ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ

ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಲೋಕ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾ. ತಿಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಹಿಚ್ ಗತ್ ತಿಚೊ ಪತಿರಾಯ್ ಕಾಮಿಲಾಬಾಚಿ. ಪುತ್ ಜೊನಾ ಆನಿ ಧುವ್ ಲೊನಾಚಿ. ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ತಿಣೆ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ವೊಚ್ ಮೆನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಸುಣಿ ಮೆಲ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಪಂದಾ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ತಾತ್.

ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಸ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಕಾಮ್ ವಾಲಿಂ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಉರಾನಾಂತ್. ಸಾಂಬಾಳ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ತಾಣಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಿಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುತಾನಾ ಗ್ಲಾಸ್ – ಕೊಪಾಂ ಪುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಶಿ ಪುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ಬದ್ಲಾಮ್ ಕಾಮ್ ವಾಲಿಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡು ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾ.

ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಲೆಂಮೂ ಘರ್ಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಂಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ರಾಂದ್ವಯ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಯ್ತಾನಾ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕಡೆ ಝಗ್ಡೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿಲೊಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಹಿ ಶೀದಾ ವೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್ತಾ. ಸವಯ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ವೆಪಾರಿ ಬಾವ್ಡೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಹುಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ದಂದೊ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಭಿಂಯೆತಾತ್.

ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ತಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೊರಿ ನಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೆ ಚೋರ್ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಅರ್ಧೆಂ ಅಧುರೆಂ. ತಿಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ರಿಕ್ಷಾವಾಲೆ ತಿ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೀಟರ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಖಾಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಉಪನಗರ್ ಮಲಾಡಾಂತ್. ದುವೆಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮುದ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಮುದ್ಯೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ದುವೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ವ್ಹಕ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿಂ ನವಿಂ ವಸ್ತುರಾಂಯ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುವೆನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಬೆಗಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತಿಜೆ ವಸ್ತುರಾಂ ಪಸಂದ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ವರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್.
ದುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ತಿಣೆ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಚ್. ತುಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ತರ್ ತುಂಚ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ರಿಕ್ಷಾ ವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಲಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುವ್ ರಾಗಾನ್ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

ಮೀಟಾರಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ಬಾಡೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಹಿಚೆಂ ಎಕ್ ಚ್ ಸಾಂಗಾಪ್ – ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ. ತಾಣೆ ಲಾಂಬ್ ವಾಟೆನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೀಟಾರಾಂತ್ ಬಾಡೆಂ ಚಡ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಪ್ಣೆಂ ರಿಕ್ಷಾ ನೀಟ್ ವಾಟೆನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಿಣೆ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಬಾಡೆಂ ಉಣೆ ದೀವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆ ನಾ ತರ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ವಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ.
ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂತುಂ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಸದಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ರಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆಚೆಂ ಜೊರಾನ್ ರುದಾನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ತಾಣೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳೊ ಜಾದು ಕರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚೆಂ ನಿಸ್ಸಾಂತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಗಲಾಟೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆಚೆಂ ಅಕ್ಲಾಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ರುದಾನ್ ಸದಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ? ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಲಿಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮಿಲಾಬ್. ರಿಕ್ಷಾಚೊ ನಂಬರ್ ನಾ ತರ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಪುತಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಂನಾ ದುವೆಚೊ ವಾದ್. ಇತ್ಲಿಂ ಬೆಗಾಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ತರಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತುಜಿ ಚುಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಲ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯ್. ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆಚಿ ಪರ್ಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.

ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಚಕಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ಮನಿಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿ ವಸ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೇತ್?

ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ ಪರ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಗುಂವ್ಲೊ. ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ಸಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಿ.

“ತೆ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ. ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ತುವೆಂ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಉಣೆ ದಿಲ್ಲೆಯ್. ತೆ ತುಕಾಚ್ ಆಸೊಂದಿ, ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ,” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ ಪಾಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೊಚ್.

 ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !