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ‘ತೊ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ತರೀ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಗ್ವೊಳಿ ಕರ್‍ಚಿ ಭುಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚಿ. ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಳಬ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕುರಾಡಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ವಾ ದೊಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಉದಕ್ ಗಳ್ಳೆಂ ನಾ! ಸಗ್ಳಿಂ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ವರ್ಸಾಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಠೊಕೆ ಮಾರ್‍ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಮಮ್ಮಿನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ತೆಂಚ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಮ್ಮ… ಫಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾನಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಶೂನ್ಯಾತಾ ನಿಶೆತಾಲಿ.

ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್‍ತಾಲಿಂ- ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್…

 ನೇವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !