Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ

CPSS04ಕಾತಿಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ

ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಕಾರ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಬರ‍್‌ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್…

ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಬಾರ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಯೊನಾಚೆ ಜಳ್ಚೆ ದಿವೆ ಕಾಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾಲೆ.

ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೊ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಿತೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ವಾಹನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ದಸೆಂಬ್ರ್ ಮ್ಹಹಿನೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಿಂವ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ವಾರೆಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚೆ ಆರ್ಸೆ ಬಂಧ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಯ್ಲೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ರಾಕ್ಸಾ ಬರಿ ಭಿತರ್ ಘುಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಡ್ಯಾಡಿ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ ತೊ ಬಂಧ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದವರ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ರಾತ್ ಹಿ. ವಾಧಿ ಕಬೀರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗೆರ್, ವಿನ್ಸಿ ಅಂಕಲಾಗೆರ್, ಮಮ್ಮಿ ಖಾತಿರ್ ಗುರ್ವಾರಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ವೊರಾಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಉತರ್ ‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಕ್ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್.

ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್. ವಿನ್ಸಿ ಅಂಕಲಾಗೆರ್ ತಿಕಾ ಗುರ‍್ವಾರಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್.

“ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗಾಜೆ… ಆಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಲಜೆನ್ ಮುಯೆ ತೆದೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ….” ಕಾರಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

“ಕೋಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀಯ್ ತುಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ನಾಂಯ್….. ತ್ಯಾ ಜಿಬೆಳ್ಯಾ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ….. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಜ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂಕ್‍ಯ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ… ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಮ್ಹಜಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ…”

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ… ತುಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಲಜ್ ನಾ… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಘೊವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಂಯೆ ?… ತುಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್….”

“ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ‍ಗೀ ಯಾ ತುಕಾಯ್? ಕೇಸ್ ಪುರಾ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ತುಜೆ… ಅರ್ಧೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲಾಯ್ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಾಯ್… ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹೊ ವೇಸ್ ಆಮ್ಚೊ?”

“ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ದುರ್ಸೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಯ್ಧೊ ನಾ… ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹಿ ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ …”

“ಹೊ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಪಾಶಾಂವ್… ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಘಡಾಮಡ್… ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಬರಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಸೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಕಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ… ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ…”

” ಚೆರ್ಕೊ ಆಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್… ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್… ದಯಾಕರುನ್ ತೊಂಡ್ ದಾಂಪ್… “

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮಮ್ಮಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಡ್ಲಿಂ. ಮಮ್ಮಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಮೌನ್ ಜಾಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ – ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಉಲವ್ಣೆಂ ಹೆಂಚ್ಚ್ ….ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಝಗ್ಡೆಂ… ಇಷ್ಟಾಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್… ಆಖ್ರೇಕ್ ಮಮ್ಮಿಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ….ಡ್ಯಾಡಿನ್ ತಿಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ, ತಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಲ್ಲೊಂ‍ಚ್ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿ ತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ ಕರುನ್, ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಅರ್ಪುನ್….ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊವ್ದಾ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಪರತ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಚ್ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾ ಲಜೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ…. ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…. ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ’ತೊ’ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ…

ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಖಬರ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ವೆಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಗೆಲಿ ತರ್ ‌ಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ’ಸಾಲ್ವಾರ್ ಖಮೀಜ್’ ವಸ್ತುರಾಚ್ಯಾ ದುಪಟ್ಟಾನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತಿ ವೆತಾಲಿ. ಲಜೆನ್‌ ಚ್ ವೆತಾಲಿ ಮ್ಹಣಾಜಯ್…..

ಹಾಂವೆ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಯೆತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಂಯ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆನಾತ್ಲಿ.
ಆಜ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಡೇಸಿ ಸವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹರ್ ಏಕಾ ಘಡಿಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾತಾಲಿಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾಲೊ…. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀಬೆರ್ ಸಬ್ದ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತೆಂ ಖರೆಂ…

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚೊ ಅರ್ಥ್…ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್… ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾನ್… ಡೇಸಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ…

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ’ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಸತ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಸತ್ ನಂಯ್…. ಆನಿ ಡೇಸಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಸತಾಚೊ…

ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ, ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿನ್, ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ….

ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಜಾಂಬಾಯ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಪಾರ್ಟೆಚೊ ಪರತ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಡೇಸಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ… ಕರ್ನೆಚ್ಯಾ ಸತಾಚೊ…

ಮನ್ಶಾ ಜೀವ್ ರಚುಂಕ್, ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ದೊಗಾಂ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಜಾಯ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ…

ತಿ ಕರ್ನಿ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂ ದಾಕ್ಷೆತಾಲಿಂ…

ಪುಣ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಜಾಗೊ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಜಾಂಬಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ…ಮತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗಿ ಉರೊಂಕ್ ಆಶೆಲಿ… ಡೇಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್… ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್… ಕರ್ನೆಚೊ ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೆತನಾಂತ್…

***

CPSS01ಸಬ್ದ್  ಜಾಯ್ನಾತ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ

ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ ಭಾರಿಚ್ ಖಂತಿನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

’ ಅಪುಣ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅಸೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.
ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಏಕಾ ರೀತಿಚೆಂ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಮೌನ್‍ಪಣಾಂತ್ ಕರಂದಾಯ್… ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಧೆಂ ಕಿರ್ಕಿರಾಯೆಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆನಿ ಝಗ್ಡೆಂ….

ಡ್ಯಾಡಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮಮ್ಮಿಲಾಗಿಂ ರಾಗಾನ್ ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ನಂಯ್. ಮಮ್ಮಿಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆನಿ ಕಿರ್ಕಿರೆ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್ಚ್. ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ವಾತಾವರಣ್‌ಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಸಯ್ತಾನಾ…. ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ…. ಹ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಳೆ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ…

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಟ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…. ’ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್’ ಮ್ಹಣ್
“ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಘೆಜಯ್…ರಚ್ನಾರಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್… ಜೆಜುನ್ ದಿಲಾಂ… ಆನಿಂ ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ..”

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ – ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಉಚಾರ್ ‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್, ಹಾಂವೆಂ ಡ್ಯಾಡಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸೊಂಪಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

***

CPSS03ಸಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಕ್ ಕರ್ನೆಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್

ವಾದಿ ಕಬೀರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಆಮಿ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ಲುಲ್ಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಉಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಯೆತಾಲಿ. ಪುಣ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಪಟ್ಟಿ ದಿಂವ್ಚಿ. ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ಲುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್. ತಾಂತು ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಟ್ರೊಲಿ ಲೊಟ್ಚಿ ಆನಿ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಪಟ್ಟಿ ಪಳವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಟ್ರೊಲಿಂತ್ ಘಾಲ್ಚೊ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಮಾನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಮಮ್ಮಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರ್ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ರಜೆ ವೆಳಿಂ ಯಾ ಆರ್ಬಿ ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಭಂವೊಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್…. ಘರಾಚ್ಚ್ ರಾಂದುನ್ ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಮಿ ಜೆಂವ್ಚೆಂ…. ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ಮಿಲನ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಆಮಿಂ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮಿ ತಸೆಂ ವೆಚೆಂ ಪುರಾ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ… ಮಮ್ಮಿ ಖಾತಿರ್… ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್….ತಿಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…

ಲುಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಕಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ – “ಡ್ಯಾಡಿ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ…”

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ದೆಗೆನ್ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. “ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ…” ಅಶೆನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಆಮ್ಗೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಯಾ ಭಯ್ಣ್, ಯೆತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾತಾ….”

ಡ್ಯಾಡಿ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್.

“ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ…”

“ವ್ಹಯ್ ಸನ್ (ಪುತಾ)… ಹಿ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್… ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಹೆಂ….. ಆಮಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಘೆಜಾಯ್… ತೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್‍ಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ….”

ಹಾಂವೆಂ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ….. ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ’ಸತಾ’ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಡ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…

“ಫಟಿ ಡ್ಯಾಡ್…. ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಕತ್ತ್ ಫಟಿ ಉಲಯ್ತಾಯ್……”

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿರಾಂಕೂಳ್ ಮೌನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್… ತೊ ಭರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

“ತುಮಿ, ತುಂವೆಂ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿನ್, ತ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವೆಳಿಂ ’ಕೊಂಡೊಮ್’ ವಾಪರ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹೆಂ ಘಡ್ತೆಂ ನಾ… ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತುಂ ತೆಂ ವಾಪರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್… ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಜಾಲಾಂ… ಮಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ದುರ್ಸಾತಾ….ಖೆಂಡ್ತಾ….. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವನ್ಂಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ….. “

ಡ್ಯಾಡಿಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ… ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ … ತಾಚಿಂ ನಾಕಾಚಿಂ ಫುಡಾಂ ಪುಲೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ… ತೊ ಭರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ…

ಉಲಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಗೊರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ನಾ… ಮುಕಾರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ…
” ತುಮ್ಕಾಂ ’ಭುರ‍್ಗೆಂ’ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚಿ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವುಂಕ್, ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ’ಎಬೋರ್ಶನ್’ ಕರ್ಯೆತೆಂ…. ಹೆ ಪೂರಾ ತ್ರಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ನಂಯ್‍ಗೀ?”

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಚುಕ್ಲೆಂ… ರಾಗಾನ್ ತೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲೊ..

ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬನಿಯನಾಕ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ…
“ಕಸಾಪ್ಪಿ ಚೆಡ್ಯಾ…ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧೈರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ಹೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಶಿಕಪ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ?”

ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಲೊಂನಾ…. ಪುಣ್, ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ… ಬನಿಯಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಬಿಗ್ದಿಲೊ….. ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗಳೊ ಫುಮಾರ್ ಕರುನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಬರಿಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ…

ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ….ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಭರ್ ‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಘರಾಂತ್ ಇಂಟರ‍್‍ ನೆಟಾರ್ ಭುರ್ಶೆಂ ತುಂ ಪಳಯ್ತಾಯ್ ಬುರ್ನಾಸ್ ಚೆಡ್ಯಾ?”

ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊಂ… “ನಾ…ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ…..”

“ತರ್ ಕೊಣೆಂ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುಕಾ ದಿಲಿ? ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಕಶಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಆವಯ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ’ಎಬೋರ್ಶನ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಕಸೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅಪಾಂಪಿಂಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ? ಹೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ದಿಲೆಂ?”

ಪರತ್ ಮೌನ್… ಪುಣ್ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ….ತೊ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ…. ಹಾಂವ್ ಅಬಲ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾಲೊಂ…

“ಡೇಸಿ….ಡೇಸಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ… ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಿಂ…..”

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಸೊಡ್ಲೊ. ಬನಿಯನ್ ಸದಿಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಏಕಾಚ್ ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಛಟಾಕ್ಕ್ ಕರುನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಥಾಪಾಡ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ಬೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೊ. “ತ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ತುಕಾ, ಏಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್, ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ? ಬೆಕುಫಾ…ತಾಕಾ ಕಸೆಂಯ್ ಲಗಾಮ್ ದರ್ತಲೆ ಕೋಣ್ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತುಕಾಯ್… ಆಮಿಂ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸದಿಳಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂವೆ ಅಸೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ? “

ಡ್ಯಾಡಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಕೇರ್ ಕರುನ್ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ಂಯ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊಂ.

ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾರಾಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಲುಲ್ಲು ಕುಶಿನ್ ತೊ ಚಲ್ತೆಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಲುಲ್ಲುಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಭಂವ್ತಣಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ…ಹ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ… ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿಂ…

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ… ಜವಾಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್…

ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್… ಮನಿಸ್ ಸಂಸಾರಿ ಯೆಜಾಯ್ ವ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್…

ಡ್ಯಾಡಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ವಿಚಾರುನ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಖರೋಕರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿ ಉಂಚಾಂಬಳಾಯ್?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಸಬ್ದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪೂಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಉಂಚಾಂಬಳಿ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ…..ಕರ್ನೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಅವಸ್ವರ್ ಅನಿಕ್‍ಯ್ ಅಧುರೊ ಉರುಲ್ಲೊ…

***

CPSS02ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಚಿಂ ಅರ್ಧಿಂ ಅಧುರಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ

ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …. ಹಾಂವೆಂ ಡೇಸಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ…

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಸುರ್ವಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವ್ಹಡಾಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಸೊರೊ ಘೊಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ, ಡೇಸಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿಂ ಕೋಣಿಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊನ್ಶಾಂನಿಂ ಬಸೊನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ ಯಾ ಥೊಡಿಂ ಟಿ ವಿ ಪಳಯ್ತಾಲಿಂ.

ಡೇಸಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಶಾಳೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಏಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂತ್ ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಯುನಿಪೊರ್ಮಾಮಾಚೆರ್ ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂಚ್ಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ಉಲಯ್ಲಾಂ ತರೀ ಆಜ್ ತೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಚಲಿ ಲಾಗಿಂ ಬಸ್ತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ವಿವರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್…

“ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಗುರ್ವಾರ್ ….ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿಣೆ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಡೇಸಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಿ ಕಾಣಿಕ್, ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ…”
ಡೇಸಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮೆಂದು ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕರಿಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ …ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ….

ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಧೈರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೊಂ… ಚೆಡ್ವಾಂ ತಸಿಂಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಧರ‍್ ‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತು ಪಿಂತುರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ…. “ಪಳೆ ಹಾಂಗಾ…. ದೊಗಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂನಿ ಕಸೊ ಕೀಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ…. ವೊಂಟಾಂಕ್ ವೊಂಟ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಕಸಿಂ ತಿಂ ಚಿಂವ್ತಾತ್…. ಮೊಗಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾ ಅಸೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ…..”

ತಾಣೆಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲ್ಲಿಂ… ವಿವರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ… ಮನ್ಶಾ ಜೀಣ್ ಕಶಿ ಸುರು ಜಾತಾ ತೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ…

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ…ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ…

ಡೇಸಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್, ಆಂಗಾಂಕ್ ಆಂಗ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.. ಜೀವಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ…

ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ತಾಣೆ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಬ್ದ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೊ ನಾ ಬಗರ್ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಾತ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ತುಫಾನ್ಂಚ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ.
ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಡೇಸಿನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ…

***

CKSS04ದೆವಾಚಿ ದಯಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮನ್ಶಾ ಕರ್ನಿ

ದೀಸ್ ಥೊಡೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ… ಹಫ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ….ನವೆಂ ವರಸ್‍ಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂ…

ಏಕಾ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ, ಅಚಾನಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಪೊಟಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಡಿನ್ ತಿಕಾ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ತುಂವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ…ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಗಿಲ್ಭರ್ಟ್ ಅಂಕಲಾಗೆರ್ ಪಾಯ್ತಾಂ….. ತುಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾಂ….”

“ನಾ ಡ್ಯಾಡ್…. ” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಸರ‍್‍ಯ್ ವಚಾನಾ….ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಂ…. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗೊ ನಂಯ್…. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಯೆತಾಂ….”

“ಗರ್ಜ್ ನಾ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪೆಂ ನಂಯ್….”

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ತಾಣಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಉಸ್ಮಡೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ – “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಂಯ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಭುರ‍್ಗೊ ನಂಯ್… ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವೆಳಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ… ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಡ್ಯಾಡ್….”

ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಚಡ್ ಹುಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ಆಮಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಮ್ಮಿಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ನರ್ಸಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂ. ಬರಿ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಅಪರೇಶನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ತಿಕಾ ಅಪರೇಶನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಅಪರೇಶನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಅಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಅಪರೇಶನ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಜಿವಂತ್ ನಂಯ್.

ಡ್ಯಾಡಿ ಕಳ್ವಳೊನ್ ರಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಅಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತಿಯ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಚೆಂ ಬಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಡ್ಲೊಂ ನಾ… ರಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ…

ನರ್ಸಾಂನಿ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್….

ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ… ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್‍‌ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ…

ಮಮ್ಮಿಕ್ ಕೂಡಾಕ್ ವೆಲೆಂ. ಆಮಿಂಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲಿಂ; ಖಂಯ್ಸರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕೂಡಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ..” ದಯಾಕರ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್…ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ… ತಾಕಾ ಘುಟಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಪಿಡಿಯೊ (ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಮ್ ಡೆವೆಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಮಾನ್ ಹಾಂತು ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್) ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ಯಾಂ….”

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್‍ಯ್ ’ಹಾಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ…

“ಡ್ಯಾಡ್ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ… ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ತೆಂ ದಯಾಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ…”

ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ಗೆಲೆ..

“ತುಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಟಿಚೆರಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ಡ್ಯಾಡಿನ್ ದೆವಾಚಿ ದಯಾ ಆನಿ ಜೆಜುಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ’ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಸೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ…ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲಾ… ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಸೆಂ ಜಲ್ಮಾಲೊಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ… ಆನಿಂ ಹೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ, ತುಮ್ಚಿ ಧು ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್, ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ….”

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಅಜಾಪೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೂಕಿನ್ ಏಕಾ ಜಿವಾಕ್ ತುಮಿ ಜೀವ್ ದಿಲೊ… ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಗರ‍್ಭಾಂತ್ ಕಷ್ಟಿಲೆಂ… ದಗ್ದಿಲೆಂ….ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ಣಾ…ತಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚ್ ಜೀವ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ…..”

ಕೂಡಾಂತ್ ಕಠೀಣಾಯೆಚೆಂ ಮೌನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಆತಾಂ, ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಖ್ರೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದೀಜಾಯ್… ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ದೀಜಾಯ್…. ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್….. ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜಾಯ್… ತುಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊಂ…ತೀನ್ ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಮಿ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ಯಾಂ’…”

ಪರತ್ ಕೂಡಾಂತ್ ಮೌನ್ ಭರ್ಲೆಂ…. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಜವಾಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ…

ತ್ಯಾ ಮೌನ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉಬ್ದೆಸಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ…. ಹಾಂವ್ ಕೂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಾವ್ಲೊಂ….

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ…

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.