Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ

MonicaStortArt02ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಎಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಜ್ ಅಸಾ”. ಡಾ| ಸುನಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಚತುರ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಮಸ್ತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗುಣೆಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ವರಾಂ ಧಾವ್ಲಿಂ, ದೀಸ್ ಗೆಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಸರ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆಂಯ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆ. ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡೊನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಪರತ್ ನೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕೃತಕ್ ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್.

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್” ಜನೆಲಾಚೆ ಪಡ್ದೆ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ.
“ಪ್ರಕಾಶ್, ಸುರ್ಯೊ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೊ ತುಂ ಅನಿಕಿ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲಾಯ್ ಮೂ?”
ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ.
“ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲಾ ಆಸ್ತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಸುರ್ಯೊ ಅತ್ತಾಂ ಉದೆಲೊ ತಿತ್ಲೊಚ್” ಹಾಸ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್.
“ಪುರೊ, ಪುರೊ ತುಜೆಂ ಸದಾಚೆಂ ರಾಮಾಯಣ. ಊಟ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಘೆ”
ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಲೋವ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್. ಕೃತಕ್ ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಬಾತ್ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್. ನಾಸ್ಟೊ ಸಂಪವ್ನ್ ಗುಳಿಯೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಕ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ.
“ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್….” ಗುಳಿಯೊ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್.
“ಕಿತೆಂ” ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ.
“ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಖಾಲಿ ಸಿಲ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯೆತ್ ಗಿ?” ನಮೃತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾನ್.
“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್.
“ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ತುಟೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿನ್ ಚೆಡುಂ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂರೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ, “ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಟ್ ರೂಪ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾ” ತುಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಯೀ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಕಟೋರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ. ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಧವೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೂದ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಸದಾಂನೀತ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವ್ ಕುಳಾರಾ ವೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಯೇನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಕುಳಾರಾ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಆಸೊನೀ ಎಕ್ಸುರೊಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಬೈಕಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್. ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದೊನೀ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಬಾಂಳುಂಕ್ ತಾಂಕನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸುಖಾನ್ ಆಸೊಂದಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಆದಾರ್ಚೊಂ ನಾ” ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

MonicaStoryArtಸಿಲ್ವಿಯಾ ದಾರಾ ಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಕೇವಲ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಸಿಲ್ವಿಯಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ಲೊ ತೊ. ಪೂಣ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೊ ನಾತ್ಲೊ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ಚೆಂ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.“ಸಿಲ್ವಿ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ನೆಗಾರ್ಲ್ಯಾರಿ, ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಸೆವಾ ಕೆಲಿಯ್? ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಮ್ಹಜಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ತುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ದುಸ್ರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಲಿಗಿ? ತುಂ ಕಾಜಾರಿಗಿ ಸಿಲ್ವಿ?” ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾಲೊ.
“ಪ್ರಕಾಶ್, ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ತರಿಕೀ ತುವೆಂ ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಚುಕಿ ವರ್ವಿಂ ಕಶಿ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.” ಯುನಿಫೊರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ಪರತ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ.
“ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಯೀ ಸಯ್ರಿಕ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಳಾಪ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿಂ ಜಾಂವ್, ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾಂವ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾಮ್ ಆನಿ ಮಾಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಕ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಚೆಡೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಂದ್ರಾವರ್ಸಾಂ ವಡ್ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನುಮತೆ ವಿಣೆಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಕಿ ತಾಕಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಂಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
“ಹಾಣೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕೀ ಗಿಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಾಳ್ ಹಾಂಗಾಚೆಂ” ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್–ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಲಾಬೊವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುಂಕ್” ಯುನಿಫೊರ್ಮಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೆ ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್.
“ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂ ಕಡೆ ಇತ್ಲೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ಬೋವ್ ವರ್ತೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲಾಂ, ಆನಿ ತುಕಾಯ್ ಕೊಣೀ ಆಧಾರ್ ನಾ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ?” ಪ್ರಕಾಶಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚಿ ಪತಿಕ್ರಿಯಾ ಚಿಂತುನ್.
ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.
ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಕಯ್ಲೆಂ. ಯೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಾಸೊನ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಸರ್ಲೊಂ?” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ದುರ್ಸಾತಾಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಯ್ ತಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಬಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.
“ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಾಂಗಾ ಗುಳಿಯೊ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಘೆ” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಿ| ರೀನಾ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲಿ.
“ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀನಾ” ಆಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾನ್.
“ಕಿತೆಂ?” ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ ರೀನಾ.
“ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?” ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾನ್.
“ತೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ವಿಚಾರ್” ಸಾಂಗೊನ್ ತಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲಿ.
“ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಆನಿ ಹಿಚೆ ಥಂಯ್. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟವ್ನ್, ವಿಶ್ಶ್ ಕರ್ನ್, ಗುಳಿಯೊ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಿ… ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ತಿಸ್ರೊ ಪಾಂಯ್ ಚ್ ಗತ್” ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್.
ದುಸ್ರೊ, ತಿಸ್ರೊ, ಚವ್ತೊ ಅಶೆಂ ಹಫ್ತೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲೊ ನಾ.

“ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್” ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್ ಲ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ.
“ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್?” ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಡೊ| ಸುನಿಲ್.
“ಹಾಂವ್ ಬರೊಂ ಆಸಾಂ ಡೊಕ್ಟರ್” ನಿರಾಶೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್.
“ಪ್ರಕಾಶ್, ತುವೆಂ ಆನಿ ಘರಾ ವಚ್ಯೆತ್. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಅನಿಕಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಚಲಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ” ಡೊ| ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಪರಿಕ್ಶ್ಯಾ ಕರಿತ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾಲೊ.
“ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ? ” ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಜ್ಯಾಪೊನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊಯ್? ತುಕಾ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಗಿ? ಸಗ್ಳಿಂ ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಚಡ್ ಜಾಲೆ. ತುಕಾ ಆತಾಂ ಹೆಂಚ್ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ನ್ಹಯ್?” ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಡಾಕ್ಟರ್?” ಸಿ| ರೀನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಂಕ್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಸಿ| ರೀನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖುದ್ದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಸತತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್.”
ಸಿ| ರೀನಾಕ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಂಬೊಟ್ ಖೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ರೀನಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೀ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ಬರೆಂ ತರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಮಂತ್” ಡೊ| ಸುನಿಲ್ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರತ್ ಚಿಂತ್ನಾ–ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ.
“ಹಲೊ ಮಿ| ಪ್ರಕಾಶ್, ತುಕಾ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲಾಂ ತುವೆಂ ಆನಿ ಘರಾ ವಚ್ಯೆತ್” ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ.
“ಸಿಲ್ವಿಯಾ” ಪ್ರಕಾಶಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ. ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಸೊರೊಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಚ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೆ.
“ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ಡಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ ಥಂಯ್ ಕೊಣೀ ನಾ” ಪ್ರಕಾಶ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾಲೊ.
“ಪ್ರಕಾಶ್, ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಪಳೆ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್?” ಸಿಲ್ವಿಯಾ ದಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ.
“ವಿಲ್ಮಾ” ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್.
“ವಿಲ್ಮಾ, ಮಮ್ಮಿ, ಪಪ್ಪಾ!” ಆಪುಣ್ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಕಡೆ ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ವಿಲ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೀಂಯ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾನ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಪರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್.
“ಸಿ| ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ರುದಾನ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ ತಾಣಿಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಕಡೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ ಪೂಣ್, ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆಚ್ ನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೆಂ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತಟಸ್ಥ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ.
“ಹಾಂವೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿಗಾಯ್? ಸರ್ವಸ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ ಹಿ ಚೂಕ್ ಗಿ? ತಾಕಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ತೋಂಡ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ನಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಗೀ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್?” ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಮನಾಂತ್ ಚ್ ರಡ್ಲೆಂ.
“ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ತುಜಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ “ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ”. ತುವೆಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಪುಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಾವ್ಲೆಂಯ್, ಪುಣ್ ವಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪರತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ಲೊಯ್. ಹಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾಲೆಂ” ಸಿಲ್ವಿಯಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.
“ಸಿ| ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಏಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಜ್ ಆಸಾ. ಡೊ| ಸುನಿಲ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ” ಸಿ| ದೀಪಿಕಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಹಿಚ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಜ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಚಲ್ ವೆಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸಿ| ದೀಪಿಕಾ ಬರಾಬರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರುಮಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

 ಮೊನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.