Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನವಿ ದಿಶಾ

NaviDisha copyರೊಬಿ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್? ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ತುಂ ಕಸೊ ಜಾಲೊಯ್ ರೊಬಿ? ಜರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್?” ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊನಿಯಾ ರೊಬಿನಾಚ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್”
ರೊಬಿನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲಿ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೊಬಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಂಯ್ಗಿ?”
ಸೊನಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾಲೊ.
“ಸೊನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಲೆಕ್ಚರರ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರೊಬಿ, ರೊಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್. ತುಂ ಏಕ್ ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕ.” ರೊಬಿನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ಚ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ.
“ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ ರೊಬಿ ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ತ್ ತುಜೊಚ್ಚ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತುಜೊಚ್ಚ್ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ತುಜೊಚ್ಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಪರ್ವಾ ನಾಂ, ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಕೆದಿಂಕ್ ಚ್ ವಿಸರ್ಚಿಂ ನಾಂ” ಸೊನಿಯಾ ದಯ್ರಾದಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.
“ಮೋಗ್, ಮೋಗ್, ಮೋಗ್… ‘ಮೋಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ? ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್, ಮಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಪೂಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೋಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಪಿಲೊ ತುಕಾ ಭೆಟಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂ ವಿಸ್ರಾತೆಲೆಂಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ… ಪರತ್ ಪಡೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ” ರೊಬಿ ಮಾತ್ಸೊ ಶಿಣ್ಲೊ.
“ರೊಬಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾಯ್?” ಸೊನಿಯಾ ಥಂಯ್ಚೆ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನಾ.
“ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹೊ ಎಕ್ ಲಾನ್ಸೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊ…” ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕ್ ಲಾನ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಸೊನಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ ರೊಬಿನ್.
ಗುಲೊಬಿ ವರ್ಣಾಚೊ ತೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಮುದೊ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಣೆ ತೊ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸೊನಿಯಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತೊ ಸೊಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ನದರ್ ತಾಚೆರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೊಬಿ,

ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂ ಮಜೆಂ ಆಕೆರಿಚೆಂ ಕಾಗದ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವೆ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನಾ ಕಡೆ ಲಗ್ನಾಭೆಸಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಡ್ಲೊ ಸರ್ಜನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್, ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ.

ತುಜೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ,
ಮೇಬಲ್.

ಕಾಗಾದ್ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ರೊಬಿಕ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಸೊನಿಯಾನ್. ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡೊಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.
“ರೊಬಿ” ಸೊನಿಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ದೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಸೊನಿಯಾಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.
“ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸೊನಿಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಆವಸ್ವರ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ತ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಂ ನವೊ ಆವಸ್ವರ್ ಸುರು ಕರಿನಾಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಜಿಚ್ ಏಕ್ ನವಿ ಕಾಣಿ ತುಂ ಸುರು ಕರ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ತುಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ತೆಲಿ.”
ರೊಬಿಚೊ ತಾಳೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
“ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯುಜ್ ಮಿ ಮೆಡಂ ತಾಕಾ ವಿರಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪ್ಲೀಜ್ ತುಮಿ ಬಾಯ್ರ್ ವೆತಾತ್ ಗಿ?” ನರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ವಿನತೆಕ್ ಸೊನಿಯಾ ಬೆಡ್ಡಾ ವಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. “ರೊಬಿ, ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ನಂಯ್. ತುಜಿ ಕಾಣಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ ಸಂಪೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಶಿಂನಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಎಕ್ ‘ನವಿ ದಿಶಾ’ ಹಾಂವ್ ದಿತೆಲಿಂ. ಒ ಕೆ ದೆನ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೊ.” ಸೊನಿಯಾ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

ದೀಸ್, ಹಪ್ತೆ, ಮಹಿನೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸೊನಿಯಾನ್ ರೊಬಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ.ಸೊನಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ರೊಬಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖಂಚ್ ಲ್ಲೆಂ ಮೇಬಲಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಸೊನಿಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೊವ್ ಚ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್ಬರಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೆಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವಿಧಿಕ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮೇಬಲ್ ವ್ಹಯ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ರೊಬಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ರಾಣಿ ಮೇಬಲ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ರೊಬಿ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್.

♥ ♥ ♥

“ರೊಬಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ನಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆಚ್ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿ ಮಜೊ ಮಸ್ತ್ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಿತ್ಲೆಂ ನಶಿಬ್‌ ವಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಡ್ ತೆಂಪ್ ಬಾಳ್ವಾಲೊ ನಾ. ಲ್ಯಾಬಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೊಶನಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ವಿಬಾಡ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಉಬ್ಲೊ.

ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ ರೊಬಿ. ಮಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ರೊಬಿ, ಮಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವೆ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಧಖೊ ದಿಲಾ. ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆ ಬೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗೊಂಕೀ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಂಯ್. ರೊಬಿ, ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ನ್ ಎಕ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ತೆಂ ಕೊಣೀ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನಶೀಬ್ ವಂತ್ ರೊಬಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ನಶೀಬ್ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ” ಮೇಬಲ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಲೆಂ.
ರೊಬಿನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮೇಬಲಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲೆ ಹಾತ್ ವೊಂದ್ವಾವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. “ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ ಮೇಬಲ್” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ರೊಬಿನ್ ಮೇಬಲಾಕ್.

♥ ♥ ♥

“ರೊಬಿ, ತುಂ ಪರತ್ ಮೇಬಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೊಲೊಯ್ಗಿ?” ರೊಬಿನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ಸೊನಿಯಾನ್.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊನಿಯಾ ದುಬಾವ್ ಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವೆಯ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿತ್ ಗಿ? ಸೊನಿ, ಸುಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಉದಾಕ್ ವೊತುಂಕ್ ಚ್ಚ್ ನಜೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂತು ಆಂಕ್ರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೊಂ. ಆನಿ ಆಜ್…” ರೊಬಿನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ ರೊಬಿ” ಸೊನಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆ ಜರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ತುಂ ಆಜ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್ತಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂಯ್. ಅಜೂನ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ನಾ ಸೊನಿಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಆವಸ್ವರ್ ದೀ ಆನಿ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆ. ಹಾಂವೆ ಮೇಬಲಾಕ್ ಮಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಸಂಸಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ. ಮೆಬಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಸ್ತಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ ಸೊನಿ” ಸೊನಿಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ರೊಬಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಝರಿಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ ಸೊನಿಯಾನ್.

♥ ♥ ♥

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಬಲ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ನಾಸ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ” ಸೊನಿಯಾ ಮೆಬಲಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಖಾಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಸೊನಿ, ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ನಶಿಬ್ ವಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಆನಿ ರೊಬಿನ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ರುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾಂ.” ಸೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಸ್ಪಾಲೆಂ ಮೇಬಲ್. ಸೊನಿಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ.

“ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ನಶೀಬ್ ವಂತ್ ಮೇಬಲ್” ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ದಾಂಬುನ್ ದರ್ನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಮೆಬಲಾಕ್ ಖಾವಯ್ಲೊ ಸೊನಿಯಾನ್. ವಾಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಬಾತ್ ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೊಬಿ ಥಂಯ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.
“ಸೊರಿ ಮೆಬಲ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಸೊನಿಯಾನ್ ತುಕಾ ನಾಸ್ಟೊ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ” ಮೆಬಲಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಉಮೊ ದಾಂಬ್ಲೊ ರೊಬಿನ್.
ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರತ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ದಾಂಪುನ್ ಘಳ್ಗಾಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ ಸೊನಿಯಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರೊಬಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೂಣ್….

ಬಾತ್ ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ತೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸೊನಿ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವೆತೆ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಜ್ಯಾ ಮೆಬಲಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲೆಂಯ್ಮೂ ಸೊನಿ?”

ರೊಬಿಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ವಿನತೆಕ್ ತೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಒಪ್ಪಾಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

“ಮೇಬಲ್, ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಅಸಾಯ್? ಸೊನಿ ಕಂಯ್ ಆಸಾ?”

ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರೊಬಿ ಮೇಬಲಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊನಿಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ.

“ಆಯ್ಲೊಯ್ಗಿ ರೊಬಿ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜಿಚ್ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತೆಲಿಂ. ಸೊನಿ ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಕಾ ನರ್ಸಾಕ್ ಒಪ್ಸಿತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ” ಮೇಬಲ್ ರೊಬಿಚೊ ಹಾತ್ ದರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.
“ಹಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಮೆಬಲ್?” ರೊಬಿ ಮಾತ್ಸೊ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಎಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ರೊಬಿ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕಾ ಪುನೆವಂತಾನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆ. ದೆಕುನ್ ಮಜಿ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲಿ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಡುಂಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದೆಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿಂ ರೊಬಿ. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿ ಸವೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದಲ್ತೆಲಿಂ. ತುಜೆ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾ, ತುಜಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್..” ಮೇಬಲಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಾ| ಸಂತೊಶ್ ಕುಡಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

“ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಮೇಬಲ್? ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?” ಡಾ| ಸಂತೊಶ್ ಮೇಬಲಾಕ್ ತಾಪಾಸ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಲಾಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪುಣೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್” ಮೆಬಲಾಚ್ಯಾ ವಿನತೆಕ್ ಡಾ| ಸಂತೊಶ್ ಒಪ್ಲೊ. ಆನಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಮೆಬಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ಡಾ| ಸಂತೊಶಾನ್.

“ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಿ ಎಕ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ ಸಯ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರೆಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತಿಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕಲ್ನಾಂವ್. ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾಂ.” ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಮೇಬಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸುಟಯ್ತಲೊ ಡಾ| ಸಂತೋಶ್.

“ಮಿ| ರೊಬಿನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತುಂ ಬಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಶಿಗಿ?” ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಬಿ ರುಮಾ ಬಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ.

“ಅತಾಂ ತುವೆಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಯೆತ್ ಹಿಚ್ಚ್ ತಿ ಚಲಿ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಪಾಲ್ವಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಪರತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ. ತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್ಮೂ?” ಡಾ| ಸಂತೋಶಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲೊ.
“ವ್ಹಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ” ಖಾಟಿರ್ ಬಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಉಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮೇಬಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಮೇಬಲ್.

“ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಆಸಾ ಹಿ ಚಲಿ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊಗಾಯ್?” ಮೆಬಲಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಲಾಬ್ಲಿ ನಾ.

“ಬರೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ರೊಬಿಕ್ ಭಿತರ್ ದಾಡ್ತಾಂ.” ಡಾ| ಸಂತೊಶ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ರೂಮಾ ಬಾಯ್ರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ರೊಬಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ.

“ ಮಿ| ರೊಬಿನ್” ಡಾ| ಸಂತೊಶಾನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ರೊಬಿ ಎಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ.

“ರೊಬಿನ್, ಸೊನಿಯಾ ಸುವಾರಿಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಗಾದ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ.” ಡಾ| ಸಂತೊಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ರೊಬಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ರೊಬಿಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸೊನಿಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕಡೆ ಕಾಗಾದ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ರೊಬಿನ್ ತೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಸೊಡಯ್ಲೊ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೊಬಿ,

ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾನ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾಂಯ್ ರೊಬಿ. ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಎಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ಲಾಭಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಕಾಗಾದ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮೇಬಲಾ ಮಧೆಂ ಕಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೊ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೊಬಿ ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬೊಂಕ್ನಾ. ಮೇಬಲಾಚೆ ದೊಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮೇಬಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ.

ಆದೇವ್ಸ್ ಮೊಗಾ,

ಸದಾಂಕಾಳ್ ತುಜೆಂಚ್ಚ್,

ಸೊನಿ.

ಸೊನಿಚಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾಂ ರೊಬಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತೊ ಪರತ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆಂ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆ ಚುರೆ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ತೊ ಮೆಬಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ರೊಬಿ, ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ ಕಂಯ್. ಭಿರ್ಮತ್… ” ಮೇಬಲ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಣೆಂ ರೊಬಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದರ್ಲಿ. ರೊಬಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ಮೇಬಲಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೊನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ” ಮತಿಂತ್ ಚ್ ಸೊನಿಲಾಗ್ಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಮೆಬಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವೊಂಟ್ ದಾಂಬ್ಲೆ ರೊಬಿನ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.