ನಿಯಂತ್ರಣ್

ಅನಿಲ್ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ಚ್ ಸವಾಲ್. ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ? ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ, ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ – ರೇಶ್ಮಾ ದೊಳೆ ಮೋಡ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ, ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಅನಿಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ವೆಗಿಂ ಜೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪಾರ್ಟೆಚೊ ಗಲಾಟೊ ತಾಕಾ ಬರೊ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೊ. ಪತಿಣ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುಶಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಪತಿಣ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ವೆತಾನಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿ ಸರ್ತಾನಾ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಣೆ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ. ನಾಜೂಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿಲಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಜೂಲಿಬಾಯ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ.
“ವೊಕ್ತಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಲಿಂಯ್ಗಿ?” ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಜಾಪ್ ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ವೊಕ್ತಾಂ ಕಾಣ್ಘೆನಾತ್ಲೊ. ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಿಪಿ, ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಆನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಗುಳಿಯೊ ತಿಣೆ ದಿಲ್ಯೊ. ಥೆಂಕ್ಯೂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಗುಳಿಯೊ ಗಿಳ್ಳ್ಯೊ.

“ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಯೆತಾಂ, ಜಾಯ್ತ್?”, ಜೂಲಿಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ರಾತ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕಾನಾಕಾ. ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ವಚ್.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್”. ತಿ ಗೆಲಿ.

ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಥೊಡಿಂ ಥೊಡಿಂಚ್ ಸಯ್ರಿಂ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಉರ್ಲಿಂ ರೇಶ್ಮಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪುಯ್. ರಾತಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಧುವೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಅನಿಲಾನೀ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ.

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಅನಿಲ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ನಿದ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

“ ಡೆಡಿ, ಆಜ್ ತುಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ನಿದೆ. ರೇಶ್ಮಾಚಿಂ ಡೆಡಿ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಆಜ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್,” ಅನಿಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಖಾಟಿರ್ ಬಸ್ಲೊ. “ಆಜ್ ತುಮಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿದಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತ್ ತಿಂ ನಿದೊಂದಿತ್,” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಪುಣ್ ಡೆಡಿ, ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ರಾತಿಂ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತುಂ ಖುಶೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿದ್ ಲ್ಲೊಯ್,” ಪುತಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.
“ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದೋನ್ ಹಾಫ್ತೆ ರಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಎಕೀ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾನಾತ್ಲ್ಯೊ. ರೂಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜೂಲಿಬಾಯೆಕ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ನಾ ಪುತಾ, ತುಂ ದುಸ್ರಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ನಿದ್ತಾಂ,” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ಪ್ಲೀಜ್ ಡೆಡಿ, ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂನಾ,” ಅನಿಲಾನೀ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ.

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಕ್ ಜೂಲಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. “ತುಜಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಫಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಡ್ ತಿಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ತರಿ ಸೊಧ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಶೆಂ ತೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ತಶೆಂ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್. ಸದಾಂಚೆಬರಿ ತುಕಾ ಆಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್”. ತಿಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಪುತಾ, ಅನಿಲ್, ರಾತ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ವೆತಾನಾ ಲಾಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರ್.” ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.

ರಾಗಾನ್ ವಾಗಿಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂನಾ.

  

ಜೂಲಿಬಾಯೆನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ಲಿ ನಿತಳಾಯ್, ರಾಂದಪ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚಿಂ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚಿ ತಿಚಿ ಚತುರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿಲಾನ್ ತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ. ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಕ್ಲೆಂತೀ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ರೇಶ್ಮಾ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ವಾಟೆವಯ್ಲಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ತೆಂ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

  

ಜೂಲಿಬಾಯ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣಿಚಿ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರಿ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊಲೊ. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಲೆಚ್ ಧುವೆಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ್, ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ವಾಡವ್ನ್ ಅನ್ಕುಲ್ವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪತಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ದುಡು ತಿಣೆ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಫಕತ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ. ಅನಿಲ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಎಕ್ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ರೇಶ್ಮಾ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಖಾಟಿರ್ ಪಾತ್ಳೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.
“ತುಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಅಂತರ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತೊ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?” ರೇಶ್ಮಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಯ್ತಿ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.” ಅನಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
“ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಗಿ? ಅನ್ಕುಲ್ವಂತ್ ಘರಾಣೆಂ ಹೆಂ. ದುಡ್ವಾಚಿ ಚಿಂತಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.” ರೇಶ್ಮಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತಿಚಿ ಪಿಡಾಚ್ ತಶಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಡೆಡಿನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.” ಅನಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತಿ ಸರ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಫಕತ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಶಿಕ್ಚಿ, ಖೆಳ್ಚಿ ಆನಿ ಫ್ರೆಂಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾ ಕರ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿ ಮತ್ ತುಜಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡು ಸತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.” ರೇಶ್ಮಾನ್ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ.” ಅನಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಂಬಯ್ ಕಾಡ್ನ್.

ರೇಶ್ಮಾ ಅನಿಲಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಜಿವಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತರ್ನಾಟಿ, ಆಕರ್ಶಿತ್,ಹುಶಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಸಮ್ಜಾನಾಂಗಿ ತುಕಾ?”

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಿಸಾಂಟಾಬರಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿಚಾರ್ ಉದೆತಾಲೆ. ತಾಕಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅನಿಲಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡೆಡಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿಂತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿಲಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೊ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

  

ಅನಿಲ್ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅನಿಲ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ರೇಶ್ಮಾ ಆನಿ ಜೂಲಿಬಾಯ್ ಮಧೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಅನಿಲ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪುತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.
“ಡೆಡಿ, ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.” ಅನಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.
“ಬಸ್ ಪುತಾ. ಉಲಯ್.” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಸತ್ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿ, ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಕಶಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಿ? ತಿಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿಕಾ ತುವೆಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಬಂದುಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ಅನಿಲಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ.
ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್.

“ಉಲಯ್ ಡೆಡಿ, ಉಲಯ್. ತುವೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?” ಅನಿಲಾನ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾಬಾಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅನಿಲಾಕ್ ದಿಲೆಂ.
“ಕಾಣ್ಘೆ ಪುತಾ ಹೆಂ ಫಾಯ್ಲ್. ಹಾಂತುಂ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತಿಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತುಂಚ್ ಪಳೆ.” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅನಿಲಾನ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಹಾಂತುಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆಸಾತ್. ರಿಪೊರ್ಟ್ ನಾಂತ್. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಫಾಯ್ಲಾಂತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?,” ಅನಿಲ್ ನಂಜಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಪುತಾ. ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫೆಮಿಲಿ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್. ತಾಣೆ ಸಕ್ಕಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್.” ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್.

“ತೊ ತುಜೊ ಮಿತ್ರ್. ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಉಲಯ್ತೊಲೊ ತೊ” ಅನಿಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆ ಪುತಾ. ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಕಳ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಿ ಪಿಡಾಚ್ ತಶಿ. ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ.” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಡೆಡಿ. ತುಜಿ ಗರ್ಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜೂಲಿಬಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುವೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ಅನಿಲ್ ಗರ್ಜಾಲೊ.

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಕ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್ಲಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. “ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ?”
“ಜೂಲಿಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ತುಜೊ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳಾಂ ಡೆಡಿ. ಹಾವೆಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಏಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಂ. ಫಟ್ಕಿರೊ ತುಂ. ತುಜೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಛಿ! ತ್ಯಾ ಘರ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ!” ತೊಂಡ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಕೆಲೆಂ ಅನಿಲಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಬೊಗೊಳ್ತಾಯ್ರೆ ತುಂ?” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಬಾಪಾಯ್ನ್.

“ಆಮಿ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್ ಡೆಡಿ. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಭಾನಾ. ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ತುವೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರಿ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಕಾ. ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಕರ್ ಡೆಡಿ.”

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಆತಾಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾವೆಂ ಕಸಲೊಯ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಾ. ಆತಾಂ ನಿಕಳ್ ಭಾಯ್ರ್.”
“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೂಲಿಬಾಯೆನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್. ರೇಶ್ಮಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಹೊ ಗಲೀಜ್ ಘುಟ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ,” ಅನಿಲಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂನಾ.
“ನಿಕಳ್ ಭಾಯ್ರ್!” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಆನಿ ಜೂಲಿಬಾಯ್ ಆಮಿ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸಾ,” ಅನಿಲಾನ್ ಬೊಮ್ ಫುಟಯ್ಲೊ.

ಆಯ್ಕೊನ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಲಜೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ. ಕಾಳಿಜ್ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆಲೊ ತೊ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಗೆಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಚಲಾನಾತ್ಲಿ.

ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಸೊಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅನಿಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುತಾಚಿ ನೀಚ್ ಹರ್ಕತ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಕೊಣೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಿತ್? ಅನಿಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂತ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಜೂಲಿನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ. ಪುತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಬೂದ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ಚೆಂ ತಾಣೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪುತಾನ್ ಸುನೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಬೆಪರ್ವಾಯೆಚೊ ಘೋರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ.

ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ರಗ್ತಾದಾಬಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಡಯಬಿಟಿಸಾಚ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಗುಳ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್? ಪಿನೆಲ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಸುನೆಕ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತೊ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜೂಲಿಬಾಯ್. ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ಸೇವಾ ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ತೊ ಜೀವಂತ್ ಉರ್ತೊನಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಸರೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೂಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಜೂಲಿ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಪರಿಂ ತಿಯೀ ಎಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸುರಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿಕಾ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತಿಯೀ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧಾವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಕೀ ಕಾಂಯ್ ನಷ್ಟ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ಜೂಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಥಂಯ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಥಂಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಲಿ. ಬರಿ ದೇಕ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕೊಣಾಕೀ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಘುಟ್ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆನಿ ಸುನೆನ್ ಅನೈತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆನಿ ಘಾತ್ಕಿ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕೆಲಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ?

ಜೂಲಿಕ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಎಕಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಸುರಿ ನಿರಾಶಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ರೇಶ್ಮಾ! ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ.

ರೇಶ್ಮಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಘರ್ ವಿಕುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್. ಜೂಲಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆಪ್ಲಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜೂಲಿ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಜೂಲಿಕ್ ವಾಟೆವಯ್ಲಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ನಾಚಂವ್ಚೆಂ. ವೆಳಾರ್ ಪೊಟಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮನಿಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪುಣ್ ವೆಗಿಂ ಮೊರೊಂಕೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.

ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಆನಿಕೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅನಿಲ್ ಸಾದೊ ಭೊಳೊ ಭುರ್ಗೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ನಾ. ಜೂಲಿಕ್ ಆವಯ್ ತಶಿ ಮಾಂದ್ತಾ. ರೇಶ್ಮಾ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಬರಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ನ್ಹಯ್. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ತೆಲಿಂ. ಹಾವೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್.
ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚೆ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ರಾವ್ಲೆ. ಲಜ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲಿ. ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ದಾರ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಂ ಜೂದ್ ಥಾದ್ದೆವಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗೊನ್ ಶಾಂತ್ ಮತ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ.
ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ವೆಗಿಂ ಉಟ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ತಿರ್ಸುನ್ ಜೂಲಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪುತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ.

ದಾರಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಿಲ್ ಗೆಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.
“ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ,” ರೇಶ್ಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ.

“ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ಸರಾ,” ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಿಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ದವರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ತುಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ರಾವ್ಯೆತ್ ನಾ ತರ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲೊಟುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತೊಲೊಂ. ಸಮ್ಜಾಲೆಂ?”

“ಹೇಯ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆಂ. ತುಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ನಿಕಳ್ ಆನಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ರಾವ್,” ರೇಶ್ಮಾ ಬೊಬಾಟುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
“ಹಿಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಿಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊಂನಾ, ಸಮ್ಜಾಲೆಂ?”, ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೊಮ್ ಫುಟಯ್ಲೊ.

ಅನಿಲಾಚಿ ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. “ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ ವಚ್.” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಲೊಟುನ್.
ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

  ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !