ರೈ – ಪೈ

ಕೆದನಾಚೇ ವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತು ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪೀವನು ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ ತವಳಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೂನ್ ಬಸಲೇಂಚಿ ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತ್, ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತಿಲೆ ಘರ ಲಾಗೀಚಿ ಹಾನೀ ಸಕಾಳಿ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸಾಂಗಾತ ಯೆವಚೆ ಶರತಾಲೆ ಬೈಕಾರಿ, ದೊನಪಾರಾ ಜೇವಣಾಕ್ ಒಟ್ಟೂ ಘರಾಕ ವಚೆ ಯೆವಚೆ, ಹಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾಲೇಲೆ ಕಾಲೇಜಾಕ ಯೆತ್ತರಿ, ಆತಾಂ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ತಾಂಯ ಅಮೀತಾನ ಆನೀ ಶರತಾನ ಶಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಲೇಜ ವೆಗಳೆ. ಪಿಯುಸಿ ಜಾತ್ತರಿ ಶರತಾನ ಬೈಕ್ ಗೆತಲೆ ಆನೀ ಕಾಲೇಜ ಶುರು ಜಾಲೇಲ ದೋನ್ ದೀಸಾನಿ ಅಮೀತಾಕ್ ವಾಟ್ಟೇರ್ ಚಮಕೂನ್ ವಚ್ಚೆ ಪಳೋವನ ಬಸೋನು ಘರಾಕ್ ಸೊಡಲೆ ಅಶೀ ತಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾವನು ಮಾಗೀರ್ ತೇಂಚ್ ಸದಾಯ್ ಚಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರೆ ವರಸಾಚೆ ಬಿ.ಕಾಂ, ಹಾನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕಚೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಗತಚೀ, ಪರೀಕ್ಷೆಕ ಶೀಕೂಂಕ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚಾರ್ ಆಸಚೇ ವ್ಹಾರೇ ರುಕ್ಕಾ ಮುಳಾ ಬಸಚೆ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗತ ಆನೀ ಥೋಡೆ ಕ್ಲಾಸಮೆಟ್ಸ್ ಯೆತಾಲೆ. ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಗಮ್ಮತ ಆನೀ ಸಿಗರೇಟ್ . ಘರಾ ದಾಕೂನ್ ದೂರ್ ವ್ಹಳಕೇಚ್ ಕೋಣೆ ಅಸನಾತ್ ಮ್ಹಣ, ಕೆದನಾಯ ಹಾನಿ ಸಾಂಗಾತ ಆಸಚೇ , ಬಿ ಕಾಂ ಆಯಿಲೆ ಉಪರಾಂತ ಹ್ಯಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ !
ಕಾಲೇಜಾಂತ ಶಿಕಾಚಾಂತೂಯ್ ದೋಗಾಯ್ ಹುಷಾರ್ , ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಕ್ ಹಾನಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ, ಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಜಾವನು ಪ್ರತೀಭಾಶಾಲಿ ಜಾವನು ಆಶಿಲೀಂಚಿ , ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾನಿ ಹಾಂಕಾ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯಿಲೆ, ಆನೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ ಚಲಚೆ ‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ವಿಜ್’ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವಕಾ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗಲೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಾನಿ ಥೋಡೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಜೂಂಕ ದಿಲೆ. ತೆದಳಾಚ ಲೈಬ್ರರೀ ವಚೂನ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆ ಪುಸ್ತಕಾ ಕಾಡನ್ ಗೇವನು, ವಾಚೂಚಾಕ್ ಶುರು ಕೆಲೆ. ಆನೀ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಚೇ ಶಿಕೂಕಾ ಆಶಿಲೆ ವಿಷಯ್ ವಾಂಟೂನ್ ಗೆತಲೆ.

