ಸ್ವಾರ್ಥಿ

HJGStory“ಹೆಲ್ಲೊ…” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ರಿಸಿವರ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

     “ಮಿಸಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ?”

     “ವ್ಹಯ್, ತುಂ ಕೋಣ್?”

     “ಹಾಂವ್ ಶಿವಾಶಿನಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್, ಡೊ. ಎಸ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ”

     “ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್!?” ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ.

     “ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮಿ. ಕೆವಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂ”

     “ಕೆವಿನಾಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಕಶೆಂ? ಕಸೊ ಆಸಾ ತೊ?” ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ರಡ್ಲೆಂಚ್.

     “ಧಯ್ರ್ ಘೆ, ಮೆಡಾಮ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ”

     “ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ” ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ರಿಸಿವರ್ ಪಾಟಿಂ ದವರುನ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಶಿವಾಶಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ವಾಟ್ ವಾರ್ಯಾ ವೆಗಾರ್ ಧರ‍್ಲಿ.

     ವೆಗಾನ್ ವಾಟ್ ಕಳ್ವುನ್ ವೆಚೆಸಂಗಿಂ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಪಾಟಿಂ ವಾಳ್ಳಿಂ.

     ಕೆವಿನ್, ಏಕ್ ಬರ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್. ಆಪ್ಲಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್? ಆಪ್ಲಿ ಜಾತ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ತೆಂ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ. ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್, ಎಕ್ಯೆ ಬೋವ್ ಗರೀಬ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಕ್ ವರುನ್ ಪೊಸುನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪರತ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಅನಾಥ್ ಕರುನ್ ವೆತಾನಾ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುಡಿ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಬೋವ್‌ಚ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಕೆವಿನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ.

     ವ್ಹಯ್! ಕೋಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಗೆರ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಅದೀಕ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್? ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಗರಿಬಾಂ ಥಂಯ್ ಸೊಭಾಯ್ ಅಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್? ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂ-ಚಲಿಯೆಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಟ್-ರೂಪ್‌ಯಿ ಆಸಾನಾ ತರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾಕುರ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಶನಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಊಣ್ ಲಿಪ್ತಾತ್.

     ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆವಿನಾನ್, ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚೊ ಹಾತ್ ಮಾಗೊಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಘರಾ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ನರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ. ಕೆವಿನಾಕ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಥಂಯ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಮುಕ್ಲಿ ಹೊಕಾಲ್, ಎಕಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಉಟಾಉಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

     “ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾ-ಜಲ್ಮಾಂತರ್ ತುಜಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮೊಗಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಜರ‍್ತರ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಭೊಗಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್‌ಯಿ ತುಜಿಂಚ್ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತೆಲಿಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಕೆವಿನಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ.

     ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೇಕಿಕ್, ಕಾರ್ ಏಕ್ಯೆ ಅರಾಬಾಯೆಸಂಗಿಂ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ! ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಟ್‌ಲ್ಲಿಂ!! ಮುಕಾರ್ ಶಿವಾಶಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

     ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ದೆಂವೊನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಎಕಾ  ದಮ್ಮಾನ್ ಕೆವಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

    

     ಜೊಧ್‌ಪುರ್!

     “ಪ್ರೀತಂಬರಿ ಮಹೆಲ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಜಿಗ್‌ಬಿಗ್ ಲಾಯ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ರೊವೈಶ್ ಶರ್ಮಾ ತ್ಯಾ ಷೆರಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಉಧ್ಯೋಗ್‌ಪತಿ. ರೊವೈಶ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ರೆನುಕಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ರೋಹಿತ್-ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್, ಚಡಾವತ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ರೊವೈಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆವಿನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

     “ಓಹ್, ಕೆವಿನ್ ಸುಮಾರ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ ತುಕಾ ಭೆಟಾನಾಸ್ತಾಂ…” ರೊವೈಶ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಫಕತ್ ಬಿಸ್ನೆಸಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ಫೊನಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಅಶೆಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್”

     “ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಆಮಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಭೆಟ್ಚೆಂ. ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಬಡ್ಡೆ ಬೋಯ್?” ಕೆವಿನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

     “ರೋಹಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸಾ, ರೆನುಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಹಾಡುಂಕ್”

     “ರೆನುಕಾ…?”

     “ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್; ಹಾಂ ವ್ಹಯ್, ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಯ್” ರೊವೈಶಾನ್ ರೆನುಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಸೊನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ರೆನುಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಲೆಂ.

     “ರೆನು, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಮೀತ್ರ್, ಕೆವಿನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್. ಹೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಸಕ್ತೊಂನಾ ವಾ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್‌ಯಿ ಜಾತೊಂ ನಾ”

     ರೆನುಕಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ದಿಲೊ. ಕೆವಿನಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ.

     “ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಸಂದ್ ಕೆವಿನ್?” ರೊವೈಶ್ ದೊಳೊ ಮೊಡುನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

     “ಹಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್, ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾತಾ…”

     “ಸೊಭಾಯೆ ವಿಶಿಂ ತುಂ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್” ರೊವೈಶ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜಿ ವಿಂಚಂವ್ಣ್‌ಯಿ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ರೆನುಕಾ ಪರಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ…”

     “ಫರಕ್ ಫಕತ್, ನಾಂವಾಚೊ…”

     “ಓಹ್! ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್‌ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾಂವ್, ಹಿಂ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತುಜೊ ಮತ್ಲಾಬ್?”

     “ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ತರೀ ಫರಕ್ ಆಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂಚಾಂತ್ ನಾ”.

     “ತರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಹಾಂವೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್, ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ…”

     “ತಿಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ತುಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರುಂಕ್ ನಾ”

     “ಕಿತೆಂ ಮತ್ಲಾಬ್?”

     “ತುಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ”.

     “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

     “ತಿ ಮೊರೊನ್ ಆಜಿಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್…”

     “ಓಹ್ ಗೊಡ್!” ರೊವೈಶ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ, “ಸೊರ್ರಿ ತುಕಾ ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದುಕಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್…”

     “ಹಾಂವ್ ದುಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಿ ತಶಿಚ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ” ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

     ಪಾರ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ರಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆನುಕಾ ಆನಿ ರೊವೈಶ್ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ರೊವೈಶಾನ್ ಮೌನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ-

     “ಕೆವಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬರೊ ಮಿತ್ರ್ ರೆನು, ತೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಿಧುರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ”

     “…….”

     “ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್‌ಯಿ ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಇನ್ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತೊಂ ನಾ. ತುಕಾ ಪಳವ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್”

     “…….”

     “ತೊ ಎಕಾ ಗರೀಬ್, ಚಲ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಬಿಸ್ನೆಸಾರ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೊ ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಆನಿ ತಿ ತಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ತಾಚೆಕಡೆನ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ-

“ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾ-ಜಲ್ಮಾಂತರ್ ತುಜಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮೊಗಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಜರ‍್ತರ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಜಲ್ಮ್ ಭೊಗಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್‌ಯಿ ತುಜಿಂಚ್ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತೆಲಿಂ…”

     “ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ, ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ. ಜಾಣಾಂಯ್ ರೆನು, ತೊ ಕಸೊ ವಿಧುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್?”

     “……?” ರೆನುಕಾ ಸವಾಲಾಸಂಗಿಂ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ರೊವೈಶಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

     “ಆಜ್ ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್, ಕೆವಿನಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೆವಿನಾಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್”  ರೊವೈಶ್ ರೆನುಕಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ-

     ಜೆದ್ನಾಂ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಆಸ್ಪ್ರತ್ರೆಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಧಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕೆವಿನಾಕ್ ಗುಪ್ತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಠೀಣ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಒಪ್ರೇಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆವಿನ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ! ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ವಾ ಆಶಾ ಕೆದಳಾಚ್ ಕೆವಿನಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸಮಯ್ ಪಾಶಾರ್ತಾನಾ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚಿ ಇಛ್ಛಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕೆವಿನಾ ಕಡೆನ್ ಅಪಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಮೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಣೆಂ ಖುಶೆನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ.

     ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಮೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಥೊಡೊಚ್ ತೆಂಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ-

“ಕೆವಿನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ. ಜರ‍್ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್, ಮ್ಹಜೊ ಮತ್ಲಾಬ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್, ಹಾಂವ್…”

     ಕೆವಿನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ. ಜಲ್ಮಾ-ಜಲ್ಮಾಂತರ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ, ಎಕಾಚ್ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಚಿಂತಾ ನ್ಹ್ಹಂಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕತೆಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ತೊ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ.

     “ಕೆವಿನ್, ತುಂ ವೊಗೊಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾಯ್? ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್‌ಯಿ ಎಕ್ಯೆ ವಿದ್ವಿ ಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂ ಪರಿಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್, ಕುಡಿಚಿ ಆಶಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥಾಂಬವ್ನ್, ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ಘೊವಾಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಕರುನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ”

     “ವ್ಹಯ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಜೆಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್, ತೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಭಾವೀಕ್. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಜಾತೊಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕರ್ತಾಂ…”  ಕೆವಿನ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ದೂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

     ಆಪುಣ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಸಂಗಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಮೆಲಿಸ್ಸಾಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಲಂಡನ್ ಗೆಲೊ.

     ಕೆವಿನ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಸಫಲತೆನ್ ಕರವ್ನ್, ಪರತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮೆಲಿಸ್ಸಾವಿಶಿಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ- ಎಕಾ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಸ್ವತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್, ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಪುರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೆವಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

     “ಕಿತ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಲಿ ನೆ ರೆನು?”  ಕೆವಿನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ರೊವೈಶ್ ರೆನುಕಾಕ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ರೆನುಕಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ಕೆವಿನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ಕಷ್ಟಾ ಸುಖಾಂತ್, ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಂತ್, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ, ಆಸ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್, ಲಾಚಾರ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಘೊವಾಕ್ ವಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡುನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್, ಕೆವಿನಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಪರಿಂ. ಜರ‍್ತರ್ ಕೆವಿನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಪಾಳುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ಆಜ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಸಂಗಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ ರೆನುಕಾ?”

     “…….”.

     “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ರೆನು…” ರೊವೈಶಾನ್ ಬೆಡ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ರೆನುಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಪಳಯ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

     “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್ ರೆನು?” ರೊವೈಶ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

     “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತೆಂ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ. ರೆನುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್…”! ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ತಗ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಡೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ರೊವೈಶಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಘಡ್ಘಡೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನುಭವ್ ಜಾಲೊ!

► ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.