Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ …

SS003ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸನದ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉತರ‍್ ‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ‍್…. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಲಾಗೊನ್… ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಖರೆಂ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸನದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಪಪ್ಪಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಸನದೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ದವರ್ನ್, ಹಾತಿಂ ಸನದ್ ದಾಖ್ಲೊ ಪತ್ರ್ ಕೊವ್ಳೊ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಹಾಂವ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಪಪ್ಪಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ತೊಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಇಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
” ಬಾಳಾ….” ಪೊಸ್ಕೊ ಪಪ್ಪಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ….” ಸಾಕ್ರಿಚಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಭಾರಿ…..ಆಜ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ನ್ ತುಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲಾಂಯ್…. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಲಾಂಯ್… ಆನಿಕ್‍ಯ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಯ್…… ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ…ಅಳೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಕ್ಯಾಂಡಿ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್… ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಾಡುಂ…? ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ…..”

“ಪಪ್ಪಾ…. ತುಕಾ ಸಾಕರ್ ಆಸಾ….. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತುಂ…”

“ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಂ ಖುಶ್‍ಗೀ….” ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ. ” ತಿ ಖುಶಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾವಾನಾಂತ್…. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಶೆತಾಂ….ಏಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ…. ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಆತಾಂಯ್ ಪರತ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ…. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಅಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ? ನಾ…. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆತ್ತಾಂ……”

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಫುಲಾಂ ತೊಟಾಂತ್ ತಣಾರ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ.

ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಥಂಯ್ಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್…. ಆನಿಂ ಆಕ್ರೇಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ…” ಪಪ್ಪಾ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ… ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ನಂಯ್….”

ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಮಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ತಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಆಜಾಪ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ” ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಪುತಾ…. ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಯೆದಿ ವೊರ್ತಿ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ತೆಂ ಜಾಣಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಪ್ರಾಯೆನ್‍ಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾಂಯ್… ಕಾಲ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ ತುಂ ನಂಯ್…. ಆತಾಂ ಜಾಣ್ತೆಂ ಜಾಣಾರಿ….. ಬಳ್ವಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ …”

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಸಂಭಾಷಣ್ ಮುಂದರುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆತಾಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲಿಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ – “ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ….”

ಪಪ್ಪಾ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ.

“ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಯಾ… ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂಚಿ ಮೊಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ…ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ – ’ತುಜೊ ಬಾಪೊಯ್ ಕೋಣ್‍ಗೊ? ತುಜಿ ಆವಯ್ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊನ್ ತುಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಯ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ!!’ ಆನಿಂ ತೆದ್ನಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ತೆಂಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಮಮ್ಮಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ತಿಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ ತಿಚ್ಚ್ – ’ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಪುತಾ.. ಆನಿ ದಯಾಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ. ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಕದ್ವಳೊನ್ ಜಿವಿತ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಅಸೆಂಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.’ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ… ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್, ಹೊ ದೇಶ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್‍ಚ್…. “

ಭಾರಿಚ್ ಅಢ್ಹುಕ್ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಫುಲಾಂ ತೊಟಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ‍್‍ಯ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಯ್….” ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮೌನ್‍ಪಣಾಂತ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಪುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್ ಯಾ ತೊ ಮೆಲಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಾಜಯ್…”

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ…

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಪುತಾ… ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ….” ಪಪ್ಪಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

“ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ… ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ…. ಮಮ್ಮನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಚ್ ಆನಿ ತುಂ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್…. ಮಮ್ಮಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆತನಾಂತ್ ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾಯ್….”

ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಧ್ನಾಂಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ಕಾಳಿಜ್ ಪುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತೊ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾ ಪುತಾ….” ಹುಸ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ” ಆನಿ ಫಟ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್‍ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ… ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮನ್ ಆನಿ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಿತ್ ದಿಲಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲಾ… ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ … ಆನಿ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಕರ‍್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರುನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಗರ್ಜೆಚೊ… ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ… ಪುಣ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾರ್ ಆಯ್ಚೊ ನಂಯ್….”

ತ್ಯಾ ಜಾಪಿವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ತುಂವೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಮ್ಮಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್‌ಚ್ ನಾಂಯ್?”

“ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ’ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ…. ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾ….. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾ ತರ್ ಭಾರಿಚ್ ಬರೆಂ…’ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ… ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?”

“ಪಪ್ಪಾ ದಯಾಕರ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆ…. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್….ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ನಜೊ…..ಯಾ ಧಾಂವಾನಾಕಾತ್…. ಸೃಷ್ಟೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕೋಣ್ ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್…. ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಚಿಯ್ ಸ್ತ್ರಿ ತಿ ಜಾಂವ್ … ಏಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಜಾತಾ, ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರ್ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇಶ್ಯ್ ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕಾ ಚಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ವೆಚಿ…..”

ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮವಿಶಿಂ ತಸೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ಪುತಾ… ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿಂಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…. ಜರ್ತರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರಿ ಏಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುನ್ ತಿಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಕಳಾಜಯ್ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್… ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ…”

“ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್ ಸಂಯ್ಭಾ ವೊಡ್ನೆಚಿ ಅಬ್ಳಾಯ್ ದಾಂಬುನ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲಿ ತರ್ ತಸೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ… ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕೋಣಿ ಚಲಿ….”

ಪಪ್ಪಾ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ…

ತಾಣೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಘಳಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

 

SS001ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ತೋಟ್ ಆನಿ ಗಾದೆ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ನಂಯ್ಚಿ ತಡ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಡಿರ್ ತಣಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬಸೊನ್ ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಯೇಜಾಯ್… ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್…. ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್…

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮಮ್ಮ ಸಾಂಗಾತಾ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಪುತಾ…. ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ ವಿಶಯ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಖಂಯ್…”

ಹಾಂವೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ತಿ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್; ತರ‍್‍ಯ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ “ಕಸಲೊ ವಿಶಯ್ ?”

“ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ….” ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

” ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ತುಂವೆಂ? ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂಗಿ?… ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂ… ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮತಿಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕೆಲಾಂ….. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಟೀಟ್ಪಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ…… ತರ್ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾಂಗೀ?”

ತಿಣೆಂ ಬಳಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಅತಿರೇಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದಗ್ದೊನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್…. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅವ್ವಲ್ ಆಶೆನ್.

“ಪುತಾ… ತುಂವೆ ಪಕತ್ತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾ… ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ…. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾಮ್ – ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ…. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ….”

“ಮಮ್ಮ…. ಹಾಂವ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ …ಹಜಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂ…. ಬರೆಂಪಣ್ ದೆಕ್ಲಾಂ, ಕುಸ್ಡೆಂಪಣ್‍ಂಯ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ…. ಏಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ನಂಯ್…. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ … ಕಾಳಿಜ್ ಫಾತರ್ …..ಜಿವಿತಾಚೆ ಕಸಲೆ ವಿಶಯ್ ತರ‍್‍ಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿಂ….. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂವೆಂ ಹೆ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರಿಜಾಯ್‍ಚ್… ನಾತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾಕ್ ವೆಚಿಂ ನಾ…..”

“ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಾನಾಂತ್ ತರ್ ಭಾರಿ ಬರೆಂ…ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್ತಾ…ಸತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಪಣಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾತಾಂವ್….

ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ತರ‍್‍ಯ್…..” ತಿ ಅಖ್ರೆಕ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ” ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ….. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತರ್ ಸತ್ ಪುತಾ…. ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ವೊಳ್ಕೊಂಚೆ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ…. ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯ್ ತುಜೆಂಚ್…..”

 

SS004ಭಾರಿಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಏಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ಘಾಟಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಮಿ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಮ್. ಹಾಂವ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ.

ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜಯ್ ತರ್ ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್. ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಚೆಂ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಖುಶೆನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಂಯ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಚೊವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಆನಿಂ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಧಾವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಸೆಂಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಬಾಬ್ ಸಮಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲಿ ಗತ್ ಯೆತಿನಾ. ಸೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಳ್ಧಿರ‍್ಯಾ ವಸ್ತುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಧಾವಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ರಾವವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಜೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಬಾಬಾಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆ. ಆತಾಂ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸದಾಂನೀತ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ. ದೀನಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ಲಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಏಕ್ ದೀಸ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ತಡವ್ ಕರುನ್ ತೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸುಟ್ಲಿಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುನ್ವೆಚಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಚಾನ್ನ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ ಉಡಯ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಲೊಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ಉರ್ಡಾತಾನಾ, ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಫ್ಯೆ ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿ ಮಧೆಂ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಬಾಂದ್ಲೆ.. ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಕಾಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಣಿಂ ಲುಟ್ಲೆಂ. ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್, ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಏಕಾ ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಂಡುನ್ ತೆ ದಾವ್ಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ತರ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ತಿಯ್ ಭಿಯೆಲಿ. ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿ. ರಡ್ಲಿ.
ತ್ಯಾ ಕಸಾಪ್ಪಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಲೊಕಾಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್, ಪೆಪರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳಾಶಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ.

ರಾತ್ ಭರ್ ಆಮಿ ಜಾಗೆ ರಾವೊನ್ ರಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಸಕಾಳಿಂ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ” ಪುತಾ, ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸಾ…. ತುಜೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸಾ….. ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಧನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ನಿರಾಧಾರಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್….. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅಸೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬರ‍್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿಂಚ್ ತಿಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ತೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ….ಪೆಪರಾರ್ ಖಬರ್ ಯೆತಾ…. ಆಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಣ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರಾತಾತ್. ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾ…. ಆಮಿ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್….ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆಮಿಂಚ್ಚ್ ಝುಜಾಜಯ್….. ಖುಶೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಮೊರಾಜಯ್…. ತೆದ್ನಾಂ ದೆವಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇವ್‍ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ….”

ಮಾಂಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲಿ.
ಏಕಾ ಕುಶಿನ್ ನೀತ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್…

ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರಾ ರಾವ್ಲಿಂ.

ಅಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೆಡಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮಾಂಯ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ಕಸೆಂ ಪುಣಿ ವಾಂಚೆಯ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ನಿರ‍್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಬಾಬಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಟ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ. ತೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂಚ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿರ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ತಪಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ.

ಆಮಿ ಪರತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಂವ್.
ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಜಾಲೆಂ ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ… ತುಜೆಂ….ಜರ‍್ತರ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತ್ಯಾಂವ್….. ಆನಿ ಆಜ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾ… ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೀಸಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಜೀವ್‍ಧಾನ್ ಲಾಬ್ಲೊ.
ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮಿ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ – ಹಾಂವ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತೆಲಿಂ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ ಯಾ ಜಾತಾ ತರ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ತೆಲಿಂ ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದಾನ್ ದಿತೆಲಿಂ.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್. ಉರ‍್‍ಲ್ಲೆ ಮಹಿನೆ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆಲಿಂ. ಭಯ್ಣಿ ಆನಿಂ ಭಾವ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ.

ವೇಳ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲಿಂ…. ಘರಾಚ್….. ಗಾಂವ್ಚಿ ವಯ್ಜಿಣ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕಾ ಆಕ್ರಮಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಚೆಂ ಫಳ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.. . ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ… ಪುಣ್ ಪುತಾ…. ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಚಿತ್ರ್ …. ತೊ ಭಾಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಯ್ಜಿಣಿನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ತೊಂಡ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ…. ಕಾಳಿಜ್ ಮುರ್ಡಾಲೆಂ….. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ’ಹ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚಿನಾ…. ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್‍ಯ್ ಸೊಡ್ಚಿಂನಾ. ತುಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಎಕ್ಸುರಿಂಚ್ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ…. ತಾಕಾ ಜಿವಿತ್ ದಿತೆಲಿಂ… ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ದಿತೆಲಿಂ…..’

ತ್ಯಾಚ್ ವಯ್ಜಿಣಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನವೊ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪೊಂತಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಖ್ಖಿ ಕೆಲೊ.

ತುಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ದಾಂವ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ‍್‍ಯ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲಿಂ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಮಾತಿಯೆಚೆಂ ಕೂಡ್ ತರ‍್‍ಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಲಿಂ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್… ತುಕಾ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್….
ತುಜೊ ಪೊಸ್ಕೊ ಪಪ್ಪಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭಾವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ. ಘರಾಂತ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡಿಯೆನ್ ತೊ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ. ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ತಾಕಾ ವಾಂಚಯ್ಲೊ. ಸೊರೊ ಸುಟಯ್ಲೊ. ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಕಾ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಏಕಾ ಅಬಲ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೊ ಮಾನ್ ಲುಟುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾನುಷ್ ಕರ್ನೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂಯ್…. ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂಯ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಗುಣಾಂನಿ ಅಪ್ವಂತ್. ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ…. ಇತ್ಲೆಂ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಣ್ತೆಂ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಖೆಂಡ್ಲಾಂ ಬೆಂಡ್ಲಾಂ ತರ‍್‍ಯ್ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಅಪುರ‍್ಬಾಯೆಚಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂಯ್…. ತುಜೆವಿಶಿಂ, ತುಜ್ಯಾ ಗೂಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತುಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವೈರಾಗ್ಯ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಉಣೊ ಜಾಲೊ.

ಆನಿ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ವಿಚಾರಿನ್ ತರ್ – ತುಜ್ಯಾ ತಸಲಿ ಚಲಿ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗೂಣಾಂಚಿ, ಇತ್ಲಿ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಇತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಟಾರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ….. ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಟಾವಳೆರ್ ರಚ್ಲೆಂ…. ಪುಣ್, ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಂ… ಖೊಟ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ತುಂ ಜಲ್ಮಾಲೆಂಯ್ ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಭರೊನ್ ಗೆಲಿ….ಏಕಾ ಅಬಲ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಅಬ್ಲೆಸಾಂಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಮೊರಾಜಯ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ‍್‍ಯ್ ಸೃಷ್ಟೆಚೆಂ ನಿಯಮ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತುಂ ಜಿಯೆಲೆಂಯ್…..ತುಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್…. ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚೊ ಜಾಗೊ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ… ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ… ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತುಂ ರಿಗ್ಲೆಂಯ್….ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲಾಂಯ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತುಂ ಆತಾಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೆತೆಲೆಂಯ್…

ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ, ತುಜೆವಿಶಿಂ ತುಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತೆಂಯ್…? ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆನಿ ತೀಯ್ ಆತಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ…. ತುಜ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ….ದೆಕುನ್ ಹೊ ಘುಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರೊನ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ….

SS002ನಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ವಾಳೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮೊಡಾಂ ದಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವಾಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ….

ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತಡಿರ್ ಹಾಂವೆ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ….ಮಮ್ಮ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಡಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಲೇಕ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ರೇಂವ್.

ರೆಂವೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ…

ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಚಿ ಮೂಟ್…ಅವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಮಾತಿಯೆಚಿ ಯಾ ರೆಂವೆಚಿ ಮೂಟ್….

ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂಗಾಯ್?

ಜವಾಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಾತ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ಲೊ….ಮೂಟ್ ರೇಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಬಯ್ಲಿ. ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್‍ಲ್ಲಿ ರೇಂವ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ….
ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್‍ಯ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್….

ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲೆಂ… ಮಮ್ಮ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ….. ಜಿವಾನ್ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ, ಮತಿನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ವರ್ವಿಂ… ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ್ ನಂಯ್…ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್…..

ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ತಿಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ….
ಹಾಂವ್ ತಿಚೆಸರ್ಶಿನ್ ದಾವ್ಲಿಂ…. ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಬರಿ ತಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ…

“ಮಮ್ಮ…. ತುಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮಾತೆಂ ದವರ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ…. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದಾಯ್ಜಾಯ್….”

ತಿಣೆಂ ಹಾತ್ ಉಸಯ್ಲೆ…

“ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆ ಧೈರ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ ನಂಯ್ …. ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್….. ಏಕ್ ಝುಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ…..”
ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ, ಏಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಬರಿ..

“ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ… ಮಮ್ಮ… ತುಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಖರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್…..”

ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

 ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.