♥ ♥ ♥

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ , ದೊಗಾಯ್ ಬೈಕಾರ ಬಸೂನ್ ಪಾವಲೇ, ಥಂಯ್ ನೊಂದ ಕರೂಂಕ್ ಬಶೀಲಿ ಚೆಲಿ ಪಳೋವನು ಅಮೀತಾಕ್ ಮನ ಜಾಲೆ, ತೀಕಾ ಪಳೋವನು ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸ್ ಆಯಲೋ, ತಿವಯ್ ಪಳೋವನು ಹಾಸಲಿ. ತೀ ಕಾಪ್ಪಡ್ ನೆಸೂನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕೇಶಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರೂನ್ ಹರದೇರ್ ವಾಲಂಟೀಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಾಲನು ಬಸೋನ್ ಆಶೀಲಿ, ಅಮೀತ್ ಥಂಯ್ ಪಳೋವಂಕ್ ಲಾಗಲೋ, ಬ್ಯಾಚಾರ್ ನಾಂವ್ ಸೋಧೂಂಕ್ , ತೇ ಪಳೋವನು ತೀಣೆ ಸೆರಗ್ ಸಮ ಕರೂನ್ ಗೆತಲೆ, ನೋಂದ್ ಜಾಲೆ !! ಮ್ಹಣಾಲೋ ಅಮಿತ್ ಶರತಾ ಲಾಗಿ, ತೀಣೆ ಹಾಂಕಾಯ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಿವನು ಧಾ ವೊರಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ ಶುರು ಜಾತಾ, ಸಭಾಸಾಲಾಚೆ ಬಗಲೇನ್ ಕಾಪಿ – ಖಾಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ ತ್ಯಾ ದಿಕಾಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಾಯಲೆ, ಜಾಲೆ ಮಿಗೇಲ ಅವಸ್ಥಾ ಮ್ಹಣ ಶರತಾಲಾಗೀ ಅಮೀತಾನ ಸಾಂಗಲೆ ಆನೀ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಹಾಂಗಾ ದಾಕೂನ್ ಇನಾಂ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾವಕಾ ತೀ ಮೆಳಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ. “ಜಾಯತ ಮ್ಹಾರಾಯಾ ಆತಾಂ ವಚೂನ್ ಕಾಪಿ ಪೀವಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೋ ಜಾವೋ ಮಾಗೀರ್ ತೀ ಕೋಣ್, ಕಸಲೆ – ಇತ್ತೆ ಪಳೋವಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೋ, “ತೂ ವಚೂನ್ ಕಾಪಿ ಪೀ ಮಾಕಾ ಪೋಟ ಭರೀ ಜಾಲೆ, ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾವಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೋ ಅಮೀತ್. ಹಾ ! ಜಾಯತ್ ಕಾಪಿ ನಾಕಾ, ವಚೂನ್ ಬಸೂಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಶರತ್ , ನಾ ಮಾಕಾ ತಿಗೇಲಾ ಉಲ್ಲೋವಕಾ ಯೋ ಆಮೀ ವಚಾ ಮ್ಹಣ ಶರತಾಕ್ ತಾಂಡೂನ್ ವ್ಹರನು ಪರತ್ ನೋಂದಾ ಕೌಂಟರ್ ಲಾಗೀ ವಚೂನ್ ಕಿತಲೆ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಲಾ ವಿಚಾರಲೆ , ತೀಣೆ ಆಟ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೂನ್ ಅಲ್ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ !! ಮ್ಹಳೆಂ, ಪಳೇ ತೀಣೆ ಮಾಕಾ ಅಲ್ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆ ತು ಪಳಯಲವೇ ? ಮ್ಹಣ್ ಶರತಾಕ ನಿಮಗಿಲೆ .

ಸ್ಪರ್ಧೋ ಶುರು ಜಾಲೆ, ಒಟ್ಟು ಪಾಂಚ ರೌಂಡ್ಸ್ , ಚಾರಿ ರೌಂಡಾಂತ ವಿಂಚೂನ ಆಯಿಲೆ ಫಕತ ಚಾರ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಅಂತಿಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ , ತಿನ್ನಿ ರೌಂಡಾಂತ ಅಮೀತ್ ಆನೀ ಶರತ್ ಔಟ್!! ಶರತಾನ್ ಫಾಟಿ ವಚಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ . ಪುಣ್ ಅಮೀತ್ ರಾಬ ಮಾರಾಯಾ ! ಘರಾ ವಚೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಗುಡ್ಡೋ ಕೋಂಡೂಕ ನಾ ನ್ಹವೆ ? ಹಾಂಗಾ ಬಯಸೂನ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಳೋವಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಆನೀ ಗಳೋ ನೀಟ್ ಕರೂನ್ ತೀ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ ಶೋಧೂಂಕ್ ಲಾಗಲೋ. ನೋಂದ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಳಯಳೆ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕೋಣಾಯ್ ನಾ! ರಪಕ್ಕ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ಪಳಯಲೇವರಿ ಜಾಲೆ , ಪರತ್ ಪಳಯಲೆ, ವ್ಹಯ್ ತೀಚ್ , ತೀ ಆತಾ ಸಭಾಸಾಲಾ ಬೀತರ್ ಬಯಸೋನ್ ಆಶೀಲಿ , ತಿಗೇಲ ಮಾಕಶೀ ವಚುನ್ ಶರತಾ ಸಾಂಗತ ಬಸಲೋ. ತಿಗೇಲಾಗಿ ಉಲೋಂವಕ ಲಾಗಲೋ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಶಿ ಉಲೋವನು ಉಲೋವನು ತಿಗೇಲ ಕ್ಲಾಸ್ , ನಾಂವ ವಿಚಾರಲೆ … ತೀವಯ್ ಹಾಸತಾ ಹಾಸತಾ ಉಲೋವನು ಜವಾಬ ದಿತಾಚೀ ಅಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ನಾಂವ ಅಪರ್ಣಾ ರೈ ಮ್ಹಾಣಾಲಿ. ಫೇಸ್ ಬೂಕಾರ್ ಅಸಾಗಿ ವಿಚಾರನು , ತಿಗೇಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚಾರಲೆ , ತೀಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೂನ್ ಹಾಸೂನ್ ತೀಜೆ ದೋಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತ ಉಟೋನ್ ಗೆಲಿ. ಶರತಾನ್ “ನಾಕಾ ಮಾರಾಯಾ ತುಕಾ ಹೀ , ತೀ ಶುದ್ರಾಂಚೀ ಚೆಲಿ ನುಸ್ತಿ ಘರಾ ವಚಾ ,ಮ್ಹಣ ಕಶೀ ತಾಂಡೂನ್ ಬೈಕಾರ್ ಬಸೋನ್ ಘರಾ ಯೆವನು ಪಾವಲಿಂಚೀ.

♥ ♥ ♥

ಸಾಂಜೇರಿ ಅಮೀತ್ , ಶರತಾಲೆ ಘರಾ ಆಯಲೋ ತಾಕಾ ಬೈಕಾರ್ ಬಸೋನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾವನು ವಚೆ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ ಕೊಂಚಾಡಿಚೆ ಹೆಲಿ ಪ್ಯಾಡಾಕ್, ಏಕ್ ದಿಕ್ಕಾನ್ ದೂರ್ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲಾಚೆ ಚಿಮಣಿ, ವ್ಹಾರೇ, ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ ಜಾಗೇರ್ ದೊಗಾಯ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಜಳೋನ್ ಧಮ್ ತಾಂಡತಚೀ ಉಲೋವಂಕ್ ಲಾಗಲೆ.
“ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾಯ ಮಾರಾಯಾ, ತಿಗೇಲ ತೋಂಡಾರ ಲಕ್ಷಣ್ ಆಶಿಲೆ “ ತಿಗೇಲ ಹಾಸು ತೇ ವೋಂಟ ತೆ ದಾಂತು ಆನೀ ಕಯ್ ದೊಳೆ ಮುಖಾರ ಯೆತಾ …..ಮ್ಹಣ್ ಅಮೀತ್ ಸಿಗರೇಟಾ ಧೂಂವೋರ್ ವಯರಿ ಪಳೋವನು ಹಳೂ ಸೋಡತಾ ರಾಬಲೋ, ತೆದನಾ ಬಜ್ಪೆ ದಾಕೂನ್ ವಿಮಾನ್ ಏಕ್ ಭಾಯರ ಸರಲೆ ….
ಶರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೀ ಶೂದ್ರಾಂಚಿ ತಿಗೇಲ ಭಾಸ ತುಳು,ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಜಾವಚೆ ನ್ಹಯ್ !”
“ಅರೇ, ತಾಂತೂ ಕಸ ಆಸಾ ಮಾಕಾ ತುಳು ಯೆತಾ, ಮಿಗೇಲ ಆನ್ನಾಕ್ , ಅಮ್ಮಾಕ್ ತುಳು ಯೆತಾ ಭಾಸ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಾರಾಯಾ “ ಯೆಂಚಾ ಆಪುಂಡತಾ ! ಮ್ಹಣಾಲೋ ಅಮೀತು ಹಾಸೂನ್ .
“ ತಶೀ, ನ್ಹಯ್ , ತುಮಗೇಲ ಘರಾ ಜಳಕೆ, ಮಾಸ ಖಾವಚೆ ನಾ , ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಗೇಲ ಘರಕಡೆ ಮಾಸ ಜಳಕೆ ನಾತ್ತೀಲೆ ದೀವಸ ನಾ “ ಮ್ಹಣು ಶರತಾನ್ ಆನೇಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲೆ .
“ಹಾಂವ ಖಾತಾ ನ್ಹವೆ ಮಾರಾಯಾ ಜಳಕೆ, ವಿಶೋಣೂ, ಮಾಂಜೀ , ರಾಜು, ಪೆಡವೋ ,ಮೊತ್ಯಾಳೆ, ನಂಗ್, ತೇ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಯ್ ಕುಂಕಡ ಹಾಂವ ಕಶೀ ಖಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಆನೀ ತುಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಸ ಮಡಿಕೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಘರಾ ಗೆಲೆ ತವಳೀ ದುಕ್ಕರ್ ತಾಂಯ್ ಖಾಲಾ. ಹಾಂವ ತಿಕಾ ಗೇವನು ಹೋಟಲಾ ವಚೂನ್ ಖಾತಾ ರೇ , ತಾಂತು ಕಸ ಆಶಾ “ ಅಮೀತಾಲೆ ಜಾಪ !
ಜಾಯತ ಮಾರೇ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾನಿ ದೈವ ಸಕ್ಕಡ ಪಾತೇವಚೆ ಚಡ, ತಾಂಕಾ ದೈವ ಮುಖ್ಯ ಆಮಕಾ ದೇವು ಮುಖ್ಯ ದೈವ ಸಕ್ಕಡ ಅಮಕಾ ಜಾಯಾನಾ , ಅಮಕಾ ಜಾವಚೆ ನ್ಹಯ್ …ಬೋಡಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೇ ತುಗೇಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಶರತ್
“ಏಕ್ ಡೀಪ್ ಧಮ್ ತಾಂಡೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ ತೇ ಕಸ ಮಾರೇ ತುಗೇಲೆ ದೇವು ದೈವ .. ಹಾಂವ ದೊಗ್ಗಾಕಾಯ್ ಪಾಂಯ್ ಪಡಾತಾ, ಪರೀಕ್ಷೆಂತ ಲಾಯಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೆವಚೆ ಜಾವಚೆ ಖಾತೀರ್ ಆಮೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಾಕ್ ಸೂರಾ ಬಾಟಲಿ, ಬೀಡಾ, ಚಕ್ಕುಲಿ ದವೋರನು ಮಾಗ್ಗನಂಚಿ ವೇ ಆನೀ ದೇವಾ ಲಾಗೀಯ್ ಮಾಗಚ್ಚೆ ಆಸಾ ನ್ಹವೇ , ಪಳೇ ಶರತಾ ಆಮಗೇಲ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಗಮ್ಮತೋ ಗಮ್ಮತ್ ಆಮಗೇಲ ತೇರು ಮ್ಹಣತನಾ ದಾಳಿತೋಯ್ ಬುರಕೂಚೆ ಆನೀ ಭೂತ ಕೋಲ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಸುಕ್ಕಾ “ ದೇವು ದೈವ ಸಕ್ಕಡ ಜೈ ಜೈ, ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸತಚೀ ಧಮ್ ಸೋಡಲೋ ಅಮಿತ್  ಇತಲೆ ಆಯಕೋನ್ ಶರತಾಕ ಕಸಲೆ ಸಾಂಗ ಚೇ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನೀ “ ಜಾಯತ ಮ್ಹಾರಾಯಾ ತೂಂಚ ಹೋಡು , ತುಗೇಲೆ ಹೋಡ “ ಮ್ಹಣಾಲೋ.
ಅಮೀತಾನ ಶರತಾಲ್ ಖಾಂದೇರ್ ಹಾತ್ ಗಾಲನು, ಸಿಗರೇಟಾ ಕುತ್ತೀಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಧಮ್ ಮಾರನು ಮ್ಹಾಣಾಲೋ , ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾಯ್ ಮಾರಾಯಾ.
ಜಾಲ್ಯಾರೀ ……. ಮ್ಹಣ್ ಶರತಾನ ಮ್ಹಣಚೆ ಭೀತರ್ ಅಮೀತ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ …ಹೇ ಸಿಂಪಲ್ ತೀ “ರೈ” ಇಂಗ್ಲಿಷ್ “ಆರ್” ಆಸಾ ನ್ಹವೇ ತೇ ಸೈಡಾಚೆ ಏಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪುಸಲಾರ್ ತೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ “ಪಿ “ …ಜಾಲೆ ನ್ಹವೇ ಪೈ …ಥಕ ಥೈ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಹಾಸತಾಚೀ , ಯೋ ಬಯಸ್ ವಚ್ಛಾ ಘರಾ , ಆಜ ರಾತಿ ಭಿತ್ತರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಶಿಲೆ ಅಪರ್ಣಾ ರೈ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ್ ಶೋಧೂನ್ , ಮಿಗೇಲ ಅಪರ್ಣಾಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೆಟೋವಕಾ, ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶರತಾಕ ಬಸೋನ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆ .

 ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !