ಮಾಜ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಆಮಿ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್” ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ರೂಪರ್ಟಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಸೆಂಡ್ರಾನ್.
“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?” ಟಿವಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರೂಪರ್ಟ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮೃಕೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ.
ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರ್, ಸಬಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಖೆಳ್, ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಕೆದೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್ಲಿಂ.
ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಖೂಬ್ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್ಚಿಯ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಲಿ. ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೊ, ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಪೀಚ್ ರಂಗಾಚೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ರಂಗಾಚಿ ಭಾಜು- ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಪೀಚ್ ರಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಭಾರಿ ಪಸಂದ್. ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿಚೊ ರಂಗ್ ಸಾಂತ್ರಿ. ಆವಯ್ಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ ತಿಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಾಪಾಡ್ ಯಾ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕಮಿಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ, ಪೀಚ್ ರಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್‌ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಪೀಚ್ ರಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸೆಂಡ್ರಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ಘರ್‌ದಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.
ಸೆಂಡ್ರಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ – ’ಸೆಂಡ್ರಾ ತುಂ ಪೀಚ್ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚೆರ್ ಬರೆಂಚ್ ಸೊಭ್ತಾಯ್. ಹೊ ರಂಗ್ ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾ ’
ರೂಪರ್ಟ್‌ಯೀ ತಿಚೆಂ ಪಸಂದಿ ಜಾಣಾ ದೆಕುನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಟಿಕಾ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

♥ ♥ ♥

ಸಕಾಳಿಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾ.
“ನೀದ್ ಬರಿ ಪಡ್ಲಿಗಿ ನಾ?” ಪತಿಣೆಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೂಪರ್ಟಾನ್.  ಪತಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ವೊಂಟಾಂನಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.
ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಹನಾಂಚಿಂ ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ವೆಗಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಪರ್ಟ್ ಆನಿ ಸೆಂಡ್ರಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಹೊಲ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುಮಾರ್‌ಶೆಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಲಾಬ್ಲಿ ನಾ.
‘ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾನ್. ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಾನಾ. ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ.
ಸ ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ವರ್ತೊ ಆನಂದ್.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರೂಪರ್ಟಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಯಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ – “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮೀಸ್ ತೆಂ ಮೀಸ್‌ಚ್. ಮಿಸಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಮಹೋನ್ನತ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಂವ್.”
ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರೂಪರ್ಟ್ ಆನಿ ಸೆಂಡ್ರಾ ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಹೊಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮೆಜಾಂ ಕದೆಲಾಂ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬರಿ ಬಸ್ಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಸ್ಲಿಂ.
ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಸೆಂಡ್ರಾನ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸೆಂಡ್ರಾ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
ಲೋಕ್ ಯೆತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊಂಡಾರ್ ಆಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಪರತ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ; ಕೊಣ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಸಾಂಗಾತಿ ದಿಸ್ತಾತ್ ಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ರೂಪರ್ಟ್ – ಸೆಂಡ್ರಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಸೆಂಡ್ರಾಚಿ ನದರ್ ತಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ. ” ಜೇಸನ್…” ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಹಳ್ಟಾನ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಪರ್ಟಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. “ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ರೂಪರ್ಟ್, ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿವರ್ ರೂಪರ್ಟಾಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಂಡ್ರಾ ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ.
“ಹಲೋ ಜೇಸನ್ …” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಸನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. “ಸೆಂಡ್ರಾ ತುಂ… ಕಸಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ” ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೇಸನ್, ” ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್!”  ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಮೆಲಿಸಾಕ್ ಜೇಸನಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.
ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.
” ತುಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜೇಸನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ”  ಮೆಲಿಸಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸೆಂಡ್ರಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜೇಸನಾನ್ ಮೆಲಿಸಾಕಡೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್’ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾನ್. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ರೂಪರ್ಟ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೇಸನಾನ್ ಆನಿ ಮೆಲಿಸಾಕ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.
ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲೊ.
ಸೆಂಡ್ರಾ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ರೂಪರ್ಟ್‌ಯೀ ಬಸ್ಲೊ. ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸೆಂಡ್ರಾಚಿ ಮತ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ.

♥ ♥ ♥
ಎಕಾ ಗರೀಬ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.  ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾ. ಬಾಪಯ್ಚೊ ಸಾವ್ಳೊ ರಂಗ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆತಸಲೆಂ ಆಕರ್ಶಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಗೊರ್ಸಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ.
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವೊಜಿಕ್ ಏಕ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸೆಂಡ್ರಾಚಿ ಆವಯ್ ಘರ್‌ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಚಾಲಿಂತ್, ಎಕಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಘರ್ ತಾಣೆಂ ಪಗ್ಡೆಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂಚ್ ನ್ಹಾಣಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಕಾಕುಸ್ ಭಾಯ್ರ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಸೆಂಡ್ರಾಚಿ ಆವಯ್ ಪುರ್ಸತೆವೆಳಾರ್ ಕೊಂತಾಂ ವೊಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ತಾಲಿ. ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ವೆತಾಲೆ.

ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಲಿಪಿ ಆನಿ ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಚಾಲಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಒಳೊಕ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ‘ಕಾಮ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಸಂದರ್ಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಲಿಪಿ ತಾಕಾಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ.
ತಾಂಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಬರೊ ವೆಕ್ತಿ, ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ- ಸೆಂಡ್ರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತುವೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆನ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥಾಪಕಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ‘ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಲಿಪಿ ಬರಿ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ತುಕಾ ಲೇಖನ್ ಸಹಾಯಕಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಯೆತ್.
ಭಾಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಚೊ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ.
ಸೆಂಡ್ರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಲೇಕ್‌ಪಾಕಾಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ನೇಮಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತುಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೇಸನ್.  ಅಶಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇಸನಾಚಿ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ಜೇಸನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮುಕೆಲ್ ಹಿಸೊಬ್‌ದಾರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ತಾಕಾ ಜೇಸನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾಲಿ.
“ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ಕಾಮ್? ” ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜೇಸನಾನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, “ತುಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ತುಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರ್ತಾಲೊ”
ಸೆಂಡ್ರಾ ಆಮೃಕೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಜೇಸನಾನ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್.

ಸಾಂಜೆಚೆಂ ತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ.
ಜೇಸನಾಥಂಯ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ. “ಆಯ್ಲೊ ತುಜೊ ಹೀರೊ…” ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜಿನಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
” ತಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ, ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತ್…”  ಸೆಂಡ್ರಾ ಲಜೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜೇಸನಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜೇಸನಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಚಲ್ಯಾಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಕರ್ಶಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜೇಸನ್ ಜಾಲೊ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಉಬ್ಲೆ, ಮ್ಹಯ್ನೆ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಮಸ್ತ್ ಸುದಾರ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೇಖನ್ ಸಹಾಯಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಘರ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ್ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜೇಸನ್ ಲೇಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ವೊಗೆಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೇಸನಾನ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ತಿಂ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ಖಂಯ್ಸರ್ ತೆಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ “ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ ಕಲೀನಾ ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾಂ”  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜೇಸನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. “ಥಂಯ್ಸರ್ ರೊಲೆಂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಒಳ್ಕಾತಾಯ್?”  ಜೇಸನಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
” ವ್ಹಯ್, ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆರ್‌ಚ್ ತಾಂಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲೊಂಕ್ ನಾ”
” ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಭಾವ್. ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಂ”
ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಸಮಾ ಬಸೊಂಕ್ ಕದೆಲಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಗೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿತ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಂ ಸ ಜಣಾಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಪೆಟೆರ್ ಬೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಲಿಪಿ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಜೇಸನಾಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಜೇಸನಾಗೆಲಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ‘ಜೇಸನಾಕ್ ತುಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್’ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ದಿಸ್ಲಿಂ.

♥ ♥ ♥

ಸೆಂಡ್ರಾ ಸದಾಂನೀತ್ ಟ್ರೆಯ್ನಿರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಮರ್ಟಲ್. ಮರ್ಟಲಾಚಿ ಆನಿ ಸೆಂಡ್ರಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ದಾಟ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪುಣ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ‘ಲೇಖನ್ ಸಹಾಯಕಿ’ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮರ್ಟಲಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ತಿಳ್ಶಿತಾನಾ, ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮರ್ಟಲಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಲಿಪಿ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೇಖನ್ ಸಹಾಯಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ದೀಸ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರ್ನ್ ಮರ್ಟಲಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ತಿಳ್ಶಿತಾನಾ ತೆಂ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆಲೆಂ. ಸಂದರ್ಶನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ದೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ.
ಆತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಕಡೆ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತ್ಯಾಗ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಜೇಸನಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿಯೆನ್ ಪಾಪ್ಶಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜೇಸನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಜೇಸನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಟಕ್ಕೆ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಆಪುಣ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್- ಆಪುಣ್ ಗರೀಬ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ, ಸೊಭಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಚಡಿತ್ ಶಿಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾ, ಜೇಸನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ, ಶಿಕ್ಪಿ, ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯೆಚೊ. ಜೇಸನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊಯ್ ಹಿಶಾರೊ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ.
ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಸದಾಂನೀತ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂಚ್ ತೆಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆಂ.
ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವರ್ತ್ಯಾ ನಿರಾಶೆನ್ ತೆಂ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ತಾಚೆಶಿವಾಯ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
“ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಯ್ ? ”  ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೇಸನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಂಡ್ರಾಲಾಗಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಝಳ್ಕಾಲಿ ಸೆಂಂಡ್ರಾಕ್.
” ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಫೊನ್ ಕರ್…”  ತೊ ಆಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.  ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ, ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ದುಕಾಂನಿ ಭರ್ಲೆ. ದುಸ್ರಿಂ ಪಳಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್, ವೆವೆಗಿಂ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಣೆಂ ಪುಸ್ಲೆ.

♥ ♥ ♥

ನವ್ಯಾ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೇಸನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಜಾತಾಲಿ, ಪುಣ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಜೇಸನಾಕ್ ಸಪ್ಣೆತಾಲೆಂ.
ಅಶೆಂಚ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ- ಜೇಸನಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್. ಜೇಸನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಒಪರೇಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲೆಂ –
ಜೇಸನ್ ಲಾಂಬ್ ರಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ  ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಿಘಂಟ್ ಕೆಲಾಂ.
ತೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಜೆವಾಣ್ ರುಚ್ಲೆಂ ನಾ. ಜೇಸನಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜೇಸನ್ ತಾಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಯೆತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಜೇಸನಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.
ಅಶೆಂ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ, ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ವರ್ಸಾಂ ಉಬ್ಲಿಂ. ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೊ ದೀಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾನಾ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ತಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುದ್ರಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಾಲಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ತಿಂ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ನಿರಾಶಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೇಸನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.
ರೂಪರ್ಟಾಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಂಡ್ರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ರೂಪರ್ಟ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ. ತೆಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬರೊ ಪತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ.
ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಚೆರ್ಕೊ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿಂ, ಶಿಕಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಮಾನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

♥ ♥ ♥
ರೂಪರ್ಟ್ ಆನಿ ಸೆಂಡ್ರಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪರತ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೇಸನ್ ಆನಿ ಮೆಲಿಸಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ. ತಿಂ ಪುಣೆ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಾಸತ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮೆಲಿಸಾಚೊ ದಾಯ್ಜಿ, ತಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ತಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಜೇಸನಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶ್ಯಾಂತ್, ನಾತ್ರಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಜೇಸನಾಕ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.
“ನಶೀಬ್‌ವಂತ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ತುಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ” ಜೇಸನಾಚೆಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.
ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಮೆಲಿಸಾ ಆನಿ ರೂಪರ್ಟ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೇಸನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರೂಪರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೊಂ ”
ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಿಶೆತಾಲಿ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಗಳೊಭರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಜೇಸನಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಜೇಸನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆತಾಂ ಸೆಂಡ್ರಾ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೆಂ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ತಾಕಾ ಜೇಸನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಆಶಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಜೇಸನಾಕ್ ಆನಿ ಮೆಲಿಸಾಕ್ ಪುಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಸನಾನ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪುರ್ತೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ರೂಪರ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಜೇಸನ್ ದೊಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.
ಸೆಂಡ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮ್ಹೆಳೆಂಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಿತಳ್ ಮೋಗ್. ಜೇಸನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ಜರೂರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

  ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !